Hotărârea nr. 128/2020

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AK AREA NR. 128

din31.03.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.L) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce>, în valoare totală de 22.196.102,50 lei cu T.V.A., din care C+M: 19.518.713,20 lei cu T.V.A., conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce>, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce> este de 12 luni, din care: 2 luni pentru servicii de proiectare și 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0


gnHHMinHEUE

MODERNIZARE STRĂZI CARTIER LACU DULCE,

MUNICIPIUL BRAILA


Beneficiar: MUNICIPIUL BRAILA, JUDEȚUL BRAILA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING


PIESE SCRISE Șl DESENATE


2020

— ZA •

Via F>ro It Consulting

MODERNIZARE STRĂZI CARTIER LACU DULCE, MUNICIPIUL BRAILA

S.C. VIA PRO IT CONSULTING.

BOTOȘANI, str. Primăverii Nr. 28

Mobil: 0753 897407 / 0331711423

e-mail: viaproit@yahoo.com

Colectiv de elaborare:

Administrator ing. VOIN1CHJC I0NUT ?

Șef proiect


ing. VOINICIUC IONUT


- coordonare generală


Proiectant


ing. ALIN ROMANIUC


- soluții tehnice, evaluări, proiectare asistată de calculator


Proiectant


ing. ALIN ROMANIUC


- planșe, redactări, proiectare asistată de calculator


Prezenta documentație s-a întocmit având în vedere HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare al documentațiilor tehnico-economice obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.A. PIESE SCRISE


BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții.............

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor...........

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)...........

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului /proiectului de investiții

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente...

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:........

 • 3.2. Regimul juridic:

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energectic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica............................................................................................................................................30

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagonistic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.................................................31

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz......................................................................33

svw. P«IMAV<«I| NB. 20, <T, Al, A^« 1 B, B t5Td D A MI • JUO. DnTDBANI TCL/rAX/C-MAILI 07 530 W74O7/O3 3 I "7 1 1 *3 z 3/V» A^nOiT© VaMO 0.0 OM C.1-1.1. RO Z'TSQOQIS JD7/20 3/2D 1 □

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagosticare:

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora................

 • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzând;

 • 5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a invesititiei, detaliat pe etape principale.................

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a unor investitii similare:

 • - Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiei:......

 • a. Impactul social si cultural

 • b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in

faza de operare:........................................................................

 • c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate, după caz.................................................

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenții

 • a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința:...........................................................................

 • b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung..................................................................................... 59

 • c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara...................................................................... 60

 • d. Analiza economica; Analiza cost — eficacitate    .....................

 • e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor  

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiei

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice......................72

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite................................................................................76

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - atașat prezentei documentații

 • 7.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege - se anexează în prealabil

 • 7.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu în documentația tehnico-economică - se anexează în prealabil

 • 7.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 7.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- se

anexează studiul topografic avizat de OCPI

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice......

/A.

Via Pro It c o im s l_iltin cs

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

"MODERNIZARE STRĂZI CARTIER LACU DULCE, MUNICIPIUL BRAILA”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

"MUNICIPIUL BRAILA"

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

"MUNICIPIUL BRAILA”

 • 1.4. Beneficiarul investiției

"MUNICIPIUL BRAILA"

 • 4- Adi•esă: str. Piața Independentei nr. 1, BRAILA, 810210 Romania

L Tel/Fax: 0239,694.947 / 0239.692.394

A- Adresa web: www.primariabraila.ro

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

  PROIECTANT:S.C. VIA PRO IT CONSULTING.

BOTOȘANI, str. Primăverii Nr. 28

Mobil: 0753 897407 / 0331711423 e-mail: viaproit@yahoo.com

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului /proiectului de investiții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Investiția propusa prin tema de proiectare vizeaza modernizarea unor străzi (tronsoane de străzi) urbane amplasate in municipiul Braila si face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului.

Strategia de dezvoltare a municipiului Braila urmărește dezvoltarea durabila prin valorificarea potențialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014 - 2020. Acesta vizeaza “reducerea cat mai rapida a disparități lor de dezvoltare socio - economica intre Remania si Statele Membre ale Uniunii Europene”.

Strategia de dezvoltare locala reprezintă instrumentul de lucru al administrației publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel, se va orienta gândirea, decizia si acțiunea către obiectivele superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspirațiile locuitorilor municipiului Braila. Importanta acestui aspect este data de certitudinea implicării viitoare a comunității in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumării depline si conștiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a municipiului Braila trebuie sa fie in contextul geo -strategic, instituțional si administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritățile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al României pentru perioada 2014 - 2020.

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunității locale si cetățenilor. In aceste condiții, Consiliul Local al municipiului Braila trebuie sa se dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecărui domeniu cheie -infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educație, sanatate, siguranța cetățeanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent.

Valorificarea acestuia in paralel cu inițierea, susținerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private.

Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administrației publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitățile aparute in beneficiul comunității.

Prezenta documentație tehnico-economica se incadrează in obiectivul general al programului Consiliului Local al municipiului Braila și al Consiliului Județean Brăila care vizeaza sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

 • - asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vieții si a condițiilor de desfasurarea a activitatilor socio-economice;

 • - asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerințelor actuale de calitate a vieții si de protecție a mediului;

 • - creșterea gradului de siguranța a cetățeanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in condiții optime;

 • - reducerea costurilor transporturilor.

 • - reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

Ținând seama de starea tehnică actuală a străzilor ce fac obiectul prezentului proiect, în comparație cu cerințele Comunității Europene, naționale, regionale și locale, investiția preconizată are rolul realizării unei apropieri a vieții locuitorilor din această parte de țară cu viața locuitorilor din alte părți ale țării și din Comunitatea europeană.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Tema de proiectare consta in elaborarea unor documentatii tehnico-economice pentru modernizarea străzilor ce fac obiectul investiției in vederea amenajării pârtii carosabile cu Îmbrăcăminte asfaltica, amenajarea trotuarelor si acceselor la proprietăți, realizarea semnalizării rutiere orizontale si verticale, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin proiectarea unor sisteme de preluarea acestora si evacuarea in afara pârtii carosabile.

In general, străzile si tronsoanele de străzi cuprinse in cadrul prezentului proiect sint actualmente prevăzute la suprafața cu un amestec de materiale granulate contaminat cu pamant, circulația in zona desfasurandu-se cu mare dificultate, mai ales in perioadele ploiase, când majoritatea străzilor devin impracticabile.

Excepție fac starzile Cazasului -parțial prevăzută cu piatra cubica si asfalt, Prahovei - parțial prevăzută cu asfalt si Deltei - prevăzută cu piatra cubica, străzi care de asemenea se afla intr-o stare avansata de degradare.

Preluarea si evacuarea apelor pluviale se face in mod necorespunzator, deoarece scurgerea apelor se realizează deficitar datorita lipsei rigolelor/santurilor/gurilor de scurgere pe toata lungimea străzilor analizate.
Siguranța circulației este, de asemenea, una din problemele acestor străzi, alături de starea de degradare a pârtii carosabile a străzilor fiind observate si lipsa marcajului orizontal si insuficienta indicatoarelor rutiere.

