Hotărârea nr. 147/2020

Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 147

din31.03.2020

Privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

UOTAHASTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate", cu amplasamentele menționate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA           ,

LA H.C.L.M. Nr. 44 2-OJo (completare la anexa nr. 4 din H.C.L.M. nr. 429/2015

Amplasament

Obiectul închirierii

Suprafața măsurată

1

-adiacent apartamentului nr. 3, parter, cartier Hipodrom aleea învățătorilor nr. 5, bloc 03, sc.l

Extindere balcon-constructie cu caracter provizoriu-intrare în legalitate -conform autorizație de construire nr. 925/28.08.2008

3,00 mp

2

-adiacent apartamentului nr. 1, parter, cartier Obor str.

Anton Pann nr. 6, bloc G2, sc.l

Construire și închidere balcon conform autorizație de construire nr. 264/22.10.1990

1,00 mp

3

-adiacent apartamentului nr. 2, parter, b-dul. Dorobanților nr. 7, bloc A7, sc. 1

Schimbare de destinație apartament din locuință în cabinet avocatură, construire windfang, cu

7,00 mp

podest, trepte și alee de acces -intrare în legalitate — conform certificat de urbanism nr.

2268/28.12.2018

F- PO- 09-02.01.02./rev.0