Hotărârea nr. 149/2020

Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

NR. 149 dlxx31.03.2020

Privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL HPATT A

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3587/06.02.2020 a domnului Bunea Bogdan - Carol;

Ținând cont de procesul - verbal nr. 4532/13.02.2020 al Comisiei de analiză;

Văzând raportul de specialitate al Comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 2179/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale H.C.L.M. Brăila nr. 131/29.03.2013;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003", cu terenul prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr.

din 3! / 03 /2020

Lista persoanelor care au solicitat acordul Consiliului Local Municipal Brăila de înstrăinare a construcției edificate pe terenul atribuit în baza Legii nr. 15/2003

Nr. crt.

Teren

Suprafață

NCP

Proprietar construcție edificată

H.C.L.M. atribuit în folosință gratuită

Contract de comodat

Autorizație de construire

Proprietar teren

1.

Str. Radu

Portocală nr, 4

199,07

85630

Bunea Bogdan Carol

326/25.11.2015

404/20.01.2016

270/08.05.2018

Municipiul Brăila