Toate aceste aspecte conduc la o scădere a capacitatii de circulație si a vitezei de circulație pe aceste străzi.

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcție, conform Legii nr. 10/1995, se menționează că nu sunt asigurate aceste cerințe, fiind necesare intervenții la străzi, în vederea aducerii acestora la un nivel optim de funcționalitate.

Cu ocazia realizării lucrărilor propuse prin prezenta documentație, se vor avea în vedere realizarea unor suprastructuri corespunzătoare străzilor de categoria a Ill-a si a IV-a.

Starea actuala a infrastructurii rutiere poate crea o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind:

 • - intervenția greoaie a mijloacelor de intervenție in caz de urgenta;- lipsa unor condiții minime pentru sanatatea, confortul si igiena oamenilor;- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili si de a construi/achizitiona locuințe; - costuri mari de întreținere pentru mijloacele de transport;- risc mare de producere a accidentelor;- consum crescut de combustibil.

De toate aceste aspecte se va tine seama la proiectarea si execuția lucrărilor aferente prezentului obiectiv de investitii.

Obiectivele ce umieaza a fi analizate in acest studiu sunt:

Poziții km.

Denumire strada

început

Sfârșit

Lungime

Strada

Alunului

0,00

104,00

104,00

Strada

Arad

0,00

385,00

385,00

Strada

Aurel Vlaciu

0,00

239,00

239,00

Strada

Avram lancu

0,00

131,00

131,00

Strada

Bicaz

0,00

383,00

383,00

Strada

Bistriței

0,00

166,00

166,00

Strada

Bradului

0,00

283,00

283,00

Strada

Caisului

0,00

164,00

167,00

Strada

Caramidari

0,00

421,00

421,00

Strada

Carpenului

0,00

358,00

358,00

Strada

Cazasului

0,00

1114,00

1114,00

2 0 10 Via Pro It Consulting

Stw, phimavirii r-j«a. se, et. a, «,». i o, botdumd. Oaro»ANi TCL/FAX/e-MAILl 0 7 3 30 9 7-407/033171 1 -1 ii3/VI AFFJDIT@VAnnn.COM C.U.I. RC 2739991B aJ □ 7/2 B3/2C 1 O

Strada

Cezar BoiUac

0,00

479,00

479,00

Strada

Dej

0,00

205,00

205,00

Strada

Deltei

0,00

373,00

373,00

Strada

Dorului

0,00

640,00

640,00

Strada

Egalitatii

0,00

132,00

132,00

Fund.

Carpenului

0,00

75,00

75,00

Fund.

Lacului

0,00

103,00

103,00

Fund.

Macului

0,00

80,00

80,00

Fund.

Racului

0,00

84,00

84,00

Fund.

Ramnicu Sarat

0,00

333,00

333,00

Strada

Grădinarilor 1

0,00

92,00

92,00

Strada

Grădinarilor 2

0,00

461,00

461,00

Strada

lalomitei

0,00

207,00

207,00

Strada

Ion Neculce

0,00

234,00

234,00

Strada

Jiului

0,00

140,00

140,00

Strada

Maghiranului 1

0,00

60,00

60,00

Strada

Maghiranului 2

0,00

117,00

117,00

Strada

Miron Costin

0,00

451,00

451,00

Strada

Motrului

0,00

270,00

270,00

Strada

Nasaud

0,00

99,00

99,00

Strada

Pandurilor

0,00

126,00

126,00

Strada

Prahovei

0,00

673,00

673,00

Strada

Ștefan Sacareanu 1

0,00

369,00

369,00

Strada

Ștefan Sacareanu 2

0,00

211,00

211,00

Strada

Arad 2

0,00

53,00

53,00


Via f»ro It Consulting

□ TR. PHIMAVIRH MR. 20, KT. A., AR. » El, BOTOBANI, JUO. B rjTCT a a**i TC l_/FA X/K'M AB-! O *7 S 3 □ 9 *7 -** □ *7/0 3 3 t ■? 1 1 423/VIARRaiT@TAI-IOa.CCM e.U.I. RD 2*73999 10 J 0*7/2 O 3/2 0 1 OStr. Dej


Str. DelteiStr. EgalitatiiFundătură Carpenului

Fundătură LaculuiVia Pro It Consulting

□ th. PniMAvrun nr, 20. kt. 4. a^. >B( edtobani, -juo. Botoșani TCL/PAK/C-MAILI O753n974Q7/O33 » 7 1 ’ -*Z 3/VI AR RDIT@V AN OO . CC N c.u.i. na Z73Q«q i s _iO7/zsz/za i oFundătură Macului

Fundătură Racului
Fundătură Ramnicu Sarat

Str. Grădinarilor
Str. lalomitei


Str. Ion Neculce

□ IT@V.
20 1 O

ZA • «-
în profil longitudinal, străzile prezintă declivități în general sub 2 %, pe unele sectoare având valori sub declivitatea minim admisibilă de 0.2 %, nefiind asigurată scurgerea apelor în sens longitudinal.

în profil transversal, străzile au platforma cu partea carosabila variabila, aceasta fiind situata în general la nivelul terenului.

La momentul Întocmirii prezentei documentatii se constata ca străzile sunt majoritatea pietruite avand structura rutiera alcatuita dintr-un amestec neomogen de materiale granulare și prezintă degradări specifice străzilor cu îmbrăcăminți rutiere nemodemizate: gropi, făgașe, cedări locale, denivelări. Toate aceste degradări fac ca traficul rutier în această zonă să se desfășoare cu mare greutate, mai ales în perioadele cu precipitații când apa stagneaza pe suprafața carosabila.

De asemenea, pe tronsoanele de strada prevăzute cu mixtura asfaltica/pavaj exista degradări de tipul celor mentionante mai sus.

Pentru evacuarea apelor pluviale, în general nu există șanțuri/rigole sau alte sisteme prevăzute in acest sens, iar acolo unde există, sunt neprotejate și nu sunt întreținute. în această situație, nu sunt asigurate condițiile necesare scurgerii apelor de suprafață. Pe străzile Nasaud respectiv Prahovei exista dispus un canal colector deschis care se afla intr-o stare avansata de degradare.

Pe străzile Cazasului, Prahovei si Deltei exista rețea de canalizare pluviala dar fie gurile de scurgere sint cohnatate, fie lipsesc.

Traficul este alcătuit preponderent din autovehiculele de tipul turismelor. Nu există trafic recenzat pus la dispoziție de beneficiar.

Circulația pietonală se desfășoară dezordonat, la limita propietăților, dar în majoritatea cazurilor, direct pe platforma drumului deoarece nu există trotuare amenajate pe toata lungimea sectoarele analizate.

Din cauza defecțiunilor menționate mai sus si prezentate si in imaginile reprezentative, atat traficul auto cat si cel pietonal se desfasoara cu greutate impiedicand astfel intervenția autovehiculelor pentru intervenții in timp util.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Avantajele si facilitățile rezultate ca urmare a realizării investiției sunt:

 • - se vor crea condiții optime pentru circulația auto si pietonala;

 • - se va asigura un trafic rutier in condiții crescute de siguranța si confort;

 • - se va asigura posibilitatea de acces, in condiții optime, a mijloacelor de intervenție rapida si in caz de nevoie (pompieri, politia, salvare);

 • - se vor asigura condiții sportite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum si din zona diurnului, si se vor evita acumulările spontane de debite de apa;

 • - se vor asigura masuri pentru imbunatatirea calitatii mediului.

