Hotărârea nr. 129/2020

Aprobarea documentației tehnico-economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA NR. 129 din31.03.2020

Privind: Aprobarea documentației tehnico - economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R OT AR A S TE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică S.F./D.A.L.L, indicatorii tehnico - economici și proiectul <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brâila>, în cuantum de 4.681.242,78 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea eligibilă în cuantum de 4.681.242,78 lei (inclusiv T.V.A.),

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.624,86 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.

Art.5 Se aprobă Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Reiatii Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31.03.2020, cu un număr de 26 voturi „pentru", din totalul de 27 consilieri locali municipali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ’                  A ’             ’

RAZVAN


POPESCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

l&J2M2>'2olo


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.I.. .109/9/2012 CUI 29523300

sir. Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax. 0339/805917 e-mail; hiaconsnmiecf (a'\ •hcioxpm


* GCSM ?

30 JOH X


Nr 473/07.12.2012 Nr 208 / 07 12.2012

PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.


REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU" BRAILA


STUDIU DE FEZABILITATE MIXT

S.F. / D.A.L.I.S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.                                haw,^

J09/9/20J2 CUI 29523300               £ CCCM          ? PCCK4 <

str Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila        " GCSM -j,         - GCSM $

Tel. 0752/281879                                     305KI                     :50J1EI

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mail hiaconsnroiecttfȘvaiioo com                                     ________ „ ____

Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012

PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

FOAIE DE CAPAT

 • • Denumirea obiectivului de investiții:

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIEMINESCU” BRAILA

 • • Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL BRAILA

 • • Ordonator de credite (secundar/terțiar):

MUNICIPIUL BRAILA

 • • Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BRAILA

 • • Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

 • • Data elaborării:

DECEMBRIE 2019

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

ser Poet Gr. Alcxandreseu, nr. 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax: 0339/805917

e-mail biaconsproject’a yahoo.com


GCSM


Nr 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012


PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.


LISTĂ DE SEMNĂTURI

Contract de Servicii Nr. 44997 din 13.11.2017


❖ Set proiect: ing. AGRIGOROAE DORIN

• Arhitectura:


• Construcții civile:


• Instalațiiing. AGRIGOROAE DORIN
ing. CAPATANA CLAUDIU


• Devize


ing. OAJDEA CĂTĂLIN

e-mail: hiaconsnroicc.t<<?vahoo eoni


GCSM

liO'JMl


Nr 473/07 12.2012gcsm :

:îoho:i ?


Nr 208/07.12.2012


« CUPRINS

A. PIESE SCRISE

--a*


NR.020W . J v. J v

A//


A. PIESE SCRISE W / . H , G//
 • 1. Informații generale privind-4opîecțî\qj.l, clip»i?._Vexîițji;

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții”

  • 1.2. Ordonator principal de credite/in vesti tor,

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar);

  • 1.4. Beneficiarul investiției;

  • 1,5. Elaboratorul studiului de fezabilitate /documentației de

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții;

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză;

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare;

  • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor;

  • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții;

  • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.; r

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două peehiirii/bpțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții )

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:                      * 'e

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravikwe^jivilarr, ‘suprafața terenului, dimen^u^ȚîîDpMn^^ipi. juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept

  e-niail hiaconsprniecitaiyahoo corn


  « GCSM 1

  FGV’ll <-*•


  GCSM Ș


  Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07 12.2012


de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

 • d) surse de poluare existente în zonă;

 • e) date climatice și particularități de relief;

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istonce/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i ) date privind zonarea seismică;

 • (i i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

(ni) date geologice generale;

 • (i v) date geotehnice obținute din- planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehmcă, arhive accesibile, după caz;

 • (v ) încadrarea în zone de nsc (cutremur, alunecări de teren, inundații! în conforniitafe'cu--reglementările tehnice în vigoare;                                 ■■ ./    7         y”'

 • (v i) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilqp<*xistente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhiteclural și tehnologic:

 • - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  &

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

  GCSM }

  $ GCSM

  PROIECT

  Tel 0752/281879

  iSOiWl «■"'

  isoiton z

  nr. 130/2018

  Tel Fix/Fax ; 0339/805917

  • 2 •

  Faza S.F. /

  e-mail. biaconsproieci(4’vaboo com

  Nr. 473/07.12.2012

  Nr 208/07 12.2012

  D.A.L.L

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice. 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz;

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridiciil.l pentru creșterea performanței energetice;

 • - studiu de trafic și studiu de circulație,

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisaj ere;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • - Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • • clasa de risc seismic;

 • • prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • • soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după ru;„ auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor jde intervenții;

 • • recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcfioftarii conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.                  X '

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

  e-mail liiaconsnrojecKs» vahno corn  '*■ GCSM \

  ISÎSl'J! /


  Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07 12.2012


 • 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e);

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de nsc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția;

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz,

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții;

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară;

 • 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cosl-eficacitate;

 • 4.8. Analiza de senzitivitate3);

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optimtă), recomandat(ă);

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic. cinomic, financiar, al sustenabilității și riscurilor;


  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomand at< CXi             .. *

  • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

   e-mail: hiaconșnioieci©*yahoo eom


   / GCSM \

   :mw:i f


   * GCSM


   Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07.12.2012


 • a) obținerea si amenajarea terenului,

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; d) probe tehnologice și teste.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme;

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire;

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege: .s'

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru proiecția mediu Itu^-ifiăsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de nncgptre a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică;

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților;

   e-niail: hiaconspmirci (a>ya oo eoni


   / GCSM \

   ÎSiOîl


   ? GCSM \

   ijono:! 7


   Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012


  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice;

 • 7. Implementarea investiției;

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției,

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare;

  • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare;

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale;

 • 8. Concluzii și recomandări;

B. PIESE DESENATE

Nr.

Denumire planșa

Scara

Nr. planșa

Planuri Generale

2.1.

Plan de incadrare in zona existent

1:1000

Az

2.2.

Plan de incadrare in zona propus

1:1000

Az’

2.3.

Plan de situație existent

1:500

A0

2.4.

Plan de situație propus

1:500

A0’

Planuri de Arhitectura

2.5.

Plan parter existent

1:100

Al

2.6.

Plan parter propus

1:100

A2

2.7.

Plan etaj 1 existent

1.100

A3

2.8.

Plan etaj 1 propus

1:100

A4

2.9.

Plan etaj 2 existent

1:100

y

2.10.

Plan etaj 2 propus

1:100 ,

A6

2.11.

Secțiune existenta

1.100

A7

2.12.

Secțiune propusa

4:100

A8

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

2.13.

2.14.

Plan invelitoare existent

1:100

aF

A10

Plan invelitoare propus

1:100

2.15.

Fațada Principala si Fațada Secundara existente

1:100

AH

2.16.

Fațada Principala si Fațada Secundara propuse

1:100

A12

2.17.

Fațade Laterale existente

1:100

A13

2.18.

Fațade Laterale propuse

1:100

A14

2.19.

Fațade Extindere propuse

1.100

A15

Planuri de Rezistenta

2.20.

Plan fundatii

1.100

R1

2.21.

Detaliu fundație marginala

1.20

R2

2.22.

Detaliu fundație centrala

1:20

R3

Planuri de Instalații

2.23.

Plan parter - Instalații Electrice

1:100

Iei

2.24.

Plan etaj 1 - Instalații Electrice

1:100

Ie 2

2.25.

Plan etaj 2 - Instalații Electrice

1:100

Ie 3

2.26.

Plan parter - Instalații Sanitare

1:100

Isl

2.27.

Plan etaj 1 - Instalații Sanitare

1:100

Is2

2.28.

Plan etaj 2-Instalații Sanitare

1:100

Is3

2.29.

Plan parter - Instalații Termice

1:100

Itl

2.30.

Plan etaj 1 - Instalații Termice

1:100

It 2

2.31.

Plan etaj 2 - Instalații Termice

1:100

113

S.C. RIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

Te) 0752/281879

Tel Fix/Fax . 0339/805917

e-niail biaconsnrniMHfiiyaliooxoill


» GCSM ’s

SC-IWil r* %

GCSM Ii :a wț; ?

e-mail: bj.aconsr>rorecl(fl' vahoo corn

Nr. 473/07 12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012

Capi: Informații generale privind obiectivul de investiții
 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BRAILA;

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BRAILA;

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiaf)

MUNICIPIUL BRAILA;

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BRAILA,

 • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Cap2: Situația existenta și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții
 • 2.1. Concluziile studiului de nrefezahilitate fin cazul în care a fost elaborat în nrealabib privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiză:

Pentru prezenta investiție nu a fost intocmit un Studiu de Prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare;

Prezenta documentație prezintă masuri de inbunatatire a dezvoltării infrastructurii educaționale școlare si implicit inbunatatirea performantei energetice a construcțiilor existente.

In vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor este necesara creșterea caii uți-H'

T J N s infrastructurii prin extindere, modernizare si dotare a infrastructurii edțidiatidnale școlare.

Proiectul implementează masuri de inbunatatire a calitatii mediului incpAJurator, si (le creștere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prm prefeci slcdupamente achiziționate.                                                          * /     . •

S.C. BîA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir. Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail. hiaconsproiccl (rfvalioo.com

GCSM \

Nr 473/07 12.2012


£ GCSM $

15014o:! ;*

Nr 208/07 12.2012

PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.


Proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitățile de invatamant va duce la inbunatalirea condițiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

 • • inbunatalirea condițiilor de igiena si confort termic interior;

 • • reducerea perderilor de căldură si a consumurilor energetice;

 • • reducerea costurilor de întreținere pentru incalzire si apa calda de consum;

 • • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa 2020;

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energic este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero). LEGISLAȚIE.

 • - Axa prioritară 10 - Axa 10 - 10.1 Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare.

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificata;

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor                /

Școala Gimnazială ” Mihai Eminescu” este o școala de masă, cu elevi dm toate categoriile sociale, de diferite etnii și naționalități. Fiind o școala cu mul|t cleypfi problemele privind riscul crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățămâni âii fost numeroase

■* GCSM î ‘‘ GCSM 4 proiect

<            nr. 130/2018

Faza S.F. /

e-mail biaconsnroiecttăvălioo.com


D.A.L.I.

Nr. 473 / 07.12.2012   Nr 208 / 07 12.2012

(copii orfani de ambii părinți, copii care locuiesc în centre sociale, copii cu părinți plecați în străinătate, copii cu CES, copii cu situație materială precară,etc).

Spațiul școlar este insuficient în raport cu cerințele educabililor și nu mai corespunde indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în ceea ce privește utilizarea spațiilor școlare și auxiliare.

Este necesar un spațiu suplimentar pentru ca elevii sa invete intr-un singur schimb.

în toată legislația școlară este specificat că învățământul primar și gimnazial trebuie să se desfășoare, de regulă, în program de dimineață, program mult mai eficient pentru bioritmul elevilor. Spațiul limitat al școlii și numărul mare de elevi( 946) nu permit învățarea într-un singur schimb. De asemenea, din punct de vedere economic, activitatea școlară desfășurată într-un singur schimb ar reduce costurile cu utilitățile.

Performanța constantă a rezultatelor elevilor, numărul mare de premii la olimpiade și concursuri județene și naționale justifică solicitarea și dorința de a oferi un spațiu educațional cu dotări moderne, conform standardelor actuale.

Este necesară o sală de festivități pentru derularea proiectelor educaționale de amploare frecvente în școală, pentru festivitățile de premiere, de deschidere a anului școlar, pentru adunările comitetelor de părinți, etc.

Construcția a fost executata in jurul anului 1967 in baza concepției si reglementarilor tehnice din acea perioada, destinația inițiala se menține si in prezent: scoalu.X''

Construcția are următorul funcțional:

Nr.crt.

Denumire

Supraf ata (mp)

Pardoseala

Finisaje interioare

PARTER

1

Laborator Informatica

32.48

' parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabilc de culoare alba

2

Biblioteca

45.36

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

3

Hol

33.15

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

4

Depozit

7.22

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

e-mail: hiacpnsnnnecKa'vahoo eoni

5

Depozit

7.22

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

6

Sala de Clasa

45.36

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

7

Grup Sanitar

18.28

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

8

Hol

8.30

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1 20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

9

Casa Scării

30.41

pard mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

10

Grup Sanitar Profesori

10.20

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

11

Cabinet Director

21.33

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

12

Hol

24.05

pard mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

13

Hol

8.23

pard mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

14

Secretariat

32.86

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

15

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

16

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereni placați cu lariibriu pana la cota +4.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

17

Grup Sanitar

16.87

gresie antiderapanta r

penHir'placati cu faianța pana la cota tuvmiului. tavanul prevăzut cu ‘zugnîvdi lavabile de culoare alba

18

Hol

20.25

’u x O pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

19

Hol

202.01

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, (avanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

f-

* GCSM |

# GCSM %

PROIECT

153 5'XC

33 HDJl f

nr. 130/2018

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07.12.2012

Faza S.F. /

D.A.L.L


GCSM

e-mail hiaconsnrni •(Ș'ya tuvcojn

Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07.12.2012

20

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

21

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

22

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambnu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

23

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambnu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

24

Sala de Clasa

51.71

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana Ia cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Suprafața utila parter

916.61 mp

ETAJUL 1

1

Sala de Clasa

32.48

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

2

Lapte si Corn

10.48

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

3

Sala Arhiva

14.56

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

4

Cabinet Medical

14.56

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

5

Depozit

14.56

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

6

Hol

32.37

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cola + 1.20, tavanul prevăzutjnizligraveli lavabile de culoare allx

7

Laborator Stiinte

61.60

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli         de culoare alba

8

Grup Sanitar

18.28

gresie antiderapanta

pereții pla^ti cu faianța pana la cota lavanphn. tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

9

Casa Scării

30.41

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

10

Hol

215.35

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota ’ +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

11

Cancelarie

49 60

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1 20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

12

Sala de Clasa

50 22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1 20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

13

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

14

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

16

Grup Sanitar

16.87

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

17

Casa Scării

20.25

pard. mozaic

pereții placați cu lambnu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

18

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

19

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

20

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

21

Sala de Clasa

50.22 i

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

22

Sala de Clasa

51.71

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Suprafața utila etaj 1

934.62 mp

ETAJUL 2

1

Sala de Clasa

32.48 .

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20. tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile ile culoare alba

2

Oficiu

10.48

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

3

Cabinet Consiliere

14.56

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

4

Birou Contabilitate

14.56

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poel Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tc) 0752/281879

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mail: hiaconsnroiecl (<$ . hooconi


GCSM |


GCSM

i>: sr.


GCSM V

’souto: 7‘

e-mail: hiac.on.snroiec((a>vahoo eoni

Nr 473/07 12.2012

Nr 208/07.12.2012

5

Sala Arhiva

14 56

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabilede culoare alba

6

Hol

32.37

[ pard. mozaic

pereții placați cu lambnu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

7

Laborator Fizica

61.60

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

8

Grup Sanitar

18.28

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

9

Casa Scării

30.41

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

10

Hol

215.35

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

11

Sala de Clasa

49.60

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

12

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

13

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

14

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

16

Grup Sanitar

16.87

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

17

Casa Scării

20.25

pard. mozaic

pereții placați cu lambriu pana la cota +1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

18

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placaii cu lambriu pană la cota + 1.20, (avanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

19

Sala de Clasa

50.22 .

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli layabile de culoare alba

20

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, (avanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

./

? GCSM I

iss:^:*n ?

e-mail hiaconsnroieclCaH hop eoni

Nr 473 / 07 12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012

21

Sala de Clasa

50.22

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

22

Sala de Clasa

51.71

parchet laminat

pereții placați cu lambriu pana la cota + 1.20, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Suprafața utila etajul 2

934.62 mp

2 4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii. în scopul justificării necesi«^ții obiectivului de investitii;

Imbunatatirea nivelului de calitate a procesului de invatamant la nivelul Municipiului Braila se va face prin asigurarea serviciilor instructiv - educative la standarde inalte. Numărul mare de elevi in aceasta unitate impune imperativ asigurarea unor spatii corect dimensionale si dotate corespunzător pentru asigurarea actului educativ in condiții optime.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse nrin realizarea investiției publice

Categoriile de lucrări propuse asupra clădirilor sunt necesare pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu educațional care să Ie ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

Se dorește ca școala sa fie un mediu atractiv pentru toți elevii să se încurajeze dorința de performanță, consolidând astfel rolul școlii în parcursul educațional al fiecărui elev.

Cap 3: Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/upțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic se vor prezenta:

3.1 Particularități ale amplasamentului:

Toate scenariile/opțiunile tehnico-economice sunt situate pe uctluși imipliwnnient.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, șu|5hil:qa\ terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau tiilu1.de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângun extrase din documentațiile de urbanism, după caz);                  >                  t a

e-mai 1 hiaconsmoiecl® vahoo cojii

I


GCSM

Nr 473/07 12.2012


%

? GCSM ;
i»!<! /


Nr. 208/07 12.2012


• Amplasamentul construcției este situat pe un teren intravilan, in Aleea

Cutezătorilor nr 2, din Municipiul Braila, Județul Braila;

 • • Categoria de folosința; școala gimnaziala;

 • • Suprafața teren: Conform Extrasului de Carte Funciara atașat suprafața terenului este de 7998 00 mp;

 • • Cai de acces public- accesul se face din Aleea Cutezătorilor si Aleea Amurgului.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Atât accesul pietonal cat si accesul auto in incinta se fac din Aleea Cutezătorilor si Aleea Amurgului.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Terenul este relativ plat si nu prezintă denivelări semnificative Planimetria clădirii permite iluminatul natural eficient și nu este umbrit de corpuri de clădire.

Vecinătățile nu prezintă pericol de umbrire, sau să fie umbrite din cauza distanței de amplasare a construcțiilor vecine și a înălțimii volumelor.

 • d) surse de poluare existente în zonă;

Poluarea aerului în special prin pulberi în suspensie și sedimentabile datorită condițiilor de trafic.

 • e) date climatice și particularități de relief;

Clima este temperat-continentală. Valorile temperaturii medii anuale pe teritoriul județului sunt cuprinse intre 10-12°C, luna cea mai calda fiind iulie, când temperatura variaza intre 22-23°C.

Județul Brăila este situat în partea de est a țării, în unitatea numită Câmpia Română. Prin suprafața sa de 4765,8 km2, reprezintă 2% din suprafața țării, fiind un județ de mărime mijlocie. Reședința județului este Municipiul Brăila, situat la 200 de km nord-est față de București.

|e GCSM |

\ ISO 14001

. e-mail: b .;: i.U! ■ ■iect@valwo.com


Nr 473 /07 12 2012 Nr. 208 / 07.12.2012


Județul Brăila se învecinează la nord cu Județul Galați, la est cu Județul Tulcea, la sud-est cu Județul Constanța, la sud cu Județul Ialomița, la vest cu Județul Buzău și la nord-vest cu Județul Vrancea.

 • 1) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g ) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform „ Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ PI00/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 1,0 sec., iar accelerația terenului pentru proiectare ag=0.30 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform PI00-1-2013 clasa de importanta a clădirii este:

 • > Clasa de importanta II sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta yl - 1,2.

Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se va monta un Comutator cu acționare seismica, care va întrerupe automat furnizarea energiei electrice ptr dispozitive alimentate electric ”

GCSM

IcCUKI Z

c-niail hiaconsnroied<g’>valioo cum • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice,

Presiunea convenționala pc<jny[kPa| pentru stratul de fundare argila prafoasa galbena cafenie, s-a stabilit, conform anexei A cuprinse in NP 112/2014, pentru fundatii continue sau izolate avand latimea tălpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de De = 2.00m, ca fiind de 135 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale lățimii

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/20I2 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiecl&'vahoo eoni

* GCSM î?        GCSM i

150 5«i                        sju-k: ț

Nr. 473/07.12.2012 Nr 208/07.12.2012

PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

fundației si alta adâncime de incastrare se impune aplicarea corecțiilor metodologice de calcul prescrisa de NP 112-2014.

Apa subterana este relativ la suprafața la aproximativ 3,60 - 3,80m, acesta prezentând variatii in timpul anului.

 • (iii) date geologice generale;

Terasa Brăilei prezintă în suprafață depozite loessoide cuaternare (Holocen superior), care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor și nisipurile eoliene din regiune.

Roca de bază o constituie Levantinul, întâlnit în facies argilos, marnos sau nisipos, de regulă sub adâncimea de 20 m.

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezintă două strate purtătoare de apă.

 • - stratul acvifer freatic, cantonat în aluviunile permeabile de la baza loessului, umezind în același timp și partea inferioară a pachetului loessoid;

 • - stratul acvifer de adâncime medie, ascensional, identificat în nisipurile și pietrișurile inferioare, separate de orizontul freatic superior, de un orizont argilos.

Normativul CR 1-1-4/2012, recomanda pentru presiunea de referința a vintului avand IMR=50 de ani 40kPa.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • 1. Stratificatia terenului

Terenul din amplasamentul studiat, se prezintă plan și lipsit de eroziuni sau instabilități vizibile.

Lucrările geotehnice executate în amplasamentul studiat, precum și cele executate anterior în zonă, au evidențiat prezența în suprafață a unui strat superficial de sol vegetal și umpluturi eterogene neconsolidate în grosime de 1,0 m.

în continuare, se întâlnește un pachet loessoid, umezit mai puternic la partea

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

.109/9/2012 CUI 29523300

. A               *■>

str Poel Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

* GCSM

* GCSM îi

PROIECT

Tel 0752/281879

ISiKi: c

isa uai   î

nr. 130/2018

Tel Fix/Fax • 0339/805917

Faza S.F. /

e-mail: hiaconsnrcMecKa>vahoo cotn

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

D.A.L.I.

inferioară, alcătuit din loess argilos și loess prăfos galben, plastic vârtos... plastic curgător, interceptat până la adâncimi de 6,2...6,9 m

în bază, se dezvoltă un orizont nisipos, alcătuit din nisip argilos și nisip fin galben, imersat, curgător, până la adâncimea de investigare (8 m).

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adâncimi de 3,7. .3,8 m de la cota terenului. Sunt de așteptat oscilații sezoniere ale acestui nivel de + 1,0 m, influențat direct de regimul precipitațiilor și de nivelul apelor fluviului Dunărea.

Coloana litologica identificata prin lucrările geotehnice din zona se prezintă astfel: - umiditatea naturală, w=18,5...27,9 %;

-plasticitatea, Ip=14,8... 16,1 %,

Ic=0,08. .0,79;

 • - gradul de umiditate, Sp=0,4. ..0,8;

 • - greutatea volumică, y= 17,7... 19,1 kN/m3 în stare naturală și

Y <1=13,5... 14,6 kN/m3 în stare uscată;

 • - porozitatea, n=44,0...50,0 %;

 • - indicele porilor, e=0,79... 1;

 • - modulul de deformație edometric, M2-3=48 ..70 daN/cm2 în stare naturală și M!2-3=47...55 daN/cm2 în stare inundat inițial;

 • - coeficienții de tasare specifică, eP2 =4,8 % (stare naturală), EP2î=6,5 % (stare inundat inițial) și e P3>=9,7 % (stare inundat inițial);

 • - unghiul de frecare internă, 6=16... 18 grade ;

 • - coeziunea, c=0,10...0,15 daN/cm2;

 • - tasarea specifică suplimentară pnn umezire, im3=3,0.. .5,8 %.

 • 2. A pa subterana

Apa subterana este relativ la suprafața la aproximativ 3.6 - 3.8 m, acesta prezentând variații in timpul anului. In sondajul de unde s-a realizat prelevarea probei nu a fost identificat apa pana la 1.5m. Sunt de așteptat oscilații sezoniere ale acestui nivel de +1,0 m.

e-mail biaconsnroiecKaiyaioo.com


GCSM

/ GCSM

PROIECT

Iii lliCl e-'

nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

Nr 473/07.12.2012

Nr 208 / 07 12.2012


Recomandările din punct de vedere geotehnic sunt armatoarele:

Morfologia terenului nu crează condiții de declanșare a unor procese de modelare a suprafeței care să pericliteze siguranța în exploatare a construcției.

Se impune respectarea următoarelor recomandări:

 • • se va asigura amenajarea terenului în jurul clădirii pentru a se împiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa fundațiilor, cu consecințe nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistență ale terenului de fundare;

 • • Luând în considerare condițiile de teren, apa subterană, categoria de importanță a construcției și vecinătățile, amplasamentul investigat se încadrează în categoria geotehnică cu risc geotehnic moderat.

 • • se vor prevedea racorduri elastice și etanșe pentru conductele de apă si canalizare ce intră și ies din clădire conform NP125/2010 amplasate in tub de protectie/canal tehnic iar căminele se vor amplasa la minim 3m de construcție; aceasta prevedere se va aplica si pentru demisolul existent m cazul in care nu respecta NP125/2010;

 • • în jurul clădirii, se vor amenaja trotuare etanșe din beton armat sau din dale de piatră sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o lățime de mimin 1,00m (in zonele unde nu sunt prevăzute trotuare) prevăzut cu pinten la margine. Sub acestea se va amenaja un strat de pământ stabilizat sau balast cu o grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o pantă de minim 5% spre exterior;

 • • apele pluviale colectate de pe acoperiș vor fi și ele colectate și dirijate spre rigole;

 • • se va evita stagnarea apei la distanțe mai mici de 10m în jurul construcției;

 • • zonele nebetonate vor fi înierbate;

 • • o atenție deosebită se va acorda gestionării apelor meteorice și a celor provenite deteriorarea rețelelor edilitare;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  ser Poet Gr. Alexandrescu, nr 5. Braila

  Tel 0752/281879

  Tel. Fix/Fax : 0339/805917 c-mail hiaconsproieci@vahoo.coin


  # GCSM

  >>n r


  Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012


 • • deformațiile pe care ie poate comporta terenul nu trebuie să dvpa^casca limita admisibilă pentru tipul de construcție;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor e.usiente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Apa subterana este relativ la suprafața la aproximativ 3,60 - 3,80m, acesta prezentând variatii in timpul anului.

încadrarea definitiva in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere

Descriere

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri bune

2

Apa subterana

Fara epuizmente

2

Clasificarea construcției după categoria de importanta

Normala

3

Vecinitati

Fara riscuri

1

Zona seismica

3

Riscul geotehnic

Moderat

Categoria geotehnica

2

j

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Imobilul este alcătuit din doua tronsoane:

Tronsonul 1- Corp CI - Clădire Școala:

Imobilul are regimul de inaltime P+2E. Clădirea are o suprafața construita de 1067 mp, conform Extrasului de Carte Funciara. Imobilul a fost construit in anul 1967. Asupra clădirii au mai fost efectuate o serie de categorii de lucrări cum ar fi: reabilitarea si termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat de 10 cm in proporție de aproximativ 75% si reabilitarea suprafeței rarnasa a fațadelor, de aproximativ 25%. Tencuiala decorativa este aplicata atat pe zonele termoizolate, cat si peste zonele care au fost doar reabilitate; inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din aluminiu, diverse lucrări de igienizare si intretinere a clădirii, in sălile de clasa si grupuri sanitare.

