Hotărârea nr. 152/2020

Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTAR ARE A NR. 152

din31.03.2020

Privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila în contracte de vânzare - cumpărare, prevăzut în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 267/10.07.2009, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 313/22.11.2012 și H.C.L.M. Brăila nr. 310/27.11.2014;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T A R A S T JE :

Art.1 Se aprobă novarea contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, potrivit anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se ia act de renunțarea domnului Rusu Ion si a doamnei Rusu Dorina la negocierea pentru cumpărarea terenului în suprafață de 33,00 mp, indiviz din 225,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Fundătura Teiului nr. 19 bis, conform adresei înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M1370/31.03.2020.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, care va proceda la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare - cumpărare, prin reprezentant împuternicit, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0


România

Județul Brăila

Municipiul Brăila

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

COMISIA SPECIALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE

A H.C.L.M. NR. 4/30.01.2003


Nr. 4871/17.02.2020

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 17.02.2020

Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/30.Ol.2003,

completată cu H.C.L.M. componență:

267/10.07.2009, H.C.L.M. 310/2014, cu următoarea

Boșneag Sorin-Eugen Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca Pîrlea Cătălin-Romulus

Consilier local                    președinte

Consilier local                   membru

Consilier local                  membru

Șef Serviciu Urmărire Impozite membru și executări silite

Anghelescu Corina-Elena lacomi Alina-Mihaela

Arhitect Șef                   membru

Șef Serviciu Gestionare Hotărâri membru

C.L.M. și Dispoziții Primar

Andrei Gabriela

Direcția Arhitect Șef            membru

s-a întrunit astăzi 17.02.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, în ședință de negociere pentru novarea terenurilor concesionate și asupra cărora s-a constituit un drept de superficie cu titlu oneros.

Dl. Pîrlea Cătălin-Romulus nu a fost prezent, fiind în concediu medical.

Solicitanții au fost următorii:

 • 1. CHIRILĂ GHEORGHE și CHIRILĂ MARIOARA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Moldovei nr. 28, în suprafață de 320 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 3482/13.09.2019, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Chirilă Gheorghe, legitimat cu B.I. seria DS nr. 460696.

Comisia începe negocierea de la 279558 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarul dreptului de superficie renunță la cumpărarea terenului, considerând că nu are resursele financiare necesare.

 • 2. LĂTESCU EMIL și LĂTESCU VICTORIA SILVIA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 412, în suprafață de 41 mp, indiviz din 111 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 900/08.05.2019, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Lătescu Emil, legitimat cu C.I. seria XR nr. 441038 și doamna Lătescu Victoria Silvia, legitimată cu C.I. seria XR nr. 397239.

Comisia începe negocierea de la 37515 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 11000 lei.

Comisia continuă negocierea la 35000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 12000 Iei.

Comisia continuă negocierea la 33000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 13000 lei.

Comisia continuă negocierea la 31000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 14000 lei.

Comisia continuă negocierea la 29000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 15000 lei.

Comisia continuă negocierea la 27000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 16000 lei.

Comisia continuă negocierea la 25000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 17000 lei.

Comisia continuă negocierea la 23000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 18000 lei.

Comisia continuă negocierea la 21000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 19000 lei.

Comisia continuă negocierea la 20070 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie acceptă suma de 20070 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 20070 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 17445 lei, fără TVA.

 • 3. TOMA ELENA, beneficiar a dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 136, în suprafață de 161 mp, indiviz din 261 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 5754/20.12.2017, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat doamna Toma Elena, legitimată cu C.I. seria XR nr. 475703.

Comisia începe negocierea de Ia 140661 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 130000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea Ia 110000 lei.

Beneficiari dreptului de superficie oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 65000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 70000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 75000 lei.

Comisia continuă negocierea la 79000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 76000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 76000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 65410 Iei, fără TVA.

 • 4. RUSU ION și RUSU DORINA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, Fundătura Teiului nr. 19bis, în suprafață de 33 mp, indiviz din 225 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 1686/18.12.2017, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Rusu Ion, legitimat cu C.L seria XR nr. 492033 și doamna Rusu Dorina, legitimată cu C.I. seria XR nr. 325166.

Comisia începe negocierea de la 26107 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 10000 lei.

Comisia continuă negocierea la 24000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 11000 lei.

Comisia continuă negocierea la 22000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 11500 lei.

Comisia continuă negocierea la 20000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 12000 lei.

Comisia continuă negocierea la 18000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 13000 lei.