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unei platforme cu parametri optimi pentru desfășurarea unui trafic auto si pietonal în condiții de siguranță și confort, pe toată perioada anului fără restricții.

Din punct de vedere economic se pot aprecia următoarele:

 • - impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;

 • - reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;

 • - crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar la finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

 • - creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

 • - va fi creat un loc de muncă cu caracter permanent pentru lucrările de mentenanță necesare străzilor.

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și complexității zonei.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan /extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Braila, județul Braila, regiunea Sud-Est, Remania.

Brăila este municipiul de reședință al județului cu același nume. Muntenia, România. Orașul situat pe malul stâng al Dunării este unul dintre cele mai mari porturi din Romania fiind orientat la 200 km nord-est de capitala București. Braila se situează la 46°16’17” latitudine nordica si 27°58'33" longitudine estica.

Municipiul are acces direct la magistralele de cai feroviare și rutiere fiind totodată port maritim Ia Dunăre.

Conform recensământului din 2011, publicat de Institutul Național de Statistică, populația orașului era de 180.302 de locuitori, orașul fiind al 11-lea cel mai mare centru urban din țară după numărul de locuitori. în Brăila se află sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est.

Străzile propuse pentru modernizare isi desfasoara traseul in zona cartierului Lacu Dulce si au in general trasee paralele respectiv perpendiculare intre avand rolul unor străzi colectoare secundare.

Cartierul Lacu Dulce este format in mare parte din proprietăți private pe care se afla construite locuințe de tip P/P+E. In zona studiata nu sint obiective socio-economice importante.

 • b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

La Brăila se poate ajunge pe DN2B (drum național express) care face legătura între Buzău și Galați. Drumul național DN21 leagă Slobozia de Brăila. Drumul european E87 trece prin oraș, legând Tulcea si Constanța de Brăila.

Principalele cai de acces pe străzile cuprinse in cadrai proiectului sunt: str. Ramnicu Sarat si j'' str. Anton Pann.

 • c. Date seismice si climatice

Date seismice - Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica - partea 1, PI00-1/2013”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referința (IMR) de [225] ani, cu 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.

In cazul zonei în discuție, accelerația ag are valoarea 0.30g. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns recomandata pentru proiectare este Tc = I.Os.

Conform SR 11100/1-93, amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 81, pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).

Unitiati climatice - întreaga suprafața a județului Braila aparține sectorului cu clima continentala (tinutul cu clima de câmpie). Uniformitatea reliefului de câmpie determina o omogenitate evidenta a caracteristicilor climei.

Regimul climatic general - se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente, ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire, care provoacă discontinuități stratului de zapada. In partea de E se individualizează topoclimatul specific al luncii Dunării, caracterizat prin ierni mai blinde si veri mai călduroase decât in restul câmpiei.

Radiația solara globala - înregistrează valori medii cuprinse intre 122.5 kcal/cm2an, in V si 127.5 kcal/cm2-an, in E.

Circulația generala a atmosferei - se caracterizează prin frecvente advectii de aer temperat-oceanic din V si NV, mai ales in semestrul cald si de aer temperat-continental din NE si E, mai ales in semestrul rece. Acestora li se adauga advectiile mai rare de aer arctic din N, de aer tropical-maritim din SV si S si de aer tropical-continental din SE si S.

Temperatura aerului - prezintă variatii slabe in cuprinsul județului. Influenta apelor Dunării se resimte in creșterea ușoara a valorilor temperaturii aerului. Mediile anuale cresc de la V (10.4° C, com. Movila Miresii) către E (11.1°C la Braila). Mediile lunii celei mai calde, iulie sunt, de asemenea, mai scăzute in V (22.2° C la Ion Sion) si mai ridicate in E (23.1 °C la Braila). Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, indica la rândul lor aceeași creștere a potențialului termic de la V (-3.0°C la Ion Sion) către E (-2.3°C la Braila). Maximele absolute au fost de 40,5°C la Braila (22 iulie 1943) si de 44.5°C la Ion Sion, Produsa la 10 august 1951, aceasta din urma, constituie cea mai mare valoare de temperatura a aerului Înregistrata pina in prezent pe teritoriul României. Valorile absolute sunt mai puțin coborâte decât in alte județe de câmpie. Ele au coborât pana la -29.0°C la Ion Sion (25 ianuarie 1942), - 27.5°C la Viziru (6 februarie 1954) si - 26.5°C la Braila (8 ianuarie 1947).

Numărul mediu a] zilelor de inghet este mai mare in V (110.9 la Ion Sion) si mai mic in E (98.3 la Braila), scăderea respectiva indicind creșterea potențialului termic.

Precipitațiile atmosterice - variaza in limite nu prea largi datorita uniformității reliefului. Cantitatile medii anuale sint de 440.0 mm la Braila si 488.0 mm la Viziru. Cantitatile medii lunare cele mai mari se inregistreaza in iunie, ele fiind de 63.2 mm la Braila, 72.7 mm la Viziru. Cantitiatile medii lunare cele mai mici cad in februarie si totalizează 22.9 mm la Viziru si 24.6 mm la Braila. Majoritatea precipitațiilor cad in semestrul cald, avand foarte frecvent caracter de aversa.

Cantitiatile maxime căzute in 24 de ore au atins 74.7 mm, la Ion Sion (27 iunie 1929), 83.4 mm la Faurei (20 iunie 1947), 90.2 mm la lanca (10 iulie 1943), 110.7 mm la Braila (8 iunie 1926), 117.7 mm la Viziru (13 septembrie 1899) si 126.3 mm la Corbu Vechi (23 martie 1900).

Stratul de zapada are o distribuție neuniforma atat in teritoriu (din cauza spulberării si troienirii zăpezii), cat si in timp (din cauza intervalelor de moina). Durata medie anuala oscilează in jurul valorii de 40 zile (41.6 zile la Braila). Grosimile medii decadale ajung in ianuarie si februarie pana la 8.0 cm atat in estul, cat si in vestul județului.

Vânturile - sunt in general slab influențate de relieful uniform al județului. Frecventele medii anuale Înregistrate la Braila pun in evidenta rolul de culoar de ghidare a curentilor atmosferici, pe care il joaca valea Dunării. Astfel, vânturile din N au o frecventa de 21.3 %, iar cele din S de 16.7 %. Ele sunt urmate de vânturile din NV (18.0 %) si SV (12.8 %). In partea centrala si nordica a județului, vânturile din N au o frecventa si mai mare (aproape 30.0 %), dar cele din S sunt mult mai rare (cca. 5.0 %). Frecventa medie anuala a calmului este mai redusa la Braila (8.5 %) si mai ridicata in vestul județului (peste 20.0 %). Vitezele medii anuale pe cele opt directii cardinale si intercardinale sunt mai mici la Braila (intre 1.5 si 3.1 m/s) si mai mari in vestul județului (intre 2.4 si 5.3 m/s).