Tronsonul 2- Corp C2- Intrare Elevi:

Imobilul are regimul de inaltime P. Intrarea are o suprafața construita de 12 mp, conform Extrasului de Carte Funciara. Imobilul a fost construit in anul 1967. Odata cu

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir Poel Gr Alexandrescu, or 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax . 0339/805917

e-mail: biaconsproiecl@yali(x^coin


Nr. 473/07 12.2012


* GCSM A|        PROIECT

;            nr. 130/2018

Faza S.F. / D.A.L.I.

Nr 208/07 12.2012


termoizolarea corpului CI au fost refăcute finisajele exterioare a corpulu C2.

 • I. Fundațiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de îngheț. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundațiilor.

 • II. Stâlpii

Sunt realizati din beton armat turnati monolit si nu se observa degradări.

 • III. Grinzile

Sunt realizati din beton prefabricat si nu se observa degradări la nivelul acestora.

III. Pereti

Sunt realizati din cărămidă plina presata care prezintă stări locale de degradare, datorita infiltrațiilor de apa.

IV. Acoperiș

Se observa degradări locale ale hidroizolatiei din carton bituminat.

 • - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • a) suprafața construită;

Pe amplasament sunt 4 corpuri:

CI - Construcție P+2E; Școala; Sc=1067 mp;

C2 - Construcție P; Intrare elevi; Sc=12 mp;

C3 - Construcție P; Magazie; Sc=79 mp;

C4 - Construcție P; Sala de sport; Sc=l 111 mp,

Suprafața construita a extinderii propuse va fi de 569.81 mp;

Obiectul prezentei documentatii o face Clădirea CI are o suprafața construita de 1067 mp si Clădirea C2 care suprafața construita de 12 mp.

h) suprafața construită desfășurată;

Clădirea Corp CI are o suprafața desfasurata de 3201 mp, iar Corp C2 are o suprafața desfasurata de 12 mp.

S.C. BIA CONSPROIF.CT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir. Poet Gr Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail biauonsnroieul© vtilioo.com


GCSM GCSM Ș liO'Wl «*.'                      ISJUMl <■'

Nr 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012


 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Se va demola Corpul C2, in vederea realizării extinderii Corpului CI. De asemenea se vor desființa parapetii de ferestrele de la etajul 1 si etajul 2, de pe aliniamentul Corpului C2 in vederea efectuării accesului din Corpul CI, existent, m extinderea propusa.

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Prin proiect se propun următoarele dotări:

Extinderea prevăzută va fi dotata cu mobilier, aparatura st materiale didactice necesare.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției.

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 3,943,116.84 Iei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 4,681,242.77 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1,931,231.94 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 2,298,166.01 lei;

 • 3.4. Studii de .specialitate. în funcție de categoria și clasa de importantă a construcțiilor, dună caz:

 • - studiu topografic;

Pentru prezenta investiție a fost întocmit un Studiu Topografic întocmit de ing. Ciobanu Cătălin si avizat de către OCPI Braila.

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Pentru prezenta investiție a fost intocmit un Studiu Geotehnic întocmit de ing. Oajdea Cătălin si verificat de un verificator tehnic atestat dr.ing. Raileanu Paulica.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

GCSM \


Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07 12.2012


J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alexandrescu, nr 5. Biaila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax: 0339/805917

e-mail biaconsnroiecl®yahoo.cotn

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • - studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul,

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Pentru clădirea existenta s-a întocmit o Expertiza Tehnica si un Audit Energetic.

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura din beton, beton armat și zidărie - Al" pentru exigențele "Rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice":

„ Imobilul este alcătuit din doua tronsoane:

Tronsonul 1-Corp CI - Clădire Școala:

Imobilul are regimul de inaltime P+2E. Clădirea are o suprafața construita de 1067 mp, conform Extrasului de Carte Funciara. Imobilul a fost construit in anul 1967. Asupra clădirii au mai fost efectuate o serie de categorii de lucrări cum ar fi: reabilitarea si termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat de 10 cm in proporție de aproximativ 75% si reabilitarea suprafeței ramasa a fațadelor, de aproximativ 25%. Tencuiala decorativa este aplicata atat pe zonele lermoizolate, cat si peste zonele care au fost doar reabilitate; înlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplarie din aluminiu cu bariera termica, inlocuire tamplaric interioara, reabilitare grupuri sanitare, diverse lucrări de igienizare si întreținere a clădirii, in sălile de

e-mail: biaconsnroiect® vahoo.com


'3 GCSM

20'ilT.l «*


" GCSM 1

2<i nori


Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012


PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.L


clasa.

Tronsonul 2- Corp C2 - Intrare Elevi.

Imobilul are regimul de inaltime P. Intrarea are o suprafața construita de 12 mp, conform Extrasului de Carte Funciara. Imobilul a fost construit in anul 1967 Odata cu termoizolarea corpului CI au fost refăcute finisajele exterioare a corpului C2.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observațiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemeni se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

I. Fundațiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de îngheț. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundațiilor.

II. Stâlpii

Sunt realizati din beton armat turnau monolit si nu se observa degradări.

IU. Grinzile

Sunt realizati din beton prefabricat si nu se observa degradări la nivelul acestora.

IU. Pereți

Sunt realizati din cărămidă plina presata care prezintă stări locale de degradare, datorita infiltrațiilor de apa.

 • IV. Acoperiș

Se observa degradări locale ale hidroizolatiei din carton bituminat.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

 • > Clădirea a fost expusa factorilor climaterici si umidității ridicate.

 • > Elementele structurale componente nu prezintă degrădări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate în perioada de exploatare (1990, 2004, 2009). Starea

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. .J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax . 0339/805917 e-mail hiacnnsnroi • i(a> • .hoo corn


  ? GCSM \

  # GCSM

  PROIECT

  isc

  I5C14321    /

  nr. 130/2018

  Nr 473/07 12.2012

  Nr. 208/07 12.2012

  Faza S.F. / D.A.L.L


bună a structurii de rezistență se datorează și întreținerii corespunzătoare și eficiente a acesteia, respectiv exploatarea normală fără incidente cum ar fi . incendii, explozii, etc.

Se observa degradări nestructurale la:

 • • infiltratii la nivelul acoperișului;

 • • degradări la nivelul pardoselilor din holuri, scări, casa scanlor st pereți interiori,

Conform Auditului Energetic întocmit de Ing. Dragusin Ciprian-Petrisor, Auditor Energetic Gradul I:

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice:

 • • izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu~se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017, • clădirea dispune de o instalație de încălzire centrala cu apa calda de tip bilubular, cu distribuție inferioara; același tip de rețea e utilizata pentru transportul si distribuția apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

 • • radiatoarele sunt, in mare parte metalice, cu robinete de închidere si reglaj iîiadn ni.de, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire funcționale;                                                                               . ;

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 50 de ani, rezulta:


 • • necesitatea creșterii performantei energetice clădirii prin tei

inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă pârtilor comune si refacerea distribuției de apa calda menajera.

 • • termoizolarea pereților exteriori in suprafața aproximativa de 75% si înlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplarie din aluminiu cu bariera termica si geam termopan s-a efectuat in ultimii 5 ani si avand in vedere ca lucrările sunt inca in garanție, nu se poate interveni la acestea.

  e-niail: biaconsnroiecl.® vahao eoni


  Nr. 473/07 12.2012
  GCSM 3


  Nr 208/07 12.2012


Concluziile expertizei tehnice fi, după caz, ale unditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Dr. Ing. Szalontay C. Coloman Andrei.

 • „ Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza clădirea existenta in clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectului cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala , dar la care degradările nestructurale pot fi importante.”

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

SOLUȚIA 1

Varianta minimala din Expertiza Tehnica;

 • I. CORP CI
 • • înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape.etc);

 • • Desființarea parapetilor de la ferestrele de Ia etajul 1 si etajul 2, de pe aliniamentul Corpului C2 in vederea efectuării acesuiui in extinderea propusa din Corpul CI, existent;

 • • Refacere hidroizolatie la fundatii pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarele de protecție;

 • • In zonele pereților interiori unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • • Refacerea tencuielilor degradate, la pereți si tavane, unde este cazul;

 • • Refacerea pardoselilor la holuri, scări si platforma intrări ;

 • • Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

 • • Realizarea unei extinderi a Corpului CI, cu același regim de înălțime, in vederea asigurării spatiilor necesare pentru buna funcționare a scolii;

 • n. CORP C2

£ GCSM

e-mail hiaconsproicctț^yahoo eoni

Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012

 • • Demolarea Corpului C2 in vederea realizării extinderii Corpului C t;

Soluția Pl-1 din Audit Energetic;

Soluția de reabilitare Sl.l. (S3.1)

Prin aplicarea soluției de termoziolare a terasei in varianta cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei clădirii si se reduc pierderile de energie.                                          "

Soluția de reabilitare S2. (S4)

Prin aplicarea soluției de termoizolare a plăcii peste pamant costul investiției este mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la parter si asigura închiderea punților termice pe ansamblul anvelopei.

Soluția de reabilitare II.

a. Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

■ Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazdt^ hKoduirea • corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viaia-Sftonsuin redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași Circuite electrice existente.                                                          41

 • ■ înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire inlocui\;      14'

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul tennîq^i***

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR^

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizate si robinete de golire la baza coloanelor;

 • b. Soluții recomandate pentru instalațiile clădirii, in urma reabilitării anvelopei, lucrări conexe la lucrările de intervenție, după caz.

7 GCSM •••       * GCSM           proiect

<           Wl f         nr. 130/2018

e-mail: hiaconsnroiecl® vahao eoni


Faza S.F. / D.A.L.I.

Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012

 • • demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Terasa,

pentru instalația de parastrasnet, acolo unde este cazul.

 • • se vor monta instalații de panouri solare termice pentru reducerea consumului de energie pentru încălzirea apei calde menajere, prin intermediul unui boiler bivalent.

 • • se vor monta instalatii de panouri solare fotovoltaice perunȚaii Jhr.iîeâ p'Â tiala-a consumului electric din acestea.


SOLUȚIA 2:

Varianta maximala din Expertiza Tehnica;

 • I. CORP CI
 • • Desființarea parapetilor de la ferestrele de la etajul 1 si etajul 2,                  îi I

Corpului C2 in vederea efectuării acesului in extinderea propusa din Corpul CI, existent;

Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție,


In zonele pereților interiori unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locâlccu plasa sudata, Refacerea tencuielilor degradate, la pereți si tavane, unde este cazul Refacerea pardoselilor la holuri, scări si platforma intrări;

Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Realizarea unui acopens de tip șarpanta din lemn;

Realizarea unei extinderi a Corpului CI, cu același regim de inaltime, in Vederea asigurării spatiilor necesare pentru buna funcționare a scolii;

 • n. CORP C2
 • • Extinderea corpului CI prin adaptarea Corpului C2 pentru a se realiza un corp de legătură intre Corpul CI si Extinderea propusa;

Soluția Pl-2 din Audit Energetic;

e-mail hiaconsnrniecl(.«>vahoo.com


* GCSM \

152 f


Nr. 473/07 12 2012 Nr. 208 / 07 12.2012


PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.


Soluția de reabilitare SI.2. (S 3.2)

Prin aplicarea soluției de termoziolare a șarpantei varianta cu spuma poliurelamca de 20 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat (existent) anvelopei clădirii si se reduc pierderile de energie

Soluția de reabilitare S2. (S4).

Prin aplicarea soluției de termoizolare a plăcu peste pamant costul investiției este mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la parter si asigura închiderea punților termice pe ansamblul anvelopei.

Soluția de reabilitare II.

a. Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

■ Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași existente.înlocuirea totala a distnbutiei instalației de încălzire cent

kCcu i^riducte


izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire

montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe rJ^rhil termic; înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu cond

izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

montarea de robinete de sectonzare si robinete de golire la baza coloanelor;

 • b. Soluții recomandate pentru instalațiile clădirii, in urma reabilitării anvelopei, lucrări conexe Ia lucrările de intervenție, după caz.
 • • demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Terasa, pentru instalația de parastrasnet, acolo unde este cazul.

 • • se vor monta instalatii de panouri solare termice pentru reducerea consuinulti/ A/ \ de energie pentru încălzirea apei calde menajere, prin intermediul unui boiler bivalent.


4. u r

/              i

Vfew

e-mail biaconsoioicct(«> vahoo.coin


GCSM ■


? GCSM \

:siw:i f


Nr. 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012


i

PROIECT nr. 130/2018

Fazii h.l’. /

D..A.L.I.


• se vor monta instalatii de panouri solare fotovoltaice pentru :i<ieur-irt'.f pai ludii a consumului electric din acestea.

c) soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, audihu u! eitțrtțctit spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Conform Expertizei Tehnice întocmit de Dr. Ing. Szalontay C Coloman Andrei si a Auditului energetic întocmit de Ing. Dragusin Ciprian - Petrisor, se recomanda adoptarea Soluției 1

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Intervențiile necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si exigentelor de calitate sunt:

 • • înlocuirea pardoselilor existente din mozaic in holurile de acces , scări si casa scărilor cu pardoseli din granit;

 • • montarea pe holuri, scări si casa scării a unui lambriu ignifugat pana la cota +1,20m;

 • • reparatii la pereți si tavane unde este cazul;

 • • zugrăvirea pereților si tavanelor unde este cazul,

 • • lucrări necesare autorizării I.S.U - Corp CI; instalații de stingere cu apă pentru interior, instalații de semnalizare și alarmare în caz de incendiu;

 • • lucrări necesare autorizării Extindere : instalații de stingere cu apă pentru interior, instalații de semnalizare și alarmare în caz de incendiu;

 • • lucrări necesare autorizării I.S.U comune (atat pentru Corp CI cat si pentru Extindere); instalații de stingere cu apă pentru exterior, montarea unui rezervor suprateran poziționat pe o platforma betonata si un grup de pompare poziționate intr-un cămin izolat, care va constitui rezerva intangibila de apa, pentru alimentarea instalațiilor de stingere si al autospecialelor.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

£ GCSM \ isc 9i9;

e-niail biaconspnneul© yahoo eoni

Nr 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012

Nr. crL

Lucrări de construcții

LUNA

Valoarea

I

Lucrări de construcții

1

2

3

14

15

6

7

8

9

110

11 12

1

Organizare De Șantier

X

IX

27207.47

CORP CI

881824.11

2

Lucrări de izolare termica la terasa si subsol

X

X

X

X

x

X

212575.59

3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

X

X

X

159487.13

4

Reabilitare si modernizare instalatii termice

X

X

13719.59

5

Instalații panouri fotovoltaice

X

X

X

30000 01

6

Instalație panouri solare

X

X

X

6461.64

7

Lucrări de reabilitare si modernizare

X

X

X

391035.97

8

Sistematizare - alei -trotuare

X

X

43698.02

9

Lucrări pentru autorizare ISU Corp CI

X

X

X

24846 16

EXTINDERE CORP CI

966674 35

10

REZISTENTA

X

X

X

X

X

X

244011.96

11

ARHITECTURA

X

X

X

575309.32

12

INST.SANITARE

X

X

19825.32

13

INST.TERMICE

X

X

27856.79

14

TNST.ELECTRICE

X

X

79769.52

Instalații curenti slabi date-voce

X

X

4182.42

15

Lucrări pentru autorizare ISU Extindere Corp CI

X

15719.02

16

REZERVA

INTANGIBILA CU APA

X

X

53269 74

16.1

Rezervor incendiu

X

5924.4

16.2

Instalații electrice in camera pompelor, generator

X

10409.88

16.3

Instalații apa in camera pompelor

X

36935.46

n

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

X

X

660055.78

c-mail biaconsnraicct vahon eoni

17

Instalații panouri fotovoltaice

119849 00

17.1

Instalații panouri solare

103500.00

17.2

Lucrări pentru autorizare

ISU-CorpCl

21213 00

17.3

Instalații curenti slabi date-voce - Extindere corp CI

6370 00

ARHITECTURA - LIFT

115491.78

18

Lucrări pentru autorizare ISU - Extindere Corp C1

8952 00

: 18.1

Rezervor incendiu

177000.00

18.2

Instalații in camera de pompe, grup electrogen

107680.00

18.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

in

Dotări IT, materiale didactice, mobilier -aferente Extindere

X

X

886833.20

19.1

Dotare Mobilier Laboratoare, Sala De Festivități

292330.00

19.2

Dotare Echipamente It

384999.00

19.3

Dotare Materiale Didactice Pe Laboratoare

209504.20

IV

Amenajarea terenului-

Demolare Corp C2

X

2256 26

Cap 4:AnaIiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus;

3 GCSM

^GCSM*i

PROIECT

I5CK-0:

ISCliJJI t

nr. 130/2018

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

Faza S.F. / D.A.L.I.


4.1, Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință si prezentarea scenariului de referință:

S.C. BIA CONSPROIF.CT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

* GCSM |

•bjki <

Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07 12.2012


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel.Fix/Fax 0339/805917 e-mail hiaconsnroieci yahoo.eom

Spațiul școlar este insuficient în raport cu cerințele educabililor șt nu mai corespunde indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în ceea ce privește utilizarea spațiilor școlare și auxiliare.

Este necesar un spațiu suplimentar pentru ca elevii sa invete intr-un singur schimb

în toată legislația școlară este specificat că învățământul primar și gimnazial trebuie să se desfășoare, de regulă, în program de dimineață, program mult mai eficient pentru biontmul elevilor. Spațiul limitat al școlii și numărul mare de elevi( 946) nu permit învățarea într-un singur schimb. De asemenea, din punct de vedere economic, activitatea școlară desfășurată într-un singur schimb ar reduce costurile cu utilitățile.

Performanța constantă a rezultatelor elevilor, numărul mare de premii la olimpiade și concursuri județene și naționale justifică solicitarea și dorința de a oferi un spațiu educațional cu dotări moderne, conform standardelor actuale.

Este necesară o sală de festivități pentru derularea proiectelor educaționale de amploare frecvente în școală, pentru festivitățile de premiere, de deschidere a anului școlar, pentru adunările comitetelor de părinți, etc.

SCENARIUL 1:

CORP CI - LUCRĂRI de INTERVENȚII AFERENTE CORP CI;

 • • înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie,

sape,etc);

Termoizolarea plăcii peste pamant;

Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul clădirii, după-care se'vor reface-trotuarelor de protecție;


Refacerea pardoselilor la holuri, scări si casa scării;

Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente:

auditul energetic, dotarea cu instalații de stingere incendii, dotarea cu insUiiatii d semnalizare și alarmare în caz de incendiu, prevederea unei reserve ii

apa.

Termoziolarea terasei cu vata minerala de sticla de 30 cm gro ime;

GCSM


* GCSM

e-niail hi conspmi.. • yahoo.com


Nr. 473/07.12 2012


Nr. 208/07 12 2012


 • • înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata st consum redu:.;

 • • înlocuire o 1 di Tibu iei im ."1 ?iei de mc Izire cen r !• cu conduc e noi;

 • • Izol re conduc elor de di ribu ie gen..„ermic inc Izire inlocui e;

 • • Mon re .unui robine de echilibrare ermohidr ulic .pe r cordul ermic;

 • • înlocuirea totala a di...ribu iei de p . c .ld menjer'.cu conduc e noi din

 • • Izol re "conduc elor de di bfibu ie p c ld’ menîjer., inlocui e;

 • • Mon ’re "de robine e de ec orizire i robine e de golire li.b z coh/nclor;

 • • demontarea remontarea st verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mili’pcsle terasa.

pentru in !b ii de p r i r ne

 • • realizare instalație termica panouri solare pentru reducerea consumiiXțf.dc pen ni inc Izire! pei c Ide men jere;

 • • realizare instalație electrica panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat: Acumulatorii aferenti se vor monta in Sala de depozitare de la Etajul 2 cuprinsa intre axele G-H;

 • • Înlocuirea pardoselilor existente din mozaic din holurile de acces, scări si casa scării cu pardoseli din granit;

 • • montarea pe holuri, scări si casa scării a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;

 • • reparatii la pereți si tavane unde este cazul;

 • • zugrăvirea pereților si tavanelor unde este cazul;

LUCRĂRI EXTINDERE CORP CI;

După demolarea corpului C2, se va realiza o extindere a Corpului CI pentru asigurarea spatiilor necesare desfășurării in bune condiții a activităților școlare.

Finisaje interioare:
 • - Pereți interiori prevazuti cu zugrăveli lavabile de culoare alba; Pana la cota +1.20m se va monta un lambriu ignifugat;

 • - Tamplaria interioara va fi din lemn;

 • - Tavan prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba;

* GCSM a-ajiiKi r

e-mail. hiticonsoi'oiecl® vahim eoni

Nr 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012

 • - In grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati gresie antiderapanta iar pereții vor fi placați cu faianța pana la cota tavanului;

 • - In spatiile nou create (in afara de laboratorul de chimie=granit), anexe, pardoseli din parchet trafic intens ,

 • - Pardoseala placi de granit holuri si scări;

Finisaje exterioare:
 • - pereții exteriori se vor termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeței exterioare a clădirii pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație și a tuturor simțurilor aferente necesare pentru protecția mecanică și pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative la pereți si la soclu).

 • - riipl.ri .ex erio r" v“fi din luminiu, cfl: ic e Corpului CI;

 • - culoarea fațadelor ex inderii v: fi corei cu culo.re’.f i. delor corpului exi en ;

 • • instalatii apa-c ri 1, elec rice i i :ermice;

 • • se va monta un lift,

 • • se vor respecta masurile aferente Ordinului 189/2013, revizuire NP 051/2012-pentru persoane cu dizabilitati:

o va fi realizat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parter cat si o rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati dotata cu mana curenta;

o ușile vor fi fara praguri;

o latimea coridoarelor si a scărilor vor fi peste 1,20m;

o se vor monta plăcute pentru nevazaton la intrarea in spatiile scolii.

 • • Se vor dota spatiile nou create cu mobilier, echipamente IT si didactice,

 • • SCENARIUL 2

Lucrări aferente CORP CI

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

In biroul Directorului s-au identificat fisuri pronunțate si se vor executa camasuiri locale la pereți armate plasa sudata <P6/100/100 si cu mortar de ciment M100T,

'î;

GCSM |i

ISîKOi

$ GCSM ;


e-mai) hiaconsproiecl^valicx» corn

Nr. 473 / 07 i 2.2012 Nr 208 / 07 12.2012

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparatii la tencuielile interioare degradate

 • - intervenții de prolejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz,

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Se vor desființa parapetii de la ferestrele de la etajul 1 si etajul 2, de pe aliniamentul Corpului C2 in vederea efectuării accesului din Corpul CI, existent, in extinderea propusa.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Lucrări de structura aferente CORP CI

Realizarea elementelor de structura aferente acoperișului de lip șarpanta.

Lucrări de structura aferente Extindere CORP CI

Extinderea corpului CI prin adaptarea Corpului C2 pentru a se realiza un corp de legatara intre Corpul CI si Extinderea propusa;


CORP C1 - LUCRĂRI de INTERVENȚII AFERENTE CORP CI;

 • • Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul clădirii, după trotuarelor de protecție;

 • • Termoizolarea plăcii peste pamant;

 • • Refacerea pardoselilor la holuri, scări si c' ’ c rii;

 • • Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente: Lucrările pr auditul energetic, dotarea cu instalatii de stingere incendii, dot< semnalizare și alarmare în caz de incendiu, prevederea unei reserve intangibilele apa.

 • • înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redu;

 • • înlocuire" o7-! 7 diTribu iei inC 1 Tei de inc Izire cen r 11. cu conduc e noi;

  GCSM


* GCSM

e- mail; bi aconso mieci (s> vahoo cp in


Nr. 473/07.12.2012


Nr 208/07.12.2012


 • • Izol..re .conductelor de di ribuîe gen.Jermic incTzire inlocui.'e;

 • • Mon i.re ..unui robine de echilibr re ^ermohidr ulic- pe r’cordul ermic,

 • • înlocuirea totala a distribu iei de "pCc Id imenjer .cu conduc e noi din PPR,

 • • Izol re: conduc elor de di Jribu ie p ci IdLmen .jeri, înlocui e;

 • • Mon te de robine e de cetiri? re i robine e de golire 1 h z colo npfcir;

//z ’•

 • • demontarea remontarea si verificarea plalbandei OL-Zn 25x4 mmjxMc* Terasa. v‘/x

>( -»-■

punlni in I i de p r r ne:                                          t

 • • realizare instalație termica panouri solare pentru reducerea consumului de energie pen ru inc Izire pei c Ide men jere:

 • • realizare instalație electrica panouri fotovoltaice pentru reducerea corislimulni de energie electrica pentru iluminat: Acumulatorii afercnti se vor monta ir?4felti de depozitare cuprinsa intre axele G-H;                                       ।

 • • înlocuirea pardoselilor existente din mozaic din holurile de acces si casa scării cu pardoseli din granit;

 • • montarea pe holuri si casa scării a unui lambnu ignifugat pana la cota +1 20m;

 • • reparatii la pereți si tavane unde este cazul;

 • • zugrăvirea pereților si tavanelor unde este cazul;

 • • realizare arhitectura șarpanta;

LUCRĂRI EXTINDERE CORP CI;

Finisaje interioare:
 • - Pereți interiori prevazuti cu zugrăveli lavabile dc culoare alba; Pana la cota +1.20m se va monta un lambriu ignifugat;

 • - Tamplaria interioara va fî din lemn;

 • - Tavan prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba;

 • - In grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati gresie antiderapanta iar peretii vor fi placați cu faianța pana la cota tavanului;

 • - In spatiile nou create (in afara de laboratorul de chimie=granit), anexe, pardoseli din parchet trafic intens;

 • - Pardoseala placi de granit holuri si scări;

 • S.C. BIA CONS PROIECT S.R.L. .109/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917 e-mail hiaconsnroieet (s~! vahoo eoni

Nr. 473/07 12.2012 Nr. 208/07.12.2012


Finisaje exterioare:
 • - pereții exteriori se vor termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime pe partea exterioară, care presupune: pregătirea suprafeței exterioare a clădirii pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea straiului de termoizolație și a tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică și pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative la pereți si la soclu).

 • - tamplaria exterioara va fi din aluminiu, ci ic e Corpului CI;

 • - culo rel. f. -fdelor ex inderii v" fi corei "'Teu culo.relf J.delor corpului exi en ;

-instalații electrice, sanitare, termice.

 • • Instalații apa-canal, electrice si termice;

 • • se va monta un lift;

 • • Se vor dota spatiile nou create;

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția:

O imagine completa asupra proiectului de investiții vizat este data de analiza riscurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilității indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.

 • a. Identificarea variabilelor critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale cărui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in considerație acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valoni actuale nete.

