Hotărârea nr. 142/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OTAR AR E A NR. 142 din31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”> situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007.

CONSILFUL LOCAL MUNICIPAL BTtATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 453/03.03.2020 a Colegiului Național "Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 6522/03.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOȚA R ASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”> situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Colegiul Național "Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RAZVAN POPESCU

F-PO-09-02.0I.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. /•?■< din j f / Oj 72020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Cri.

Codul dc clasili oare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul darii în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

94

1.6.2

COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI”

B-dul Independenței nr.4

CI - Liceu,

Suprafața construită = 2.474,00 mp compusă din: - corp A (P+l)

Suprafața construită = 1.500,00 mp

  • - corp B (S+P+l)

Suprafața construită = 113,00 mp

  • - corp C (S+P+2)

Suprafața construită =69,00 mp

  • - corp D (S+P+3)

Suprafața construită = 426,00 mp

  • - corp E (P)

Suprafața construită = 366,00 mp

C2- Sală sport,

Suprafața construită = 952,00 mp compusă din:

  • - corp A (P+l)

Suprafața construită = 206,00 mp

  • - corp B (P)

Suprafața construită = 746,00 mp

C3 (P) - Laboratoare

Suprafața construită =523,00 mp împrejmuire cărămidă

Suprafața totală construită = 3.949,00 mp

Suprafața totală teren = 7.487,00 mp

2020

2020

2020

1929

2004

2018

2018

2018

1973

1973

1974

1974

1979

1928

2018

2018 2018

2012

3.260.226,09 511.540,61 82.297,31

1,318,934.64 2,755,345.27 949,857.90 236,074.25 216,585.95

224,813.63 143,843.55 901,578.70 366,919.43 3.36

4,315.32

122,843.16

74,403.45 99,799.52 277,637.97

2,941,181.38

PV 2266/2007

HCLM 243/2018 H.C.L.M. 107/2001 Legea nr. 1/2011

HCLM 92/2018

HCLM 153/2010

HCLM 181/2010

HCLM 252/2012 Nr. cad. 76676 CF 76676

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ____

L CONSILIUL^

§ LOCAL