Hotărârea nr. 140/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

n OT AR ARE A NR. 140 din 31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă"> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni", poziția nr. 67, conform documentației cadastrale.

CONSILIUL     MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 86/16.01.2020 a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1523/17.01.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni", poziția nr. 67, conform documentației cadastrale, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Școala Gimnazială „Ion Creangă" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. W din 3f / 03 /2020

DATE DE IDENTIFICARE aie bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - "Terenurile și clădirile ale instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitate, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Cri

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemenle de identificare

Anul dării In foto simtă

Valoare de Inventar Ici

Situația Juridică

67

1.6.2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 “ION CREANGĂ”

Vecinatati:Nord - str. Școlilor,Est - str. Frumoasa,Sud - proprietate privata,Vest - proprietate privata

Str. Școlilor. Nr.l5

  • - CI -Scoalaț P+3E+M)

Suprafață construită=707,00 mp

Suprafață desfașurată=3.535,00 mp

  • - C2- Intrare profesori

Suprafață construită=6,00 mp

  • - C3- Intrare elevi

Suprafață construită=4,00 mp

  • - C4 - anexă CT

Suprafață construită=22,00mp

Suprafață construită tota!a=:739,00 mp

Suprafață teren=2.728,00 mp

Str.Ana Aslan nr 10 A

Suprafață teren=l .430,00 mp

CI - școala

Suprafața construita = 486,00mp

CI- atelier

Suprafața construita = I36,00mp

CI - magazie

Suprafața construita = 48,00mp

C l - grup san itar

Suprafața construita = 24,00mp

2014

1970

1970

1977

2012

2012

2012

2019

356,482.28 417,748.04

83,549.61

41,774.80 2,321,861.99

47,513.05 1,237,369.68 306,279.53

1,071,663.25

561,758.96

14.808,59

H.C.L.M

107/2001 Nr cad 19567 C.F.

82818

HCLM 138/2014

HCLM 557/2017

HCLM 244/2018 Legea nr. 1/2011 HCLM 50/2012 HCLM 46/2009 HCLM 585/2019

HCLM 252/2012

PREȘEDINTEI DE ȘEDINȚĂ

£ CONSILIUL^',

C i rw*Ai