Hotărârea nr. 145/2020

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 145 dlxx31.03.2020

Privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4575/14.02.2020 si nr. 6415/02.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Art.1 (1) Se aprobă completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015, cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent, anexă", pe terenul în suprafață de 34,00 mp, situat în Brăila, str. Pinului nr. 4, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent, spațiu comercial unitatea nr. 255”, pe terenul în suprafață de 6,00 mp, situat în Brăila, str. Franceză nr. 45, bl. 20A, parter, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea amplasamentelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Primăriei Municipiului Brăila și reprezentanții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Art.3 (1) După încheierea lucrărilor, executantul are obligația aducerii terenului la forma inițială existentă la data acordării dreptului de execuție a lucrării, amplasamentul revenind în posesia Municipiului Brăila.

(2) în cazul în care proiectul nu este finalizat în termenul specificat, Municipiul Brăila poate retrage dreptul de execuție.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Tehnică și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev,0

ANEXA NR. 1

LA H.C.L.M. NR. 146 Z3L Q3. 2020

Terenuri pentru care se acordă dreptul de a executa rețele subterane

E ȘEDINȚĂ,


Nr. crt.

Teren situat în Municipul Brăila

Suparafață teren (mp)

1

Strada Pinului nr. 4

34

2

Strada Franceză nr. 45, bloc 20A, parter

6

PREȘEDINTE D

X***^*W i ffe CONSILIUL^ l î LOCAL

1 4'


Proiectat

slng.Gh. Sava

Desenat

slng.Gh. Sava

Verificat

Ing.I. Clobotar

u Xk.

Aprobat

C. Drogeanu