Din punct de vedere al incarcarilor date de vânt, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr. 2413/01.08.2013, valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului (qb), mediata pe 10 minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona Braila, de 0.60 kPa.

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona Braila se incadreaza la o valoare caracteristica a încărcării din zapada pe sol (s,k) de 2.5 kN/m2.Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilități de depășire într-un an de 2% (sau probabilității de nedepasire intr-un an de 98%).

în conformitate cu STAS 1709/1-90 și în funcție de tipul sistemului rutier și de clasa de trafic de dimensionare a drumului, adâncimea de îngheț în complexul rutier se stabilește astfel:

 • - repartiția după indicele de umiditate Im a tipurilor climatice se face conform figurii 2 a standardului;Qtr. Phimavcrii nr. ze, KT. a»«. 1 O, Ddtobani, jud. Botobani TCUFAxyt-MAILI 07 53BV7-4D7/a33 » 7 T ’ 4 Z 3/vi afr oit@y ah aa.COM C.U.I. AQ Z*73Q90 I a JO7/2B3,'2CI 1 □

 • - valoarea maximă a indicelui de îngheț într-o perioadă de treizeci de ani este lirax30 °C x zile], pentru drumurile cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic, conform figurii 3 a standardului;

 • - media aritmetică a valorilor indicelui de îngheț din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de treizeci de ani este I3/30med, pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu și greu, conform figurii 4 a standardului;

 • - media aritmetică a valorilor indicelui de îngheț din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de treizeci de ani este I5/30, med, pentru drumurile cu sisteme rutiere neiigide, pentiu clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor, conform figurii 5 a standardului.

Prin urmare, conform acestui standard, zona studiată este caracterizată de tipul climatic I, cu indicele de umiditate Thomthwaite Im avand un Im < -20oC x zile.

De asemenea, repartiția indicelui de maxim de inghet I30lîtax = 550°C x zile.

Repatiția indicelui de îngheț din cele mai aspre trei ierni, dintr-o perioadă de 30 ani l3/3Omcd = 450°C x zile.

Conform STAS 11100/1-93 corelat cu normativ P100/1/2013 amplasamentul se caracterizează prin: Perioada de colț (PI00/2013): Tc = 1.0s;

Accelerația gravitațională (PI 00/2013): ag = 0.30g;BTR. PRIMĂVERII blR. 2Q, KT. Al, A^. 1 B, BOTDaANI, ^JUO. BOTCBANI TEl_/r*X/C-MAILi D7 33UW74Q7ZQ33 1 7 1 1 A» 2 3 ZVI AFnolT@VAMaO.DOM C.LJ.I. MO 273999 1B aO 7/2 B 3/20 1 O


—T-----T----T----T----7"----7T7

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc.

Adâncimea maximă de îngheț este 0.90 - 1.00 m de la suprafața terenului.


Zonarea după adâncimea maximă de îngheț.

20 1 O

.*• ZA • • d. Studii de teren:

 • i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Pentru a putea stabili soluția optima pentru străzile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat si un studiu geotehnic în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, corespunzător prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare" si Stabilește condițiile de fundare pentru sistemul rutier proiectat, exceptând investigarea accidentelor de teren (alunecări, etc.). Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fise cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări.

Studiul geotehnic este atașat prezentei documentatii tehnico-economice

 • ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz.

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat măsurători topografice de mare precizie utilizând echipamente moderne (GPS, statii totale, etc.). Datele obținute in urma măsurătorilor au fost prelucrate folosind programe adecvate lucrărilor de drumuri.

Studiile topografice au fost realizate in sistemul național de referința STEREO 70, plan de referința pentru cote Marea Neagra 1975, respectând normativele impuse de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Punctele rețelei de sprijin au fost materializate in teren prin tarusi metalici conform SR 3446-1/96. Densitatea medie a pro filelor este de 25.0 m.

 • e. Situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In zona amplasamentului studiat exista rețea de apă potabilă, rețea de canalizare, rețea de gaz, rețea electrică, telefonie și cablu internet -TV.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protej are, vor fi stabilite si se va dispune sau nu relocarea/protejarea acestora prin avizele pe care Beneficiarul le va obține de la furnizorii aferenti.

 • f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.

Petrografia și pedologia unei zone au influențe importante asupra infrastructurii de transport, astfel sub suprafețe care implică lucrări minime de consolidare și suprafețe care implică intervenții majore. în cazul de față nu sunt necesare lucrări de consolidare.

Apele pot genera diverse disfuncționalități în funcționarea sistemelor de transport de ex: în forma gazoasă - ceața - împiedică funcționarea sistemelor de semnalizare și poate favoriza apariția accidentelor. Efectele ceții au fost micșorate prin instalarea sistemelor performante de semnalizare.

înghețul este un obstacol important pentru toate tipurile de transport, acesta fiind combătut prin lucrările de întreținere din timpul anului.

Un mod de transport rezilient la efectele schimbărilor climatice presupune, mai înainte de toate, o infrastructură de transport durabilă. Aceasta implică, de pildă, drumuri acoperite cu materiale rezistente la fluctuațiile de temperatură și inundații. Pe lângă protejarea infrastructurii existente (prin modernizare) toată infrastructura viitoare a fost proiectată ținându-se cont de adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Inundațiile, alunecările de teren și torenții de noroi au fost nominalizate de specialiști ca fiind principalele amenințări pentru transport și în special pentru infrastructura de transport. Din acest motiv, în cadrul proiectului s-au avut în vedere și aceste fenomene și s-a tratat cu mare atenție modului de scurgere a apelor.

Sunt necesare sisteme de avertizare în timp real pentru nivelurile apei și alunecări de teren, ca și pentru evenimente extreme cu potențial distructiv. Se recomandă monitorizarea constantă, la nivel regional și local, pentru a înregistra la timp efectele evenimentelor meteorologice și riscurile pentru activitățile de transport.

Factorii antropici care pot afecta investiția sunt reprezentați de efectele produse în urma accidentelor survenite pe drumurile proiectate. Pentru a preveni aceste accidente, s-a realizat semnalizarea rutieră conform legislației aflate în vigoare.

Vulnerabilitatea unui proiect este specifica entitatii si are la baza doar cauze interne. Cauzele interne sunt:

 • - financiare;

 • - resurse umane;

 • - achiziții publice;

 • - regulamente si norme interne (ex: prevederi care exced cadru legal sau intra in contradicție cu acesta).

 • g. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice in amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Terenul pe care sunt amplasate străzile ce fac obiectul prezentei investitii, străzi ce urmeaza a fi modernizate, face parte din domeniul public al municipiului Braila și se află în administrația Consiliului Local al municipiului Braila.

Nu sunt necesare exproprieri, demolări, scoateri din circuit agricol.

Investiția are ca scop dezvoltarea serviciilor de baza pentru populația din Municipiul Braila, județul Braila, prin asigurarea unor condiții optime de transport, contribuind la creșterea gradului de civilizație, la Înfrumusețarea orașului si la imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor in zonele respective si, in perspectiva, in intreg municipiul, prin modernizarea si reabilitarea succesiva a tuturor străzilor.

