Hotărârea nr. 130/2020

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AR E A NR. 130 din31.03.2020

Privind: Aprobarea proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect.

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. nr. 191/27.04.2018, modificată si completată prin H.C.L.M. nr. 291/27.06.2018 și H.C.L.M. nr. 516/24.09.2018;’

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă proiectul <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul", Brăila> în cuantum de 3.745.457,13 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 3.745.457,13 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 74.909,15 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila>.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării, în condiții optime, a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.

Art.5 Se aprobă Fișa Proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontăriî ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Reiatii Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN f’OPESCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.GENERAL,

ION DRAG AN


INSTITUȚIA                                     [UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIHU1. tIRAILA

FORMULAR                                       | COI; :j |

•I                                  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Program / facilitate / instrument

Programul Operațional Regional 2014'2020

Asii Prioritară Ui - Imlmiutatiren infrastructurii educaționale, Prioritatea de investirii 10.1 - Investiții in educație si formare inclusiv iu Curmare profesionala, pentru dtthandirea de competente si imature |>e lot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv specific 10.1.h - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si invatanianluhii obligatoriii, in special jicnim copii cu risc crescut dc părăsire timpurie a sistemului

I Credite de angajament

II Credit bugcl.ir

FISA PROIECTULUI

finanțai I prupiu la finanțare in cadrul Programului Operațiunii) Regional 21)1-1 - 21*21)

mu Ici

Denumire proiect:

Reabilitare. modernizare si dotare Sconta Gimnaziala „Miliții Viteazul" Braihi

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizați pana in anul

Rcali/mi 2017

Realizați 2018

Prevederi

2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

anii următori

1=2+3+...+$

2

3

4

5

6

7

K

9

TOTAL CHELTUIELI

1

5<i.ni

3.745,46

11,110

59,67

1.35

7X2,00

2.899,44

3.00

II

3.745,46

11,00

59/57

IJ5

7X2,0(1

2.899,44

3.0(1

■lin ciut:

Cheltuieli cUrcnIc

1

11,1111

O,IK>

11,00

O,(NI

(1,00

O.IMI

11,1111

II

iUH*

tt.M

0,00

0.00

II,(Ml

0,iMI

11,110

Cheltuieli de capital

1

3,745,46

0.00

59,67

1.35

7X2,(111

2.X99.44

JJMI

II

3,745.46

(1,00

59,67

1.35

7X2,(111

2.X99.44

3,11(1

CAPITOL 65.5D.0II

PROIECTE CU FINANȚARE

DIN FEN POSTADERARE

68

1

3.745,46

II,IUI

59.67

1.35

782.1*0

2,899,44

3.0<l

II

3.745,46

11,011

59,67

1.35

........

2,899,44

3.1*0

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

ncrniidiurxaliile aferente cadrului fîmnirinr 21*1-1-

5X

2II2D

1

11,01)

0.00

(l,(HI

(1,01*

11,1111

0,0(1

0,18)

11

11,0(1

0.(10

0,011

(LIII)

D.IHI

(1,011

0,1 X)

Programe din Fundul Eunipean

de Dezvoltare Rrginnal.1 ( FEDRj

I

58.111

3.745,46

0,00

59,67

1.35

7X2,00

2.899,44

3,(MI

din care:

11

3.745.46

0.IK)

59,67

135

7X2,00

2.899,44

3,1*11

Finatarca naționala

1

jK.fll.DI

561,82

D.IXI

8,95

11.2

117.3(1

434,92

(1.45

11

561.82

0,1X1

H.95

(1.2

1173H

434,92

(1,45

Finanțare externa iienimhiinHlrilti

1

5X.lt). 02

3.1X3.64

0.1X1

50.72

1.15

664.71)

2.464.52

2.55

II

3.183.64

<1.041

50.72

1.15

664,711

2.464.52

2.55

Cheltuieli neclielhile

1

58,111.(13

O.IH)

(1,011

0.00

<1,1X1

(1.1*11

0.00

11,(81

II

O,IK)

(I.Ufl

H.IUI

II,DO

II.DII

II,III*

II.OII

NOTĂ: Pozițiile corespunzătoare mecanismului tnp-up din acest formular var fi cnmplctiite pentru anul 2014,2015, și 2016 de către ministerele cu rol de AM turc au derulat sume din lt>|t-Up, după caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa in acest formular potrivii prevederilor HG 48/2015 privind stabilirea sistemul ui dc management și control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romanici prin cadrul financiar mullianual 2014- 2020.

Pozițiile 58.15 și 58 16 sor fi completate în acest formular dacă proiectele tuian|ritc fanclionca/ă pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

  • *) po/i(ic introdusă din anul 2016 ca uniinrc n prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice dc aplicare a ari I și VI din OUG 34/2015

  • ** ) pozipc introdusă ca umiarc a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugctarc și modificarea și completarea unor acte normative

”*) Poziție introdusă datorită prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suportă din bugetul propriu suma dc 257 mii Ici care CB-suma considerata nccligibilâ în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor dc supraveghere și eradicare a EST in anii 2010-2011 con fonii raportului dc nudit nr. SANCO 20I3.0X TSERO.RAPPORT. FINAL DOC

Pană la definitivarea proiectului dc buget pe anul 2017, formularele bugetare precum și metodologia dc elaborare a bugetului pol suferi modificări ca umiarc a npnri|ici dc noi nete normative care pot determina modificare;! clasificalici bugetare sau a modului dc reflectare în buget a fondurilor europene

Pozițiile declasificatic dîn aceste formulare vor fi completate potrivii netelor normative dc reglementare specifice,

A

<£RESEDIMI

f\ tâ^b*1** , J

Director ExeAjjZZsPRBEBI //

lulioiLo^agiO I O ț."     ’^OCAL V . -

Șef Serviciu         .    1                                        '

Miirins MnțflfawirTj                              J'1'

întocmii

StoLni Adrinn

: DE ȘEDINȚA

Director Executiv DFPL

Vnsilicu Gtirgii

Responsabil Fiiiniicmr \ /   /\

Dnnielii Miluilnchc      \y\      \

CT \