Hotărârea nr. 172/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter – ap.1 + 90,91 mp etaj – ap.2 + 1,75 mp WC), NCP 92427, NCP 11496.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T A. K AKJE A NR.172

din 31.03.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter - ap. 1 + 90,91 mp etaj - ap’.2 + 1,75 mp WC), NCP 92427, NCP 11496.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Stoianovici Ștefan, Pricope Viorica și Diaconescu Alina, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. E 1179/23.03.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 906/10.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7330/10.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter - ap.1 + 90,91 mp etaj - ap.2 + 1,75mp WC), NCP 92427, NCP 11496.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN POPESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01,03/rev.O