Hotărârea nr. 136/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAI* AHE A KR.136

clin31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 15/03.02.2020 a Societății DEZIMOB INVEST GROUP S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3311/04.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art, 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAEASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^ENERAL,


GAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. /36 din 3/ / ^3 /2020

DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aparținând domeniului public

G6 - SPATII VERZI, LOCURI DE JOACA SI PARCARI

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

386

1.3.7.2

Parcare

Str. Gheorghe Avramescu nr.10

Suprafață = 1.569,00 mp

65 locuri de parcare

2017

940.767,00

CF 94586 HCLM 349/2017