Hotărârea nr. 132/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAHE A NR.132

din 31.03.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL JTRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 59 din Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 575/31.10.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. m) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. b) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) din H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018, care va următorul cuprins:

Art.2 (1) Se aprobă Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila cu următoarea structură:

 • 1. Viceprimar al Municipiului Brăila - președinte;

 • 2. Reprezentant Direcția Arhitect Șef - vicepreședinte;

 • 3. Reprezentant Direcția Arhitect Șef (pentru componenta de patrimoniu)-membru;

 • 4. Dl. Boșneag Sorin - Eugen, reprezentant C.L.M. Brăila - membru;

 • 5. Dl. Neta Marian, reprezentant C.L.M. Brăila - membru;

 • 6. Reprezentant Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală - membru;

 • 7. Reprezentant Direcția Tehnică - membru;

 • 8. Reprezentant Serviciul Circulație Rutieră - Poliția Locală Brăila -membru;

 • 9. Reprezentant Serviciul Poliției Rutiere - Inspectoratul de Poliție Județean Brăila - membru;

 • 10. Reprezentant BRAICAR S.A. Brăila - membru;

 • 11. Reprezentant Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară - membru”.

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018, rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

RĂZVAN

fi. CONSILIUL g LOCA*

POPESCU

£ -      CONTRA SEMNEAZĂ

■J       SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O