Hotărârea nr. 143/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAH2VHEA KrR.143 din31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Ana Aslan"> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile si clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni", poziția nr. 146, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007.

CONSILIUL LOCAL MUNICXFJ5JU BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 453/03.03.2020 a Colegiului Național „Gh. M. Murgoci" Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 6522/03.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Ana Aslan"> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni", poziția nr. 146, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Colegiul Național „Ana Aslan" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RÂZVAN.POPESCU


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,


ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev,0

ANEXA la H.C.L.M. nr. din 3/ / 06 /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Crt.

Codul de clasifl care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar Ici

Situația Juridică

146

1.6.2

COLEGIUL NAȚIONAL ”ANA ASLAN”

Calea Călărașilor nr. 307A

CI - Școala (P+2)

Suprafață construită-2.127,00mp

Supraf. desf.=6.381,00 mp

C2 - Centrală termică

Suprafață construită=67,00 mp

Suprafață teren-7.683,00 mp

2020

2011

2016

2012

389.116,11

3,936,475.06

297,791.79

2,905,941.85

PV 1333/2007

HCLM 435/2017

HCLM 305/2011

Nr.cad 79065 HCLM 252/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