 • b. Destinația construcției existente:

Conform H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificației și duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe, obiectivul se încadrează în:

Grupa 1- Construcții

Subgrupa 1.3. - Construcții pentru transporturi, poștă și telecomunicații

Clasa 1.3.7 — Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesareftrotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulare)

Subclasa 1.3.7.2. - cu îmbrăcăminte din beton asfaltic - pentru drumurile analizate.

 • c. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • d. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a. Categoria si clasa de importanta

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a HG. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor".

Categoria de importantă a obiectivului.

FACTORII DETERMINANȚI ȘI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CA TEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

Nr. crt.

Factorii determinanți

Criterii asociate

1.

Importanță vitală

 • i. oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției

 • ii. oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției

 • iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncții ale construcției

2.

Importanța socio       —

economică și culturală

 • i. mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoare a bunurilor adăpostite de construcție.

 • ii. ponderea pe care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă.

 • iii. natura și importanța funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologică

 • i. măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a mediului construit.

 • ii. gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural și construit.

 • iii. rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit.

4.

Necesitatea luării       în

considerare a duratei    de

utilizare (existentă)

 • i. durata de utilizare preconizată.

 • ii. măsura de utilizare în care performanțele alcătuirii constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsura în care performanțele funcționale depind evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

Z O 1 o

— • ZA •

Via F>rq It Consulting

STR. P»1IMAV|t»li NM. 3D, BT. a, ap. 1 B, BoTDBANlf JUD. QDTaBANI TCLVrAX/C-MAILI 0 7 8 3 8 9 7^*07/033 17 11 *3 z 3/VI APRDlT@TAHoa. BOM C.LJ.I. RC3 2739991B JO7/2H3/2OIQ

Nr. cit.

Factorii determinanți

Criterii asociate

5.

Necesitatea adoptării la condițiile locale și de mediu

 • i. măsura in care asigurarea soluțiilor constructive, dependența de condițiile de teren și de mediu.

 • ii. măsura in care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp.

 • iii. măsura in care condițiile locale de teren și de mediu determină activități/măsuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de muncă și de materiale necesare

 • i. ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate.

 • ii. volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia.

 • iii. activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia.

Nivelul apreciat al influenței criteriului

Punctajul p(i)

— Inexistent

0

- Redus

1

- Mediu

2

— Apreciabil

4

— Ridicat

6

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ STABILITĂ: NORMALĂ (C)

NR

FACTORUL DETERMINANT

k(n)

P(n)

CRIT

ERII

P(i)

p(ii)

p(iii)

1.

Importanța vitală

1,00

2

2

2

2

2.

Importanța social-economică și culturală

1,00

2

2

2

2

3.

Implicarea ecologică

1,00

1

1

1

1

4.

Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existență)

1,00

2

4

1

1

5.

Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu

1,00

1

2

1

0

2 0 10

6.

Volumul de muncă și de materiale necesare

1,00

1

1

1

1

7.

TOTAL

9

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:

P(n)k(n) = (n) xp(i) / n(i)

în care:       P(n) — punctajul factorului determinant (n)

(n) - coeficient de unicitate

p(i) — punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n)

n(i) — numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate în considerare.

Categoria de importanță a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Excepțională (A)

> 30

- Deosebită (B)

18... 29

- Normală (C)

6... 17

- Redusă    (D)

< 5

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 - articolul 9, completată cu Legea nr. 82/1998, străzile modernizate sunt împărțite în străzi de categoria a IlI-a, cu partea carosabilă de 6.00 - 7.00 m si străzi de categoria a IV-a cu partea carosabilă de 3.00 - 5.00 m.

 • b. Cod in Lista monumentelor istorice, după caz.

Nu este cazul.

 • c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție.

Perioada de execuție a lucrărilor propuse este de 14 luni.

 • d. Suprafața construita

Suprafața totală ocupata de lucrări este de cca. 120,000.00 mp.

 • e. Suprafața construita desfasurata

Având in vedere natura investiției, respectiv modernizare si reablitare strada, suprafața construita coincide cu suprafața construita desfasurata.

 • f. Valoarea de inventar a construcției.

Valoare de inventar a construcției va fi stabilita in urma execuției lucrărilor.

 • g. Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente,

Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energectic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de Întreținere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

în plan, străzile expertizate au o lungime totală de cca. 9.85 km (conform ridicării topometrice) fiind în genera! în aliniament, având o structură rectangulară.

în profil longitudinal, străzile prezintă în principal declivități de maxim 2 %, însă se întâlnesc local sectoare cu declivități sub declivitatea minimă admisibilă de 0.20 %, pe aceste sectoare nefiind asigurată scurgerea apelor în sens longitudinal.

în profil transversal, străzile expertizate au partea carosabilă variabilă între 2.20 - 8.00 m și sunt local mărginite de trotuare și de spații verzi.

Structura rutieră existentă

în urma examinării vizuale, se constată că străzile sunt în prezent din balast și piatră spartă, excepție făcând Str. Cazasului, Str. Deltei care sunt în prezent—din_.piatrâ_cu_bjcă. De asemenea, străzile Prahovei și Cazasului, la intersecția cu alte străzi asfaltate, prezintă îmbrăcămine asfaltică. Aceste străzi prezintă degradări specifice drumurilor cu îmbrăcăminți rutiere nemodernizate; gropi, făgașe, cedări locale, denivelări. Toate aceste degradări fac ca traficul rutier în această zonă să se desfășoare cu mare greutate, mai ales în perioadele cu precipitații.

Dispozitive de scurgere a apelor pluviale

Pentru evacuarea apelor pluviale există în prezent pe anumite străzi șanțuri sau rigole din pământ, însă acestea sunt colmatate și nu asigura o preluare corespunzătoare a apelor pluviale. Există guri de scurgere la intersecția cu străzi care nu fac obiectul acestei expertize.

Poduri și podețe

Local, există podețe de acces la proprietăți pe drumurile pe care sunt dispuse dispozitive pentru preluarea apelor pluviale.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagonistic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, strazile/sectoarele de străzi ce fac obiectul prezentei documentatii nu asigura condițiile necesare desfășurării unui trafic auto si pietonal in condiții de siguranța si confort, de aceea se recomanda modernizarea acestora. -.J

Caracteristic pentru străzile ce fac obiectul proiectului este ca in prezent sunt pietruite, starea lor tehnica fiind „rea” datorita faptului ca zestrea existenta este contaminata cu pamant, nu sunt amenajate trotuare pietonale si nu este asigurata o sistematizare corespunzătoare care sa asigure evacuarea apelor pluviale.

Investitorul are obligația să prezinte proiectul la verificatori de proiecte atestați de M.L.P.A.T. la cerința rezistenta și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație.

Orice modificare fată de proiectul inițial se va face numai cu avizul proiectantului inițial.