Comisia continuă negocierea la 17000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 14000 lei.

Comisia continuă negocierea la 16000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 15000 Iei.

Comisia continuă negocierea la 15126 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie acceptă suma de 15126 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 15126 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 12140 lei, fără TVA.

 • 5. VASILE CONSTANTIN și VASILE MIHAELA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 52, în suprafață de 5 mp, indiviz din 264 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr.

7750/17.10.2019, respectiv dl. Vasile Constantin, concesionar în contractul de concesiune nr. 102/27.12.2010, completat cu A.A. 1/16382/21.06.2017, A.A. 2/6723/20.04.2019, A.A. 3/13783/21.06.2019, pentru teren în suprafață de 159 mp, indiviz din 264 mp, situat la adresa de mai sus, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Vasile Constantin, legitimat cu C.I. seria XR nr. 666790 și dna Vasile Mihaela, legitimată cu CI seria XR nr. 493418.

Comisia începe negocierea de la 122623 iei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa Ia prezentul proces verbal.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 47000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 67000 lei.

Beneficiarii dreptului de superficie acceptă suma de 67000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 67000 Iei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 57020 lei, fără TVA.             .

 • 6. GEBA VIOREL și GEBA GEORGETA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Odobești nr. 27, în suprafață de 276 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 4266/14.09.2018, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

întrucât solicitanții au prezentat un certificat de atestare fiscală cu datorii către bugetul local, comisia a hotărât amânarea negocierii.

 • 7. NIȘCOV GEORGE și NIȘCOV MARIA, concesionari în contractul de concesiune nr. 7/20.02.2006, pentru teren situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 69, în suprafață de 147,25 mp, indiviz din 210, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Nișcov George, legitimat cu C.I. seria XR nr. 307728 și dna Nișcov Maria, legitimată cu CI seria XR nr. 653775.

Comisia începe negocierea de la 189206 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii renunță la cumpărarea terenului concesionat.

 • 8. GHEORGHIȚĂ NĂSTASE și GHEORGHIȚĂ DIDINA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Călugăreni nr. 149, în suprafață de 152,60 mp, indiviz din 511 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 5443/20.07.2018, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Gheorghiță Năstase, legitimat cu C.I. seria XR nr. 555041 și dna Gheorghiță Didina, legitimată cu CI seria XR nr. 623865.

Comisia începe negocierea de la 143068 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 25000 lei, renunțând totodată la cumpărarea terenului.

 • 9. S.C. CONCIVIA S.A., beneficiară a dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, Al. Policlinicii nr. 8-lot 1 ,lot 2,lot 3, în suprafață de 87 mp, indiviz din 803 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 5358/19.1 1.2018, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Gheorghe-Bunea Răzvan, în baza împuternicirii nr. 390/12.02.2020.

Comisia începe negocierea de la 88080 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 35000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 37000 lei. Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

Beneficiari dreptului de superficie oferă suma de 43000 lei.

Comisia continuă negocierea la 65000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 60000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 47000 lei.

Comisia continuă negocierea la 55000 lei.

Beneficiarul dreptului de superficie oferă suma de 50000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 50000 Iei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 40960 lei, fără TVA.


COMISIA Boșneag Sorin-Eugen . Rădulescu Daniela-EIei Bucur Claudia-Raluca.. Pîrlea Cătălin-Romulus Anghelescu Corina-El lacomi Alina-Mihada Andrei Gabriela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚANr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

1

CHIRILÂ GHEORGHE. CHIRILĂ MARIOARA

Contract superficie autenticat sub nr. 3482/13.09.2019 Str. Moldovei nr. 28

320 mp

320 mp

149558

279558

<224

2

LATESCU EMIL, LATESCU

VICTORIA SILVIA

Contract superficie autenticat sub nr. 900/08.05.2019

Str. Ștefan cel Mare nr. 412

41 mp indiviz din 111 mp

41 mp indiviz din 111 mp

20070

37515

1K"

3

TOMA ELENA

Contract superficie autenticat sub nr.

5754/20.12.2017

Str. Eftimie Murgu nr. 136

161 mp indiviz din 261 mp

161 mp indiviz din 261 mp

75251

140661

A<2

RUSU ION, RUSU DORINA Contract superficie autenticat sub nr. 1686/18.12.2017

Fundătura Teiului nr. 19bis

33 mp indiviz din 225 mp

33 mp indiviz din 225 mp

13967

26107

rL/jr *

5

VASILE CONSTANTIN, VASILE MIHAELA

Contract superficie autenticat sub nr.