Din analiza detaliata a diverșilor factori care pot influenta investiția, enumerăm’.
 • - dinamica preturilor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, preturile energiei, schimbările de preturi ale bunurilor si serviciilor ;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  _ paniiJ-

  #GCSM a,

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

  f GCSM i

  PROIECT

  Tel 0752/281879

  30'K’H f

  nr. 130/2018

  Tel Fix/Fax : 0339/805917

  Faza S.F. /

  e-niaik biaconsproiect^yaboo com

  1_____________________ ___

  Nr 473/07 12.2012

  Nr. 208/07.12.2012

  D.A.L.I.

 • - date referitoare la cerere - volumul traficului,

 • - costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației in domeniul construcțiilor;

In funcție de factorii de mai sus, s-au identificat următoarele 2 scenarii:

 • - creșterea costului investitional cu 10%,

 • - creșterea costurilor de operare (materiale întreținere, mentenanta) cu 10 %;

In urma analizei implicațiilor scenariilor s-a tras următoare concluzie:

Indicator

Scenariu: creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

Scenariu: creșterea costului investitional cu 10%

VNAF

Ramane negativa

Ramane negativa

VNAE

Ramane pozitiva

Ramane pozitiva

RIRF

Ramane mai mic dc 4%

Ramane mai mic de 4%

RIRE

Ramane mai mare decât 4,5%

Scade sub 4,5%

B/C calculat economic

Ramane supraunitar

Ramane supraunitar

Din punct de vedere al analizei de risc, menționam ca aceasta a fost abordata doar din punct de vedere al analizei calitative.

Aceasta concluzie este susținuta si de către faptul ca in urma analizei de senzitivitate nu s-au identificat riscuri care sa justifice elaborarea unei analize de risc pe baza analizei de senzitivitate si automat o analiza a distributiior de probabilitate la analiza riscului.

Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:
 • 1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;

 • 2. Identificarea riscurilor;

 • 3. Analiza calitativa a riscurilor;

 • 4. Analiza cantitativa a riscurilor;

 • 5. Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • 6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de apariție a unor noi riscuri.

Conceperea unui plan de management a riscurilor

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate

.4? '

GCSM

•5C9M!

e-mail: biaconspioie.cl@>.valioo eoni

Nr. 473/07.12.2012 Nr 208/07.12.2012

avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului

Riscul este caracterizat de următoarele caracteristici:

“"Probabilitate de apariție

“"Impactul produs (consecința apariției riscului):

•Impact negativ;

•Impact pozitiv;

*Moment de apariție, frecventa si iminenta de apariție.

Elementele esențiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor sunt:

“"Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect (stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investiției;

“"Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;

“"Categorii de risc, nivelele si probabilități, impacturi cstimate(avantajul acestei investigații reprezintă folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu).

Identificarea riscurilor

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

*Brainstorming;

“"Tehnica Delphi;

“"Interviu;

“"Identificarea cauzelor sursa;

“"Analiza SWOT

Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa(raute cause Identification) Astfel pornind de la matrice cadru logica care reprezintă oglibda proiectului au fost identificate potențiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:

S.C BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir Poel Gr Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mai I: hiaconsproiecl© valitio cornGCSM

331K1    *•"


Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012
Acxu Jtatc


 • *• ,'KSrt ntckij al Krvcatfiti di pnwf 1n grisului timt:

 • •                               a rtrazi lorPre-conditia necesara înainte de începerea proiectului este obținerea finanțării. Aceasta presupune:

*obtinerea aprobării documentatiie de către Solicitant si Ministerul de resort;

*semnarea contractului de finanțare .

In cazul in care contractul de finanțare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poale fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a îndeplini toate cerințele in faza de contractare.

Nivelul 3

Riscurile care pot sa apara la implementarea activi taților planificate sunt:

 • • Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții;

 • • Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevăzut;

 • • Neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări;

 • • întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare, serveii sau lucrări;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr Alexandrescu, nr. 5. Braila

  Tel. 0752/281879

  TeLFix/Fax 0339/805917

  e-mail biaconsnroieciC'fyaboo.coin

  GCSM $     # GCSM >

  iiț.4»' r                         ISC '.•.*•51 Z

  Nr 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07 12.2012

  PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

Riscul de intarziere a lucrărilor ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiție Schimbările climatice din ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul biocralic prezent si caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al plătii si cel al platii efective. Având in vedere, ca noile proceduri de plati prevăd sistemul de decontare, se apreciaza ca potențiale deviatii de la calendarul de plati poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Practica implementării proiectelor de investitii in infrastructura cu finanțare europeana a demonstrat ca motivul principal al întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datoreaza unei proaste corelatii intre condițiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitație si posibilitățile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespeclare a graficului de organizare a procedurilor de achzilii poate apare ca urmare a influentei unor factori externi care sa producă decalaje fata de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si depășirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2

Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de armatoarele riscuri;

 • • Impact redus al strategiei de promovare in rândul grupului tinta;

 • • Neutilizarea variantei ocolitaore in condițiile de trafic preconizate.

Pentru ca investiția sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va implementa un plan de marketing, al cărui obiectiv va fi promovarea(constientizarea) in rândul grupului tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investiției. De Îndeplinirea acestui obiectiv depinde intr-o mare măsură calitatea si coerenta planului de marketing.

Nivelul 1

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

e-mail biaconsoroicciyaboo corn


Nr 473 / 07.12.2012 Nr 208 / 07 12.2012


*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele naționale de eficientizare energetica;

*Mediu legislativ incert datorita dorinței de armonizare a legislației romanești la cea europeana.

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul, reprezintă un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa existe o comunicare eficienta si permanenta intre partenerii localul si factorii de decizie de la nivel central.

 • 4.3 Siiiiația utilităților si analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Nu este cazul.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Clădirea are asigurate toate utilitățile necesare funcționarii in bune condiții a scolii Nu se vor face intervenții cu privire la asigurarea utilităților.

 • 4.4 . Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural;

Aceste lucrări au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetica.

Având in vedere costul relativ ridicat al modernizării termotehnice, care majoreaza in final valoarea clădirii, se considera rațional si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranța.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucrările de reabilitarea termica, in vederea creșterii eficientei energetice, se pot executa întrucât nu sunt condiționale de efectuarea unor lucrări de consolidare a clădirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales după executarea lucrărilor de reabilitare termica, sa nu se producă evenimente nedorite, care sa compromită acțiunea de modernizare in vederea creșterii eficientei energetice. Pentru aceasta soluțiile propuse, dar mai ales executarea lor trebuie sa se faca cu cea mai marc responsabilitate.

GCSM isc ?:fc <•

GCSM 5.

e-niail: biaconsnroiecl© yahoo eoni

Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției; în faza de realizare, în faza de operare;

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forța de munca necesara execuției poiectului Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției. Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 18 persoane.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Imobilul va funcționa cu același număr de angajati, care il deservesc si in prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substanțial mărită deoarece activitatea se va desfasura intr-un singur schimb iar condițiile in care iși vor desfășură activitatea după implementarea proiectului vor fi mult îmbunătățite, la standarde europene.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • I. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRĂRII SI IMPACTURILE ASOCIATE:

Prin realizarea investiției propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv, Impactul negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs dc utilaje se va încadra in

S.C. BÎA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

.4*           h

str Poet Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

/ GCSM 3

GCSM ';■!

PROIECT

Tel. 0752/281879

isî iov: x

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax 0339/805917

Faza S.F. /

c-mail biaconsnroieclta-vahoo eoni

Nr. 473/07 12.2012

Nr. 208/07 12.2012

D.A.L.L

limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucian, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarcarc - descărcare din care sa rezulte, deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarnare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire împreuna cu Fisele de Evidenta.

II. LEGISLAȚIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarde Naționale Si Internationale

i i-

HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

i2-

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Proiecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

•A- —.

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

■' GCSM i,

PROIECT

Tel 0752/281879

zauo:: Z

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax . 0339/805917

e-mail hi.tr.onsj-           hon eoni

Nr 473/07.12.2012

Nr 208/07.12.2012

Faza S.F. /

D.A.L.L

 • 5. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si i.-'aiarr.! prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

 • 6. Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

 • 7. HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

III. Masurile care trebuie adoptate de contractant vi responsabilitățile acestuia privind prevenirea noluarii mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producem unui accident cu impact asupra mediului:

 • 1. Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafața, fiind astfel proiectate incit sa conducă la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

 • 2. Protecția aerului:

In cadrul activilatn de construcție a investiției , vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimărilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici.

Concentrația de poluanti depinde de •

 • - intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

 • - configurația drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înălțimea si omogenitatea construcțiilor care îl mărginesc);

 • - condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate în incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

 • 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

S.C. BIA CONSPROIF.CT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

c-niail' hiaconxnroicctt&yalioo corn

Nr. 473/07 12.2012 Nr 208 / 07.12.2012


 • 4. Protecția împotriva radiațiilor:
 • - Nu este cazul.

 • 5. Protecția solului și a subsolului:
 • - Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de umtati specializate (autorizate).

 • - Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate in urma operațiunilor de staționare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcționarii necorespunzatoare a acestora.

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:
 • - Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:
 • - Nu este cazul.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului. Deșeurile nevalorificabile(moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment etc.) rezultate din lucrăre vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului județeană sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de Primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare-descărcarc din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare descărcare).

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

%

J09/9/20I2 CUI 29523300

J}’                                 1

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5. Braila

■S GCSM j,

1 GCSM

PROIECT

Tel. 0752/281879

«9KI •'

nr. 130/2018

Tel Fix/Fax : 0339/805917

Faza S.F. /

e-mail hiaconsnroiecl<°;vahon.com

Nr. 473/07.12.2012

Nr 208/07 12.2012

D.A.L.I.

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrăre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrari pe baza de PV-predare primire, impreuna cu Fisele de Evidenta.

 • 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substanțe toxice si periculoase.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Se preconizează efectuarea de reparații capitale la un interval de 124-15 ani, respectiv o reparație capitală pe durata normală de funcționare, conform HG 2133/2004. Costul unei reparații capitale este de 30% din valoarea investiției.

Costurile de mentenanță anuală, estimate în procente din valoarea mijlocului fix, reprezintă cheltuielile cu întreținerea curentă reprezentând 3,04-3,5% din valoarea mijlocului fix și cu reparațiile curente care se realizează o dată la 34-5 ani: valoarea 6,3% 4- 7,5% din valoarea mijlocului fix.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate: sustenabilitatea financiară

  • 4.6.1. Ipoteze ale analizei financiare

Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rând daca proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale europene. în al doilea rând, lucrarea cercetează daca necesară contribuția finanțării europene pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

GCSM

. i'aAW»,-

* GCSM

PROIECT

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax. 0339/805917

e-niail hiat:onsnroieci(a> va< <Ki.com

Nr 473/07 12.2012

!•: kwi   ;

Nr. 208 / 07 12.2012

nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmărit in mod principal impactul din punct de vedere financiar, economic, social si de mediu. S-a urmărit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare

Costurile și beneficiile au fost evaluate pe o bază diferențială, luând în considerare diferența dintre scenariul proiectului și un scenariu alternativ în afara proiectului - metoda fluxurilor incrementale. Impactul s-a evaluat în funcție de obiectivele stabilite .

Analiza faptului daca proiectul «merita» finanțat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finanțare s-a luat in urma calculului si valorii VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RTRF- Rata interna de rentabilitate financiara.

 • 4.6.2. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza m principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Menționam ca analiza financiara este realizata la nivelul investiției, presupunând ca aceasta nu va fi exploatata prin intermediul unui operator m conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Prin analiza financiara s-a urmărit in special:
 • - profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RTRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 4%)

 • - durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

  S.C. BIA COXsl'KuIECTS.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Biaila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  e-mail hiaconsnrfwcil^yahai) cam


  GCSM 1


  ****

  * GCSM 41 îs: uai


  Nr 473/07 12.2012


  Nr. 208/07 12.2012


Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar

Structura analizei financiare:

 • 4.6.3. Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat”, în această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință reprezintă numărul de am pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Intervalele de referință pe sector - în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisia Europeana - sunt furnizate mai jos:

Sectox-

luterval de referința

Sector

Interval de referim u

Eneiii *

15-25

Drumuri

25-30

Apa 71 mediul

3U

ludiuiiie

10

CJi ler.itc

50

Alte servicii

15

Ponuii M aeropojnin

-c

Scenariul de referința - scenariului tehnic recomandat de proiectant. Acest scenariu este detaliat in secțiunile anterioare ale S.F MIXT.

Analiza opțiunilor si a fezabilității

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

slr Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mail: biaconsnroteclCs-yahoo com


/ GCSM |     :< GCSM $

’AÎÎO.'L *■                   cCUKI


Nr. 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012


Variantele car pot fi luate in considerare sunt următoarele:

Opțiunea zero - fara a realiza nici o investiție, lasand situația asa cum este in momentul de fata.

- Opțiunea maxima - realizarea investiției recomandate de proiectant Opțiunea medie - executarea de reparatii sumare la imobilele existente

Analiza opțiunii A ~ opțiunea de a nu face nimic

Aceasta opțiune presupune ca sa nu se efectueze nici o investiție iar situația sa ramana asa cum este in momentul de fata si anume sa nu se realizeze nici o investiție in domeniul infrastructurii educației școlare.

Dezavantajele majore ale opțiunii A - opțiunea de a nu face nimic

Directe:

• Imposibilitatea de a acorda servicii de educație la standarde inalte

 • • Creșterea riscurilor de abandon școlar

 • • Creșterea riscurilor de delicventa in rândul minorilor

 • • Reducerea timpilor de educație a copiilor

Indirecte:
 • • Păstrarea decalajului dintre Romania și U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată cu poziția României de stat membru U.E.

 • • Creșterea migrației populației din zona către alte zone mai dezvoltate,

 • • Incflcicntizarca Administrației Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes local;

 • • Reducerea timpului părinților afectat muncii

Avantajele minore ale opțiunii A - opțiunea de a nu face nimic

- nu necesită investiții, situația ar rămâne așa cum este

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

.109/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mai] biacpn_șnroieci@valKui cum


z

* GCSM


Nr 473/07 12.2012 Nr 208 / 07.12.2012


Analiza opțiunii B - opțiunea de a face maximul

Aceasta opțiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de către proiectant si anume REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BRAILA.

Avantajele mojore ale opțiunii B - opțiunea de face maximul

Directe:
 • • Ajuta in procesul de educație a copiilor

 • • Scade riscurile de abandon școlar

 • • Scade riscurile de delicventa in rândul minorilor

 • • Creșterea timpului acordat educației a copiilor

Indirecte:
 • • scăderea discrepanțelor de ordin economic, social, cultural, mvestițional dintre țara noastră și statele membre U.E.

 • • stoparea sau măcar diminuarea migrației populației din zona în cauză către alte zone cu nivel sporit al calității vieții.;

 • • creșterea atractivității zonei din punct de vedere al investițiilor

 • • creșterea veniturilor populației din zonă datorită măririi timpului mai mare pe care il poate acorda muncii

 • • creșterea calității vieții pnn alinierea la standardele satisfăcătoare de confort;

Dezavantaje minore ale opțiunii B - opțiunea de face maximul
 • - cost investitional ridicat

Metode ce atenuare a dezavantajelor opțiunii B - opțiunea de face maximul
 • - apelarea la o sursa de finanțare publica

Analiza opțiunii C - opțiunea de a face minimul necesar

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

<cvK "e'\>

str. Poet Gr Alcxandrescu, nr. 5. Braila

» GCSM

■■ GCSM

Tel 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

BClWlt /

e-mail hiaconsnroieu^yalxxț.uim

Nr 473 / 07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

Avantajele minore ale opțiunii C - opțiunea de a face minimul necesar
 • • nu necesită investiții majore ca in cazul opțiunii B, dar necesita investitii mai mari decât in cazul opțiunii A, deoarece ar trebui sa se faca amenajari la școlile existente

 • • contribuie minor la atenuarea situațiile copiilor din famiile vizate

Dezavantajele majore ale opțiunii C - opțiunea de a face minimul necesar

Directe:

• nu pot fi respectate intru totul condițiile de igiena si securitate si eficienta

 • • nu contribuie semnificativ la reducerea abandonului școlar

 • • nu contribuie semnificativ la reducerea riscurilor de delicventa

 • • nu contribuie semnificativ la creșterea calitatii actului dedactic

Indirecte:
 • • Păstrarea decalajului dintre Romania și U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată cu poziția României de stat membru U.E.

 • • Creșterea migrației populației din zona către alte zone;

 • • Ineficientizarea Administrației Locale-pnn imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes local;

 • • imposibilitatea dezvoltării economice a zonei prin atragerea de investiții

 • • imposibilitatea creșterii veniturilor populației

Analiza comparativa a opțiunilor avute la dispoziție

Criteriile avuta in vedere la realizarea analizei comparative a opțiunilor sunt următoarele:

 • - Acordarea de servicii de educație specializate

 • - Contribuția la imbunatatirea serviciilor de educație

 • - Contribuția la reducerea riscului de abandon școlar

 • - Reducerea riscurilor de apariție a delicventei

 • - Creșterea timpului acordat educației copiilor

 • - Contribuția la dezvoltarea zonelor din Romania

 • - Contribuția la dezvoltarea economica a zonei

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  sir Poet Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  e-ma>l biacpnsproiecțȘțyalicto eoni


  GCSM \     * GCSM £

  P                     I5j;4’u:

  Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012


Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei

Contribuția la reducerea migratiei persoanelor tinere - Contribuția la creșterea veniturilor populației in zona - Nivelul investitional pe care il implica

CRITERII DE ANALIZA

OPȚIUNEA A

OPȚIUNEA

B

OPȚIUNEA

C

Acordarea de servicii de educație

0

8

5

Contribuția la imbunatatirea serviciilor de educație

0

8

5

Contribuția la reducerea riscului de abandon școlar

0

8

5

Reducerea riscurilor de apariție a delicventei

0

8

3

Creșterea timpului acordat educației copiilor

0

8

3

Contribuția la dezvoltarea zonelor din Romania

0

s

5

Contribuția la dezvoltarea economica a zonei

0

5

3

Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei

0

4

2

Contribuția la reducerea migratiei persoanelor tinere

0

4

1

Contribuția la creșterea veniturilor populației in zona

0

7

3

Nivelul investitional pe care il implica

10

0

8

TOTAL

10

65

43

Tabel 4.2.1 - analiza comparativa a opțiunilor avute in vedere minim                       Modul de notare

maxim 10


0

Modalitatea de notare

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel Fix/Fax. 0339/805917

e-mail' hiacnnsnmw.l(A\.i_‘ț •'.CniT1


GCSM

305»!


GCSM :


Nr 473/07 12.2012


Nr 208/07.12.2012< wniifn <            ,;.i         < iiv -îp

Grafic 4.2.2 - analiza comparativa a opțiunilor avute in vedere

Concluzie: Asa cum reiese si din analiza optinilor rezulta in mod clar ca opțiunea care se pretează a fi luat ain considerare este opțiunea B - opțiunea de a face maximul, adica scenariul recomandata de proiectant

B. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Proiectul contribuie prin activitățile și obiectivele specifice stabilite la atingerea obiectivului priorității de investiție POR 10.1., respectiv la Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Populația județului Brăila era la data de 20 octombrie 2011, de 321212 persoane, ceea ce reprezintă 12,61% din populația regiunii Sud - Est, cu 51962 persoane mai redusă față de anul 2002, ceea ce reprezintă o scădere de 13,92 %. Astfel, județul Brăila se situează pe locul al TT - lea, după județul Tutcea, în regiunea de SE în ceea ce privește scăderea populației în perioada 2002-2011.

REȚEAUA ȘCOLARĂ

S.C. BIA CON S PROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel.Fix/Fax 0339/805917

e-mail biaconsnroieci 6fyahoo.com


? GCSM |i

KKO:


GCSM 1


Nr. 473/07.12 2012 Nr 208/07 12.2012


1. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT


*

N'umă in . -                 pvrsmia

Tipul unităților di-invatam.iut      ,

1                                     fuucțiot

TOTA 1.

rul unităților de

.   . .                  Numai structuri

va amant cu                   . , »r»v       ,

..... . ...             aronda iv(AR) in amil

Iftate ui idic.i care              . ' , /

, - miz-xn-7       școlar2016-2017

u-aza in 2016-201’

IRBA  RUL\  TOTA  URBA  RULA

N       L       L       N       L

1.

Itivatain.inr de masa, din care: Unități de iin.ir.im.ini de nivel preșcolar

104

17

62       42      1’2

17        0      134

42

39

13tl

95 J

IT.iiâii de ur.ățAui.iiK .1- ur.'el pruu.ir

0

0        0       21

0

21

Unirăți de învățământ de rasei șiiuibui'il

63

23

40       17

3

14

Unitari de iir ârăniâut profesional

.1.

u

1            G

0

0

Unii.'ti dc iiv.ilâiikint Je nr el liceul

22

21

1

0

0

0

Unități de nr atârnam dcnr.el pcblliceni

l

I

0

0

0

11.

luvațâinăiit SPECIAL, din rare

■)

1

1

0

0

0

Uuirjii <!e nr âțâm.uir de nn el preșcolar

A

n

0

0

f.

0

Unirăți de in' âță;n<îni de nr.el piunar

o

o

G

G

0

0

Unitari de învățământ de nivel ainuKizi.il

I

0

1

0

0

Unitâi: de învățământ profesional

G

0

0

G

n

Unu in de invățiinunr de nr el liceal

1

)

0

0

G

n

Unirăți de învățământ dv nivel postliceal

Total unități de his ațaiuâut

106

63

43

P2

42

13<i

III

I uitați de învățământ activități extiașcolare (palate, cluburi ale copiilor. Centre de Excelenta. CSS) Palate ale C upiilor

1

1

________1_ 1

0

0

3

2

3

2

0

C entre de Excelență

0

0

0

0

o

0

Clubuii ,de Ele-, ilor

0

0

0

0

u

n

CSS

0

0

0

1

1

0


2. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alexandrcscu, nr 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel. Fix/Fax. 0339/805917

e-mail hiaconsnroircfCd’yal.M mm


GCSM ?


*GCSM î 1SÎK3I


Nr 473/07 12.2012


Nr. 208/07 12.2012


u

I.

Tipul unităților de iuvațainanr lin alainâni de uipmI. diu care:

Numărul umlâților de învâtainant cu personalitate juridica oaie lunciiouraza in 2016-2017

total, urban Rl Ral 5 '         5          0

5u aiotidati

TOTAL

0

inai MVlic (AR> in ai 2016-2017

URBAN n

uri

11) școlar

RURA1.

0

C uc ui de in"3r.1ir.ir.: de anei ne^col.ir

1

1

0

0

0

0

Unitfti de iir^pinân* de nr. el primar

1

I

0

0

0

0

Li’i'.iii de iir.ji.’ixiii* de luvei «inainzid

1

1

0

0

0

0

Uniuni Je ur 3fi:r.ant vrofe»ioaal

ii

0

0

0

«

0

Unități de invr.riliiMa’ de ur. e! Ike.'l

i

1

0

0

V

0

Tjiîr.'ii de m'..’>iâ:iiii.: .le nivel p?»ilicc.il

1

1

0

0

0

«»

II.

învățământ >«PEC IAL. din caic

0

0

0

0

0

0

Unitân de iii".'ir.'ui;;ih! de an el rre •«.•ii.u

0

0

0

0

0

0

Uni'.âti de urâ(.'m:a:z de ar. el pnui-ir

O

0

0

0

0

Laif.lti de în-. .irâaiiir de nivel 2inm.1zi.1l

i>

0

0

0

0

0

Unit-Mi de ur .'.r.’imâir ->>:ofe;io:i.il

n

0

<1

0

0

0

1 fnii.iri de in- h.'itrani de m-el iice.il

0

11

0

0

0

0

r

Uuii.iri de nr ârâin.’inr de ni', el pc-ilicv.il

0

0

0

0

0

0

Tulul iiiiiinți de iiiv.ițainânl

5

0

0

0

m.

1 iiiiMi «ir nn .it.un.iai arthitatl < 1 friptul ii «• tpulmc. cluburi »h-cojiților. ( etilic «le Excelenta. O*»t

0

0

0

0

0

0

Pal.re ale Copiilor

n

u

V

0

0

0

i

Ceirre de Exce’etd.î

o

0

0

0

0

0

Cluburi ale Elevilor

0

0

0

0

0

n

i

c$s______________

h

0

0

0

0

0 1

3. Formațiuni de studiu și clase organizate, forma de învățământ zi, seral și frecvență

redusă, tip de predare normal, integrat și simultan (inclusiv A doua șansă)

PREȘC OLAR

PRIMAR SI

GIM5AZLVL

LICEAL

PROFESIONAL

POSTLIC EAL Șl DE MAIȘTRI

TOTAL

lirâtămai)' <le

:n.>s.\ Tip linantaie-Buse*.

.'“9

i-51

S6S

62

55

el 15

tir. â'uiaăiif de mi'.i.Tip fin-uiiaie -;.ixă

11

1

i;

Tn\â’'«nijni dt :na<l -peci.'!. Tip ua.iaLne-

Bv.pet

1

- •

0

S

0

37

Totnl

387

1290

3711

_______71_______

73

2101

4. Elevi înscriși la început de AN ȘCOLAR 2016-2017

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

ser Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail hiacoiisnrnieciCSyahoa eoni


X GCSM

ÎSCKO.

* GCSM

si® ;


Nr 473 / 07 12.2012    Nr 208 / 07 12.2012

Forma de invatamant - STAT

nr. elevi

Invatamant preșcolar RURAL

3019

Invatamant preșcolar URBAN

4272

Invatamant primar RURAL

5642

Invatamant gimnazial RURAL

4933

Invatamant primar URBAN

7455

Invatamant gimnazial URBAN

6113

a ll-a sansa primar RURAL

12

a ll-a sansa gimnazial RURAL

0

a ll-a sansa primar URBAN

107

a ll-a sansa gimnazial URBAN

84

Invatamant gimnazial frecventa redusa

194

Invatamant liceal

8693

a IX-a. a X-a. a XI a profesional

1516

învățământ sportiv si de artă integrat

1590

Invatamant postliceal buget

950

Invatamant postliceal taxa

481

Invatamant maiștri

302

1 n vata m a nt sp ec i al

317^

TOTAL

45680

în anul școlar 2016-2017 au fost normate 4886 posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice,astfel :

 • □ 3446 posturi didactice;

Z 617 posturi didactice auxiliare;

 • □ 823 posturi nedidactice.

Analizând situația încadrării la 01.09.2016, raportul personal didactic/personal didactic auxiliar,personal didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:

C sunt normate 3446 de posturi pentru personalul didactic și 617 de posturi pentru personaluldidaclic auxiliar, rezultă un raport de 5,58 , în scădere față de cel înregistrat în anul școlar 2015-2016,7,5.

