Hotărârea nr. 134/2020

Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Orășelul Copiilor” situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA m. 134

din31.03.2020

Privind: Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Orășelul Copiilor'’ situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare", poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări", poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 13507/05.08.2019 a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 24990/05.08.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 Cod Civil, H.C.L.M. Brăila nr. 674/21.12.2017, precum si ale H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.108 lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAHASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Orășelul Copiilor” situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări", poziția nr. 408.

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunului public denumit generic „Orășelul CopiilotJ', situat în Parcul Monument, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Bunul public prevăzut la art. 2 se va transmite în administrare Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila prin perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr. 1 înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40164/13.12.2019.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati. J

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. / 31. 03 .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.G6 - Spatii verzi, Locuri de Joacă și Parcări

Nr

Crt

Codul de clasifi care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în

folosință

Valoare de

Inventar

lei

Situația

Juridică

408

1.5.1

Parcul Monument

Orășelul Copiilor

Situat în Parcul Monument

Trotuare, alei, platformă, fosă (instalație sanitare)

CI Suprafață =9,00 mp

C2 Suprafață =3,00 mp

C3 Suprafață =4,00 mp

Suprafață totală = 27.137,00 mp

1987

construcții

36.947,93 teren

6.471.633,58

HCLM nr.154/ 28.07.2006

Nr cadastral

17683

HCLM 40/2009