Hotărârea nr. 141/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T A ZR A ZFt E A NR.141 dixx31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”> situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 216/12.02.2020 a Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4335/13.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M, Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”> situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunu] prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila, iar Secretarul General ai Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

OPESCU

CONSILIUL < i'             r

IIq LOCAL Vs* ’

u 1 J'

'ONTRASEMNEAZĂ

-.CRETAR GENERAL,

F-PO-09-02.0I.03/rev.0ANEXA la H.C.L.M, nr. din 3f / 03 /202O

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

91

1.6.2

LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGORE MOISIL”

Vecinătăți:Nord - proprietate privată,Est - TDS,Sud - TDS,Vest -str. Carantina

Str. Carantina nr. 8

-CI-corp     grup     scolar(P+2)

Suprafață construită=784,I0 mp

  • - C2- anexa magazie

Suprafață construită=l 01,70 mp

  • - C3 - sala sport

Suprafață construită=72,70 mp

  • - C4 - fundație

Suprafață construită =624,35 mp

Suprafață construită totala =1.582,85 mp

Suprafață teren =8.198,20 mp

Nr.cad. 14233

2020

2017

2013

1963

2012

81.807,02

27,732.41

4,012,254.55

1,080,129.33

14,481.94

3,001,318.26

H.C.L.M. 107/2001

PV 2022/2019 HCLM 559/2017

HCLM 64/2013 Legea nr.

1/2011 HCLM 46/2009 HCLM 397/2010

HCLM 252/2012 CF 87048