Hotărârea nr. 151/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAH7VJREA TtfZEt. 151 din31.03.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFtASTE:

Art.1 Se completează anexele nr. 1 și 5 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.129 si 5.114, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev,0

ANEXA NR. 1. 129

H.C.L. M. n r. /54 /JZ °3. 2o2o

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/denurnirea solicitantului

Observații

1

Str. Ceahlăului nr. 3

271 mp indiviz din

527 mp

3189/03.02.2020 Buzea Georgeta

C1-C4 - prop. Buzea Georgeta, conf. certif. moștenitor nr. 347/15.07.2019

2

Str. Dorului nr. 53-54

216

1671/20.01.2020

Gurău Cecilia, Stoian Moise, Constantinescu Valerica

C1-C7 -prop. Gurău Cecilia, GurăuViorel, Stoian Moise, Stoian Jenica, Constantinescu Valerica, Constantinescu Petrica, Constantinescu Vasile, Constantinescu Marian

Str. Grădinarilor nr. 67

372

36663/13.11.2019

Decu Florin

C1 ,C2 - fără acte

4

Str. Griviței nr. IG

72 mp indiviz din 417 mp

5075/18.02.2020

Teodosopol Mihai

C3-prop. Teodosopol Mihai și Teodosopol Florentina, conf. contract de vânzare-cumpărare nr.

266/07.03.2013, C4-fară acte

5

Str. Argeșului nr. 1 IA

130

3499/05.02.2020

Mototolea Elena

6

b-dul Al.I. Cuza nr. 117A

133

1583/17.01.2020

S.C. DORALY MALL S.R.L.

Notă:

x A V, H .

/A RC/.K NR. /<$?/Jaâo

IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crl.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

2

3

Str.Ana Aslan nr.33

290 mp

CU 208 mp

Calea Calarasilor nr.23

658 mp

CI - 220 mp C2- 114 mp

C3-31 mp

C4- 6 mp

C5- 6 mp

B-dul A.I.Cuza nr.38

405 mp

CI - 141 mp

C2- 2 mp

C3- 38 mp

C4- 30 mp

întocmit

Caraion Marilena

Anexa 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului /. /2 3, /

Scara 1:200

Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

527

Intravilan Braila, UAT Braila, str. Ceahlăului,nr. 3, județ BRAILA

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BrailaNr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

527

Hotar: N - CONSTRUCȚII, S - construcții, E - gard metal, V - gard lemn si construcție

TOTAL

527

Nota: Deține cu 15 mp mai mult fata de acte.


B. Date referitoare ia construcții


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

138

1 nivel

C2

CA

18

1 nivel

C3

CA

6

1 nivel

C4

CA

25

1 nivel

137


TOTAL


Suprafața totala masurata a imobilului = 527 mp Suprafața din act = 512 mp


Executant S.C.TOPO SURVEY S.R.L. aut. RO-B-J-0771 / VLAS CĂTĂLIN aut RO-B-F-0434 (nume, prenume)

Confirm exgcatette'țygașuratorilor la teren, corectițqdjnea-intocmirii documentației /'cșgăstrale sTdbr^spondenta aceștela cu reaiiiătea din teren.


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa Data__________________

Stampila BCPI Braila


"In srfy^ti cadașfrai.


i^asir^le pentrq imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastra. iar in lipsa numărului j ft'i^hafu! adrfțțristr^^.^ibprafetele se rotunjesc ta metru patrat.

’ Bi i<\zi-rrmLF Ni L


* w

■o -Cv rx

euecs)®^.732163                                                                                                                                                                                      732K.3


732649                                                                                                                                                                                                     732649


Plan de amplasament si delimitare a imobilului I.I2-0) ,3

Scara 1:200

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

372

Intravilan Braila, str. Grădinarilor, nr. 67

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința i

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

372

Intre punctele: 1-2 gard tabla, 2-3 gard plasa, 3-4 gard tabla, 4-1 nematerializat.

TOTAL

372 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

61

Locuința cu suprafața desfasurata de 61 mp 1 nivel-parter

C2

CA

12

Anexa cu suprafața desfasurata 12 mp. 1 nivel- parter

TOTAL

73 mp

Suprafața totala masurata a imobilului “391 mp

, Executant: SÎ’&'B^AISURV-IMOB S R L.

CERTIFICAT W?Cl-, .

Ciâfirnr execuție».măsurătorilor la teren. 7;

‘cbreciitudft*ă?ml(K!nitț:documeniaU'ei,cadastrale si'ț, \

ÎC'tiot jsjfondenUMestțjpIjuțeâli^leadMUreC ~ ț i. j/t J. '£ sâiihâtuia'si stampila        ; -

<S «     *

SA&ufeciy?/

^g^Ont. FDâta.'ZZ...!>Z-2

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data......................

