Hotărârea nr. 13/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA ZNR. 13

din 31.01.2020

Privind: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020.

OONTSTEiTTJlLi LOCAL M7CLNri<DII»AJCi BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Biroului Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 10 și art.11 din Legea nr. 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal -bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R O T A R A S T E :

Art.1 Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanei Brăila se stabilesc, la nivelul anului 2020, după cum urmează:

 • 1)    Prin derogare de la principiul stabilirii salariului de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, aprobat conform articolului 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 622/21.12.2017, pentru anul 2020, nivelul salariilor prevăzute în anexele nr.1 și nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 1/31.01.2019 se menține în plată;

 • 2)    Prin excepție de la prevederile pct. 1, în aplicarea art.1 alin.(1) din H.G.R. nr. 935/2019, ultima rubrică a literei B) „Funcții de execuție personal contractual” din anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 1/31.01.2019 se modifică, după cum urmează:

  Funcția

  y

  Nivelul studiilor

  Salariul de bază Gradația 0 -lei-

  Coeficient de ierarhizare

  Muncitor calificat IV

  M/G

  2364

  1,06

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Biroul Resurse Umane, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

y                                           y                   y '

D - HERERA PETRESCU

LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,