Z sunt normate 3446 de posturi pentru personalul didactic și 823 de posturi pentru personalulnedidactic, rezultă un raport de 4,18, în creștere față de cel înregistrat în anul școlar 2014-2015,3,67.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

%

....

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrcscu. nr 5, Braila

GCSM

GCSM

PROIECT

Tel 0752/281879

iiOliKI c

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

Faza S.F. /

e-mail: biaconsr»rt»ecl@ yahoo.coin

Nr 473/07.12.2012

Nr 208/07 12.2012

D.A.L.I.

Această situație se explică prin scăderea numărului de norme didactice față de anul școlar precedent,însă numărul de norme de personal didactic auxiliar sau nedidactic a crescut în unele unități deînvățământ sau s-a menținut același în alte unități de învățământ, deși nu se mai justifică ca normarepe număr de elevi.

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-heneficiu sau, dună caz, analiza cost-eficacitate

  • 4.7.1. Obiectivele si scopul analizei economice

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele întregii societari (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

 • 4.7.2. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corectii au fost:

 • • Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

 • • Corecții pentru efectele externe-, este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

  S.C. BIA CONSPROIECTS.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str Poet Gr Alexandrescu, nr. 5. Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel Fix/Fax 0339/805917

  e-mail; hiaconsoroiccltg?valioo eoni


  I* GCSM

  k ?itc


  Nr 473/07 12.2012 Nr. 208/07.12.2012


• De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarcafactorilorde conversie la prețurile financiare.

 • 4.7.3. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect Beneficiul 1.

Locuri de munca create pe durata execuției - 18 locun de munca

Locuri de munca create pe durata exploatării - 0 locuri de munca

- In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare șomaj, subvenții, etc)1

Peste 400 de euro pe lună

COSII IU LSSOMI.Rt \1Q. \ WUIT NS\L \RU'RRI. I DE. l.KM DE! l.i

Taxe, impozite, contribuții

Valori minime |Ici)

Taxe, impotdc. contribuții

Valon minime (Ici)

l.ideniniraba de $ontaj

544

Fondul pentru accidente de munca.

Fondul de șomaj (angajat)

9

lied, luntvao-ia’c |amja;jto;l

3

Fondul de $oiia| (angajator)

9

Contribuție pentru concedii

CAS anqaj al

198

m indemnității i.angajatoi)

16

CAS angajator

391

Fondul de garantare a

CASS angajat

103

creanțelor «lariale (angajator)

5

CASS angajator

98

Comition HM

5

Deducere pcrionala (angajat)

140

Total

1.750

Inipont (angajat)

229

; 1    e*‘.'            /z .          t'Z '

•••’ - ’XiuTih/-.* •’?

VtKx-r.. tT»

Beneficiul 2.

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

Beneficiul 3.

'hun //www.zl'.r<>/nn)fcsii/cnt-ne-costa-<lcsfiini;irtf;i-lc>ci)nl<ir-dr.-nnincii-s|;iiul-nici'<lc-5-0U0-de-eiiro-ntf-aii-cii-fiecare-somcr-5303474 si informație confirmata de către TAXHousc - Anca Grigorescu, avocat partener in cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu

S.C. RIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alcxandrescu, nr 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax: 0339/805917

e-mail. biaconsnroicct^vahoo cnm

$ GCSM       # GCSM \

îsoko:

Nr. 473 /07 12.2012 Nr 208 / 07 12.2012

PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

Reducerea efectului de migratie - efect economic

 • 4.7.4. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si externalitati negative, si anume.

pe timpul realizării lucrărilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic , pentru îndepărtarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,2% din valoarea lucrărilor in primul an si cca 0,1 % din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizare Ținând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative care sa afecteze economic mvestitia.

 • 4.7.5. Corectii fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt.

 • - eliminarea TVA-uIui din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investiție

 • - eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

 • - eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție - eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil Ia

http://discutii.mfinante.ro/static/10/MfD/evaluare/GliidACB RO.odf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.

Categorie do cost

Factor de conversie

Comentariu

A'l cc'c urc se pot ccmcrvaz.?

1

A4 xlr c.-'e nu se p:t rcnie'aoHza

r!.tca rj se.Jslif.câ .t'l'el

For;a dc Turcă r..-i f.cam

1

For.i de .T.uncă rcc-i' ’Cd‘<»

S'/.RF

'arme adec3l:.:'f-u) x(1-u

Ach;/. ’ a de eren

1

dacă rj se.ds'./cn altfel

Tra-s'erun <.isicî<s*c

0

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrcscu, nr. 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax ■ 0339/805917 e-mail biaconsproiect@ vahou.com


GCSM ?■;

■□rai* GCSM Ș îs:            <•


Nr 473 /07 12.2012 Nr 208/07 12.2012


PROIECT nr. 130/2018 FazaS.F. / D.A.L.I.


 • 4.7.6. Calculul indicatorilor de performanta economici

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza economica.

Rata actualizării in analiza economica a proiecidor de investitii - rata actualizării sociala incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizării financiare in cazul in care piața capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla întotdeauna in realitate)

Literatura teoretica si practica internaționala prezintă o gama larga de abordări in interpretarea si alegerea valorii ratei actualizării sociale care sa fie adoptata. Experiența internaționala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internaționale

Cu toate aceste o rata a actualizării sociale europene de 5,5% poate avea justificări diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.

Element calcul

Perioada de implementare

\nul 1

\nul 2

Anul 3

Corectii Fiscale

1.098.029,6

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-ului din investiție

738.125,9

0,0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

58.243,0

0,0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

193 123,2

0,0

0,0

0.0

Eliminarea TVA din costurile, de. operare.

0.0

71 845,3

71.845.3

71.845.3

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

108.537.5

0,0

0.0

0.0

Beneficii economice

378.000,0

925.000,0

925.000,0

925.000,0

Locuri de munca create pe durata execuției

378.000,0

0,0

0.0

0,0

lacuri de munca create pe durata exploatării

0.0

0.0

0.0

0.0

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alexandrcscu, nr 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail biaconsproiecld? yahoo.com


Z x

* GCSM "j;

IS:           r*


GCSM 'jt

ISC i-ifi: r

Nr 473 / 07 12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

0,0

900.000.0

900 000,0

900.000,0

Reducerea efectului de migratie - efect economic

0,0

25.000,0

25.000.0

25 000,0

Externalitati negative

-9.362,5

-4.681,2

-4.681,2

■4.681,2

Efectul poluant din limpid lucrărilor

-9.362,5

-4.681,2

-4 681.2

■4 681,2

Cash flow financiar neactualizat

-4.681.242,8

•449.978,7

-449.978,7

■449.978,7

Cash flow economic neactualizat

•3.214.575,7

542.185,4

542.185,4

542.185,4

Factor de actualizare

1,0

0,9

0.9

0,9

Cash flow economic actualizat

-3.214.575,7

513.919,8

487.127,8

461.732,5

Element calcul

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Corectii Fiscale

71.845,3

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-ului din investiție

0.0

0.0

0,0

0.0

Eliminarea costurilor cu avizele st taxele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea TVA din costurile de operare

71.845.3

71 845,3

71.845,3

71 845.3

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

0,0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice

925.000,0

925.000,0

925.000,0

925 000,0

locuri de munca create pe durata execuției

0.0

0,0

0.0

0.0

Locuri de munca create pe durata exploatării

0.0

0,0

0.0

0.0

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900.000,0

900 000,0

900.000.0

900000,0

Reducerea efectului de migratie - efect economic

25.000,0

25.000.0

25.000.0

25.000.0

Externalitati negative

0,0

0,0

0,0

0,0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0.0

0,0

0.0

6.0

Cash flow financiar neactualizat

-449.978,7

-449.978,7

•449.978,7

•449.978,7

Cash flow economic neaclualizat

546.866,7

546.866,7

546.866,7

546.866,7

Factor de actualizare

0.8

0.8

0.7

0.7

Cash flow economic actualizat

441 439,9

418.426,5

396.612,8

375.936,3

Element calcul

Anul 8

Anul 9

Anul IU

Anul 11

Corectii Fiscale

71.845,3

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-ului din investiție

0,0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor eu avizele si taxele din investiție

0,0

0,0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea TVA din costurile de operare

71.845.3

71.845.3

71.845,3

71 845,3

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

0.0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice

925.000,0

925.000,0

925.000,0

925.000,0

Locuri de munca create pe durata execuției

0.0

0.0

0.0

0.0

Locuri de. munca create pe durata exploatării

0.0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900 000,0

900 000,0

900.000,0

900.000,0

Reducerea efectului de •.“gratie - efect economic

25.000,0

25.000.0

25.000,0

25000.0

Externalitati negative

0,0

0,0

0,0

0,0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0.0

0,0

0.0

0,0

Cash flow financiar neactualizat

-449.978,7

-449 978,7

-449.978,7

•449.978,7

Cash flow economic neactualizat

546.866,7

546.866,7

546.866,7

546.866,7

Factor de actualizare

0.7

0.6

0,6

0.6

Cash flow economic actualizat

356.337,7

337.760,9

320.152,5

303.462,1

Element caicul

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Corectii Fiscale

71.845,3

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-tdui din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu avizele st taxele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele st neprevăzutele din investiție

0.0

0.0

0,0

0.0

Eliminarea TVA din costurile de operare

71 845,3

71 845.3

71845.3

71 845.3

Eliminarea impozitului pe profit st dividende

0,0

0,0

0,0

0.0

Beneficii economice

925.000,0

925.000,0

925.000,0

925.000,0

Locuri de munca create pe durata execuției

0.0

0.0

0.0

0.0 j

lacuri de munca create pe durata exploatării

0.0

0.0

0.0

0.0 j

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900.000,0

900.'M/.0

900.000.0

900.000,0

Reducerea efectului de migratie • efect economic

25.000.0

25 000,0

25.000,0

25.000,0 '

Externalitati negative

0,0

0,0

0,0

0,0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0.0

0.0

0,0

0,0

Cash flow financiar neactualizat

■449.978,7

■449.978,7

■449.978,7

-449.978,7

Cash flow economic neactualizat

546.866,7

546.866,7

546.866,7

546.866,7

Factor de actualizare

0.5

0.5

0.5

0.4

Cash flow economic actualizat

287.641,8

272.646,2

258.432,4

244.959,7 ___

Element caicul

Anul 16

Anul 17

Anul IK

Anul 19

Corectii Fiscale

71.845,3

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-ului din investiție

0.0

0.0

0.0

0,0

Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele st neprevăzutele din investit ie

0.0

0,0

0.0

o.o i

Eliminarea TVA din costurile de operare

71.845.3

71.845,3

71.845.3

71 845.3

Eliminarea impozitului pe profir si dividende

0,0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice

925 000,0

925.000,0

925.900,0

925.000,0

Lacuri de munca create pe durata execuției

0.0

0.0

0,0

0.0

Locuri de munca create pe duraia exploatării

0,0

0,0

0,0

0.0

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900 000.0

900.000.0

900.000,0

900.000.0

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax . 0339/805917 e-mail biaconsnroicclG® yalipp.com


GCSM \

:;09?n   ?


•J          A

' GCSM i

IjCHBI


Nr 473/07.12.2012 Nr. 208/07 12 2012


Reducerea efectului de •;ugratte - efect economic

25.000.0

25.000.0

25000.0

25 000,0

Externalitati negative

0,0

0,0

0,0

0,0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Cash flow financiar neactuaiizat

■449.978,7

-449.978,7

-449 978,7

-449.978,7

Cash flow economic neactuaiizat

546.866,7

546.866,7

546.866,7

546.866,7

Factor de actualizare

0.4

0.4

0.4

0,4

Cash flow economic actualizat

232.189,2

220.084,6

208.611,0

197.735,5

Element calcul

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Corectii Fiscale

71.845,3

71.845,3

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-ultii din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

■ Eliminarea costurilor eu avizele si taxele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

i Eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

0.0

0.0

0.0

0.0

: Eliminarea TVA din costurile de operare

71 845.3

71 845.3

71845.3

71 845,3

Eliminarea impozitului pe profil si dividende

0.0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice

925.000,0

925.000,0

925.000,0

925.000,0

Locuri de munca create pe durata execuției

0,0

0.0

0,0

0.0

Locuri de munca create pe durata exploatării

0.0

0.0

0.0

0.0

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900 000,0

900 000,0

900.000,0

900.000.0

Reducerea efectului de nngratie - efect economic

25 000,0

25000.0

25.000,0

25.000,0

Externalitati negative

0,0

0,0

0,0

0,0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Cash flow financiar neactualizat

-449.978,7

■449.978,7

-449.978,7

-449.978,7

Cash flow economic neactuaiizat

546.866,7

546.866,7

546.866,7

546.866,7

Factor de actualizare

0.3

0.3

0.3

0.3

Cash flow economic actualizat

187.427,0

177.656,0

168.394,3

159.615,4

Element calcul

Anul 24

Anul 25

Corecții Fiscale

71.845,3

71.845,3

Eliminarea TVA-uIui din investiție

0.0

0.0

Eliminarea rosturilor cu avizele si laxele din investiție

0.0

0.0

Eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

0.0

0.0

Eliminarea TVA din costurile de operare

7/ 845,3

71845.3

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

0.0

0.0

Beneficii economice

925.000,0

925.000,0

Locuri de munca create pe durata execuției

0.0

0.0

Locuri de munca create pe durata exploatării

0.0

0.0

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

900 000.0

900000.0

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

ser Poet Gr Alexandrescu. nr 5, Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: hiaconsnrnieci@yahoo.com


:'■? GCSM

IjCMKI


Nr 473/07 12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


S.C. BIA CONSPROIF.CT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

ii.                  _ _     1

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

■■ GCSM j

* GCSM

PROIECT

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail. biaconsoroiecttf? vahoo eoni

!5j wt; f

5':u: ■■

! nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.

Nr. 473/07.12.2012

Nr. 208/07.12.2012

l

| Reducerea efectului de inigrutie - efect economic

25.000,0

25.000.0

Externalitati negative

0,0

0,0

Efectul poluării din limpid lucrărilor

0.0

0.0

Cash flow financiar neactualizat

-449.978,7

1.305.487,4

Cash flow economic neactualizat

.546.866,7

2.302.332,7

Factor de actualizare

0.3

0,3

Cash flow economic actualizat

151.294,3

603.749,2

 • 4.7.7. Rezultatele analizei economice:

VANE/c                                         2.403.212,623

IRRE/c                                            7,48%

rB /C                                                       1,19

Concluzie:

 • - VANE/C este pozitiv si RIRE/C este mai mare de 5,5% : rezulta in mod clar ca proiectul este necesar si dorit, si necesita finanțare prin fonduri publice

 • 4.8. Analiza de senzitivitate
  • 4.8.1. Identificarea variabielor critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale cărui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in considerație acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valoni actuale nete.

Din analiza detaliata a diverșilor factori care pot influenta investiția, enumerăm-.
 • - dinamica pretunlor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, preturile energiei, schimbările de preturi ale bunurilor si serviciilor.

 • - date referitoare la cerere - volumul traficului

 • - costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației in domeniul construcțiilor

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/20I2 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  e-mail. hiaconspr<)ieci@vab(K» com


  - GCSM " GCSM :?

  •*'"                          ISCl-ZOî ?■


  Nr. 473/07 12.2012 Nr 208 / 07 12.2012


In funcție de factorii de mai sus, s-au identificat următoarele 2 scenarii:

- creșterea costului investitional cu 10%

- creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

 • 4.8.2. Rezultatele analizei de senzitivitate

In urma analizei implicațiilor scenariilor s-a tras următoare concluzie:

Indicator

Scenariu: creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

Scenariu: creșterea costului investitional cu 10%

VNAF

Ramane negativa

Ramane negativa

VNAE

Ramane pozitiva

Ramane pozitiva

RIRF

Ramane mai mic de 5%

Ramane mai mic de 5%

RIRE

Ramane mai mare decât 5,5%

Ramane mai mare decât 5,5%

B/C calculat economic

Ramane supraunitar

Ramane supraunitar

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de orevenire/diminuare a riscurilor

 • A. RISCURI NATURALE

A.l. Fenomene meteorologice periculoase

A 1.1. furtuni - vânt puternic si/sau precipitații masive si Ăsau căderi de grindina;

A 1.2. inundatii;

A 1.3 tornade;

A 1.4. seceta;

A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheata, căderi masive de zapada, chiciura, polei. A 2. Incendii de pădure - incendii la fondul forestier, vegetație uscata sau culturi de cereale paioase.

A 3. Avalanșe

A 4. Fenomene distructive de origine geologica

A 4.1. alunecați de teren ;

A 4.2. cutremure de pamant.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alcxandrescu, nr. 5, Braila

GCSM

/ GCSM ț

PROIECT

Tel 0752/281879

SJÎK'l <•

;5CHWI <

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax . 0339/805917

e-niail biaconsnroieclta'1 vahoo.com i

Nr. 473/07 12.2012

Nr 208/07.12 2012

Faza S.F. / D.A.L.I.

Detalierea si analiza Ia nivelul investiției a factorilor de risc natural

Investiția, prin amplesarea ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vând puternic Din punct de vedere al precipitațiilor masive, a căderilor de grindina sau a tornadelor investiția se afla intr-o situație de risc scăzut, in special când ne referim la riscurile generate asupra clădirilor si imobililor similare cu cel ce face obiectul investiției

Din punct de vedere al inundațiilor, zona de amplasare a clădirii nu construite este ferita de aceste tipuri de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si nici in imediata apropriere de cursul, albia unui ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, nu sunt in măsură sa afecteze investiția in condițiile in care aceasta are destinația de asezamant de invatamanl

Cladirea vizata de investiție nu se afla in aproprierea unui fond forestier si nici in vecinătatea unor exploatatii agricole care sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de investiții cu caracter public, la realizarea proiectării s-au avut in vedere toate cerințe cu privire la protecția impotriva incendiilor.

Aceste rezultate ale studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate m considerare la realizarea structurii de rezistenta si a soluțiilor tehnice propuse m faza de proiectare.

 • B. RISCURI TEHNOLOGICE

B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii

B 1.1. industrie

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase

B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul,

tunele si transport pe cablu B 1.4. nucleare

B 2. Poluare ape

B 3. Prăbușiri de construcții, instalatii sau amenajari

B 4. Eșecul utilităților publice - utilitati publice vitale si de amploare' rețele importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

•Y                      «A

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

* GCSM k

GCSM \

PROIECT

Tel 0752/281879

i:C9X'l

iî:ps:i .*

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

Faza S.F. /

e-mail hiaconsnroiecllfliyahoo eoni

Nr 473/07 12.2012

Nr 208/07 12.2012

D.A.L.L

B 5 Căderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos

 • B 6. Muniție neexplodata

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investiția vizata, reliefează:

 • - In zona amplasării investiției nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca riscuri activitatii propuse, atat in faza de execuție cat si in cea de exploatare

 • - In zona amplasării investiției nu sunt identificate activitati de depozitare de produse periculoase sau deșeuri

 • - In zona amplasării investiției nu sunt identificate rețele de transport complexe precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu

In zona amplasării investiției nu sunt identificate activitati nucleare

 • - Investiția nu se afla in aproprierea altor clădiri sau amenajan mai vechi, care sa pună in pericol construcția prin prăbușiri

unitatea va fi conectata a reteua publica de alimentare cu energie electrica, cu alimentare cu apa, la rețeaua publica de canalizare si la rețeaua publica de alimentare cu gaz. Acest lucru face ca riscul eșecului rețelelor publice sa fie unul minor, in contextul sursei acestora

 • - Din punct de vedere al căderilor de obiecte din atmosfera sau a muniției neexplodate, analiza de risc s-a făcut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente nefiind Înregistrate pe raza investitiai

 • C. RISCURI BIOLOGICE

Riscul unor epidemii si epizootii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize specifice de la Direcția de Sanatate Publica si de la Direcția Sanitara Veterinara si Securitatea Alimentelor. Aceste avize au fost obținute si reflecta ca aceste riscuri sunt minore in condițiile respectării legislației in vigoare.

In afara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluziile analizei si a următorilor facturi de risc:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917 e-mail hiaconsnroieei (#■      < eom


,fl GCSM           GCSM j proiect

Z                153:4:01                   nr. 130/2018

Faza S.F. / D.A.L.I.

Nr 473 / 07 12.2012 Nr 208 / 07 12.20L2

 • 1.Riscul tehnic. Riscul ca obiectivul in cauza sa nu se preteze din punct de vedere al activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminat datorita bunei documentari si a expenentei specialiștilor pe care benficiarul i-a contactat in faza elaborării listei cu necesitau.

 • a. Riscul ca utilajele si echipamentele sa se deprecieze moral. In domeniul obiectivului proiectului, evoluția tehnicii nu este foarte rapida.

 • b. Riscul exploatării eronate. Personalul angajat pentru exploatare si a intervențiilor ulterioare va fi calificat si instruit pentru buna exploatare a investiției.

 • 2. Riscul eficientei exploatării. Personalul de exploatare va fi specializat iar competentele acestora verificate si imbunatatite continuu

 • 3. Riscul financiar. Riscul nerentabilitatii. Mediul rural trebuie sa cunoască o aliniere la standardele U E. astfel, investiția in cauza este privita ca un obiectiv necesar creșterii calitatii vieții locuitorilor din zona.

 • 4. Riscul sechestrului. Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, investiția va face parte din cadrul domeniului public

 • 5. Riscul politic si social. Riscul de război. Situația socio - politica a României nu supune beneficiarul la un asemenea risc. Tâlharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de către personal specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si pazei obiectivelor strategice locale si naționale

 • 6. Riscul demografic

creșterea populației din zona peste capacitatea sistemului proiectat. La proiectarea sistemului s-a avut in vedere creșterea demografica. Astfel, investiția va putea fi exploatata in bune condiții si in cazul creșterii populației conform previziunilor.

scăderea populației din zona. Acest risc este eliminat datorita:

 • a. masurilor luate de autoritati privind stabilirea si sprijinirea tinerilor sa ramana in zona

 • b. statisticilor regionale si naționale cu privire la mișcările demografice care arata scăderea migratiei către zonele urbane

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  sir. Poci Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  e-mail: biaconsoroieci®vahoo com


  A

  GCSM

  S5WI '•  Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012


 • 7. Riscul cerințelor obligatorii. Foarte importante in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la standardele din domeniu. Prin dotarea si achizițiile vizate prin proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asigurând îndeplinirea standardelor impuse.

Cap 5: Scenariul/Opțiunea tehnico-economic optim, recomandat;
 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse^din punct de vedere tehnic, economic. financiar., al sustenabilității și riscurilor:

Avantaie recomandate ale Scenariului 1

 • • costuri mai accesibile;

 • • timp de execuție mai scurt;

 • • mcadrarea in arhitectura zonei.

Dezavantaje recomandate ale Scenariului I:

 • • comportarea in timp: hidroizolatia isi pierde din proprietăți comparativ cu invelitoarea;

 • • acoperișul terasa necesita intretinere periodica;

 • • ia acoperișul șarpanta exista posibilitatea amenajării unor spatii de depozitare (in pod).

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I, prezentat anterior la pct 5.1, care este m conformitate cu prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic, avantajele si justificările fiind prezentate in acestea.

SCENARIUL 1

Lucrări aferente CORP CI

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

In biroul Directorului s-au identificat fisuri pronunțate si se vor executa camasuirt locale la peren armate plasa sudata 06/100/100 si cu mortar de ciment M100T;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparatii la tencuielile interioare degradate.

S.C. BIA CONSPROIF.CT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila Tel. 0752/281879

/ X

" GCSM I

IS'MKl •

$ GCSM Ș

Kl^ll r

PROIECT nr. 130/2018

Tel Fix/Fax : 0339/805917

c-mail biaconsnroied yalxKi.com

Nr 473/07 12.2012

Nr. 208/07 12.2012

Faza S.F, / D.A.L.L

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/lără modificai ea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Se va demola Corpul C2, in vederea realizării extinderii Corpului CI. De asemenea se vor desființa parapeti.i de ferestrele de Ia etajul l si etajul 2, de pe aliniamentul Corpului C2 in vederea efectuării acesului in extinderea propusa din Corpul CI, existent.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Lucrări de structura aferente Extindere CORP CI

După demolarea Corpului C 2 se va realiza o extindere a Corpului CI pentru asigurarea spatiilor necesare desfășurării m bune condiții a activităților școlare.

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii continue cu talpa din beton armat la adincimea de -140cm , fata la cota 0.00 si cu o elevație armata de 150 cm fata de cota terenului amenajat.

Betonul folosit la realizarea fundațiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundație si grinda.

Pardoseala se va realiza din beton CI 2/15, armat cu plase sudate STNB 06 mm cu ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura

Suprastructura clădirii este alcatuita din zidărie portanta din cărămidă tip G.V.P. cu grosimea pereților la exterior si interior de 25 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si stabilitatii pereților din zidărie, la acțiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la partea superioara a pereților se vor executa centuri din beton armat de 25 x 25 cm.

La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scările de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de 15 cm. Acoperișul va fi tip terasa necirculabila.

LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA CORPUL C 1
 • • înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape,etc);

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  fl ■

  sir Poet Gr. Alexandrescu, nr 5 Braila

  « GCSM ți

  & GCSM ii

  PROIECT

  Tel. 0752/281879

  nr. 130/2018

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  Faza S.F. /

  e-mail biaconsnroiecUs-vahoo eoni

  D.A.L.I.

  Nr. 473/07 12.2012

  Nr 208/07 12.2012

Se vor decoperta straturile existente de hidroizolație și dacă este nevoie și a șapei suport.

Se va monta o termoizolatie de 30 cm protejat de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilă, cea superioară având strat de protecție din ardezie Dacă se optează pentru lipirea direct pe polistiren se va folosi stratul 1 autoadeziv.

Pe toată suprafața terasei se vor prevedea deflectoare puse in contact cu atmosfera fiecărui deflector corespunzându-i maxim 50 mp de terasă.

Hidroizolația va fi racordată pe întreaga înălțime a aticului, după care se va monta un capac din tablă.

Membranele folosite vor fi APP sau SBS dar cu o flexibilitate la rece minim la -10° C.

 • • Desființarea parapetilor de la ferestrele de Ia etajul 1 si etajul 2, de pe aliniamentul Corpului C2 in vederea efectuării acesului in extinderea propusa din Corpul CI, existent;

Refacere hidroizolatiei Ia fundatii pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

După demontarea schelei trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C 16/20 armat cu plasa sudata <l>6/100/100 cu grosimea de lOcm;

 • • Refacerea pardoselilor la holuri, scări si casa scărilor;

 • • Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente: Lucrările propuse propuse pnn auditul energetic, dotarea cu instalații de stingere incendii, dotarea cu instalatii de semnalizare și alarmare în caz de incendiu, prevederea unei rezerve intangibile de apa.

