Hotărârea nr. 148/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

R O T AR ARR A NR. 148 din31.03.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BB

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcția Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 3,35 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 1, din blocul B4, sc. 1, parter, str. Celulozei nr. 11, proprietatea solicitantului Roșioru Emanuel, pentru construcție - extindere balcon, conform extras de carte funciară nr. 74274 -C1 - U8.

  • (2) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 3 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 94/20.02.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,08 lei/mp/lunâ (zona B1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 10,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 22, din blocul E, sc. 2, parter, str. Bărăganului nr. 5, proprietatea solicitanților Matei Sava și Matei Marioara, pentru intrare în legalitate - extindere și închidere balcon construit în baza autorizației de construire nr. 908/17.08.2009 - construcție cu caracter provizoriu, conform certificatului de urbanism nr. 2031/11.11.2019.

  • (2) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 4 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 94/20.02.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 3,2372 lei/mp/lună (zona B2), conform actului adițional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 60/06.07.2009, însușit de către proprietari, precum și a prevederilor art.3, alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.AncxA nP.£

rLiri ae wplasamenr si deiimitare a imobilului                /vR ,

Scara ! : iOO.


—.....     '                      1

Adresa tmabiiirh»

J^t     Tjnip

Mur,. BRAil.A. cart Călărași - sir Celuloze."

nr. i >. bl B4 se l adiacemnp. i

1

Canea lunciara ti« i

C.A.T. _

BKAII.A


O.C.P.I BRAILA 1

i
A. Date retenraare la teren

i ’s; parccl-t

' « '■■k!

;      . U teu Ol IC Uf idOM!!'.;.

1 Si!piiirat,nl»n maiiHZtor.

1                               .

i                        'k™*                  ;

i !

!_________________________________________

i          Cv

: ■

Noia. teren domeniu public ".icrcnt est. baicun

1 (S.eoiwtrni'.a oaicon~9.J9nipi adiaceni ap. :          ;

înscris ir. CF. 74?.74-CI-hS                           j

j j

L          ! ____________

r' —■—

1 'O!--M

i 1

i !

i

_____________________j 1 j              !

J

s

Dale rciaruGâie ia construcții

1 r’.u (.jm:T

Ccu .uruiw Jcsîin.v.iv j

be/Huiiuv         '

T.iprjfitra eonu’-r*.2vS i l mp i

Meaiium                         J


rotai


r

■.


jorcLtiiudmca m lovim iii


Semnaturi- m stampilaCERTIFRT


rfKeXA NN. Z,

/■ o.3. ^oplan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:100         <-xn r < / v. ian sw

jpslraI Suprafața masurata(mp)


__________________________Adresa imobilului /____________________

Mun. Braila, Sir. Baraganulul, nr.5, Bl E, Sc 2, parter adiacent Ap22

I uat I


L COHS’.UU!

5 local

1 ,

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

10

Teren domeniul public adiacent ap 22. Pe teren se afla parte din extinderea ap 22 înscris in Cf 73715-C1-U28 (balcon — construcție cu caracter provizoriu)

TOTAL                 10

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata =10mp

Suprafața din acte =10mp_______________________-------

Executant: SC VADRAM PROIECT SRL

inspector:

Canf ipn'.executarea- .masaratarilor la corectitudinea ^ițjocmlrlpdocumentatie’ cad,bstra|a^-șl',',corespondonto acestely'ști tu_i —..-----


re ali.tated~d Inj ierep r.

Semnăturii1. stampila1''

Data: 14iof?2020 <?id'^'J

' r'-ițs*' tf


16. IAN 21)20


de