Hotărârea nr. 146/2020

Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MZOT ARARE A JMJR. 146

din31.03.2020

Privind: Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 6.201,00 mp (conform act 6.200,00 mp) ce aparține domeniului public al Municipiul Brăila, situat în Brăila, T11 N134/4, DR 135/5 (corp proprietate 37), cu NCP 78571, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Lotul 1 — T11 N134/4, DR 135/5 (corp proprietate 37) lot 1, în suprafață de 6.065,00 mp, din care suprafața de 4.680,00 mp indiviz din suprafața de 6.065,00 mp reprezintă teren categoria de folosință „N”, iar suprafața de 1.385,00 mp indiviz din suprafața de 6.065,00 mp reprezintă teren categoria de folosință „DR”;

  • - Lotul 2 - T11 N134/4, DR 135/5 (corp proprietate 37) lot 2, în suprafață de 121,00 mp, ce reprezintă teren categoria de folosință „N”;

  • - Lotul 3 - T11 N134/4, DR 135/5 (corp proprietate 37) lot 3, în suprafață de 15,00 mp, ce reprezintă teren categoria de folosință „DR”.

Art.2 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 42.719,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiul Brăila, situat în Brăila, Calea Galați între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și Șos. Baldovinești, cu NCP 93858, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Lotul 1 - Calea Galați între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și Șos. Baldovinești lot 1, în suprafață de 364,00 mp, având categoria de folosință „DR";

  • - Lotul 2 - Calea Galați între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și Șos. Baldovinești lot 2, în suprafață de 2.821,00 mp, având categoria de folosință „DR”;

  • - Lotul 3 - Calea Galați între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și Șos. Baldovinești lot 3, în suprafață de 1.504,00 mp, având categoria de folosință „DR”;

  • - Lotul 4 - Calea Galați între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și Șos. Baldovinești lot 4, în suprafață de 38.030,00 mp, având categoria de folosință „DR”, pe care se află amplasată construcția C1 cu o suprafață construită la sol de 6,00 mp - construcție anexă.

Art.3 Actele de dezmembrare și partajare se vor încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor loturi vor fi suportate de către cei care au solicitat dezmembrarea. La momentul semnării actelor în formă autentică beneficiarii vor prezenta certificatul fiscal care să ateste dovada plății datoriilor către bugetul local, precum și a nomenclatorului stradal actualizat.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

RĂZVAN țO i

4. CONSoJ- , H LOCaTT; '

\ 1

PESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

f /
Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1; 1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

78571

6201 mp

T11, N134/4, DR 135/5 (Corp proprietate 37)


Nr. Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

78571

Municipiul Brăila, Județul Brăila
Dezlipire imobil

Situația actuală

(înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

78571

4801

N

Intravilan

4680

N

Lot 1

1385

Dr

1400

Dr

121

N

Lot 2

15

Dr

Lot 3

Total

6201

-

-

-

6201

-

-

SC THEOTOP SRL

Executant mg. Cojocea Georgiana-lonela Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocijiirii-documentației cadastraleșrcprespondența X^s7.TSc^teiacu realitatea din teren

Âr'tâ.             %

r L&SAT 4 !       1

f                       aiura și ștampila     <fo* §1

3 S0f,aRO.l\w       ■§                         H

1 s.c rHpJJ r SsOat|i!anuarie 2020.          J7

OtdPS.fi.L //   \               #7

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPIPlan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

6065 mp

Ti 1 NI34/4, DR 135/5 (Corp proprietate37), Lot 1


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila
A. Date referitoare Ia teren

Nr. Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

N

4680

Lot 1 - Teren intravilan neimprejmuit

2

DR

1385

Total

6065

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

R

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6065 mp

Suprafața din act = 6065 mp

Exe

Co corect i f'Vr JpȘî con

AUTOR

Sena<T?r>fi;

> c. THEOT

SC THEOTOP SRL

cutant: Ing. Cojocea Georgiana-Ionela

afirm executarea măsurătorilor la teren, tudinea întocmiți? documentației cadastrale ispondenta ac'esteia-cu realitatea dimteren.

- CAT                      ■■' ' ... M

:      Semnătura și ștampila      m

Daradanuarie          //

ij

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI

ÎL clasai


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

121 mp

TI 1 NI 34/4, DR 135/5 (Corp proprietate 37), Lot 2


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila----------------------------:--------------------—~— A. Date referitoare ia teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

N

121

Lot 2 - Lot de suprapunere cu coridorul de expropriere IE 94843

Total

121

-

B. Date referitoare Ia construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 121 mp

Suprafața din act - 121 mp

SC THEOTOP SRL

Executant: Ing. Cojocea Georgiana-Ionela

_Cofifirțn-cxccutarca măsmătonldr lâteren, c^reStitudineâTn,tocmirii documentației cadastrale z Vși cgfj^opțlențâ acesteia cil realitatea dinderen'W

DE <\

AUT0RIZAR'SemnăUirajșj ștampila             '?

Sena RO-B-.f Nr iData: fanuărie 2020'              S l

t, S.C. THEOTOP S.R.L. i?/                          Wf/

A            .47  \%

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI

clasa'


Plan de amplasament și delimitare a imobilului


Scara 1:1000


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

15 mp

TI 1 N134/4, DR 135/5 (Corp proprietate 37), Lot 3

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila

A, Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

15

Lot 3 - Lot de suprapunere cu coridorul de expropriere IE 94843

Total

15

*

B, Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 15 mp

Suprafața din act = 15 mp

SC THEOTOP SRL

ExccutanUlng. Cojocea Georgianajo

Cojifirțn.e^ecutarea măsurătorilor la ter ' y corectitudinea întocmirii documentației cad ; și cdl^'sponâ'ehța aceleia cu realitatea diru e Seria RO-B-j Nr 168a |y| .

c-t...-    Semnătura și stampilaXoEA

s.c. THEOTOP sai <,] \S- ■             iot

\ 1             Data,?'1anuarie 2Q2QG®sX

%. >

nela

en^\

astrale teren?,' 1

1

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI

Proprieti


18.40m iSS 3 5 3


Calea Galați


93.!