 • • Termoziolarea terasei cu vata minerala de sticla de 30 cm gro ime;

 • • Termoziolarea plăcii peste pamant;

 • • înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata majr&/le^iata si con um redu ;

 • • înlocuirea .6u.L_:_ di ribu iei in 1 Jei de inc Jzire cenlr 1 cu conduc •

 • • Izof îeLconduc elor de di .ribu ie gen Jermic inc“Izire înlocui e;

 • • Mon're.' unui robine. de echilibr' re ermohidr'ulic pe r cordul ermic;'

 • • înlocuirea totala a distribuției de apa cildGmen jerCcu conduc e noi din PPR;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.I-.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  e-niail biaconsr>roiecl@yahiio eoni


  * GCSM

  iS: s:oi


  Nr 473/07 12.2012


  Nr 208/07 12 2012


  PROIECT nr. 130/2018 Faza S.F. / D.A.L.I.


 • • Izol re Jconduc.elor de di Tfibu ie . p.’cild menfjer’’ înlocui e;

// a V

 • • MonJ.re de robine e de ”ec oriz.Tre .‘i robinete de golire I bz ct/k>’rieh>r:

 • • demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 nim pesic Terasa, pentru in'....J Jii dep r . .ni Ine ;

 • • realizare instalație termica panouri solare pentru reducerea consumului de ct/c/giv J//7 pen ru inc'.lzire 7 pei c:.lde men .jere;                                            1

 • • realizare instalație electrica panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat: Acumulatorii aferenti se vor monta in Sala de depozitare de la Etajul 2 cuprinsa intre axele G-H;

 • • înlocuirea pardoselilor existente din mozaic din holurile de acces, scări, casa scării cu pardoseli din granit;

 • • montarea pe holuri , scări si casa scării a unui lambriu ignifugai pana la. cpța +1.20m;

reparații la pereți si tavane unde este cazul;

zugrăvirea pereților si tavanelor unde este cazul;

O.


LUCRĂRI EXTINDERE CORP CI ;

Finisaje interioare:
 • - Pereți interiori prevăzut! cu zugrăveli lavabile de culoare alba; Pana la cota +1.20m se va monta un lambriu ignifugat;

 • - Tamplana interioara va fi din lemn;

 • - Tavan prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba;

 • - In grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati gresie antiderapanta iar pereții vor fi placați cu faianța pana la cota tavanului;

 • - In spatiile nou create (in afara de laboratorul de chimie=granit), anexe, pardoseli din parchet trafic intens ;

 • - Pardoseala placi de granit holuri si scări;

Finisaje exterioare:

? GCSM i isc a

e-mail biaconsnroiecț@vah<K> eoni

Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07.12.2012

 • - pereții exteriori se vor termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime pe partea exterioară, care presupune, pregătirea suprafeței exterioare a clădirii pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație și a tuturor siraiiiiilor aferente necesare pentru protecția mecanică și pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative la pereți si la soclu).

 • - tamplaria exterioara va fi din aluminiu, ca sic ea a Corpului CI,

-culo.reC'f/..delorex inderii vDfi corelj.i_cu culo!re...fl.delor corpului exiCen";

-masurile aferente Ordinului 189/2013, revizuire NP 051/2012-pentru persoane cu dizabilitati;

• lucrări de instalam electrice, instalații sanitare si instalații termice - Extindere Corp

CI;

.

Instalații electrice

In cadrul proiectului sunt cuprinse soluțiile tehnice pentru realizarea inskilaiiilor electrice de curenti tari după cum urmeaza;

instalatii de alimentare cu energie electrica din corpul CI;

instalatii de distribuție a energiei electrice;

instalatii electrice interioare de iluminat normal;

instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

instalații electrice de prize 230/400V;

instalații electrice de forța aferente utilajelor si echipamentelor;

instalații de protecție împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale în situația unor defecte în instalație;

instalatii de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet) sau din rețea;

instalație electrică de legare la priza de pământ;

instalație curenti slabi pentru Laboratorul I.T. (se vor monta prize in corelare cu numărul de laptop-uri);

Instalații detecție, semnalizare si alarmare incendiu- deservesc si corpul CI .si extinderea:

e-mail hiaconsnroiccț@Yahooc.oni


£ GCSM :

IS53KI .•


Nr 473/07 12.2012Nr 208/07 12.2012


Instalația de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu este cu acoperire totala fiind supravegheate toate spatiile din clădirea corp CI si extindere, cu excepția toaletelor cu excepția zonelor comune de acces ale acestor spatii, in conformitate cu normativul PI 18-3/2015, art.3.3 2 “Gradul de acoperire cu instalații de detectare si semnalizare pentru clădirile prevăzute la art.3 3.1 si coroborat cu destinația si categoria de importanta a clădim.

Centrala de semnalizare folosita este de lip adresabil de capacitate medic cu <• bucla si îndeplinește cerințele standardelor EN 54-2(echipamente de control si semnalizare! si EN 54-4 (echipamente de alimentare electrica.'. Centrala de semnalizare este dm.ii.i cu o bucla de deiecue clasa A, bucla suportând 128 de dispozitive.

•X.

Conform EN54-2 centrala de semnalizare dispune de următoarele opțiuni:

ieșire pentru dispozitiv de alarmare ia incendiu:

ieșire pentru defect echipament:                            •

ieșire pentru echipament proiecție incendiu;

 • - întârzieri ieșiri,

 • - contor evenimente (alarme,defecte,erori); memorie evenimente;

 • - semnalizare defect/dezactivare de la dispozitivele adresabile;

 • - semnalizare defect (deconectare, scurt circuit) sursa de alimentare de rezerva; ieșire pentru echipament avertizare defect echipament;

 • - interfața mtrari/iesiri standardizata;

 • - condiție de test;

Amplasarea centralei de semnalizare se face in camera „Cancelarie” in Cerpul frl; care corespunde cerințelor, normativului P 118/3-2015, art.3.9.2.

Instalații sanitare

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații sanitare aferente extinderii Corpului CI:


 • - grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parter;

 • - grup sanitar la etaj 1;

 • - grupuri sanitare la etaj 2;

- instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda menajera;

 • S.C. BIA CONS PROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail biaupnspmieuKâ'valHio eoni

/ GCSM


Nr 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


 • - instalații interioare de canalizare menajera;

Bateriile montate la toate lavoarele vor fi prevăzute cu senzori

INSTALAT!! DE STINGERE A INCENDIILOR

Instalații de stingere împotriva incendiilor cu hidranti interiori - Va Deservi Atât Extinderea Propusa Cat Si Corpul CI

Instalația de stingere incendiu va deservi Corpul CI si Extinderea . Se vor monta cate

2 hidranti hidranti interior pe nivel in corpul CI si cate unul pe nivel in extinderea Corp CI;

Se vor monta 2 hidranti exteriori.

Se va amplasa un rezervor de apa suprateran pe o platforma betonara. iar grugurdc.* pompare intr-un cămin izolat.                                                   *’

Conform PI 18-2/2013, art 4.1 a) in intreaga clădire se va prevedea owfnaiâtie interioara .* de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.                          V ’/x                    

Conform P118-2/2013, Anexa nr. 3, avem armatoarele cerințe pedfrn instiAifid de hidranti interiori:

Destinația clădirii protejate: CI dire de inv .1 ..m h ;

Caracteristica clădirii:             Volum mii mic de 25000 mc,

Nr. de jeturi in funcțiune simultana: 1 je :

Debitul de calcul al instalației:

Durata de funcționare              60 minute (Importanta excepționala)

Alimentarea hidranților de incendiu interiori se face de la rezerva intangibila de apa de pnntr-o conductă de racord la clădire și o rețea de distribuție interioară.

Instalația de hidrânji interiori s-a proiectat in sistem apa-apă. Hidranții de incendiu interiori au fost amplasați în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu.

Instalații de stingere si protecție imootriva incendiilor cu hidranti exteriori- Va Deservi Atât Extinderea Propusa Cat Si Corpul CI

Conform PI 18-2/2013, in întreaga clădire se va prevedea o instalație de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.

S.C. BEA CONSPROIF.CT S.R.L.

x<îc-

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braila

* GCSM \

'■ GCSM Ș'.

PROIECT

Tel. 0752/281879

livizi ?

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax 0339/805917 e-mail: biaeonsnrniecl(®yahoo corn

Nr. 473/07 12.2012

Nr. 208/07.12.2012

Faza S.F. / D.A.L.I.

Conform PI 18-2/2013, anexa nr. 7, avem următoarele cerințe pentru instalația de hidranti exteriori:

Destinația clădim protejate:               Clădire de invatamant;

Volumul compartimentului de incendiu: 10000... 15000 mc;

Nivel de stabilitate la incendiu al clădirii: 11;

Risc de incendiu:


mic;

Debitul de calcul al instalației:

10 l/s;

180 minute


Durata de funcționare


Conform PI 18/2-2013 art. 6.9. Hidrantii de incendiu exteriori se ampl^'&iza hi r’ distanta de minimum 5 in de pereții exteriori ai clădirilor pe care le protejează. S-ajfprîvfâtt 1 hidrant exterior Dn80, amplasati astfel incat sa asigure fiecare punct al clădirii ciihff-decHh. de stingere de minim 10 l/s.

Instalații termice

Distribuția agentului termic in interiorul extinderii se va face de tip ramifica/’hitubu realizata prin extinderea traseielor de pe fiecare nivel a Corpului CI                I

Având in vedere ca se va reabilita termic Corpul CI, si se va face o economie de energie, nu va fi necesar suplimentarea puterii Centralei Termice pentra a fi acoperit necesarul de cladura si apa calda aferent extinderii propuse.

• dotarea spatiilor nou create;

Extinderea prevăzută va fi dotata cu mobilier, aparatura si materiale didactice necesare.

I. DOTARE MOBILIER LABORATOARE , MOBILIER SALA DE FESTIVITĂȚI

Nr. crt

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

1

Nișă chimică

buc

1

2

Set mobilier Masă elevi cu chiuveta pt 4 persoane + 4 scaune

buc

8

3

Set mobilier Masă profesor + scaun

buc

1

4

Dulapuri laborator

buc

2

5

Tablă triptică verde

buc

1

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07 12.2012

6

Dulap depozitare substanțe chimice

buc

3

7

Dulap material didactic

buc

5

1 8

Set mobilier Masa + scaun

buc

l

Set mobilier: Masa laborator elevi pentru 3 persoane + scaune

buc

10

1 10

Set mobilier: Masa profesor + scaun

buc

1

11

Dulap laborator pentru materialul didactic

buc

6

12

Tablă triptică verde

buc

1

13

Chiuvetă + boiler

buc

1

14

Flipchart

buc

1

15

Dulap material didactic

buc

8

16

Set mobilier: Masa + scaun

buc

1

17

Etajere

buc

3

18

Set mobilier: Masă laborator elevi pentru 3 persoane + scaune

buc

10

19

Set mobilier Masa profesor + scaun

buc

1

20

Dulap laborator

buc

5

21

Tablă triptică verde

buc

2

22

Chiuvetă + boiler

buc

1

1 23

Flipchart

buc

1

1 24

Dulap material didactic

buc

4

I 25

Etajere

buc

4

26

Set mobilier Masa + scaun

buc

1

27

Set mobilier elevi ( pupitru + scaun)

buc

32

28

Set mobilier profesor (catedră + scaun)

buc

1

29

Dulap material didactic

buc

1

30

Tabla triptică verde

buc

1

31

Set mobilier ( pupitru + scaun)

buc

100

32

Set mobilier                      ( masă prezidiu 10

locuri + scaun)

buc

1

33

Set mobilier elevi       ( pupitru + scaun)

buc

32

34

Set mobilier profesor ( catedră + scaun)

buc

1

35

Dulap depozitare material didactic

buc

2

36

Set mobilier elevi 3 persoane (pupitru+scaune )

buc

10

37

Set mobilier pentru profesor (pupitru+scaun )

buc

1

38

Dulap depozitare material didactic

buc

3

39

Rafturi

buc

5

DOTARE ECHIPAMENTE IT

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.I..

J09/9/2012 CUI 29523300

sir Poet Gr Alexandrescu, nr 5, Biaila

Tel. 0752/281879

Tel Fix/Fax : 0339/805917

e-niail: hiaconsnroiect(<? vahoo.com


* GCSM

îsjîki


# GCSM

is ?.


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

.109/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr Alexandrcscu, nr. 5. Braila

GCSM V

GCSM i

Tel 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail biaconsnroiccl@vahoo corn

1                            --------------------------

Nr 473/07.12.2012

Nr 208/07.12.2012

1

Tablă interactivă

buc

1

2

Videoproiector + ecran

buc

1

3

Sistem sonor multimedia

buc

1

4

Sistem P.C. (calculator + monitor + tastatură)

buc

1

5

Imprimantă

buc

1

6

Memorie externă

buc

1

7

Sistem P.C. (calculator + monitor + tastatură)

buc

1

8

Tablă interactivă

buc

1

9

Videoproiector + ecran

buc

I

10

Copiator

buc

1

11

Sistem sonor multimedia

buc

1

12

Sistem P.C. (calculator + monitor + tastatură)

buc

1

13

Memorie externă

buc

1

14

Sistem P.C.( calculator + monitor + tastatură)

buc

1

15

Tablă interactivă

buc

1

16

Videoproiector + ecran

buc

1

17

Sistem sonor multimedia

buc

1

18

Imprimantă

buc

1

19

Memorie externă

buc

1

20

Calculator + monitor + tastatură

buc

1

21

Sistem complet PC

buc

33

22

Tablă interactivă

buc

1

23

Videoproiector

buc

1

24

Multifuncțională

buc

1

25

Server

buc

1

26

Sistem de operare

buc

32

27

Sistem complet PC

buc

1

28

Stație sonorizare + microfon

buc

1

29

Videoproiector

buc

1

30

Ecran proiecție

buc

1

31

Sistem audio ( 6 boxe )

buc

1

32

Set mobilier pentru profesor (pupitru+scaun )

buc

1

33

EBOOK

buc

1

34

Sistem complet PC

buc

1

35

Tablă interactivă

buc

1

36

Videoproiector

buc

1

37

Kit wirless

buc

1

38

Pachet laborator fonetic PRO LANG pt 32 elevi

buc

1

39

Sistem traducere simultana pentru 32 elevi

buc

1

40

Tablă interactivă

buc

1

41

Sistem complet PC

buc

31

42

Tablă interactivă

buc

1

43

Videoproiector

buc

1

44

Kit wirless

buc

1

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir. Poet Gr Alexandrescu, nr 5. Braiia

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax • 0339/805917

c-mail biaconsnroicctCa'vahcio corn


# GCSM |i GCSM S PROIECT

HGW;                   153:431 /             nr. 130/2018

Faza S.F. /

D.A.L.L

Nr. 473/07.12.2012 Nr 208 / 07 12 2012

45

Pachet laborator fonetic PRO LANG pt 32 elevi

1 buc

1 1

46

Sistem traducere simultana pentru 32 elevi

1 buc

1 1

47

Tablă interactivă

buc

1

48

Multifuncțională

! buc

1 1

49

Sistem audio 4 boxe

buc

1 1

DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

Nr. crt

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

1

Tabel periodic

buc

1

2

Planșe murale - seria de activitate - reguli de siguranță - acizi - baze - săruri - oxizi

buc

6

3

Ustensile

buc

28

4

Truse laborator - Testarea apei

buc

2

5

Testarea oxigenului

buc

2

6

Echipament de protecție

buc

32

7

Microscop electronic binocular

buc

31

8

Microscop stereoscopic

buc

1

9

Mulaje anatomie: - mulaj encefal din 8 părți - mulaj sistem unnar - mulaj sistem circulator relief - model inimă și sistem circulator

buc

4

10

Mulaj clasic Craniu uman - 3 părți

buc

1

11

Mulaj dezvoltarea danturii

buc

1

12

Mulai schelet pisică

buc

1

13

Mulaj schelet pește

buc

1

14

Mulaj schelet porumbel

buc

1

15

Mulaj schelet iepure

buc

1

16

Mulaj hidră

buc

1

17

Mulai porumbel

buc

1

18

Trusă insecte în chihlimbar

buc

1

19

Atlase botanică

buc

31

20

Atlase zoologie

buc

31

21

Atlase anatomie

buc

31

22

Schelet cu mușchi și ligamente pe suport

buc

1

23

Trusă ECOLABBOX

buc

1

24

Trusa pentru testarea apei

buc

1

25

Trusă pentru testarea oxigenului________

buc

1

mAiV.i - £

* GCSM |

GCSM ?


39 so:i *

e-mail hi •c.onsnroi •. iftî'vahoo eoni

Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07 12.2012

26

i

Seturi secțiuni microscopice. - secțiuni Bacili<br/>-secțiuni Coci<br/>- secțiuni Alge<br/>- secțiuni Bryophyta<br/>- secțiuni Protozoare<br/>- secțiuni Fungi<br/>- secțiuni Gimnosperme<br/>- secțiuni Arthropoda<br/>- secțiuni Amphibia<br/>- secțiuni Păsări și mamifere<br/>- secțiuni Țesuturi<br/>-secțiuni Genetică umană<br/>- secțiuni Organe senzoriale<br/>- secțiuni Sistemul nervos<br/>-secțiuni Sistemul circulator<br/>- secțiuni Sistemul reproducător<br/>- secțiuni Patologii <br/>

buc

1

27

Pendul balistic

buc

6

28

Dispozitive pentru demonstrarea legilor mecanicii clasice

buc

6

29

Dispozitive pentru demonstrarea undelor mecanice și acustice pentru gimnaziu

buc

6

30

Dispozitiv Atwood pentru studiul căderii libere cu cronometrare digitală

buc

1

31

Resorturi din oțel tip pentru demonstrarea legii Hooke

buc

5

32

Scripeți din material plastic pe stativ

buc

6

i 33

Sursă de laser 5 raze monobloc cu corpuri optice

buc

6

î 34

Lentile din sticlă tip montură metalică

buc

3

i 35

Discul lui Newton

buc

1

! 36

Motor de curent continuu

buc

3

37

Agregat pentru demonstrarea inducției electromagnetice

buc

3

j 38

Pereche conductoare - crocodil

buc

2

39

Pereche conductoare banana-crocodil

buc

2

40

Pereche conductoare banana

buc

2

41

Cuburi și cilindrii cu volume egale

buc

6

42

Masă cu pernă de aer

buc

1

43

Sonerie pentru incinte vidate cu pompă de vid manuală cu manometru

buc

44

Dispozitiv pentru ilustrarea teoriei cinetice a gazelor

buc

1

45

Generator Van der Graaf

buc

1

46

Inelul lui Gravesande

buc

2

47

Lamă bimetal

buc

6

48

Calonmetru cu rezistență electrică

buc

2

49

Motor cu ardere internă în patru timpi

buc

2

50

Electromagnet U

buc

2

51

Pereche de bare magnetice

buc

6

52

Busolă în carcasă de plastic

buc

3

53

Multimetru digital pentru elevi

buc

6

54

Aparat pentru demonstrarea legilor electrolizei

buc

4

55

Balanță cu două talere 200 g + cutii mase marcate

buc

6

56

Metronom

buc

2

* GCSM

liC'931     1

e-mail hisir.onsnroieclCtfv.-hnn eoni

Nr 473/07 12.2012 Nr 208/07 12.2012

57

Dispozitiv electric de măsurare a curentului electric și efectele lui

buc

2

58

Ac magnetic

buc

12

59

Alimentator didactic

buc

1

60

Ampermetru demonstrativ

buc

6

61

Voltmetru demonstrativ

buc

6

62

Manometru cu capsula manometrică

buc

6

63

Densimetru

buc

6

64

Termometru de laborator

buc

6

65

Galvanometru

buc

6

66

Modul pentru studiul echilibrului mecanic

buc

1

67

Reostat cu cursor

buc

1

68

Set circuite pentru experimente de electricitate

buc

3

69

Trusă electromagnetism

buc

2

70

Dinamometre

buc

10

71

Kit mecanică

buc

I

72

Kit electricitate

buc

1

73

Trusa disecție

buc

31

ORGANIZAREA DE ȘANTIER IN VEDEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Organizarea generală a șantierului se va face pe o zona a terenului aferent Corpurilor CI si C2. Materialele si dotările necesare organizării de șantier vor fi inchiriate pe perioada execuției lucrărilor.

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a șantierului va fi asigurat prin rețele provizorii din cadrul organizării de șantier

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a șantierului va fi asigurat prin rețele provizorii din cadrul organizării de șantier, pentru racorduri consultîndu-se planurile cu rețele existente si sursele de apă din zonă.

 • 5 .2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat:

Din punct de vedere economic se propune scenariul I, deoarece prezintă ccl mai bun raport preț - calitate - cheltuieli de exploatare.

 • 5.3. Descrierea scenariului recomandat privind: a) obținerea si amenajarea terenului;

După finalizarea lucrărilor de execuție terenul va fi adus la starea inițiala.

/ \

' GCSM v GCSM * proiect
•«•rai                som ;           nr £30/2018

Faza S.F. /

e-mai) biaconsnroiect@va.lioo corn _


D.A.L.I.

Nr 473/07.12.2012 Nr 208/07 12.2012

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Utilitățile suunt asigurate, si nu vor surveni modificări după realizarea investiției.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Soluția tehnica va fi cea prezentata la punctual 5.1.

In urma realizării investiției va rezulta cu Extindere Propusa cu o Suprafața Construita de 250 mp si o Suprafața desfasurata de 750 mp.Vor rezulta următoarele spatii;

Nr.crt.

Denumire

Suprafa ta (mp)

Pardoseala

Finisaje interioare

PARTER

1

Sala de Festivități

77 25

Parchet de trafic mtens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

2

Lapte si corn

14.40

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

3

Laborator Biologie

45.75

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

4

Arhiva

14.25

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m

5

Casa Scării

14 10

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 m

6

Hol

31 00

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m

7

Grup Sanitar Pers, cu

Dizabilitati

5.93

gresie

tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+faianta pe pereți pana la tavan

8

Grup Sanitar

7.72

gresie

tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+faianta pe pereți pana la tavan

Suprafața utila parter

210.40 mp

e-mail biaconsnroteelftfivahoi» corn

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07 12.2012

ETAJUL 1

1

Laborator Fizica

45 75

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 ni

2

Laborator Chimie

45.75

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 m

3

Sala de Studiu individual

14.25

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m

4

Sala de Studiu individual

14 25

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

5

Anexa

14 25

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 m

6

Anexa

14 25

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

7

Casa Scării

14.10

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 in

8

Hol

31 00

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

9

Grup Sanitar

14.10

gresie

tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+pereti cu faianța pana la tavan

Suprafața utila etaj 1

207.7 mp

ETAJUL 2

1

Laborator Informatica

45.75

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

2

Laborator Engleza

45.75

Parchet de trafic intens

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 m

3

Laborator Franceza

45.75

Parchet de trafic intens

peretii si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 m

4

Grup Sanitar

10.92

gresie

tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+pereti cu faianța pana la tavan

5

Grup Sanitar

11.76

gresie

tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile dc culoare alba+pereti cu faianța pana la tavan

* GCSM


' GCSM

I’C |4KI e


PROIECT i nr. 130/2018

Faza S.F. /

D.A.L.I.


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.E.

J09/9/2012 CUI 29523300

sir. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel 0752/281879

Tel Fix/Fax 0339/805917

e-mail: biaconsprn.iecl@vahoo corn


/ X ■/'“ X

* GCSM V GCSM S

Nr. 473/07 12.2012 Nr. 208/07.12.2012

6

Casa Scării

14 10

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1.20 ni

f

7

Ho!

31 00

granit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=l,20 m

Suprafața utila etajul 2

210.85 mp

 • d) probe tehnologice și teste Nu este cazul.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului dc investitii:
 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 3,943,116.84 Iei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 4,681,242.77 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1,931,231.94 Iei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 2,298,166.01 lei;

Eșalonarea investiției

Investiția se va realiza in 12 luni.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Prin implementarea investiției conform Categoriilor de Lucrări descrise in Scenariul 1, se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii de invatamant in bune condiții.

Prin implementarea investiției conform Categoriilor de Lucrări descrise in Scenariul 1, se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii școlare in bune condiții.

I. Corp C1:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

c-mail biaconsproiectf&yahoo eoni


^GCSM \

Ol *

Nr 473/07 12.2012* GCSM *

I5ÎW3I f


Nr. 208/07.12.2012


In urma intervențiilor propuse ]a Corpul CI, conform Auditului Energetic parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție vor fi:

Indicator de realizare (de oulput) aferent clădiri

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (deoutput)

Nivel anual specilic al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

224 47

88.44

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

1,015,010 40

403,453.15

Breviar calcul clădirea reabilitata :

Tip energic

Consum [kWh/anJ

Factor de conversie neregenerabil

Factor de conversie regenerabil

Energie primara neregenerablla (kWh/an|

Energie primara regenerabila fkWh/anl

Energie primara totala neregenerabila tkWh/anl

Factor emisie COZ

Emisie COZ (kg/anj

încălzire clasica

266.792

1.17

0

312.146

0

312,146

0 205

63,990

încălzire cu pompe de căldură

0

0.86

0.67

0

0

0 257

0

Apa calda clasica

25.886

1.17

0

30.286

0

30,286

0 205

6,209

Apa calda cu panouri

28,000

0

1

0

28,000

0

0

iluminat clasic

23.290

2.62

0

61,021

0

61,021

0 299

18,245

Iluminat cu fotovoltalce

10,000

0

2.62

0

26.200

0

0

403,453

54,200

403,453

88,444

Indicatori performanta clădire înainte si după reabilitare :

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădim (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalii implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea pubica (din surse neregenerabile) (tep)

87 29

34 70

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul fmptemerrarii proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care

396.36

157.55

- pentru încălzire

303 12

121.89

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care

0.00

21.17

- pentru incalzire

0 00

000

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

10.93

- electric

0.00

10.23

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. .109/9/2012 CUI 29523300

str. Poci Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-maiI: biaconspioieclffivalioo.coin


GCSM a \ iso 1400!


Nr. 208 / 07.12.2012


I. Extindere Propusa:

In urma realizării investiției va rezulta cu Extindere Propusa cu o Suprafața Construita de 250 mp si o Suprafața desfasurata de 750 mp.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

După realizarea investiției vor fi atinși indicatorii financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare.

Indicatori financiari:

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 3,943,116.84 Iei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 4,681,242.78 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1,931,231.94 Ici;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 2,298,166.01 lei;

Indicatori socioeconimici si de impact:

După realizarea investiției vor fi atinși indicatorii financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Execuția lucrărilor de intervenție - 12 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice:

Proiectul ce urmează a fi implementat va îndeplini prevederile legislative în vigoare din punct de vedere al proiectării. Pentru realizarea acestor măsuri este necesară utilizărea de produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de

S.C. B1A CONSPROIECT S.R.L.

e-           c,

J09/9/2012 CUI 29523300

str Poet Gr. Alexandrescu, nr 5, Braila

'» GCSM j

’■ GCSM ii

PROIECT

Tel. 0752/281879

iicnwi t

nr. 130/2018

Tel. Fix/Fax • 0339/805917

Faza S.F. /

e-mail hiaconsnrpiect@yahoo corn

Nr 473/07.12.2012

Nr 208/07 12.2012

D.A.L.I.

performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini.