Nerespectarea acestei prevederi exonerează proiectantul de orice răspundere civilă sau penală, prevăzută de legislația în vigoare. Asigurarea unei execuții corecte a lucrărilor de construcții se poate face numai cu responsabili tehnici și diriginți de specialitate atestați, în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Principalele categorii de lucrări care actualmente nu au asigurate cerințele de calitate sunt prezentate mai jos, astfel:

Denumirea cerinței de calitate conform Legii nr. 10/1995

Denumirea categoriilor de lucrări care nu au asigurate cerințele de calitate cf. Legii nr. 10/1995

A.

REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Ai

Dimensionarea și verificarea sistemului rutier funcție de trafic și de capacitatea portantă a straturilor componente și a terenului de fundare

• Sistemele rutiere actuale nu asigură capacitatea portantă necesară pentru traficul actual si de persepctiva:- sistemele rutiere existente sunt de natura "provizorii”;- în zonele în care s-a intervenit pentru realizarea lucrărilor de apă și canalizare, sistemul rutier existent, prezintă deseori cedări, iar grosimea și componența straturilor este variabilă. CERINȚA NEASIGURATA

A2

Suprafața de rulare trebuie să asigure o circulație fără riscuri- pianeitatea suprafeței de rulare determinata de indicele de planeitate IRI (m/km)-

 • • Pianeitatea suprafeței de rulare este neuniformă și denivelată atât în plan orizontal cât și vertical. Suprafața este permeabilă și alunecoasa.

 • • Rugozitatea suprafeței de rulare

2 0 10

ZA

Via Pro It Consulting

ST».       VEMII NH. 2 S , KT. , A.F». 1 B, SOTOKANI, JUD. BOTOKaNI

TEL/FAX/K-MAIUl O *7 S 3 O 9 "7 -4O '7/0 3 3 1 *7 » ) -4 2 3/VIAPHDIT@YAHnn.QQM C.UJ.I. RD 2*739991 D JO *7/2 e 3/2 O 1 O

rugozitatea suprafeței de rulare

-acest indicator se evalueaza doar in cazul imbracamintilor modernizate. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIEREA EXISTENTA ESTE NEMODERNIZATA.

A4

Asigurarea evacuării apelor, in mod rapid, de pe suprafața carosabilă și necarosabilă a drumului, prin pante transversale și longitudinale, guri de scurgere etc.

• Nu este asigurată evacuarea rapidă a apelor de pe suprafața carosabilă și necarosabilă a străzii prin pante transversale și longitudinale, rigole, șanțuri, drenuri și guri de scurgere.

CERINȚA NEASIGURATA

A4

Elementele geometrice în profil transversal - număr benzi - lățime benzi - panta transversala

 • • Străzile nu sint amenajate corespunzător in profil transversal conform prescripțiilor tehnice actuale. Benzile nu sint delimitate corespunzător.

 • • Latimea benzilor de circulație este variabila.

 • • Panta transversala nu este conform normativelor.CERINTA NEASIGURATA

A5

Elementele geometrice în plan-unghiuri dintre aliniamente succesive - raza curbelor

 • - distanta minima intre intersecții

 • - lungimea aliniamentelor

 • • Străzile nu sunt dotate cu trotuare amenajate corespunzător pentru circulația pietonilor.

 • • Elementele geometrice in plan se mențin, cu imbunatatiri maxim posibile funcție de spațiul existent intre proprietăți. CERINȚA ASIGURATA PARȚIAL

A6

Elemente geometrice in profil longitudinal

• Nu sunt asigurate următoarele condiții:- lungimea minimă a pasului de proiectare;

- razele minime de racordare verticală.

Prin proiectare se vor aduce imbunatatiri ale acestora. CERINȚA ASIGURATA PARȚIAL

A7

Amenajarea curbelor în plan și spațiu

• Se vor executa conform STAS 863/85; STAS 10144/3/91 și STAS 10144/4/95.

B

SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Bl

Starea de degradare a îmbrăcăminții rutiere determinată de indicele global de degradare I.G. și indicele de degradare I.D.

• Străzile sunt in general pietruite si au următoarele tipuri de defecțiuni / degradări:

la suprafeța de rulare:

 • - văluiri și refulări;

 • - piatra alergătoare;

 • - praguri.

la structura rutiera:

 • - făgașe longitudinale;

 • - gropi;

ale complexului rutier:

 • - tasări;

 • - pietruire contaminata cu pamant.

CERINȚA NE ASIGURAT A

B2

Siguranța circulației

- indicatoare rutiere - marcaje rutiere

 • • Străzile sint dotate parțial cu indicatoare de circulație

 • • Nu exista marcaje rutiere

Prin proiect

- se vor reface marcajele longitudinale si transversale si se vor monta indicatoarele rutiere care lipsesc

Eitr. pniMAvrnu Nn. zzs, rT. a,     IO, □□tdbani, >juo. □□todani

tcl/fax/omaii_: o7 s3b 9 v-ao7/03 3 i ~7 1 i «a Z3/vi AFnniT@YAnnn.naM C.U.I. R O 2739991B   JD7/2B3/2D1O

CERINȚA ASIGURATA PARȚIAL

c

SIGURANȚA LA FOC

- asigurarea căilor de acces ale vehiculelor de intervenție

- marcarea căilor de evacuare, acces, intervenție

 • • Asigurarea cailor de acces a autovehiculelor pentru intervenție se face greoi

 • • Cai de evacuare, acces intervenții nemarcate

CERINȚA NEASIGURATA

D

IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

- poluarea aerului cu praf

- plantații rutiere

 • • Datorita faptului ca străzile sint pietruite poluarea cu praf afecteaza zonele adiacente in special gospodăriile riveranilor

 • • Exista plantatii rutiere pe străzile studiate.

Prin proiect se vor reface spatiile verzi si se vor planta arbori

CERINȚA ASIGURATA PARȚIAL

E

IZOLAȚIE TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE

• Nu este asigurata economia de energie in exploatarea străzilor (construcției existente) datorita stării tehnice actuale: ”rea”

- autovehiculele consuma mai mult combustibil, lubrifiant! si anvelope.

CERINȚA NEASIGURATA

F

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

- asigurarea unui nivel de zgomot în limite admisibile

• Defecțiunile la suprafața de rulare pietruita conduc la dese franari si accelerări, la viteza de circulație scăzută a mijloacelor auto care compun traficul rutier.

Astfel, se produce depășirea nivelul admis de zgomot.

CERINȚA NEASIGURATA

Sistemele rutiere noi, proiectate, vor fi adaptate categoriei străzii respective, in funcție de caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, de traficul rutier și de alcătuirea actuală a structurii îmbrăcămintei și complexului rutier, astfel incat sa se asigure capacitatea portanta corespunzătoare.

Se vor asigura sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale, se va revizui/completa semnalizarea rutiera, spatiile verzi aferente străzilor studiate vor fi prevăzute in funcție de distanta existenta intre fronturile proprietăților.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

ZA, «•-

Via Prd It Consulting

HTH, PmMAVCmi    2e, ev, -A, AF, 1 Q, DdTDBANl. JUD. QQTDaANI

tcl/fasVc-maiu O7B3Q W7-*D?/C33 1 *7 T 1 2 3A-iA-HDiT@vAHno.cn M

C.LJ.i. RD 2*73999 1 B J O 7/2B 3/2 o 1 □

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagosticare:

 • a. Clasa de risc seismic:

Conform STAS 11100/1-93 corelat cu normativ PI 00/1/2013 amplasamentul se caracterizează prin: Perioada de colț (PI00/2013): Tc = 1.0s;

Accelerația gravitațională (PI00/2013): ag = 0.30g;

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc.