7750/17.10.2019

C.C. 102/27.12.2010, A.A.

1/16382/21.06.2017, A.A.

2/6723/20.04.2019, A.A.

3/13783/21.06.2019

Str. George Coșbuc nr. 52

164 mp indiviz din 264 mp

164 mp indiviz din 264 mp

65603

122623

6

GEBA VIOREL, GEBA GEORGETA Contract superficie autenticat sub nr. 4266/14.09.2018 str. Odobesti nr. 27 •>

276 mp

276 mp

141661

264801

Q. 7^(Ct

-) J

Nr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superftcie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superftcie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (1,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

7

NIȘCOV GEORGE. NIȘCOV MĂRIA

C.C. 7/20.02.2006

Str. Comuna din Paris nr. 69

147,25 mp indiviz din 210

mp

147,25 mp indiviz din 210

mp

101216

189206

>

8

GHEORGI1IȚĂ NĂSTASE, GHEORGHITĂ DIDINA

Contract superftcie autenticat sub nr.

5443/20.07.2018

Str. Câlugăreni nr. 149

152,60 mp indiviz din 511

mp

152,60 mp indiviz din 511

mp

76538

143068

a/7^

9

S.C. CONCIVIA S.A.

Contract superftcie autenticat sub nr. 5358/19.1 1.2018

Al. Policlinicii nr. 8 lot 1, lot 2, lot 3

87 mp indiviz din 803 mp

87 mp indiviz din 803 mp

47120

88080

• «©o

[tus,

a = valoare dată de raportul de evaluare b = contravaloarea raportului de evaluare


COMISIA

Boșneag Sorin Eugen Rădulescu Daniela-Elena.^ Bucur Claudia-Raluca.. Pîrlea Cătălin-Romuhts Anghelescu Corina lacomi Alina-MihaHa Andrei Gabriela


ȘEDINȚĂRomânia

Județul Brăila

Municipiul Brăila

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

COMISIA SPECIALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE

A H.C.L.M. NR. 4/30.01.2003

Nr. 7355/10.03.2020


L.Ă           .L^-/âLQ3-2/2/.J


PROCES-VERBAL încheiat astăzi 10.03.2020

Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/30.01.2003,

completată cu H.C.L.M. componență:

267/10.07.2009, H.C.L.M. 310/2014, cu următoarea

Boșneag Sorin-Eugen Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Ralucâ Pîrlea Cătălin-Romulus

Consilier local                    președinte

Consilier local                  membru

Consilier local                   membru

Șef Serviciu Urmărire Impozite membru și executări silite

Anghelescu Corina-Elena lacomi Alina-Mîhaela

Arhitect Șef                   membru

Șef Serviciu Gestionare Hotărâri membru

C.L.M. și Dispoziții Primar

Andrei Gabriela

Direcția Arhitect Șef            membru

s-a întrunit astăzi 10.03.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, în ședință de negociere pentru novarea terenurilor concesionate și asupra cărora s-a constituit un drept de superficie cu titlu oneros.

Dl. Pîrlea Cătălin-Romulus și dna consilier Rădulescu Daniela-Elena nu au fost prezenți.

Solicitanții au fost următorii:

 • 1. VRĂBIUȚĂ ANTOANETA si VRĂBIUȚĂ CĂTĂLIN-CONSTANTIN, concesionari în contractul de concesiune nr. 2635/19.09.2017, pentru teren situat în str. Petre Ciucă nr. 7, în suprafață de 259 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat doamna VRĂBIUȚĂ ANTOANETA, legitimată cu CI seria XR nr. 676089 și domnul VRĂBIUȚĂ CĂTĂLIN-CONSTANTIN, legitimat cu CI seria XR nr. 676829.

Comisia începe negocierea de la 149042 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii oferă suma de 30000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarii oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarii oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Concesionarii oferă suma de 70000 lei.

Comisia menține negocierea la 80000 lei.

Concesionarii acceptă suma de 80000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 80000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 69300 Iei, fără TVA.

 • 2. VASILE MARIOARA, concesionar în contractul de concesiune nr. 2635/19.09.2017, pentru teren situat în str. G-ral Stan Poetaș nr. 3, în suprafață de 141 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat doamna VASILE MARIOARA, legitimată cu CI seria XR nr. 607202.

Comisia începe negocierea de la 108429 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 20000 lei.