Se vor respecta Normele Generale de Protecție a Muncii prevăzute în Legea 319/2006.

Măsuri privind organizarea de șantier:

 • • în interiorul șantierului se vor purta obligatoriu, de către toate persoanele care au acces, căști de protecție

 • • se interzice accesul în șantier a lucrătorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotați cu echipamentul individual de protecție conform riscurilor de expunere.

 • • este interzis accesul în șantier a persoanelor străine și a lucrătorilor sub influența alcoolului..

 • ■ muncitorii care lucrează la înălțime vor purta obligatoriu centurile de siguranță legate de elemente verificate fixe și stabile

 • • panou de identificare investiție

 • - depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor și a altor materiale se va face în construcția provizorie ce se va executa pe amplasament

 • • restul materialelor folosite în operă se vor depozita în curte

 • • se vor păstra în permanență locurile de muncă și căile de acces curate și ușor accesibile.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

o Surse externe nerambursabile - 85%;

o Buget de stat - 13%;

o Buget local-2%.

Cap. 6. Urbanism, acorduri și avize conforme;
 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire: Se ataseaza la prezenta documentație.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lese:

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str Poet Gr Alexandrescu, nr. 5, Braila

  / GCSM \

  * GCSM

  PROIECT

  Tel. 0752/281879

  liCKd! <?

  nr. 130/2018

  Tel. Fix/Fax 0339/805917

  Faza S.F. /

  e-mail hiaconsproiecl@yahyo cum

  Nr 473/07 12.2012

  Nr 208/07 12.2012

  D.A.L.I.

Se ataseaza la prezenta documentație.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. m,h»r: de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică:

Se ataseaza la prezenta documentație

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților:

Se ataseaza la prezenta documentație

 • 6 .5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară:

Se ataseaza la prezenta documentație

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz. în funcție de specificul obiectivului de investitii si care pot condiționa soluțiile tehnice:

Se ataseaza la prezenta documentație.

Cap 7. Implementarea investiției;
 • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției: Entitatea responsabila cu implementare investiției va fi Municipiul Braila.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investitii (în luni calendaristicei, durata de execuție, graficul de implementare a investiției. eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare:

 • • Eșalonarea investiției - total TNV:

o Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)-; 4,681,242.77 / 2,298,166.01 lei ;

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare:

 • - Prezentele instrucțiuni stabilesc principalele reguli care trebuie respectate în exploaterea și întreținerea investiției și stau la baza întocmirii Regulamentului de exploatare.

 • - Regulamentul de exploatare va fi elaborat prin grija beneficiarului fie de operatorii de sevicii conform legislației în vigoare, fie de către personalul propriu avându-se în vedere indicațiile din proiect, instrucțiunile de exploatare, avizele și recomandările organelor abilitate.

 • - După definitivare, regulamentul de exploatare și întreținere va fi aprobat de către Consiliul de administrație al unității care exploatează investiția și de către autoritățile locale.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale si instituționale:

Nu este cazul.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alcxandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax 0339/805917

e-mail biaconsni'oiccl^ vahoo.com


GCSM


Nr 473/07 12.2012Nr. 208/07 12.2012


Cap 8. Concluzii și recomandări;

Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora și o buna fiabilitate.

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecția muncii

 • - Legea Nr. 319/2006 a Protecției Muncii,

 • - Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

 • - Norme generale de protecția muncii.

Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care sa necesite precizări suplimentare celor incluse in normativele in vigoare. Se precizează că pe tot timpul execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe, prevederi le conținute în proiect cu privire la calitatea lucrărilor, cerințele, stjaidabbp tehnice în vigoare, precum și a legislației aplicabile aflate în vigoaProiectant,

SC Bl A CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIEMINESCU” BRAILA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,256.26

428.69

2,684.95

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

2,256.26

428.69

2,684.95

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.1. Studii de teren

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

0.00

1,000.00

3.3

Expertizare tehnică

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5

Proiectare

124,441.20

23,643.83

148,085.03

3.5.1. Temă de proiectare

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,990.00

948.10

5,938.10

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15.000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

69,451.20

13.195.73

82,646.93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

43,500.00

8,265.00

51,765.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13,500.00

2,565.00

16,065.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,500.00

665.00

4,165.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

30,000.00

5,700.00

35,700.00

Total capitol 3

208,941.20

39,508.83

248,450.03

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,901,768.21

361,335.96

2,263,104.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

660,153.78

125,429.22

785,583.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

886,833.20

168,498.31

1,055,331.51

-.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

3,448,755.19

655,263.49

4,104,018.68

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

27,207.47

5,169.42

32,376.89

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

27,207.47

5,169.42

32,376.89

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

57,243.53

0.00

57,243.53

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,656.15

0.00

9,656.15

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,931.23

0.00

1,931.23

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.656.15

0.00

9,656.15

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

36.000.00

0.00

36,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193,123.19

36,693.41

229,816.60

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,590.00

1,062.10

6,652.10

Total capitol 5

283,164.19

42,924.93

326,089.12

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,943,116.84

738,125.94

4,681,242.78

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,931,231.94

366,934.07

2,298,166.01

Data: 02.02.2018

întocmit, Sef Proiect Ing. Agrigoroae Dorin

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIEMINESCU" BRAILA - CORP CI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

881.824,11

167.546,58

1.049.370,69

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

43.698,02

8.302,62

52.000,64

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

603.611,56

114.686,20

718.297,76

4.1.4.

Instalații

234.514,53

44.557,76

279.072,29

TOTAL I - subcap. 4.1

881.824,11

167.546,58

1.049.370,69

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

244.562,00

46.466,78

291.028,78

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III-subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

244.562,00

46.466,78

291.028,78

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

1.126.386,11

214.013,36

1.340.399,47

Data: 02.02.2018

întocmit, Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT al obiectivului de investiții

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU" BRAILA - EXTINDERE CORP CI

întocmit, Sef Proiect Ing. Agrigoroae DorinNr. cri.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistență

244.011.96

46.362.27

290.374.23

4.1.3.

Arhitectură

575.309,33

109.308,77

684.618,10

4.1.4.

Instalații

200.622,81

38.118,33

238.741,14

TOTAL I - subcap. 4.1

1.019.944,10

193.789,37

1.213.733,47

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

415.591,78

78.962,44

494.554,22

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

886.833.20

168.498.31

1.055.331.51

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III-subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.302.424,98

247.460,75

1.549.885,73

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

2.322.369,08

441.250,13

2.763.619,21

Data: 02.02.2018

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIEMINESCU” BRAILA - DEMOLARE CORP C2

întocmit, Sef Proiect Ing. Agrigoroae DorinNr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

I

2

3

4

5

Cap. 1.2 Amenajarea terenului

Demolare Corp C2

2256.26

428.69

2684.95

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezisten(ă

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III-subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect

(Total cap. 1.2+Total I + Total II + Total III)

2256.26

428.69

2684.95

Data: 02.02.2018

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1

DEMOLARE CORP C2

2.256,26

2.256,26

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

3.5

Proiectare

124.441,20

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

5000.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

30000.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4990.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15000.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

69451.20

0.00

4.1

Construcții și instalații

1.901.768,21

1.901.768,21

4.1.1

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU-Corp C1

4.1.1.1

Lucrări de izolare termica

212.575,59

4.1.1.2

Reabilitare si modernizare instalatii electrice

159.487,13

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalatii termice

13.719,59

4.1.1.4

Instalații panouri fotovoltaice

30.000,01

4.1.1.5

Instalație panouri solare

6.461,64

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

391.035,97

4.1.1.7

Sistematizare - alei - trotuare

24.846,16

4.1.1.8

Lucrări pentru autorizare ISU

43.698,02

4.1.2

EXTINDERE CORP C1

4.1.2.1

REZISTENTA

244.011,96

4.1.2.2

ARHITECTURA

575.309,33

4.1.2.3

INST.SANITARE

19.825,32

4.1.2.4

INST.TERMICE

27.856,79

4.1.2.5

INST.ELECTRICE

79.769,52

4.1.2.6

Instalații curenti slabi date-voce

4.182,42

4.1.2.7

Lucrări pentru autorizare ISU

15.719,02

4.1.2.8

Rezerva intangibila cu apa- rezervor incendiu

5.924,40

4.1.2.9

Rezerva intangibila-instalatii eletrice in camera pompelor - generator

36.935,46

4.1.2.10

Rezerva intangibila apa-instalatii in camera pompelor

10.409,88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

660.153,78

4.3.1.

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU-Corp C1

4.3.1.1

Instalații panouri fotovoltaice

119.849,00

4.3.1.2

Echipamente Instalații termice-panouri solare

103.500,00

4.3.1.3

Utilaje- Lucrări pentru autorizare ISU

21.213,00

4.3.2.

EXTINDERE CORP C1

4.3.2.1

ARHITECTURA - LIFT

115.589,78

4.3.2.2

Utilaje- Lucrări pentru autorizare ISU

8.952,00

4.3.2.3

Rezervor incendiu

177.000,00

4.3.2.4

Instalații in camera de pompe

107.680,00

4.3.2.5

Instalații curenti slabi date-voce

6.370,00

4.3.2.6

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4.5

Dotări

886.833,20

4.5.1

DOTARE MOBILIER LABORATOARE , MOBILIER SALA DE FESTIVITĂȚI

292.330,00

4.5.2

DOTARE ECHIPAMENTE IT

384.999,00

4.5.3

DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

209.504,20

4.6

Active necorporale

0,00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

27.207,47

27.207,47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

3.602.660,12

1.931.231,94

Taxa pe valoarea adăugată:

684.505,42

366.934,07

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

4.287.165,54

2.298.166,01

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [65] Reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala Mihai Eminescu , Braila

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte -

Demolare - Corp C 2

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

1.2

Amenajarea terenului

Demolare Corp C2

2.256,26

TOTAL Cap. 1.2

2.256,26

4.1

Construcții și instalații

0,00

TOTAL I

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

TOTAL II

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4.5

Dotări

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VA

LOARE (exclusiv TVA):

2.256,26

Taxa pe valoarea adăugată:

428,69

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

2.684,95

Proiectant, SC BIA CONSPROIECT SRLFormularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de servicii

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

3.5

Proiectare

124,441.20

3.5.1.

Temă de proiectare

5000.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

30000.00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4990.00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15000.00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

69451.20

TOTAL I

124,441.20

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

124,441.20

Taxa pe valoarea adăugată:

23,643.83

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

148,085.03

Proiectant, SC BIA CONSPROIECT SRL

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte - Corp C1

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații aferente acestora

881.824,11

4.1.1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU-CORP C1

881.824,11

4.1.1.1

Lucrări de izolare termica

212.575,59

4.1.1.2

Reabilitare si modernizare instalatii electrice

159.487,13

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalatii termice

13.719,59

4.1.1.4

Instalații panouri fotovoltaice

30.000,01

4.1.1.5

Instalație panouri solare

6.461,64

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

391.035,97

4.1.1.7

Sistematizare - alei - trotuare

24.846,16

4.1.1.8

Lucrări pentru autorizare ISU

43.698,02

TOTAL I

881.824,11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

TOTAL il

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

244.562,00

4.3.1

Instalații panouri fotovoltaice

119.849,00

4.3.2

Echipamente Instalații termice-panouri solare

103.500,00

4.3.3

Utilaje- Lucrări pentru autorizare ISU

21.213,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

244.562,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1.126.386,11

Taxa pe valoarea adăugată:

214.013,36

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

1.340.399,47

Proiectant, SC BIA CONSPROIECT SRL

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [65] Reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala Mihai Eminescu , Braila

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte -Extindere Corp Ci

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

4.1.

EXTINDERE CORP C1

1.019.944,10

4.1.1

REZISTENTA

244.011,96

4.1.2

ARHITECTURA

575.309,33

4.1.3

INST.SANITARE

19.825,32

4.1.4

INST.TERMICE

27.856,79

4.1.5

INST.ELECTRICE

79.769,52

4.1.6

Instalații curenti slabi date-voce

4.182,42

4.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

15.719,02

4.1.8

Rezerva intangibila cu apa- rezervor incendiu

5.924,40

4.1.9

Rezerva intangibila-instalatii eletrice in camera pompelor generator

36.935,46

4.1.10

Rezerva intangibila apa-instalatii in camera pompelor

10.409,88

TOTAL I

1.019.944,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

415.591,78

4.3.1

ARHITECTURA - LIFT

115.589,78

4.3.2

Utilaje- Lucrări pentru autorizare ISU

8.952,00

4.3.3

Rezervor incendiu

177.000,00

4.3.4

Instalații in camera de pompe

107.680,00

4.3.5

Instalații curenti slabi date-voce

6.370,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

886.833,20

4.5.1

DOTARE MOBILIER LABORATOARE , MOBILIER SALA DE FESTIVITĂȚI

292.330,00

4.5.2

DOTARE ECHIPAMENTE IT

384.999,00

4.5.3

DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

209.504,20

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

2.322.369,08

Taxa pe valoarea adăugată:

441.250,13

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

2.763.619,21

Proiectant, SC BIA CONSPROIECT SRL

gcsm ;     ;; GCSM

I R VI A

1* micei hj'. I3f}/2UIH

în cnprin-ml I >ncunienuthd klm.cc S •• Mixt m Inilmalpnil Pieselor Desenate .jn loc ik* Faza

D \ L.f. j secici f aza SI D.V I"

Data completării IX. ';201 °

t u stima,

SC BIA CONSPROIECTSRL

’.ag. Agtigoîoae Dorm

î NC A l>R AR-z-

LEGENDA


5C8IA CtlNSPItGIECT SKL BRaILA ( 5 / CC J CUI 295231W            । e "

Tlil - Aao.iutideaiF"A-ci.»fU

Ti Ji ActhiurJ de inanr~< ♦< mniu£aut»

R IA Bt:ftAi«lîtO5917        «752^81 SȚ>\'

Mr.il lyiacrmaproiccbfti^iliiK» eoni

SpecifktiDe Numele          ( Semn

Si


BENEFICIAR

MUNICIPIUL ITRA1LA

Pinta indqpcatfentn, Nr. 1. Bratln .I'n/h,4r5i7!niwr/.                                      -. ri.'.i.'iii

ilil.i PROIECT Rjcabililâit! modernizare îl dotare Scwl:i l uir.nanrin „MULAI EMINIȘCU BEAU -V n IU! planșa.


LEGENDA:


CUT i'Krîrcn'

POTcxtslent'" 0 55; CUT propțiîF" 30.01) POT propus— 0.64

SC BEA CON5PRO1ECT SRL HA ti a

J CVI’95’.13IM

7111 - Activul dc îtiiiiccntn

7112 - At-'iiviuti de Inyinenc *.i cansulmnit “

F:;Tr!x:li359XII5'il7 I>752£2SIK7M

Mul                     ■ »|s::«» .m-

Proțccnț

Dcjccat


BENEFK'HR.

UMCIFIIJL URA1LA

l’iaiu Independwitci Ni l lltuila

. tltva CuAcztiinniur Ar. /jii. i/d

îl!! I 7EOII-.C1.

Rcubiiiiarc. nuidctnizxtO -i doinit SciMilu Giînnc^L

M1HAI EMINLSCU HRAJLV

TITLU PLANS A

?:7Jr~n;-:Cc.K5C EHA CDNS’ROIKTT JiRL HSIAJLA J 5M<10I2 CUJ 29Î233WI

7111 - A-rfrrilafi dc chilrctun

7112’ Actri-itati de inginerie ii zceaultMts fttapdc ilr scvj’îh Fcil1-flJț:f>â3WtMMI7       Q752Z28IBW            / i

MMI;                    eoni

p. i'.țL'^.fllii'।nin

JUlgiT-C.'i IflrBllLg,

nanloneala finita


jrdă&riix 17i.ni:

ZU83'*£UMuilii£|

gMduKtu tic bcicn flcuaL.UYaji

iwrtant contractai

-nja

nEN'EFIClAR:

MUNICIPIUL BRAILA

Plata Independentei. Nr. I.Brniln

Xc.ipi'.3M.,,u-,if ,<i'«gp Curra;on7w.Vr. 7, fir/i:ia

Sci

Spcctlicntic          Numele

7 aro~ "H® î'ăorrtLT.

ReabitiLire, ir.<HkmiXMrr u tiutan: Scoalu □tmcaziolB

Sef proieci

inx D- AORICJOROAf 7^7^

|        l;IOO

„MHLAI EMINESCU DILAILA"

Proiectai

arh. C BERSiiC         g7a .<

i          Duba:

nTL^PLANSA^ EXTINDERE PROPUSA

Desenat

SECȚIUNE - SUI ’ATIF PROPUSA


FA7A:

D.A LI


ua. C.BE&EEC

cnftcsi

SC BIA CONSPRCHECT SRL BICALLA

J^k'21110 cm »9S21!£JI>

7| i I - Activ Imti * «rtiWrtwii


Refera: r.r.


.din•,'vr


BENEFICIAR


MUNICIPIUL BRAILA

Pini* îndepeftdcniei. Nr.l, firaita

Cwtoafortfar Nr. Bnth'a


PROIECT

NR 13(1/201 R


7112- ActiviMf: dc ffipmtric m ctmiulltitla Ichuro tegatr ifr ocwtnt Tcl'rjx.vJ39!0^iT OT52/2S18??

^Inil: mKcnipccieCTgyihoo.cas ___ _       / 1

Specificație

Xwmele

Scara:

Scf proiect

țjg. D. AGRÎGOR0AE

1:100

Proiectai

mii C,.3cPv®K _.

/

D«&

Lksciiur

ttLC.BERSEC_____

/

2018


TITLU PROIECT


FAZA.


,MULAI EMINESCU BRA1LA’ TITLU PLANȘA. COÎU» EXISTEN'I


SECTTUNF - SITl 'ATFE EXISTENTA


vru •iii'.if! i; .hm»

.14 .!-•     .«... •!. . ■>< U t'' •’llf *•'

■     î.1L|i.          - Jfii jirve» -i;ir Ci ni|:c:nnt: I

'•*' -U' r'i<:*î '.îîr-; n!».~îJr -n ?;.n; ț.~ c;i lyrjii px:a3rcji :3:th iugra -::i id-.nr'c?
Veriiicnr

SC iilA C(JN5?ROIJiCT SRL BRAILA

JÎA-9-1OÎ2 CVIJ9523300

7111 - AcbvîfKti da srhiuctura


TcbFai:O339ftO5D 17        0752-18! 879

Msd: bmcc^jwweciȘ^iilw «mi

Nunele


Speti ricarie


Sef proiec


.ra&JX AGRJGOKQ^F:


PTU!«tSl


uri: C.3ERBEC


Ckieiiuf


flrh.£.BER3E£
TiiLC PROIECT:                                VAZA-

Rechiîitnre, mrxienv w:e •îi doiurr SixmLi CritniiHzuila ’ * । .

MIHAI EMÎNESCU BRA1LA'           ___________

TITLU PLANȘA. EXTINDERE PROPUSA

PLANȘA AHh


SECȚIUNE • SITUAȚIE PROPUSA‘Verifice


sc waconsproiect sul na=-


,.mîhai emivcscl! nx.xn \ nn.Li pi.ansa:if 'XII».             !l
- i.Oum


I (>Qtn


LiPicr. de egalizare Itm L‘«o..


!iSSI'KiMU. I SHL BRAILai'it jjce/îj LsIZOcti 0B31


P12 P?52


C4

CI2 3 5

OB37

PC52

STNB


U.a2
i ir

Srf ifr

Pro:w:ai

Desenai


Numele          SemnatScara:

1 .-9 ri.ita 2QIH


Relr r.n ni ..............din................... .,.

HEXEHCIARj

MrWJPIUL RRAILA

Tiara Indcpcr-Jcaiei. Xi.J. Bratla

‘ i.'it’TfCits Aicea Cnu.'^Ui» :',-u Vr BraKu

■IIH !':!i>:Ei.T

Rcabiiiunt, matfernizarc • i dui^ic Scania Crimiuixialai

EMWESCL’ BRAILA"

nTI.U PLANȘA:

QEÎUIl FUNDA FIE CENTRAI 5


1‘RLHECT

nr.. un.zfli <


IAZA

O A I ।


PI. ANSA l<5
3P


--1


LABORATOR INFORMATICA S»32 48cnp


280


89)5


SA1.A DECLASA S-5L71m»


HOL

S’SAOmp


BIBLIOTECA S-32.48mp


SALA DECLASA SsS0.22mp


DEPOZn S-7.22rep


15   2725


SALA

DE CLASA S-45.36 ton


Sahi’w

S’l8.24mp


Simit» S»l0.20rap


DIRECTOR

S-2133mp


HOL S-33.15™


Hpi. S-24.05


SECRETARIAT Sx32.86m<>


fi8

835__________


6203427


HOL S-233.32ma


H8 M

835__HOL S-20.25 rap


«8 -MS—  4


25SALA DECLASA S-5O.22mp


620


SALA DECLASA S~S0 22mp


SALA

DE CLASA

S-5'J.22mp
Referat tn.


,V Bl* °ConSPRO’EC1: k* BBL -?


ifan..


SCBIACONSFROI 19t«»<2OJ2 CVI 29523300 7111 - Acaviuu de 7112 • Ace vitali de inginerie ei consultanta tehnxa legMe de nemțea TcVFaxOT 398059) 7       0751-»)879

MaiI? biAcoQfprotcctîâjyihcoxccsi

Specificație


Numele


Sef proiect   jag. q, AGR1.GOROAE


Pnnectat


art>. C, BERBEC


Desenat


adu C. BERBECBENEFICIAR:


MUNICIPIUL BRAILA

PiaU Independentei. Nr.l. Brailn Amplasament: Aleea Cutezătorilor Nr. 2. Braila


TTTLU PLANȘA:


PLAN PARTER - SITUAȚIE EXISTENTA


PROIECT NR I3CWO18


FAZA D.A.LL


PLANȘA Al
Verificat

Rctcral nr.xlm—---------------------

SC BIA CONSPRCMECr SRL BRAILA

J-WHIIÎ CU MUU»

7111- Actmtali de artitletnxa

7111 - Actrwtati de ing.ncnc u cixuulumu tehnica legate de aceuea T<4'TaxOJW8O59i7      075M8IS79

Mml hiarrmțiri-iiiTItiijyrf*??

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BRAII.A

Pută Independentei, Nr, 1, Braila

Ampla.wnfni Alrc-a Cutaatorilar Nr 2, Unuia

PROIECT NR. 130/2018

Specifica UC Scf proiect

Numele

mg, 0 AGRIGOROAE

s<mX s“',

ii/'T L100

hui PROUBX ।

Reabilitare, modcmirarc ti dotare Școala Gimnazula „MIIIAI EMINESCU BRAILA"

FAZA:

DA.L1

Proiect*

arh. C. BERBEC

r A i

1 ! 1 i              —’i.i.

niLU PLANȘA

PLANȘA A2

Dacnâi

mLC-HUmtC_____

l \           2018

PLAN PARTER ■ SITUAȚIE PROPUSA250


8915


SALA DE CLASA S“3L4$mpCANCELARIE S=49.60ntp


81»


LAPTE SJ CORN

S-10.38tnp


250


SALA DE CLASA

S-5L71mp


SALA DE CIASA S-50 22mp


SALA DE CLASA S-5O.22mp


SALA DECLASA S-50.22mp


HOL* CASA SCĂRII S=245.76mp


342?


1=


272


SALA DECLASA S-5O.22inp


SALA DE CLASA S-5O.22mp


810


SA IA DECLASA S-50.22mp


810


Grup Sanitar 5-J6.87mp .


CASA SCĂRII S~2O.25nip


SAIA DE CLASA S-5O.22mp


35


SCB1ACONSPROIECTSRL RRAllA

J 9,912012 CUI 29523300

7111 - AcrivitMi de «feilecturu

7112 AcUviUli de inginerie si cooaultantn tehnica legale de rceatea

TefEiix 0339805917      0752/281879

Mail buKotuprixectiiiîc-shooxoni$9 *

D'A


CIPIUL BRAILA

Piața Independentei, Nr.l, Bratla

Amplusument: Aleea Cuiaatarilor Nr. 2. Bratla


PROIECT NR I.W2018


Spccificanc

Numele

-t Scarn:

Scf proiect

tng. D. AGR1GOROAE

/    1:100

Proiectat

arii. C BERBEC

an?

Onix

Dr. cetim

jACULEBLC-----

2018

TITLU PROIECT:

Reabilitare, modernizare u dotare Scoală (nmcaziala

„M1HAI EMINESCU BRAILA*


TTTLU PLANȘA:


PLAN ETAJUL 1 - SITUAȚIE EXISTENTA


FAZA D.AJ..L


PLANȘA A3^pca Soție

Numele

.Sennun

Scan

Sef prtrtcci

ing D. AGRKKIROAE

1:100

Pruncuț

«rh c BBRBEC

Ftalo

«LCHLKDLL-----

V^\

201S
SALA DECLASA S“51.7Iit»


si


SALA DECLASA S-49.60mp


SALA DECLASA S=5O22tnp


SALA DECLASA S-5O.22mp


25


8)0


810


3427


212


Grup Sanitar

S=I6.87mp .


CASA SCĂRII S-2025n»


SALA DECLASA S*5O.22rop


310


385


SALA DE CLASA $-50.22inp


SALA DE CLASA S~5O.22mp


SALA DE CLASA S=5O.22mp


SALA

DE CLASA S-ft».22mp


6623


645


s:


2consvp.okc1 . |,

U r.i« Jl


Verific®SC Bl A CONSPROIECT SRL BRAI1A J9/WMI2 CUI 29523300

7111 • Activitati de «rtrhocemi

7112 - ActMtati de inginerie «i conoltanu tehnica legale de aceMca Te4Ta»:0339805917       0752-281879

Mail bnuoni|xwei.uây»biK>xoni

Specificație

Numele

Semnat/

' Scara

Sef prouxi

mg. D. AGR1GOROAE

urfi. C. BERBEC

1:100

Proiectat

/ DBtt:

Desenat

mL L.BEKhEC______

2018


NICIP1UL BRAILA

Piața Independentei, Nr.l, Bnula

Amplasament: Aleea Cutezătorilor Nr 2. Braila TITLU PROIECT

Reabilitare, modenuzare »i dotare Școala Gimnaziala „M1HA! EMÎNESCU BRAILA'


TITLU PI ANS A:


PLAN ETAJUL 2 - SITUAȚIE EXISTENTA


PROIECT NR. 134V2OIH


FAZA.