 • b. Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție:

In cadrul obiectivului s-au analizat două scenarii:

Scenariul Nr. I - de a nu se interveni (scenariul fără investiție) și de a nu se investi în infrastructură pentru modernizarea străzilor din cartierul Lacul Dulce al Municipiului Braila.

Acest scenariu presupune continuarea lucrărilor de întreținere a străzilor, în limita fondurilor disponibile.

Pe aceasta variantă, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient, lucrările executate sunt de regulă de calitate redusă, degradările vor apărea la scurt timp datorită stagnării apelor pe platforma diurnului, in canalizarea pluviala existenta care nu face fata cantitatii de ape pluviale colectate. Nu există posibilitatea controlului de către specialiști, cu mijloace adecvate, pe faze de execuție a lucrărilor.

In această variantă poate mai puțin costisitoare, starea străzilor din cartierul Lacu Roșu se menține in condiții necorespunzâtoare, care duc la o insatisfacție din punct de vedere social al locuitorilor și la o inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucrări de întreținere va provoca în continuare disconfort pentru locuitori, va îngreuna accesul autorităților, a ambulanței, poliției, pompierilor și a jandarmeriei, iar valoarea proprietăților va rămâne la un nivel scăzut.

Scenariul Nr. II - de a moderniza infrastructura

Modernizarea va consta în realizarea unei structuri rutiere modeme, corectarea profilului longitudinal și transversal, asigurarea și preluarea apelor pluviale, asigurarea siguranței circulației.

în acest scenariu (de a moderniza infrastructura) s-au analizat două soluții:

Soluția 1: - sistem rutier rigid

Modernizarea si reabilitatea sistemului rutier existent prin:

 • • strat de forma din balast, in grosime de 10 cm după compactare;

 • • strat de fundație din balast in grosime de 25 cm după compactare;

 • • strat de nisip 0...4 mm - 3 cm;

 • • dală de beton de ciment rutier BcR 4.0 - 21 cm.

7A

Via Pro It c o rxi s ui lti im b

Qtfi. Primavcrh iwir. 2 E3, kt. 4( Al*, 1 O. O cttci«« ahi. jud. Dotobani TCUrAX/C-MAlVI n7S3A57AO7/O33 1 -7 1 1 d 23/ViafHD>Y@yahOO.COM C.U.I. RO 273900 16 JD7/2H3/2nia

Soluția 2: - sistem rutier suplu

Modernizarea si reabilitarea sistemului rutier existent prin:

 • • strat de forma din sol stabilizat cu lianți hidraulici (Dorosol), in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 6400:84.

 • • strat de fundație din balast in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 6400-84 si SREN 13242:2013.

 • • strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013.

 • • strat de legătura BAD 22,4 in grosime 6 cm, conform SR EN 1308-5:2008 si AND 605:2016.

 • • strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm, conform SR EN 1308-5:2008 si AND 605:2016.

Aceste soluții țin cont că traseul în plan al drumurilor nu se va modifica.

 • c. Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fl dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Se pot aplica ambele soluții, în funcție de posibilitățile locale și de cerințele beneficiarului. Soluția aleasă se va verifica la traficul actual și de perspectivă precum și la îngheț de către proiectant.

Se recomandă soluția 2 ce asigură o durată de serviciu de 15 de ani.

 • d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

Analiza comparativă între cele două soluții:

Nr.

crt.

Criterii de analiză și selecție alternativă

Soluția I

Structură rutieră tip rigidă

Soluția II

Structură rutieră tip suplă

1

Durată de exploatare mare/mica (5/1)

5

2

2

Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut bun / slab (5/1)

5

5

3

Raport utilizare / aliniament sau curbă da/nu (5/1)

5

3

4

Raport utilizare / temperatură mediu ambient bun/slab (5/1)

4

2

za i □

Nr.

crt.

Criterii de analiză și selecție alternativă

Soluția I

Structură rutieră tip rigidă

Soluția II

Structură rutieră tip suplă

5

Raport rezistență la uzură / trafic mare / mic

5

3

6

Rezistență la acțiunea agenților petrolieri ce acționează accidental da /nu (5/1)

5

4

7

Poluarea în execuție nu/da (5/1)

4

4

8

Poluarea în exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea nocturnă (5/1)

5

5

10

Necesită utilaje specializate de execuție cu întreținere atentă da/nu

3

3

11

Necesită adaptarea traficului la execuție nu/da (5/1)

2

4

12

Durată mică / mare de la punerea în opera la darea în circulație (5/1)

3

5

13

Necesită execuția și întreținerea atentă a rosturilor transversale nu/da (5/1)

4

5

14

Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă ușor/greu (5/1)

4

5

15

Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1)

4

5

16

Riscuri de execuție (5/1)

5

4

17

Corecțiile în execuție se fac ușor/greu (5/1)

5

2

18

Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1)

5

3

19

Execuția facilă pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,supralărgiri foarte mari) da/nu (5/1)

5

5

20

Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente se poate face da/nu (5/1)

5

5

21

Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1)

4

4

TOTAL

83

89

Punctaj realizat:

 • - Structura rutieră tip rigidă - sol. 1 = 83 puncte.

 • - Structura rutieră tip suplă - sol. 2 = 89 puncte;

Față de punctajul maxim - minim, care este 105 și respectiv 21, structura rutieră de tip suplă - soluția 2 ca fiind varianta optimă, se califică realizând 89 puncte, față de structura rutieră din soluția 1, care a obținut 83 puncte.

Ținând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluție de modernizare a drumurilor să fie adoptata Soluția II.

Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere economic, social și de mediu:

4 asigurarea unei infrastructuri rutiere corespunzătoare pentru îmbunătățirea si dezvoltarea economica a zonei;

4 creșterea vitezei de circulație;

4 reducerea consumului de carburanți, lubrifianți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață a autovehiculelor;

4- reducerea costurilor de operare a transportului;

4- reducerea costurilor de exploatare;

4 reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranța;

4- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriu;

4 asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale;

4- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;

4 creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

4- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari in administrație, sănătate, învățământ;

4 atragerea de noi operatori economici;

4 crearea de noi locuri de munca;

4 creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice;

4 creșterea implicit a calității vieții în mediul urban;

4 reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social;

Prin modernizarea străzilor propuse se vor asigura cerințele pentru îndeplinirea condițiilor de siguranță și confort ale traficului rutier.

Având în vedere că străzile expertizate sunt mărginite de proprietăți (de tip proprietăți particulare), se va căuta pe cât posibil să se păstreze traseul existent astfel încât elementele geometrice ale traseului în plan să rămână nemodificate.

Acolo unde nu sunt proprietăți, se poate modifica traseul astfel încât să corespundă condițiilor de circulație impuse prin temă. Se vor corecta curbele care au raze mici astfel încât să se asigure o viteză de proiectare (de bază) de 50 km/h.