Comisia continuă negocierea la 85000 lei.

Concesionarul oferă suma de 30000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Concesionarul oferă suma de 31000 lei.

Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

Concesionarul oferă suma de 32000 lei.

Comisia continuă negocierea la 60000 lei.

Concesionarul renunță la cumpărarea terenului concesionat.

 • 3. VASILE GABRIEL și VASILE TUDORIȚA, concesionari în contractul de concesiune nr. 813/03.04.2017, pentru teren situat în str. G-ral Stan Poetaș nr. 6, în suprafață de 340 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Vasiie Gabriel, legitimat cu C.L seria XR nr. 358150.

Comisia începe negocierea de la 245634 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 80000 lei.

Comisia continuă negocierea la 200000 lei.

Concesionarul oferă suma de 85000 lei.

Comisia continuă negocierea ia 180000 lei.

Concesionarul oferă suma de 90000 lei.

Comisia continuă negocierea la 170000 lei.

Concesionarul oferă suma de 100000 lei.

Comisia continuă negocierea la 160000 lei.

Concesionarul oferă suma de 110000 lei.

Comisia continuă negocierea la 150000 lei.

Concesionarul oferă suma de 120000 lei.

Comisia continuă negocierea la 140000 lei.

Concesionarul oferă suma de 125000 lei.

Comisia continuă negocierea ia 135000 lei.

Concesionarul renunță la cumpărarea terenului concesionat.

 • 4. MUNTEANU SORIN si MUNTEANU IONELA-AURA, concesionari în contractul de concesiune nr. 6434/17.10.2014, pentru teren situat în str. G-ral Constantin Atanasiu nr. 12, în suprafață de 147 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere nu a fost prezent niciunul din solicitanți.

 • 5. CHIRIL ALEXANDRU si CHIRIL ILEANA, concesionari în contractul de concesiune nr. 933/13.04.2017, pentru teren situat în str. G-ral Stan Poetaș nr. 1, în suprafață de 220 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Chirii Alexandru, legitimat cu CI seria XR nr. 682574 și doamana Chirii Ileana, legitimată cu CI seria XR nr. 682572.

Comisia începe negocierea de la 166902 iei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 140000 lei.

Concesionarii oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarii oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarii oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 160000 lei.

Concesionarii oferă suma de 65000 lei.

Comisia continuă negocierea la 150000 lei.

Concesionarii oferă suma de 70000 lei, renunțând totodată la cumpărarea terenului concesionat.

 • 6. RĂGHINĂ ALEXANDRU și RĂGHINĂ CATERINA, concesionari în contractul de concesiune nr. 3150/01.11.2017, pentru teren situat în str. G-ral Alexandru Teii nr. 1, în suprafață de 226 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Râghină Alexandru, legitimat cu CI seria XR nr. 672980 și doamana Răghină Caterina, legitimată cu CI seria XR nr. 672978.

Comisia începe negocierea de la 186532 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii oferă suma de 30000 lei.

Comisia continuă negocierea la 160000 lei.

Concesionarii oferă suma de 35000 lei.

Comisia continuă negocierea la 140000 lei.

Concesionarii oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarii oferă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarii renunță la cumpărarea terenului concesionat.

 • 7. COJOCARU MARIUS-SĂNDEL, concesionar în contractul de concesiune nr. 4229/17.11.2017, pentru teren situat în Brăila, str. G-ral Alexandru Teii nr. 14, în suprafață de 145 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Cojocaru Marius-Săndel, legitimat cu CI seria XR nr. 684505.

Comisia începe negocierea de la 111504 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 Iei.

Concesionarul oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Concesionarul oferă suma de 51000 lei.

Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

Concesionarul oferă suma de 52000 lei.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

Concesionarul oferă suma de 53000 lei.

Comisia continuă negocierea la 65000 lei.

Concesionarul renunță la cumpărarea terenului concesionat.

 • 8. BOGDAN L1VIU-SORIN și BOGDAN LAURA-NICOLETA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Castanului nr. 35A, în suprafață de 256 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 1888/20.06.2018, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Bogdan Liviu-Sorin, legitimat cu C.l. seria XR nr. 637127 și dna Bogdan Laura-Nicoleta, legitimată cu CI seria XR nr. 637129.

Comisia începe negocierea de ia 279417 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii oferă suma de 70000 lei.

Comisia continuă negocierea la 250000 lei.

Concesionarii oferă suma de 75000 Iei.

Comisia continuă negocierea la 230000 lei.

