Hotărârea nr. 133/2020

Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAHEA NR. 133

din31.03.2020

Privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 20142020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL M7UTN'ICIPAL ZBZFEAIILiA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 4 alin. (1) și alin. (2), art. 5 alin. (1), alin. (10), alin. (12), alin. (13), alin. (14) și alin. (15), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și b), ale art. 9 alin. (1) lit. a), b) și c) și ale art. 521 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (1) lit. a) și b), art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 12 alin. (1) lit. a), b) și c), art. 15 alin. (1) lit. f) și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. e), f) și g), și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020, prin completare cu informațiile omise din eroare, a rubricilor aferente următoarelor poziții, astfel:

Nr.crt.

Denumire obiect investiție

Poziția terenului in

Lista bunurilor din domeniul public al U.A.T. Braiia (Temei legal)

U.A.T.

Se afla in posesia terenului

U.A.T.

Pune terenul

La dispoziția proiectului

H.G. nr.... din anul......

Anexa nr...

H.C.L.M. nr.. din anul......

Anexa nr......

Da

Nu

Da

Nu

A

Sistem de alimentare cu ap!

3.

Conducte de aductiune apa tratata

3.1.

De la STAP Chiscani la GA Braiia -Tronson de ia GA Radu Negru (centura) - Calea Calarasilor -str.General Avramescu - str.Sandu A Idea - GA Braiia L=3.532 m.

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

5

Rețele de distribuție in Mun.Braiia

5.1

Rețele distribuție- reabilitare (L = 18.463 m)

19.

Str.Sos.de Centura (intre Calea Calarasilor si malul Dunării)

H.C.L.M. 325/2011 Anexa

X

X

B.

Sistem de canalizare

1.4.

Stații de pompare ape uzate

1.

Braiia Sud (existenta ) - reabilitare (nu necesita spațiu suplimentar)

H.G.R.

363/2002 Anexa nr.2

X

X

2.

Radu Negru II (existenta) -reabilitări « (nu necesita spațiu suplimentar)

HCLM 359/2018

X

X

3.

SPAU 1 (noua) - str.Paltinului S = 12,50 mp

H.C.L.M. 325/2011 Anexa

X

X

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020, se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Celelate prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 rămân neschimbate.

Art.4 (1) Prezenta hotarare va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION D&ĂGAN

• 7    F-PO-09-02.01.03/rev.0