D.A.L.I,


PI.ANSA AS
Spccinamc

Numele

Scara.

Scfpiouxi

mg. D. AGR1GOROAE

1 100

1-.— —         1

Proiect*

arh C BERBEC

î1 l

Data.

iDcwmi

Jith.L.UUUiLC--------

2018


BENEFICIAR

MUNICIPIUL I1RAIIA

Pmla Independente. Nr.l. BtaiU

.AmplaMtmeni: Aleea Cutezătorilor Nr. 2. Unuia

PROIECT NR. 1 W20I8

țrmu proiect

Reabilitare. niixlcmizarc u dotare Scoală Guimanala ...MIMAI EMINESCU BRÂU A"

FAZA;

DAJ..L

TITLU PLANȘA:

PLAN ETAJUL 2 - SITUAȚIE PROPUSA

PLANȘA A6


9.129


2.50 0 30     2 80    0 30

0.350 k-----


47.32


9.710


270   030


270   030    270    ।

H *----k 0.3850.625-U-4s

oi


2 oi


8-’-o ~i


8 oi


8

oi


2 oi


s

c6


2 50 0 25    2.50 0 30    2.50   0 30    2.50 0 25

-H r- -q r


CM io


5?

oi


2 oi


2 oi2 oi


2 eu


2 oi


2 ei


0.05

025   2.50 0 50   0 25    4 50


I Wl Rovx

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII ’C I s g r g c ’'r

CLASA DE IMPORTANTA ’IP              '      --'

Vorificat


din


NOTA:


1 - Inveiitoare si hidroizdatie cu membrana bituminoasa

2 - Sifon preluare si evacuare ape meteorice


________________________________[_____*» SC BIA CCWSPRCIKT SRt BRAILA

JWJ912912. CUI 2M2Î300 7111 ■ ActtrUO (te athttaclura 7112-ActlrUt de ingineri» il con»Juru tehnic» legale de aceetna

TEI./FAX 93398WM7.07S2'2318?î Mei Mconepfcetttj

'iahoo wm

Specificație

Nume

Scara

Sef ptoiect

Ing. D. Atrofie

1:100

Proiectat

Arti. C. Betbec

Data

Desenat

Arh C Berbec

ZJF .- 1

2018


O UIA >1 ‘'’CONSPRCKECT-’-.

Sfk


BENEFICIAR;

MUNICIPIUL BRAILA

Pista Indeperrier-tei. Ni 1, Braila

|Affîpfosamwrf. .Aloca Cutozatccitof Nr. 2 Br&in______

TITLUPROIECT:

Reablltare modernizare a dotare Scoata Gimnaziala ,MIXAI EMINESCU BRAILA'


TITLU PLANȘA. SITUAȚIE EXISTENTA -PLANINVEUTOARE


PROIECT 130/2018


FAZA OALI.


PLANȘA.A09Specificația

Nume

S«f proiect

mg, 0 Agrkjorcse

Proiectat

Arh. C Berbec

Desenat

Arh C Berbec


SITUAȚIE EXISTENTA - FAȚADA PRINCIPALASITUAȚIE EXISTENTA - FAȚADA SECUNDARACATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII ‘C* CLASA DE IMPORTANTA *11’

i WMiUlAR' ECTV'.

ON ROv.vja

793 Constant! berbec

1

(i' ev* .Tqi

V,« SW-

Verific»

A2

flftr|t,aț3». m । mtua din

SC BU COMSPROIECT SRL, BRAILA JW(»/W2.CUI2S523X4

H12-A0MM d» Ingineri» *1 oomuRanOi Mnica togat» 0» ecMla»

TEL / FAX         T.0TDJ3tl?S    Maii: MKonapriMct&atoocorn

0ENEFKIA8;

MUNICIPIUL BRAILA

Plata Independentei, Nr.1, Brate

Q/erafonix Nr 2, BroXo

PROIECT 130/2018

Specificate

Nume

Semdatur*

Scara

1:100

TITLU PROtKT;

Reatxitflre. radem rare si dotare Școala Grrnaaala , Ml HAI EMINESCU BRAILA'

FAZA DAU

Sef proiect

Ing. D. Agngcroae

Proiectat

Arh. C Berbec

-XSf /

Data

2018

TITLU PLANȘA: SITUAȚIE EXISTENTA:

FAȚADA PRINCIPALA SI FAȚADA SECUNDARA

PLANȘA: A11

Desenat

Arh C. Berbec

Vil

LEGENDA:

 • 1 - INVELITOARE SI HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP SIKALASTIC

 • 2 - TENCUIELI DECORATIVE TIP BAUMIT

 • 3 - SOCLU - TENCUIEU DECORATIVE TIP MOZAIC

 • 4 - TAMPLARIE Al, ALBA, CU GEAM TERMOPAN

 • 5 - TREPTE PLACATE CU GRESIE ANTIDERAPANTA

 • 6 - RAMPA ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MOTORII

 • 7 - BALUSTRAZI OTEL INOX

8-TROTUAR DE PROTECȚIE


PROPUNERE - FAȚADA PRINCIPALAPROPUNERE - FAȚADA SECUNDARA
CORP CENTRAL EXISTENTLEGENDA:

 • 1 - ÎNVELITOARE SI HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP SIKALASTIC

 • 2 - TENCUIELI DECORATIVE TIP BAUMIT

 • 3 - SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE TIP MOZAIC

 • 4 - TAMPLARIE Al, ALBA. CU GEAM TERMOPAN

 • 5 - TREPTE PLACATE CU GRESIE ANTIDERAPANTA

 • 6 - RAMPA ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MOTORII

7-BALUSTRAZI OTEL INOX

8-TROTUAR DE PROTECȚIECLASA DE IMPORTANTA *11'

Venfcat

।                              ne *.**««•••* din...........

SC atA CORSPROIECT SRL. BRĂILA JWf» IK12. CUI 29523330 7111^rtv«a0d»»<WCTua

7112AcmRaO d* injinrt» «l oontutana tMmica Itpna M aowtM TEL/FAX:0n9MS«17.0752nt1l?D       MacompraWctQythoo ccm

MUNICIPIUL BRAILA

Plata Independent» Nr.1. Braila

Amptosamenr Aleea Cuferafonfor AV 2, Braila

PROIECT 130/2018

Specificație

Num#

Scara

TITLU PffQSCT:

^eatrliteTi, mcderTiiza-e si dotare Scoa'a Gimnaaaa

.MIMAI EMINESCU BRAILA'

FAZA

Set proiect

Ing. 0 Agr^o-ose

■ftTT

1:100

DAU.

Proiectat

Arh. C Berbec

Data

nTLV/WM.- PROPUNERE:

PLANȘA: A12

Desenat

Arh. C. Berbec

2018

FAȚADA PRINCIPALA 81 FAȚADA SECUNDARA


SITUAȚIE EXISTENTA - FAȚADA LATERALA DREAPTASITUAȚIE EXISTENTA - FAȚADA LATERALA STANGACATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDI CLASA DE IMPORTANTA ’lf<2.


LEGENDA:

 • 1 - INVELITOARE SI HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA TIPSIKALASTIC

 • 2 - TENCUIELI DECORATIVE TIP BAUMIT

 • 3 - SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE TIP MOZAIC

 • 4 - TAMPLARIE Al. ALBA, CU GEAM TERMOPAN

 • 5 - TREPTE PLACATE CU GRESIE ANTIDERAPANTA

 • 6 - RAMPA ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILfTATl MOTORII

7-BALUSTRAZI OTEL INOX

8-TROTUAR DE PROTECȚIE


Constant

Verificat

.                                                                                        I

jReteratnr.-.....-din.......„.............

cxiOetilta


J 09/8/2012. CW 295233W 7H1-ActvKMI d« Mtattcturs

7112-AcUvUe <M inghwl* «I conaultanii «Mea d» «CMUa Ta I FAX :0M8805917.0752-28U72 Mlll: blKonapro^cl^Btoo.'


MUNICIPIUL BRĂILA

Piața Independenta, Nr.1, Braia


PROIECT 130/2018


Specificație

Nume

Scara

1:100

rzTLuwo«cr

ReabMare. modernizare si dotare Școala Gimnaoala

MIKAIEIANESCU BRAILA"

FAZA DAU.

Set proiect

Ing. D. Agngoraae

Proiectat

Mi. C. Berbec

Data

2018

177LU PLANȘĂ- SITUAȚIE EXISTENTĂ      FAȚADA

LATERALA DREAPTA 81 FAȚADA LATERALA STANGA

PLANȘA: A13

Desenat

Arh C Berbec W/V


PROPUNERE - FAȚADA LATERALA DREAPTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA A Ci CLASA DE IMPORTANTA "IF


'o ai* r-n

“■COHSPROIECT^i


LEGENDA:

 • 1 - INVELITOARE SI HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP SIKALASTIC

 • 2 - TENCUIELI DECORATIVE TIP BAUMIT

 • 3 - SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE TIP MOZAIC

 • 4 - TAMPLARIE AJ. ALBA. CU GEAM TERMOPAN

 • 5 - TREPTE PLACATE CU GRESIE ANTIDERAPANTA

 • 6 - RAMPA ACCES PENTRU PERSOANE CU OIZABILITATl MOTORII

 • 7 - BALUSTRAZI OTEL INOX

 • 8 -TROTUAR DE PROTECȚIE


£

SC 9IA COKSPROIECr SRL BRAILA

J«I»/2O1Î,CUI2S523>W 7111-Acthr«i<Jiarh»t»cturB

M12-AcCvlMI d» Ingineri» *1 contiflunr

ra; fax -5U9.WW11. tnant'.tn


VerificatMUNICIPIUL BRAILA

Pata independentei, Nr.1, Braila

AnpbMmert. AJeee Cutaatofiof Nr. 2. M


TITLU PfiQSGT;

Reabilitare, modernizare 51 daare Scoale Gimnaziala „MIMAI EMINESCU BRAtLA"


PROIECT

1302018


FAZA


DAU.


TITLUPLAUS& PROPUNERE FAȚADA LATERALA

DREAPTA SI FAȚADA LATERALA STANCA PLANȘA: A14


EXTINDERE PROPUSA


♦10.10 ♦9.60♦0.00

J-050CORP CENTRAL-EXISTENT
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII *C


LEGENDA:

 • 1 - INVEUTOARE SI HIDROIZOLAT1E CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP SIKALASTIC

 • 2 - TENCUIELI DECORATIVE TIP BAUMIT

 • 3 - SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE TIP MOZAIC

 • 4 - TAMPLARIE Al. ALBA. CU GEAM TERMOPAN

 • 5 - TREPTE PLACATE CU GRESIE ANTIDERAPANTA

 • 6 - RAMPA ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILFTATI MOTORII

7-BALUSTRAZI OTEL INOX

8-TROTUAR DE PROTECȚIE

Verifica!

A2

■ »»»»»» ••••••••••••••• •»•••••!•

SC Bl* COttSPROtECT SRL, BRAJLA JW/*l2»12.CU2S$2XnO 7111-ActMtrt de arMkctn

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BRAILA

Piața Indopondentor. hlr.1. Brafa

Amplasament. Aleea CutotatonSa Nf. 2. Bratia

PROECT 130f2018

n u-Acrai ot mpam ii comuufiu nrmci wg— o* kwm TB / FAX           0752OI1<?S Hal bace-upro*n^»hoo.com

Specificație

Nume

„ iii hi7 '

Seva

TITLU PROECT;

RcaMitaro, modernizare s dotare Scoaia Gimnaziati

„MIHAIEMINESCU BRAJLA*

FAZA

Sef proiect

Ing. D. Agngoroae

jt&.L

1:100

DAL1

Proiectat

Arti.C. Berbec

Data

ȚJȚLV PLANȘA: PROPUNERE EXTINDERE:

FAȚADA PRINCIPALA. FAȚADA LATERALA DREAPTA SI

FAȚADA LATERALA 6TANGA

PLANȘA: A15

Deeenat

A/h C. Berbec

2018


1.522.S

aty_________________625_________________ț_____ns |_________________625__________________

j_______________6215______________________2SQ______________________6215_______________

SC BIACONSPRO1ECT SRL BRAILA CVI29525M0

7111- Aaiviun de arfaceccn

TI lî- Acttvimide mjînnic «i eonuiluau tclwic* tepuc«kKMa

T«VFax®»MW1?    OTSXOimV

Mai!: bococxprotccw'nhooce»n

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ORAILA

Piața independentei. Nr.l, Bralla

Amplasament Aleea Cutezătorilor .Vr. 2. B'-aila

PROIECT NR IJ02018

Specificație

Numele

Semn.it

Scara.

1:100

TITLU PROIECT

Reabilitare, modernizare si dotare ScoaU Girnnuula „MIHAI EMINESCU BRAILA’

FAZA

D.A.LI

Sef proiect

mg. 0 AQMQfiRPAE

Proiectat

■njLDLAQRlfiQROAE

Data:

2018

TiTLU PLANȘA.

PLAN FUNDA HI

PLANȘA RI

Dewttai

n arîpirxiori&c

DETALIU FUNDATI

a^Scm


(§>16 L=2A0cm PC52


•O.OOm


-0.30m


(T>2»I2 PCS2


-lOOm


(3) 2*12 PC52


... -lAOlT»

-tASmxpr-----


stâlp b.a. 35x35 cm polistiren expandat 5 cmhldro<zolal-it bitum

(?)A016 PC52


beton dt egalizare 5cm C4/5.


> ba 10 cm

cx truda t 5 cm


hârtie kraft

balast 15 cm


©08/1:


namant compactat

nicocm ohi


©08/15 L=1Wcm 0837


0^8/15 L=AOcwi 0837


f              ©08/15 latdcm OB37


\j (£) 08/15 L=320cm 0837 ©208/15 L=120cm 063?


(5>012 PC52


NR.02009

50CQ


\TEHjAL:Q । C4/r^TOF C12/I5

OB37

PC52 STNB

Verificai

Referai nr-------din---------------------

SC B1A CONSPROlECTSnx BRAILA

J 99.1012 CVI 2952730(1

7J| 1 • Acuvitau de aihitwtuni

■'112- Actn iMti de inumerit w ccmultont» tehnic» kjp* de xnJn

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BRAILA

Piața Independentei. Nr.l. Bnula

Amplasament. Aleea Cutezătorilor Nr. 2. Hraila

PROIECT NR 1300011

leu» axv.vywavi >      urozfAiew

NUi. baoninraiectȚâtyihoococn

Spccificaiir

Numele

Semn» | Scani

TrTLU PROIECT

FAZA

Sef peoica

try[. D AGR1GOROAE

1:20

Reabilitare, modernizare m dotare Școala Gimnaziala ..MIRAI EMINLSCU BRAILA"

D.A.L.I

Proiecta:

m4.1). AGRKiOROAE

Datat

TITLU PLANȘA:

PLANȘA R2

Desenai

ItmtD.AGRfGOROAE

201»

DETALIU FUNDAȚIE MARGINALA

FUNDAȚIE CENTRALA

0 016 L=2L0cm PC52n BtA H ••'’CONSinCJECT^i.

C4/5 C12/15 OB37 PC52 STNB


Verificai

1

Referat rxr. —............din______________________

SC Bl A CONSFROIECT SRL BRAILA

J W/2OI2 CL I 2OSI33C0

7111 ■ Activitan de artusermra

7112 • Aun itati de «gmene m conautunca tehnica Iqate de aceMcu Tri.7n%*»«8O$‘>n      O7J2C81FN

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BRA1LA

Piața Independenta. Nr.I. Braila implaKamrnt Aleea Cutezătorilor Nr 2, Braila

PROIECT

NR. I3U0018

MU- DQOX1I

yonoo corn

Specificație

Vunieie

Semnat

Scara:

TITLU PROIECT;

Reabilitare, modernizare >i dotare Școala Gimnaziala

..M1HAI 1 MINESCU BRAILA'

PAZA:

Set proiect

mg. D. AGRKÎOROAE

1 20

D-A.L.I

Proiectat

inu. D AGR1GOROAE

Data:

TrrLU PLANȘA;

PLANȘA RJ

Decenii

■na D AGRIGOROAE

2018

DETALIU FUNDAȚIE CENTRALA


5B


R»-Wd»

560


HOL 5-8.3011»


LABORATOR INFORMATICA S-3248cin


BIBLIOTECA

S-45.36oip


SALA DECLASA S-45.36mp


CASA SCĂRII S-30.4lmp


<>2l)


SALA DECLASA S-5O_22mp


DEPOZIT S-7.22mn


Sanitar

S-lDTOn?


4®- —i®

-----2415.     ,                            «35

_____250____2__


HOL S-33.l5mp


SECRETARIAT S=32.S6mp


530


AOO.


60V


S-14


620


-a


ARHIVA

S--14 25mp


| _ DOTĂRI MOSOR_____1

DOTĂRI ECHIPAMENTE IT


DOTĂRI MATI RIALI: niDACTN.T


Labmatot

Biologie 5-45,7*mp


HOL $-}) (XitnpOS.I’.D. » ’ 93nip ț


os

Ăg s-7.72mp


SAJ-A Dt l ESUVITA11 S^77,25wp


SALA DECLASA S-50.22n»


--|._


3427


HOL

S^JOlOlmjl


_LX>1ĂR1MQ11UJM«____

DOTĂRI EnilPAMHm- IT DOTĂRI MATERIALE DIDACTICE


2 Sanitar

S“I6 H7mn


SALA DE C LASA S-50 22mp


HOL ■MOINnn


SALA

DE CLASA

S-50 22mp


K1D


Hf- «o*SAIA DE CLASA S-SO.'Jinp


DOTARE MORI1JER I.XRORATOARK . MOBILIER SALA DE FESTIVITĂȚI

Nr. crt.

Dcnumirni

UM

Cantitatea

0

i

2

---------.3

1

NifA chimici

buc

1

2

Sci mobilier Mai! devi cu chiu vet o pt 4 persoane ♦ 4 scaune

buc

8

3

Set mobilier MusAprolcsor ♦ ceaun

buc

1

4

Dulapuri labonnor

buc

5

TabU tnplKfl verde

but

1

6

I li.lap depozit iire suboanjc chimice

buc

3

7

Dulap material didactic

buc

5

s

Set mobilier Maca ♦ ceaun

buc

1

9

Set mobilier Mati laborator elevi pentru 3 peraoane ♦ ‘iCttunc

buc

10

10

Set mobilier M&m profesor 4 ccuun

buc

1

•1

Dulap laborator pentru materialul dida.Lu

buc

6

12

Tiabl â tripticl verde

buc

1

1.3

Chiuveta * boiler

buc

1

14

Hipchart

buc

1

15

Dulap material didactic

buc

H

16

Set mobilier Masa + veaun

buc

1 1

Fluiere

buc

3

Set tn.»bil>cr Madl IntaorMor elevi pentru 3 pcrwiunc + scaune

buc

10

19

Set mobilier Momi profesor + scaun

buc

1

20

Dulap laborator

buc

5

21

TuN4 tripo.1 cetde

buc

L22

Chiuvetă • boiler

buc

1

r 23

Flipchurt

buc

1

24

Dulap miitrruil didoctic

btx-

4

Ui-

Etajere

buc

4

i26

Set mobilier Masa ♦ scaun

buc

1

T?

Set mobilier elevi t pupitru - scaun)

buc

.32

I

Set mobilier pniieaor ț catedră ♦ scauni

buc

1

29

Dulap material didactic

buc

1

30

Tabla ttiptica verde

buc

l

31

Set mobilier i pupitru ♦ scaun)

buc

100

Î2

Set mobilier                       ( ranA prezidiu 10

locuri • scaun)

buc

1

3.3

Set mobilier elevi       (pupitru + scaun)

buc

32

34

Set mobilier profesor ( catedri * scaun)

buc

1

35

Dulap depozitare nutcnal dxlacuc

buc

2

36

Set mobilier devi 3 penoonc (pupitru 'scaune )

buc

10

.37

Set mobilier pentru profesor (pupitru «scaun )

buc

1

.38

Dulap depozitare inuumal didactic

buc

3

39

R uf tun

buc

__5      ]


DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

Nr. crt

Denumirea

UM

tăiBlitatca

0

1

2

3

1

Taliei jrenudic

buc

1

2

Hantfc murale - seria de activitate - reguli dc sigurmțS - acizi ■ baze - săruri - arizi

buc

6

3

Ustensile

buc

28

4

Truse laborator - Testarea apei

buc

5

Testarm oxigenului

boc

Echipumc-nt dc protecție

buc

32

p

Microscop electronic binoculnr

boc

.31

8

Microscop uiercvscopic

buc

1

9 Mulaje anatomie: - mulaj enccfol din 8 părți mulaj ustem urinai nnilui sistem circulntor relief - mndef inunA p sirnem circulator

buc

4

I 10

Mulaj clasic Craniu uman - 3 pArți

buc

1

11

Mulaj de/vaitaren danturii

boc

1

FÎ2

Mulaj schelet pisici

buc

1

1.3

Muluj schelet pește

buc

1

14

Mulaj schelet porumbel

buc

1

[“ÎS

Mulai ...l.rlci iqnuv

buc

1

16

MuLu :mtrt

boc

1

17

Muluj porumbel

laic

1

18

Trusă insecte In chihlimbar

buc

1

r 19

Al Inse botanică

hue

31

2?

Aliate zoologic

buc

31

1 21

Atlase anatomie

hoc

31

22

Schelet cu mușchi ți ligamente pe supări

buc

1

' 23 ’

TraUECQLABBOX

buc

1

L«.

Tni-ui pentru tesfatvu upci

buc

1

Trusă pentru testarea oxigenului

buc

1

26

Seturi «x-țuuii micruMupiece • secfiuni BncilKbo secțiuni Coci<br.'>- secțiuni Algc<txv>- Kcțium Brșoph)ta<br'>- scc-țiiati ProtoznarerbrO- «xțium Pungi<bf/!> secțiuni Gimno«perme<hr/> secțiuni Arlhri>poda<bp> secțiuni Aniphtbui<br/>- secțiuni PAsăn și marnifcreCbrO* secțiuni Țouiiin<bn>-sccjiuni Gencticâ umanâ<hr ’>- secțiuni Organe senzoriate<br/>- secțiuni Siiteir.ul ocrvos<br>’>-secțiuni SiMemul circulator<br/> secțiuni Sistemul rcproducâiur<br'>- secțiuni Patdugir<brZ>

hue

1

27

Pendul balistic

buc

6

28

Dispozitive pentru dentuintroren legilor mecanicii clasice

buc

6

29

Dispozitive pentru demonstrarea undelor mecanice și acustice («mtu gimnaziu

hue

6


■u |_________________

SC BlA CONSPRO1ECT SRL BRAII.A JWW012 CUI 29523300

7111 - AcnvitMt dc «rtvAxrjni


DOTARE ECHIPAMENTE 1T

Nr. crt.

DnnnnJreu

UM

Cantitatea

0

!

2

3

1

Tablă interactivă

buc 1

1

*>

Videuproicctui * ecran

buc

1

i 3

Sistem sonor multimedia

buc

1

4

Sistem P.C. (calculator - monitor + tastatură!

buc |

1

5

Imprimantă

buc

1

6

Mcnwne externi

buc

1

7

Sistem P.C. (calculatei * monitor * tastatiu&i

buc |

1

K

Tahll intrractivâ

buc

1

9

Vtsfeoprorcctix • ecran

buc ,

1

10

Copiator

boc

1

I •>

Sistem Mint» multimedia

buc

1

1 12

Sistem P.C (calculator - inunitix + tastatură )

buc

1

13

Menxrte externi

buc

1

14

Si>lcm P.C.t calculator • monitor ■* tastaiuiA)

boc

1

15

Tabla mieractivA

buc

1

10

Videoproicclor + ecran

buc

1

17

Sniein wnor multimedia

buc

1

18

ImpnmanlA

buc

1

19

Memorie externi

buc

1

3)

Calaihtar • mominr • tnstuiurfl

buc

1

21

Sistem complet PC

buc i

33

22

Tnbia interactivA

buc

1

23

V’ideoproiccJor

buc

1

24

Multifuncționalii

buc i

1

25

Server

buc

1

r26

SiMcm dc operare

buc |

32

j 27

Sistem complet PC

buc |

1

28

Stafie sanonzjtrc + mnrofon

buc

1

29

VideopriHcctc-r

buc 1

1

30

Ecran proiecție

buc

1

31

Sistem audio t 6 boxe ?

buc i

1

32

Set mobilier pentru profesor i pupitru •scaun i

buc

1

33

E BOOK

buc

1

: 34

Sistem complet PC

buc

1

35

TobIS interactivă

buc

1

i 36

Vidcoțiroicctor

buc

1

37

Kir uirieM

buc

1

>h

Pachet laborator fonenc PRO 1 .ANG pt 32 elevi

buc

1

39

Si.itcm traducere simultana pcnliu 32 elev i

buc

1

40

Tttbll interactivă

buc

1

41

Sistem complet PC

buc

31

42

Tabil interactivă

buc

1

43

VidNfrotccnir

buc

1

44

Kit wklcss

buc

1

45

40

47

Pachet laborator fonetic PRO 1 ANG pt 32 elevi

buc

1

Si-.tem inului i-rc ■ imult.uia pentru ’12 elev: _____________

Tablă interactivi

buc

Inx

1 1

4S

Muliifui>v-|iuiutA

buc

1

49

Sitton audio l boxe

buc

1 1


30

Dispozitiv Atwood pentru studiul c&Jciii libere cu c-niniMnetran- <11 gi talA

buc

1

31

Kesieturi din <>|cl tip pentru demonstrarea legii Hookc

buc

5

32

Scripeți din matrnal plastic pe stativ

buc

6

3.3

Sunta dc laser 5 raze monobloc cu corpuri optice

buc

6

34

Lentile din sticlA tip monturi) metalicA

buc

3

.35

Discul lui Newton

buc

1

36

Motor de curent continuu

buc

.3

.37

Agregat pentru demonstrarea inducției cleciroinujjiieticc

buc

3

38

Pereche conductoare - crocodil

buc

2

.39

Pereche conductoare buiuira- crocsxftl

buc

2

40

Ptircchc conductoare bonatu

buc

2

41

42

Cuburi |i cilindm cu volume egale___________________

cu ncinfl ilr ncr

buc hâir

6 |

43

Sonerie pentru incinte vidate cu pompă dc vid manuală cu manometru

buc

1

44

Dispozitiv pentru ilustrarea tconci cinetice a gazelor

buc

1

45

Generau* Vuri der Ciruaf

buc

1

46

inelul lut Gravesandc

buc

2

47

luinA bi metal

buc

6

48

< alonmcuu cu rezistență clixtncA

buc

2

49

Motor cu ardere internă în patru timpi

buc

2

50

Elcctiomagnci U

buc

2

51

Pereche dc bare magnetice

buc

6

52

Busolă In curca să dc plastic

buc

3

53

Multiinctru digiul pentru elevi

txic

6

M

Aparat pentru demonstrarea legilor electrolizei

buc

4

55

Balanță cu două talere 200 g ♦ cutii nuce marcate

buc

6

56

Metronom

buc

■»

57

Dispozitiv electric dc măvunue a curentului electric și efectele lui

buc

2

58

Ac magnetic

buc

12

59

Alimentator didactic

buc

1

60

Anipermetni demonstrativ

buc

6

61

Voltmctru demonstrativ

buc

6

3

Manmnettu cu capsula manometrică

buc

6

63

IVnsirnctni

buc

6

M

Termometru de laburulm

buc

6

65

Golvansimclru

buc

6

66

Modul pentru studiul echilibrului mecanic

buc

1

67

RcuMat cu curvor

boc

1

08

Set circuite pentru experimente dc electricitate

buc

3

W

Trusă c lectromugnet iun

buc

2

70

Dinamornctrc

buc

10

’.l.

