Hotărârea nr. 131/2020

Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NR. 131

din31.03.2020

Privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1"ș\ a cheltuielilor legate de proiect.

COWSTUTmJ LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Reiatii Internationale si al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, și H.C.L.M. Brăila nr. 134/21.03.2019 modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 731/23.12.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă proiectul “Regenerare zone urbane degradate sector 1“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Regenerare zone urbane degradate sector 1“, în cuantum de 18.236.410,17 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 11.973.753,14 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeiigibilă de 6.262.657,03 leiținclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect de 6.502.132,09 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 6.262.657,03 lei(inclusiv TVA) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 239.475,06 leifinclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Regenerare zone urbane degradate sector 1“.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Regenerare zone urbane degradate sector 1“, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L.M. Brăila nr. 591/31.10.2019.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati. J

Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Brăila.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31.03.2020, cu un număr de 26 voturi „pentru”, din totalul de 27 consilieri locali municipali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVANPOPESCU

&             CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARjGENERAL,

'            ION DRAGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0