Hotărârea nr. 173/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 – teren indiviz) + Lot 2/2 – NCP 92416.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

173

31.03.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 - teren indiviz) + Lot 2/2 -NCP 92416.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Alionte George și Alionte Verginia, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 8018/18.03.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 736/26.02.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 5946/26.02.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 - teren indiviz) + Lot 2/2 - NCP 92416.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, RĂZVAN'POPESCU fi‘               COA/TRASE/WNEAZA

I ,               SECRETAR GENERAL,

i v si               i..

XV, W      ION MAGAN

4

F-PO-09-02.01.03/rev.0