Kit iiHxatucă

buc

1

72

Kit elcctncitaic

buc

1

73

Trusa disecție

buc

.31MIA

, CONSPROIECT’

V • 3TO. J


din,.


7112 ActivitaU de inyu>rr.c ai cutuiuunu tchium legale de Ante* TeVF*v03398059l7      0752,741*79

Mod


PROIECT NR. 130/2018


Specificație

Numele

Sef proton Proiectat

mg D AGR1GOROAE urli C. BERBEC

DesenaiBENEFICIAR.

MUNICIPIUL BRAILA

Piața Independentei. Nr 1. Brasla

Amplasament Aleea Cutetaionlor Nr 2. Uruita

Scara

Ml»

Data

2018

Tini.'PROfELT

Reabdittre. modernizare si doare Scsubifrtmnizrala _MIHAI F.MINESCU BRAILA"

FAZA: DA.L1.

rm.U PLANȘA:

PLAN PARTER-DOTĂRI

PLANȘA DlCASA SCĂRII S-30 41mp


560


SALA DH CLASA S-12 48mp


SALA ARHIVA S=M.5tap


560


CABINET MEDICAL S-I4.56mp


DEPOZIT


LABORATOR ST1LNTE S-S0.22™


CANCrl.ARIE S-49.60mp


800


I

J|L


28DHp-Bo. 250


Mw.Ktai 891J


LAPTE SI CORN

S-10.38rap


SAI-A DE CLASA S=50 22mp


810


cs S-J4. JOtnp


OS.

S-H.JOrao


CF


SALA DEC1.ASA S-5L7Imp


620


SALA DE. CLASA S-5O.22tnp


SAM DE CLASA S-5022mp


DOTARE MOBILIER IJKBORATOARE. MOHILIb R HALA DE FESTI* ITA11

| Nr.

cri.

Itcmimirm

VM

('anlttalra

0

1

2

3

1

Nițl chimic»

buc

1

Set mobilier Mati elevi cu chiuveta pt 4 persoane + 4 «ciume

buc

8

3

Set mobilier Maxi profcwc + scaun

buc

1

4

Dulapuri laborator

buc

2

5

Tabl* tripticA verde

buc

1

L?

Dulap depozitare MibOanțe chimiee

buc

3

F7

Dulap materul dxiaclic

buc

5

Sd mobilier Mana 4 scaun

buc

1

9

Set mobilier. MavX laborator elevi pentru 3 persoane • tcaunc

buc

10

10

Set mobilier Mitsa profesor + scaun

buc

1

<>

Dulap laborator pentru malcnulul didactii

buc

6

12

Labil iiipticâ venle

buc

1

13

Chiuvctl ♦ boiler

buc

1

14

Ripchan

buc

1

15

Dulap materni ddactv

buc

8

1 16

Set mobilier Mo»a ♦ scaun

buc

1

17

Etajere

buc

3

18

Set mobilier Masfl laborator elevi pentru 3 persoane + scaune

buc

10

19

Set mobil ia Mmm piufexor 4 waun

buc

I

20

Dulap laborator

buc

5

21

TabU tnptKS verde

buc

2

|22

Chiuvetâ 4 boiler

buc

1

23

Ripchan

buc

1

24

Dulap materinl didactr

buc

4

. 25

Etajere

buc

4

26

Set nubilici      4 scaun

buc

27

Set mobilier elevi i pupitru ♦ scaun)

hue

32

28

Set mobiltci profesor < catcdri ♦ scaun)

buc

1

29

Dulap material didactic

buc

1

30

Tabla tnptica verde

buc

1

31

Set mobilier 1 pupitru ♦ scaun)

buc

100

32

Set mobilier                       1 miaAprcxidic 10

locun ■* scaun)

buc

1

33

Set mobilier elevi       t pupitru • scaun}

hue

32

34

Set mobilier juvfcor < catcdrfl - scaun i

buc

1

35

Dulap depozitare material didactic

hue

2

36

Set mobilier elevi 3 penoanc 'pupitru• scaune 1

b-uc

10

37

Set mobilier pentru profesor <pupiiru<-scBun )

buc

1

38

Dulap depozitare material didactic

buc

3

W

R nftun

buc

.5


DOTARE ECHIPAMENTE I I

Nr.

cri.

Denumi roi

IM

Cant Rateu

0

1

2

3

1

Tabla interactivi

buc

1

Vidc.jjiioicxtvr * cu an

buc

1

3

Sutcm sonir multimedia

buc

1

4

Sistem PC. (calculator - nx-nitix* taMoturU)

boc

1

s

Imprimam .5

buc

1

6

Matunc extern*

buc

1

7

Sistem P.C. (culculator - monitor + tihlalurA)

buc

1

8

Tahll interactivi

buc

1

9

V'idcopiuKCtur + ecran

boc

1

10

Copiator

buc

1

II

Sntcm sonor multimedia

buc

1

12

Sutcm P.C. (calculator - monitor ■* t»tatină i

buc

1

13

Memorie extern*

buc

1

14

Sistem P.C.f calculator • monitor - taaWurD)

buc

1

15

TaNI interactiv»

buc

1

16

VxJcupruiector *■ ecran

buc

1

17

Sutcm vomx multimedia

buc

1

18

linpnnwntS

buc

1

19

Memorie extemfl

buc

1

20

Calculator ♦ monitor * taMaturl

buc

1

21

Stacm aimplet PC

boc

33

22

Tabla imemcth-l

buc

I

11

Vidctyroicctur

buc

1

24

Mullifuncționida

buc

1

25

Se ner

buc

1

26

Sutcm de operare

buc

32

_27

Stattm complet PC

buc i

1

28

Stafie naoori/atre ♦ microfon

buc

1

Videupruicctur

buc

I

Ecran proiecție

buc

1

31

Sutcm audio« 6 boxe I

buc

1

32

5>et mobilier pentru profesor (pupdra+scaun )

buc

1

33

EBOOK

buc

1

34

Sistem complet PC

buc

1

35

Tabll mtemctivA

buc

1

36

Vkicuproiciinr

buc

1

37

Kh wuicu

buc

1

W

Pachet laborator fonetic PRO LANG pl 32 elevi

hue

1

Sistem traduc cit Mniullaiiu pentru 32 elevi

buc

1

40

Tabla mtemctivl

buc

1

L±L

Sutcm complet PC

buc 1

31

1 42

TaNI interactiva

buc

I 1

43

Videoprotcctnr

buc

1

44

Kil wirlcss

buc

l

45

Pachet laborator fonetic PRO LANG pt 32 elevi

buc

1

46

Sistem traducere simultana pentru .32 elevi

buc

1

47

Tahlâ imeniciivl

buc

1

48

MultifancponalA

buc

1

49

Si«cm audio 4 boxe

buc

1


I aborimv lirica S-45 ?5ctp


Laborator Chimie S-45.75mp


si


_DOȚA|UMOUIUER_ _


IMJI'ARI H.TUPAMENTF LL


DOTĂRI MATERIALE DtDACTKX


dot a»’_m<>>}!14E?___.!"• n[

dotări RiiiPAMBfrerr U


DOTĂRI MATERIALE DIDACTICE


Anexa S“l4.25oip


DOTĂRI MOHUJER


Sala de «rudiu individual

S>i415mp

DOLARI MOBIUER             .

DOLARI MATLR1ALF OiDACTUT


HOL S-3lmp Ciwor PVC


SALA DE CLASA S-5O.22mp


810


î$

835


Anexa S=l4 25mp

DOTĂRI MOBILIER


Sala de itudiu individual S-I4.25mp

IX1TAR1 MOBILIER

DOTĂRI MATERIALE DIDACTICE


25    272


Grup f Sanitar SMWo*'


CASA SCĂRII S-2O.25mp


SALA OF. CLASA S-50.22mp


300


210


385


SALA DE CLASA S-50 22mp


SALA DE CLASA S-5O22inp


DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

Nr. crL

Drnumirra

L’M

Cantitatea

0

1

2

3

1

Tabel periodic

liuc

1

**

Ronfe murale - serai de activitate ■ reguli dc siguran|9 - acizi - baze - săruri - oxizi

boc

6

3

Ustensile

t«K-

28

4

Truse laborator - Testarea apei

buc

2

rr

Testarea oxigenului

lUK

i

Echipament de protecție

buc

32

Microscop electronic binocular

boc

31

8

Microscop stenrosuupK

buc

1

9

Mulaje anatomie: mulaj eixefal din 8 pArp • m.iljj •aștern urinai mulaj sistem ckculaKir relief - mutei mimA fi sistem corulUor

Iwc

4

10

Mulaj clasic Craniu uman - 3 pârți

buc

1

11

Mulaj dez voi tarea danturii

buc

1

| 12

Mulaj schelet pisici

buc

1

ri3

Muluj schdel pește

lax:

1

i 14

Mulqj schelet porumbel

buc

1

nr

Muluj schelet iepure

tXK

1

1 16

Mul^j hldrâ

buc

1

LTL ’ IX

Mulaj porumbd

boc

1

1

| IQ

' 19"

1 IU>U IxDCViC Iii Llllfminil'UI

Al lase botanic»

IXK

Inie

1

31

20

Atlase zoologic

buc

.'1

|2I

Atlase anatomie

buc

31

22

Schelet cu mufctii ți ligamente pe suport

buc

1

23

TnxsA BCOLABBOX

buc

1

24

Tnm pentru testarea apei

buc

1

25

Trasă pentru testarea oxigenului

buc

1

1

Sclun secțiuni microscopice: - secțiuni Bucili<bo>-sccțiuni Coci<t>6‘>- secțiuni Algtxbr/*- secțiuni Bryophyta<br/>- sccpuni Pr«ozoarc<hr/>- secțiuni Fungkbrii’- secțiuni Gimnosperme<hrr> secțiuni Artlaopodii<bri> secțiuni Ajnphibia<bt '> secțiuni Păsări ți miimilerc<bri’>- secțiuni Țe*utuns-br>-secțiuni Genetic A ummdKbr.'"»- «xțium Organe vcnzDnalechrZ»- secțiuni Sistemul navos<br;'»--ecliuni Sistemul cirvulatnKbr ^ secțiuni Sistemul reproducAtor- br'*- secțiuni Patologii*bn >

buc

1

27

Pendul balistic

buc

6

28

Dispozitive pentru demnintuucu legilor mecanicii dasNc

buc

6

29

Dispozitive pentru demonstrarea imdelnr mecanice fi acustice pentru gimnaziu

hnc

6


30

Dispozitiv Atwood pentru studiul cddcni libere cu eriMiomelrurc digitalA

buc

1

31

RcscxTun din o|cl up pentru demonstrarea legii Hookc

buc

5

32

Scripeți din material plastic pe stativ

buc

6

33

Surd de laser 5 ru/c monobloc cu curpun optice

buc

6

.34

Lentile din aticii tip nxinturft metalici

buc

3

35

Discul lui Newton

buc

1

.36

Motor de curent continuu

buc

3

37

■Agregat pentru dcrnunvtnircu inducției electromagnetice

buc

3

38

Etreche conductiMrc crocodil

buc

39

l’eiecbc conductoare banana- crocodil

buc

2

4<)

Pereche conductoare banana

buc

2

41

Cuburi fi ciluidm cu volume eitale

buc

6

42

Masâ cu pertiA de aer

buc

1

43

Sonerie pentru incinte vxlate cu pxxnpA de. vxl inanualftcu manometru

buc

1

44

Dispozitiv petit ni ilustrat» teonei cinetice a £az.dor

buc

1

45

Generator Van der Grimf

buc

1

46

Inelul lui Gravesandc

buc

2

47

LamA biinetal

buc

6

48

Caloriineiiu cu rezistența electtx A

buc

2

49

Motor cu ortlerv inlcmA In palm timpi

buc

2

50

Uectromsgnct U

buc

2

51

Ptnxhc de bare magnetice

buc

6

52

Hu-u4A In curcasA de plastic

Ihk

.3

5.3

Multimetru digital pentru elevi

buc

6

54

Apur.il pentru demonstrarea legilor electrolizei

buc

4

55

B.ilanțrt cu douft talere 200 g + cutii mase marcate

buc

6

56

Metronom

buc

2

57

Dispozitiv electric de măsurare a curentului electric fi efectele lui

buc

2

58

Ac magnetic

buc

12

y)

Alimentator didaclK

buc

1

60

Ampermctru demonstrativ

buc

6

61

Voltmctru demonstrativ

buc

6

7.2

Manometru cu capsula manoinctricA

buc

6

63

Deosiinetni

buc

6

64

Termometru de laborator

buc

6

65

Galvanometru

buc

6

t*

Modul pentru studiul echilibrului mecanic

buc

1

b7

Rcoxtut cu curxor

buc

1

68

Set circuite pentru experimente de electricitate

buc

3

M

TmsA elcctromagnctiMn

buc

2

70

Dinamomcur

buc

10

71

Kil mecanică

buc

1

72

Kit dec incitate

buc

1

Î3

Tnna disecție________________________________ ____

buc

31


Verificai...dxn.....


.C0*«*v{weCTH)

♦/?


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA 19.9-2012 CLI 29523300

TUI - Aeth’itab de «btlcrtun

7112 Aclrvitnt. de inginerie v. coaruhuu       legate de ataiea

TclTavO339bO59i' t»5Mtl«79            -

Mai), bcu;<iii>prt.io.1iaȘ'.d>:>o cum                         //


NTCIPIL'L BRAILA

Piu tu Independente}. Nr.l. Bnuln

Ampiasaiwni Aleea Cutezătorilor Nr. 2. Brutla


PROIECT

NR. 1W2018


Specificație         Numele

Sef proiect

urg. D AGR1GOROAL-

Proiectai

urh C. BERBEC

Oexrrar

arh L. BERBEC_____


TITLU PROIECT;

Reabilitare, modernizare si drxare Scoria Gimnaziala „MTHAI F.MINESLT: BRAILA"

Svtnrlii '

Scara.

FAZA

1:100

D.A.I..L

Data

TTTLț’ PLANȘA:

PLANȘA D2

rl\A

2018

PLAN ETAJUL 1 • DOT ĂRI_5t/J


210


ig


CASA SCĂRII S=30.4imp


-I

-t


H|.Kcn

J2L5 _


tt


SALA

DE CLASA

S^32.48mp


SALA Dt CLASA S-517 Imn


CABINET CONSILIERE

S-I4 56mp


621)


$«t


BIROU CONTABILITATE S-I4_56mp


LABORATOR FIZICA S~61.6Qmp


Crup Sanitar S=l8 24mp


SALA DE CLASA S-^ftOmp


HOL $-32J7ew


SA1A DE CLASA S-Hl.22mp


i

■3


laborator inform a bea $=4$.75mp


DO I ARI MOBILIER

DOTĂRI ECHIPAMENTE tT

DOTĂRI MATERIALE IHDACTKT:


Lubonaor Lnnbc Engleza S-45.75mp


DgrAHIMpRțll’JL__

DOTĂRI ECHIPAMENTE !T

DOTĂRI MATERIA! F DIDACTICE


Gnjp Sanitar S=1l.76m<i


Grup V-. Ssnitir ^S-10.9;


SALA

DECLASA S-5O.22mp


Q---—U


tr8

83$


HOL


$-31 mp i


3427


‘ I.xvrARI MOBILIER___

DOTĂRI ECHIPAMENTE I I DOTĂRI MATERIALE DIDACFKt


LabofMiir Limba France» S>45 75rnp


Grup f Sanitar

S-I6.8W


CASA SCĂRII S-2O.25mp


SALA DE CLASA S-5O.22mp


810.


SALA DECLASA S-S022mp


SALA declasa S-50.22m?


SALA DF. CLASA S-5022inp


SALA

DL CLASA S-5022mp


DOTARE MORII JER LABORATOARE . MOBILIER SALA DE FESTH ITATI

Nr.

crt.

IMmmirrii

IM

Cantitatea

0

1

2

3

1

Nijâ chimici

buc

1

A

Set mobilier Mari elevi cu chiuveta pi 4 perwone ♦ 4 scaune

buc

R

3

Sel mobilier Marf cnvles.« s scaun

buc

1

1 4

Dulapuri luborotiw

buc

2

1 5

Tablfl triptacA vriile

buc

1

1 6

Dulap depozit are substanțe chimice

buc

3

7

Dubp material didactic

buc

5

8

Set mobilier Mava 4 KMin

buc

1

9

Set mobilier: Masi iubonnor elevi pentru 3 pcrxoar.c » ncauiie

buc

10

10

Set mobilier: M»a ptulesur + scaun

buc

1

II

Dulap laborator pentru mutmalul didactH

buc

6

12

Teblt tnpticS verde

buc

1

13

Chiuvetă + boiler

buc

1

14

Flipchan

buc

1

15

Dulap materul didactK

buc

8

16

Set mobilier Mat + scaun

buc

l

17

buc

3

18

Hr

Set mobilier Masă lahmitor elevi pentru 3 peroane +• scaune

buc

10

Set mobilier Mava ptufesut ♦ icuuu

buc

1

20

21

22

Dulap laborator

buc

5

TabIS triptic 5 verde

buc

Chmvtti * boiler

buc

1

23

Flipchan

buc

1

24

Dulap matmal dviacta-

buc

4

25

Itiaji-nr

bus.

4

26

Set mobilier Mau + scaun

buc

1

27

Set mobilier elevi ( pupitru * scaun)

buc

32

28

Set mobilier profesor I catedră * scauni

buc

1

29

Dulap materul didactic

buc

1

30

Tabă triptic» verde

buc

l

31

Sel mobilier (pupitru • scaun)

buc

100

32

Set mobilier                       ( m»i prezidiu 10

luciri ♦ scaun 1

buc

i

33

Set mobilier elevi       (pupitru + scaun)

buc

32

34

Set mobilier profesot ( catedră + scaun)

buc

1

35

Dulap depozitare nutcnal didactic

buc

2

36 37_ 18

Set mobilier elevi 3 persoane (pupitru‘scauac )

buc

10 I

>ci mi>r:i«rr ptmru prvMcmr tpupiini »m.mud ț__

Dutep depozitare material didactic

DUC

buc

3

39

Rafturi

buc

3


DOTARE MATERIALE DIDACTICE PE LABORATOARE

1-----------------------------------------------

Nr. crL

Denumirea

UM

Cantitatea

®

1

2

3

1

Tabel pcnixlic

buc

1

2

Ptonfe murale - veru de activitate • reguli de siguranță • acizi ■ baze • săruri - oxizi

buc

6

3

4

5

Ustensile

buc

28

Truse laborator - Testarea apei

buc

*>

Test .«ea oxigenului

>K

2

6

Echipament de protecție

buc

32

7

Microscop electronic bmocular

buc

31

8

9

Microscop stcrcoscupic

Mulaje anatomie - mulaj encefal din 8 părți - mulaj sistem u iu tar mulaj sistem caculauir relief model utimfl ți sistem circulator

buc

" buc

_ L_ 4

10

Mulaj chcic Qaniu eman • 3 plrți

buc

1

II

Mulaj dea viătartu danturii

buc

I

12

Mulaj toheiet pioc*

buc

1

13

Muluj schelet pețte

buc

1

14

Mulaj schelet porumbel

buc

1

15

Mulaj schelet lețnire

buc

1

16

Mulaj hidră

buc..

17

Muluj porumbel

buc

1

18

Thal insecte In chihlimbar

boc

l

19

Atlase botanică

buc

31

20

z\tlasc zoologic

buc

31

21

Atlase anatomie

buc

31

22

Schelet cu muiclii fi ligamente pe suptei

buc

1

23

Trusă ECOLABBOX

buc

1

24

Truse pereni tentnrra apei

buc

1

25

Trusă pentru testarea oxigenului

tmc

1

26

Seturi secțiuni microscopice: - secțiuni Banli<br. > secțiuni Coci<bt >- secțiuni Alge<br/>- secțiuni Bryoph>la<br’>- sccpuni Protozxiarc<br/>- secțiuni Fungi<bn>- secțiuniGimnosperme<h7>- secțiuni .MlhropnikKbi>> secțiuni Amphibia<bf» secțiuni Păsări și manuferc<br/>- secțiuni Țe»uturi<b<r>-scctiuni Genetică umanl<t>rf>- secțiuni Organe scn«inalc<br/>- secțiuni Sistemul ncrvos<br/>-.«cțiuni Sistemul cireulaloKbr^ secțiuni Sistemul rcpruducâiw<br'>- secțiuni Putol<>gii<br<>

boc

1

27

Pbndul balistic

hue

6

28

Dispozitive pentru demonstnirvu legilor mecanicii duh*

buc

6

29

Dispozitive pentru demnnsunrtu undelor mecanice ri acustice pentru gimnaziu

hue

6


Verificat


IRITARE ECHIPAMENTE IT

Nr.

cri.

Denumirea

IM

Cantitatea

0

1

2

3

1

Tablă iiitoractixă

buc

1

•» •

VHfc.sproiCT.tor • cei an

buc

1

3

Sistem sonor multimedia

buc

1

4

Sisietti P C. (calculator - monitor > Uităturii

buc

1

5

Imprimantă

buc

1

t>

Memorie externă

buc

1

7

Sistem P.C. (calculator - monitor - tartaturit

buc

1

«

Tabla interactivă

hue

1

9

Vidcuproiector • ecran

buc

1

10

Copiator

buc

1

II

Sistem sonor multimedia

buc

1

12

Sătem P C. (calculator - monitor - luhUturS i

buc

13

Memorie externă

buc

1

14

Sătem P.C.t calculator • monitor - tMimiirfi)

buc

1

15

Tablă interactivă

buc

16

ViifcufKoicctur + ecran

truc

1____________

17

Sătem umor multimedia

buc

1

18

Imprimantă

buc

1

19

Memorie externă

buc

1

20

21

Calculator - mnMnr * tastaturi

Sistem cumpiel PC

??

1

3.3

22

Tabla interactiva

buc

1

23

Vidcopruiectiir

buc

1

24

MuIlifuiK-ționula

buc

1

25

Servei

buc

1

26

Sătem de operare

buc

32

27

Sistem complet PC

buc

1

28

Stafie sonorizare + microfon

buc

1

29

Videupruicctor

buc

1

30

Ecran proiecție

buc

1

31

Sistem audio I 6 boxe )

buc

1

32

Set mobilier pentru profesor ipupilnt-Kcaun )

buc

1

33

EBOOK

buc

1

34

Sistem complet PC

buc

1

35

TabIS interactivă

buc

1

36

Videupnncctor

buc

1

37

Kit «Mea

buc

1

3R

Pachet laborator fonetic PRO LANG pt 32 elevi

buc

39

Săteni traducere simultana pcntiu 32 elevi

buc

|

40

Inbli înlcractivS

buc

1

41

Sătem complet PC

biK

31

42

Tablă interactiv*

buc

1

43

Vidcopmiectof

buc

1

44

Kit wâiesc

buc

1

45

Pachet laborator fonetic PRO LANG pt 32 elevi

buc

1

46

Sătem traducere simultana pentru 32 elevi

buc

1

47

TuHA interactivi

buc

1

48

MuttifuncfkmnJA

buc

1

49

Sistem audio 4 boxe

buc

1


30

Dispozitiv Atwuod pentru studiul cftdcrti libere cu cnuMunetrurc dtpitulâ

buc

1

31

Resorturi din <>fcl tip penliu ikiriixisliurea togii Hookc

buc

5

32

Scripeți din material plastic pe stativ

buc

6

33

Sursă de User 5 raze monobloc cu corpuri optice

buc

6

w.

Lentile din sticlfl tip monturi metalici

buc

?S.

Dineul lui Newton

buc

1

u.

Motor de curent continuu

buc

3

37

Agregai pentru demonstrarea inducției dectmnagaelice

buc

3

38

KtctIic conductoare - crocodil

buc

■>

39

Pereche consiuclonre banana- crocodil

buc

2

40

Ptrcchc conductoare banana

buc

2

41

Cuburi fi cilindrii cu volume egale

buc

6

42

MasA cu pernă de aer

buc

1

43

Sonerie pentru incinte vidate cu pompă de vul maniulS cu m.mometr.i

buc

1

44

Dispozitiv pentru ilustrarea (conei cinetice u gazelor

buc

1

45

Generator Vun der Grâul

buc

1

46

Inelul lut Giuvesandc

buc

2

47

Lima btmctal

bus

6

48

Calorimctru cu renMcnță riceincl

buc

2

49

Motor cu ardere internă in patru timpi

buc

2

50

Bectromagnct U

buc

2

51

Pereche de bare magnetice

buc

6

52

Busola in carcasă de plastic

troc

3

53

Multnnetru digital penliu elevi

buc

6

54

Aparat pentru demonstrarea legilor electiolizei

buc

4

55

Balanță cu două taJerr 200 g + emil mase marcate

buc

6

56

Metronom

buc

2

1

Dispozitiv electric de măsurare a curentului electric fi efcctek- lut

buc

2

| 58

Ac magnetic

buc

12

pw

Alimentator didactic

buc

1

60

Ampcrmctru dcmonstraiiv

buc

6

6!

Voltmctrj demonstrativ

buc

6

62

.Manometru cu capsula manometncă

buc

6

63

Densiinctni

buc

6

Fm

Termometru de laburatut

buc

6

65

Culsanometru

buc

6

66

Modul (xmtru studiul echilibrului mecanic

buc

1

67

Rcostat cu cursor

buc

1

68

Set circuite pentru experimente de clccincitafc

buc

3

l

T nisă electnwnagnettsm

buc

2

70

Dinomotnetrc

buc

10

71

Kit mecanică

buc

1

72

Kit electricitate

buc

1

_2L_

Tmsa disecție

buc

31


SC B1A CONSPROIECT SRL BRAJLA JW2O12 CUI 29323300

7111 • Acnviuti de aif.actt-iu

7112- Activttau de initmmc «i consultanta irimini

TelT*x:03)98059t7      07527281879

Mul bucDCMpruicct^'iuhooxocn


Numele

Senini

SpcviAcaDc

Scf proiect

mg D AGRKK7ROAF

Proiectai

arh C