Hotărârea nr. 144/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A NR. 144

dixx31.03.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7404/11.03.2020 a Companiei de Utilități Publice „Dunărea" Brăila, nr. 5234/20.02.2020 a Asociației de proprietari nr. 893, nr. 7927/17.03.2020 a societății LEFTYRIGHT S.R.L., nr. 7926/17.03.2020 a societății UNELMA ÂRHITECTURE S.R.L., nr. 7572/12.03.2020 a societății ECHILIBRUM SERVICE S.R.L., precum și nr. 7928/17.03.2020 a domnului Cortez Cătălin Florin;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

a) „înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, zona 5, februarie 2020”, pentru imobilele situate în Brăila, str. Rahovei nr. 186, str. Roșiori nr. 74 și nr. 170, str. Ștefan cel Mare nr. 62, nr. 78, nr. 121 și nr. 202, str. Plevna nr. 75 și nr. 151, str. Plutinei nr. 39, str. Moriței între nr. 35-39, b-dul Dorobanților bl. 819, B20, PT5 Dorobanți, str. Hipodrom bl. AF1, sc. 5, aleea Margaretelor între blocurile N3-N4, solicitantei Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 279/05.03.2020;

b)„Branșament apă", pentru imobilul situat în Brăila, aleea Cocorilor nr. 12, bl. E4, sc. 2, parter, solicitantei Asociația de proprietari nr. 893, conform certificatului de urbanism nr. 1806/07.10.2019;

c) „Alimentare cu energie electrică a ansamblului rezidențial Teiului din str. Teiului", pentru imobilul situat în Brăila, str. Arțarului nr. 81 lot 1, solicitantei S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - Sucursala Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 2209/09.12.2019;

d),.Racordarea la RED a ansamblului de locuințe individuale din Brăila str. General Gheorghe Avramescu nr. 10 M", solicitantei S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - Sucursala Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 176/19.02.2020;

e)„Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Atelier Vulcanizare", pentru imobilul situat în Brăila, șos. Baldovinești nr. 36 lot 1, societății ECHILIBRIUM SERVICE S.R.L., conform certificatul ui de urbanism nr. 217/26.02.2020;

f) „Conductă și racord gaze naturale”, pentru imobilul situat în Brăila, str. George Enescu nr. 151 lot 19, solicitantei ENGIE ROMÂNIA S.A., conform certificatului de urbanism nr. 167/18.02.2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0