Hotărârea nr. 164/2020

Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA – MIHAELA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA NR. 164

dJLn31.03.2020

Privind: încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafață de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA - MIHAELA.

consiliul local mtoiclpal kkatt.a

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 2179/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de procesul - verbal nr. 4532/13.02.2020 al Comisiei de analiză;

Văzând prevederile art. 3 alin (1) din H.C.L.M. nr.223/30.05.2017;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafață de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA - MIHAELA.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Terenul situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafață de 250,00 mp, va fi înscris în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 52/23.02.2017.

Art.4 Executivul local va efectua toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară ca urmare a adoptării prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0