Stampila B.C.P.LNr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

1

Ce

417

TOTAL

417


â.f 29.5

ANEXA NR 1.35 la regulamen

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

130


Adresa imobilului


strada Argeșului FN


Nr. Cartea Funciara


Unitatea Administrativ ! eritoriala (UAT) BrailaA. Date referitoare la teren

Nr, parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

130

împrejmuit cu gara lemn pct 3-4,ooraura pct 4-3, gara tabla pct o-o-z-s construcție pct S-9-10-11-12-1,nematerializat pct 1-2-3 ;

Total

■* 130

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

12

Magazie cu supr.desfasurata = 12mp

Total

12

Suprafața totala

Suprafața din ac

masurata a imobilului = l30mp = I30mp

ExMțnfint, SC'HOLDING 3M SRL

/•ty jș „e'ipFm.-ing. MocaniȘMetin Cosmin

/s              i7       e,l i

ffl Confinne^ecpuîreajnagsiaioriior la teren^ dp^ctituainpiDimocirimMOgjimentatiei cadașwa v^orgspânjiț^ratLșțteia idealitatea din teren o.’țA"’ ’      /                 • 1/ ■,

No-, SemnaturaSsiXtampila       r

D^a&fcjjafie 2020       ’•

j «A isi

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data........................

Stampila BCPI

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. I : 200.

Nr. cadastral

Supraf. niasurata

Adresa imobilului

I33mp

Mun BRAILA

B-dtiL Alexandru loau Cuza FN

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA

O.C.P.I. BRAILA

Nr, R.G.L................Data.............................-

A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Cod grupa db’Stinntie

Categorie de folosința

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

TDI

Cc

133

3—1-5-6 gard tabla. 8-1-2 bordura si pomi 2-3,6-7-8 gard plasa

TOTAL

133

B. Date referitoare la construcții

Cod Conslr /

Denumire

Suprafața construita la sol

Mențiuni

Suprafața măsurată =!33mp

ra             -or ițvs.!j02

CoiM'iV@®>\taj'gi|ț)’j«urata^țyr la lercn.'''--.. cdfțciiiuJlik^^iJpcppjn doc^t&naliei cadastrale si fttțisțoț^jUiy acesteia crtrcalitaiea din teren

Seninaîtira^i stanipi^jJ*x

Data: 14 01.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI

Plan de amplasament si delimitare a


imobilului


Scara 1:200


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

290

Jud, BRAILA, Mun. Braila, Str. Ana Aslan, Nr. 33

Braila

| Cartea Funciara nr7~[


I UAT IE=733230                                             E=733230


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

290

Natura hotar: gard metalic si construcții

TOTAL

290


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

C1

CL

208

Locuința S(partial)+P+1 (parțial)

TOTAL

208

Suprafața totala masurata=290mp

Executant: SC VADRAM PROIECT

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii -documentației cadastrale si corespondenta, acesteia cu .

realitatea din teren        “ii-f ■"    ■                   ,

!      ■ G-B-1 «î.MTȘgj .             .... V

Semnăturăpsi.,ștaixipjja              . ..

Data:2l/02/2020 ;                       1

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Stampila BCPI


Plan de amplasament si delimitare

a imobilului ^114,r


Scara 1:200


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

658

Jud. BRAILA, Mun. Braila, Calea Calarasllor, Nr. 23

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Braila

N=422985                                                                         N=422985

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

658

TOTAL

658

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

CL

220

Locuinta-S(partial)+P+1 E (parțial)

C2

CL

114

Locuinta-S(partial)+P+1

C3

CL

31

Locuînta-Suprafata construita desfasurata 31 mp

C4

CA

6

Anexa—Suprafața construita desfasurata 6mp

C5

CA

6                     Anexa—Suprafața construita desfasurata 6mp

TOTAL

377

Suprafața totala masurata=658mp

Executant: SC VADRAM PROIECT

Confirm executarea masuratorllqr-fc corectitudinea întocmirii documentației cadastrale . si corespondenta aaeșfeia realitatea din teren

Semnatara si stampila       l X

b

-tererb^\

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului In baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Stampila BCPJ

Plan de amplasament si delimitare a

imobilului


Scara 1:200

Nr.cadastrol

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

405

Jud. BRAILA, Mun. Braila, Str. B—dul Al.loan Cuza, Nr. 38

| Cartea Funciara nr. |

I UAT I

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

405

Natura hotar: garduri si construcții

TOTAL

405

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

CL

141

Locuinta-S(partial)+P

C2

CA

2

Anexa. Intrare beci. S desf. 2mp

C3

CL

38

Locuința—Suprafața construita desfasurata 38mp

C4

CL

30

Locuința S(partiol)+P+M(parfial)

TOTAL

211

Suprafața totala masurata=405mp

Executant: SC VADRAM PROIECT

Confirm executarea măsurătorilor la ieren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondejitâ.-acestsia/.cu x realitatea din teren /ici-'          .-țX

/-        V\

. C'c- '‘ ■i’j'r , o '         ■

Semnătură sl stampila '''          '"'iV •x' ’ '['i ~ '

kw

r5 /

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Stampila BCPI


J/ d ■ - ■