IE 72181


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

93858

42719 mp

Calea Galați, între str. Ulmului și drumul de legătură dintre _____________Calea Galați și șoseaua Baldovinești_______________


Nr. Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

93858

Municipiul Brăila, Județul BrăilaZa.CONSILIUL^Dezlipire imobil

CC

Situația actuală

(înainte de dezlipire)

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

93858

42719

Dr

Intravilan

364

Dr

Lot 1

2821

Dr

Lot 2

1504

Dr

Lot 3

38030

Dr

Lot 4

Total

42719

-

-

-

42719

-

-

SC THEOTOP SRL

Executant: ing. Cojocea Georgiana-Ionela Confirm executai ea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența

„       acesteia cu realitatea din teren

CERTIF'CAT      7y        ■< ALA \

’     , DE                    AUTORlzXgg'’^ Vt-\

AUTORIZARE

Seria RO-a-j Nr I6af en||ura 5tamPila

COJOCEA

■ THEOTOP S.R.L              'ÎOMJIONEU» ?//\j

Xi.-----------------X r,,, . .....,        -------------

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

1

Nr.

Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

364 mp

Calea Galați, Intre str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și șoseaua Baldovinești, Lot 1

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

364

Lot 1 - Lot de suprapunere cu coridorul de expropriere IE 94843

Total

364

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

■■

-

Suprafața totală măsurată a imobilului =364 mp

Suprafața din act = 364 mp

SC THEOTOP SRL

Executant: ing. Cojocea Georgiana-Ipnela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, x corcctitudinCăuitOcmirii documentației cadastrale skgflrespondenta âGdsteia cu realitatea'din teren.

ceruficat      h     fVAU 5

DE             ’tX 1« c .«-.a             \l      r-

£ MjTOfvzSSfnnătur-a 'și ștampila    .■y'A

8          _ . Datat larâiariț-2020

i SetiaRO-8-1™ % V* GEORG'W* ]\y/

V% S.C.THEOTOPS.R-1- X/           C.Vr   '

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

\                Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI

. *y

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

2821 mp

Calea Galați, între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și șoseaua Baldovinești, Lot 2


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul BrăilaK ^aNS’LUJL ™șîh-tOCALY

A. Date referitoare la teren                          ' .1    /-■

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

r,            ' A W '

Mențiuni

l

Dr

2821

Lot 2 - Teren intravilan neimprejmuit

Total

2821

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

B-

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2821 mp

Suprafața din act = 2821 mp

SC THEOTOP SRL

Executant: ing. Cojocea Georgiana-Ionela

^..Con fii-ni_executarea măsurătorilor- lajeren, corectitudinea-,întocmirii documentației cadastrale ■/ și corespondenta acesteia cu realitatea din terten.

de        %\              de ., i\

AUTORIZARE     c\ /•'?

Semnătura si stampila . S-l Serra ro-b-j Nr i6aDataqianuarie 2020^         §

«.TxeoroPs.R.t.Z Â

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI


Nr.

Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

1504 mp

Calea Galați, între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și șoseaua Baldovinești, Lot 3

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1504

Lot 3 - Lot de suprapunere cu coridorul de expropriere IE 94843

Total

1504

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

••

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1504 mp

Suprafața din act = 1504 mp

SC THEOTOP SRL Executant: ing. Cojocea Georgiana-Ionela

^-Confirm.executarea măsurătorilor la teren, z Corectitudinea,întocmim documentației cadastrale s ' și-corespondenta'acesteia cu realitatea din teren.

DE       V //     AUTOR'.”-’'-'E

autorizare Semnăturașiștampila ■

Seria ro-b-j Nr i6aiPat(: jlanuaric 2^or._,       Si

S.C.THEOTQPSRL // W^ORGIArÂioN^.£/

i                   <P/     XSr r.

x___y_

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI

ANEXA NR. 1.35 la regulament


Nr.

Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

38030 mp

Calea Galați, între str. Ulmului și drumul de legătură dintre Calea Galați și șoseaua Baldovinești, Lot 4

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Municipiul Brăila, județul Brăila

pMÂA-4

C CONSILIUL z l.

i LOCAL -W'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

38030

Lot 4 - Teren intravilan neimprejmuit

Total

38030

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

6

Construcție anexă. Suprf. Const. Desf. = 6 mp

Total

6

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 38030 mp

Suprafața din act = 38030 mp

SC THEOTOP SRL

Executant: ing. Cojocea Georgiana-Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea ujțocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

/j        DE       %\ Ar

.autor izAg^mnătțl^   ștampila r - N. \

II sena ro-b-j NrEhMa: IstÂiiărie 2020        V U

«/ i \             rO’4 \ 3/

V% S.C. THEOTOP S.R.L. »/          cOJO'^f' N «/

țfV   XX GEORGlANA-iOHElĂ//

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți attibuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa

Data...................

Ștampila BCPI74719


îța6pa^u'a"


75î26


9.13W


762093   11.11^Ga^


,65fo


etanP^'00'3" PropPetanV


3 V^n. 3V2-


S8rn


93.03^


21,07<"îS.Hrr

Nc A°B57


56^*