Concesionarii oferă suma de 80000 lei.

Comisia continuă negocierea la 210000 lei.

Concesionarii oferă suma de 85000 lei.

Comisia continuă negocierea la 190000 lei.

Concesionarii oferă suma de 90000 lei.

Comisia continuă negocierea la 170000 lei.

Concesionarii oferă suma de 95000 lei.

Comisia continuă negocierea la 160000 lei.

Concesionarii oferă suma de 100000 lei.

Comisia continuă negocierea la 155000 lei.

Concesionarii renunță la cumpărarea terenului concesionat.

8. GHEORGHIȚĂ NĂSTASE și GHEORGHIȚĂ DIDINA, beneficiari ai dreptului de superficie asupra terenului situat în Brăila, str. Călugăreni nr. 149, în suprafață de 152,60 mp, indiviz din 511 mp, în baza contractului de superficie autentificat sub nr. 5443/20.07.2018, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Gheorghiță Năstase, legitimat cu C.I. seria XR nr. 555041 și dna Gheorghiță Didina, legitimată cu CI seria XR nr. 623865.

Comisia începe negocierea de la 143068 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Beneficiarii dreptului de superficie oferă suma de 25000 lei, renunțând totodată la cumpărarea terenului.

9. S.C. COM DANIMEX S.R.L., concesionar în contractul de concesiune nr. 95/31.12.2008, A.A. 1/46119/28.11.2011, pentru teren situat în Piața Poporului nr. 20-lot 2, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Stîngă Vasilică, legitimat cu CI seria XR nr. 481391.

Comisia începe negocierea de ia 171211 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 155000 lei.

Concesionarul oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 125000 lei.

Concesionarul oferă suma de 65000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Concesionarul oferă suma de 70000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarul oferă suma de 80000 Iei.

Comisia continuă negocierea la 95000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 95000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 95000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 79620 lei, fără TVA.


COMISIA Boșneag Sorin-Eugen Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca.. Pîrlea Cătălin-Romulus Anghelescu Corina-El lacomi Alina-Mihael Andrei Gabriela.......

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superfîcie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superfîcie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

I

VRĂBIUȚĂ ANTOANETA, VRĂBIUȚĂ CĂTĂLIN-CONSTANTIN

C.C. nr. 1292/22.06.2015, A.A.

4497/19.11.2018

str. Petre Ciucă nr. 7

259

259

79742

149042

- C>OO '4*J2.

~y4.

ț

2

VASILE MARIOARA C.C.nr. 2635/19.09.2017 Str. G-ral Stan Poetaș nr. 3

141

141

58009

108429

3

VASILE GABRIEL, VASILE

TUDORIȚA

C.C. nr. 8î3/03.04.2017

Str. G-ral Stan Poetaș nr. 6

340

340

131414

245634

A

7

4

MUNTEANU SORIN, MUNTEANU IONELA-AURA

C.C. nr. 6434/17.10.2014

Str. G-ral Constantin Atanasiu nr. 12

147

147

67325

125845

0

5

CHIRIL ALEXANDRU, CHIRIL

ILEANA

C.C. nr. 933/13.04.2017

Str. G-ral Stan Poetaș nr. 1

220

220

89292

166902

/

6

RÂGHINÂ ALEXANDRU, RĂGHINĂ CATERINA C.C.nr. 3150/01.11.2017 Str. G-ral Alexandru Teii nr. 1

226

226

99792

186532

/

Nr. ort.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

7

COJOCARU MARIUS-SÂNDEL

C.C. nr. 4229/17.11.2017

strr. G-ral Alexandru Teii nr. 14

145

145

59654

111504

ZL. r

8

BOGDAN LI VIU-SORIN. BOGDAN

LAURA-NICOLETA      ■

C. superficie nr. 1888/20.06.2018

Str. Castanului nr. 35A

256

256

149477

279417

r

43 i j J <

9

S.C. COM DANIMEX S.R.L. C.C. nr. 95/31.12.2008, A.A. 1/46119/28.11.2011

Piața Poporului nr. 20 - lot 2

153

153

91591

171211

T .

v(

zssl—-

a = valoare dată de raportul de evaluare b = contravaloarea raportului de evaluare


COMISIA

Boșneag Sorin Eugen......

Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca.....

Pîrlea Cătaiin-RomulusZ Anghelescu Corina Elena lacomi Alina-Mihael Andrei Gabriela

fC CONSILIUL A LOCAL OfeH

W 1 O