Hotărârea nr. 155/2020

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAZRAZREIA NR.155

din31.03.2020

Privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8.

CONSILIUL XfOCAU MUNICIPĂL BRAIJLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr, 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, H.G.R. nr. 587/2009, privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 2097/05.07.2019, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, precum și H.C.L.M. nr. 360/31.10.2016;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare al apartamentului nr. 8 situat în Municipiul Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et 3, în cuantum de 126.532,12 lei (valabil până la data de 30.04.2020), apartament compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 51,44 mp, beneficiari fiind NICA ANGELICA Șl NICĂ NICOLAE, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să actualizeze prețul la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a valorii de înlocuire pe metru pătrat, stabilită prin noi ordine de către ministrul de resort, de sumele rezultate din cuantumul chiriei, reprezentând recuperarea investiției, calculată funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare și virată către Agenția Națională pentru Locuințe.

Art.3 Contractul de vânzare - cumpărare având ca obiect apartamentul nr. 8 situat în Municipiul Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, se va încheia în formă autentică între solicitant, pe de o parte și Consiliul Local Municipal Brăila, prin reprezentantul delegat al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe de altă parte, cu suportarea cheltuielilor de către cumpărător.

Art.4 Se aprobă atribuirea, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila, către cumpărător, a dreptului de folosință asupra cotei indivize de teren în suprafață de 20,53 mp, reprezentând 12,52% din suprafața terenului aferentă blocului.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN/POPESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRÂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

-tlCLfl

Sheetl

Prețul de vanzare ANL

Bloc F, str.Apollo, nr. 64, sc.l, et. 3, ap. 8

beneficiari: NICA ANGELICA SI NICA NICOLAE

Punerea in funcțiune -01.01.2008

Perioada amortizare 01.01.2008 - 31.03.2020

F

etj.

3

ap.

8

nr. cam.

2

sup. Utila

51.44

Sup. Construita desf.efectiva(cu partî comune)

82.1

Val. De inlocuire /mp(1916.42 iei/mp)*Sup.

Construita desf.efectiva

157338.08

Val de inv.lei/ap.

115037.3

Amortizarea lei/mp la data de 31.03.2020

28184.14

Pondere rang localitate(0,97)

0.97

Val. De vanzare

125279.32

Comision 1%

1252.79

Preț vanzare(lei)

126532.12

cota indiviza de teren in folosinta(mp)

20.53

cota indiviza de teren reprezentând % din suprafa totala

12.52%

întocmit

Insp. Videnie Anca u

A CONSILIUL

: A LOCAL-J

U iu

Verificat

Ing. Nica Aiigelica

Page 35       '      1

e/dE ȘEDINȚĂ 1 l k

'■7