Hotărârea nr. 139/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

TIOTAZRAFtEA NR. 139

din31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza"> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 3918/12.12.2019 a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza" Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40209/13.12.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

KOTAHA.STE:

Art1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunu! prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Școala Gimnazială „Al. I. Cuza" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, J                                           J                    T ’

F-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXA IaH.C.L.M. nr. din 31/02) /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul II - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni"

Nr.

Crt.

Codul de clasifl care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anu] dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

64

1.6.2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL.I.CUZA"

Str. Ghioceilor nr. 1

-CI -școala (D+P+3)

Suprafață construită=1.622,00 mp

Suprafață desfășurată=7.886,00 mp

Suprafață construită parter=l .622,00 mp

Suprafață construită etaj 1=1.566,00 mp

Suprafață construită etaj 2=1.566,00 mp

Suprafață construită, etaj 3=1.566,00 mp

Suprafață construită subsol=l .566,00 mp

Suprafață teren=4.861,00 mp

1995

2014

2019

2017

2018

2012

2.325.853,98

160.771,58

9.017,94

49.684,72

16.850,78

1.909.587,65

H.C.L.M. 107/2001 HCLM 325/2011 HCLM 26/2014

PV 3835/2019 HCLM 556/2017 HCLM 46/2009 HCLM 736/2018 Nr. cad. 70083