Hotărârea nr. 135/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT7VKAKEA NR. 135 din31.03.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356 conform documentațiilor cadastrale, r

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAXUA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 1791/31.01.2020 a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F380/31.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T AEA S TE :

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


RĂZVAN /ftOPESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


IO N DRAG AN


F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. / 31.03 .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunurilor apartinand domeniului public

G6 - SI

PATII VERZI, LOCURI

DE JOACA SI PA]

RCARI

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

327

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Hipodrom, Bloc G.15-G16, Suprafață = 563,00 mp

2005

25.829,80

H.C.L.M.

107/2001

328

LOC JOACĂ

COPII

Ansamblu Obor, Bloc 0.8 (complex Dinamo)

Suprafață = 721,00 mp

2005

11.139,46

H.C.L.M. 107/2001

334

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Viziru III, Aleea Cocorilor

Blocul D4

Suprafață = 824,00 mp

2005

94.515,42

H.C.L.M.

107/2001

337

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Călărași IV, Bl.Salcia, Bloc Arțar Suprafață = 323,00 mp

2005

14.795,76

H.C.L.M.

107/2001

356

LOC JOACĂ

COPII

Spațiu joacă, Strada Industriei, BI.D4 Suprafață =641,00 mp

2005

40.556,87

HCLM 55/2005

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONSILIUL 4' iTf