Hotărârea nr. 175/2020

Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAJFtEA NR. 175 din31.03.2020

Privind: Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Biroului Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr.4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și art. 37 din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rezultatul evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

4x^x4

£4 2-/04^ xx/4 {31.03.2o2o

REZULTATUL EVALUĂRII ACTIVITATII DE MANAGEMENT LA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA

Evaluarea managerului s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 189/25 11 2008 și Hotărârii Consiliului Local Municipal Nr. 54/31.01.2020


COMISIA DE EVALUARE


BOȘNEAG SORIN EUGEN - MEMBRU

MARTINOV CAMELIA - MEMBRU

BRÂNZIA NICOLETA - MEMBRU

Număr de înregistrare Municipiul Brăila: 524/17 03 2020


Număr de înregistrare Casa de Cultură a Municipiului Brăila Brăila: ^7/7 /17 03 2020


Comisia de Evaluare Finală a managementului Casa de Cultură a Municipiului Brăila

COMUNICARE

In atentia domnului manager Emanoil Ciucașu

Prin prezenta, va comunicam in termenul legal, Art.41 , alin 1, din OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultura, Comisia de Evaluare a activității managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila a elaborat un raport asupra rezultatului obținut de manager, rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare, după cum urmează:

NOTA FINALA ETAPA I - 9,42 (nouă și 42%)

NOTA FINALA ETAPA II - 10 (zece)

NOTA FINALA = (Nota Finala Etapa I + Nota Finala Etapa II)/2 = , NO TA FINALA = (9,42+10)/2

NOTA FINALĂ - 9.71 (nouă și 71 %)

Concluzie și Recomandare

Evaluarea managementului s-a realizat, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din OUG 189/2008, actualizată, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.

Evaluarea managementului a fost organizată în două etape: analiza raportului de activitate pentru perioada ianuarie - decembrie 2019; susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, așa cum prevede art. 40 din OUG189/2008.

Având în vedere nota finală obținută de managerul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, respectiv 9.71 (nouă și 71%), Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila consemnează că evaluarea s-a realizat pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2) din OUG 189/2008 actualizată.

La data de 17 martie 2020, Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila declară procedura închisă.

Criteriile de Evaluare, Rezultatul Evaluării si Nota Finală vor fi aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la data încheierii procedurii.

Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile Raportului întocmite de Comisia de Evaluare vor fi aduse la cunoștința autorității imediat ce a fost închisă Procedura de Evaluare.

Comisia de evaluare finală a activității managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila recomandă autorității, în conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) din OUG 189/2008 actualizată, continuarea managementului, respectiv CONTINUAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT cu managerul Casei de Cultură a Municipiului Brăila.


Comisia de Evaluare


Boșneag Sorin Eugen - membvM'p

Martinov Camelia - membru

Brânzia Nicoleta - membru