Hotărârea nr. 137/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAHE A NR. 137

cLLel31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019.

CONSILIUL LOCAX- MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H I'            SS 'A' Z

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului publicai Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.F-PO-09-02.01.03/rev,0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. din 3 / /       /2020

DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aparținând domeniului public

Cap.GIO - Cimitire

Nr. Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

9

1.6.6

împrejmuire

Cimitirul Radu Negru beton

Lungime = 600 ml

1922

239.706,15

H.C.L.M. 107/2001 PV 20316/2019