In profil longitudinal se va așeza linia roșie astfel încât să se asigure scurgerea apelor și să se respecte valorile minime și maxime ale declivităților admisibile.

Prin modernizarea tronsoanelor de drum propuse, structura rutieră proiectată va corespunde cerințelor unor străzi de categoria tehnică a -IlI-a și a IV-a.

Dacă nu există posibilitatea amenajării unui sistem de canalizare pluvială (ceea ce se recomandă), pentru colectarea apelor de suprafață din zona străzilor studiate se vor proiecta rigole / șanțuri din pământ, șanțuri din beton si rigole carosabile în funcție de declivități și de spațiul existent între proprietăți, ținând seama de prevederile STAS 10796/2 - „Construc/ii necesare pentru colectarea și evacuarea apelor. Rigole, șan/uri și casiuri", acolo unde in prezent nu exista dispozitive pentru preluarea apelor pluviale.

De asemenea, pentru asigurarea scurgerii apelor din zona străzilor, se vor proiecta podețe noi, acolo unde este cazul.

Atât rigole/șanțurile cât și podețele vor fi dimensionate de către proiectant.

în punctele de minim ale terenului în sens longitudinal, în funcție de situația din teren, dacă este cazul, se vor amplasa podețe pentru descărcarea șanțurilor. După caz, pentru asigurarea accesului la proprietăți și pe străzile laterale intersectate, se vor prevedea podețe în vederea asigurării continuității șanțurilor.

Eventualele ape pătrunse în fundația drumului vor fi evacuate prin intermediul stratului drenant continuu din balast în șanțurile sau rigolele drumului sau pe taluzui de rambleu, după caz.

Se va asigura un marcaj rutier corespunzător și o semnalizare verticală cu semne de circulație de avertizare și reglementare conform normelor în vigoare.

 • 5. Identificarea scenariilor/opti linilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora

  • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzând:

 • a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

In funcție de configurația existenta, străzile au fost sistematizate prin proiectarea elementelor geometrice, astfel încât aceasta sa îndeplinească condițiile impuse de circulația rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare.

Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor STAS 863-85 si normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor in vigoare aprobate prin Ordinul 1296/2017 al Ministrului Transporturilor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.

S-a păstrat traseul existent al străzilor, corectându-se curbele care au impus acest lucru si unde limita proprietăților învecinate a permis acest lucru. Viteza de baza adoptata are valoarea de 30 km/h.

Elementele geometrice ale traseului în plan urmăresc traseul actual a! străzilor, facându-se doar acele corectări necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.

Prezenta documentație de avizare a lucrărilor de intervenție propune modernizarea unor strazi/sectoare străzi situate pe raza cartierului Lacu Dulce din municipiul Braila.

Lungimea totala a străzilor ce fac obiectul prezentului proiect, conform ridicărilor topogr afice, este de 9.85 km.

Proiectarea străzilor se va realiza ținând seama de următoarele aspecte:

 • - recomandările expertului teluric;

 • - categoria funcționala a străzilor;

 • - de traficul rutier actual si de perspectiva;

 • - de siguranța circulației;

 • - de norme tehnice aflate in vigoare;

 • - de factori economici și sociali;- protecția mediului înconjurător;

 • - planurile de urbanism și amenajarea teritoriului.

Prin proiect va fi prevăzut un complex de lucrări de modernizare, în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale a străzilor, prin realizarea caruia se vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale străzilor, corespunzător creșterii traficului pe durata normală de funcționare (durata inițială sau între două reparații capitale).

Durata normală de funcționare:

 • • pentru partea carosabila a străzilor modernizate cu „îmbrăcăminți bituminoase pe piatră spartă sau alte materiale granulare” durata normala de funcționare este de 15 ani;

 • • pentru trotuare cu „îmbrăcăminți bituminoase, dale beton, beton monolit” durata normala de funcționare este de 20-30 ani,conform cu „Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor”, indicativ NE-O33-O5.

Din punct de vedere al tehnologiei de execuție a lucrărilor propuse in cadrul obiectivului de investitii, se au în vedere următoarele categorii lucrări:

 • • lucrări preliminarea constând in: Curatarea de tufișuri si arbori, Taierea arborilor, Scoaterea rădăcinilor de la arbori, Spargerea betonului simplu sau a zidăriei din piatra;

 • • lucrări de terasamente constând in: Săpături pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat, Tratarea zonelor cu "perne pamant", Strat de forma din pamant stabilizat cu lianți hidraulici (DOROSOL);

 • • lucrări de drumuri constând in: frezarea mixturilor asfaltice existente (unde este cazul), desfacerea pavajului din piatra cubica (unde este cazul), execuție strat de fundație din balast, execuție strat de baza din piatra sparta, montare borduri prefabricate mari 20 x 25cm, execuție strat de legătură din beton asfaltic deschis, execuție strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata;

 • • lucrări de trotuare constând in: execuție strat de balast, execuție strat din beton de ciment, execuție strat de uzura din beton asfaltic;

 • • lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor in afara pârtii carosabile;

 • • aducerea la cota a utilităților;

 • • lucrări de relocare a rețelelor din amplasament;

 • • lucrări pentru siguranța circulației constând in semnalizarea rutiera orizontala si verticala;

TRASEU IN PLAN

Traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului și a situației existente în ceea ce privește limitele de proprietăți, urmărește întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor, imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice în plan sunt stabilite în conformitate cu STAS 10144/3-1991, pentru viteza de proiectare (de bază) de V=30 km/h pentru străzile de categoria a I V-a, respectiv 40 - 50 km/h pentru străzile de categoria a lll-a.

în planul de situație propus au fost trecute toate elementele geometrice necesare trasării curbelor, precum și poziția punctelor de tangență sau de frângere.

TRASEU IN PROFIL LONGITUDINAL

Menținerea traseului in plan a străzilor a condus si la menținerea declivitatilor traseelor actuale. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajările in plan pentru accesul la proprietățile adiacente, astfel incat volumul de lucrări necesar sa fie pe cat posibil redus.

TRASEU IN PROFIL TRANSVERSAL

Modernizarea străzilor se va face cu încadrarea in limita pârtii carosabile existente, pe cat posibil cu respectarea prescripțiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS 10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane, aprobate cu ordin MT nr. 49/98, in funcție de categoria străzii existente.

In secțiune transversala străzile se prezintă astfel:

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

 • - Străzi de categoria tehnică a IV-a, cu o banda de circulație:

 • - parte carosabilă: 3.50 m

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „strasina”

 • - încadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: 2 x 1.00 m

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

 • - Străzi de categoria tehnică a lll-a, cu două benzi de circulație:

 • - parte carosabilă: 2 x 2.75 banda de circulație = 5.50 m;

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperiș”

- încadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm - trotuare: 2 x 1.50 m

 • ■ > PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

 • - Străzi de categoria tehnică a III-a, cu două benzi de circulație:

 • - parte carosabilă: 2 x 3.00 banda de circulație = 6.00 in;

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperiș”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: 2 x 1.50 m

 • - rigola betonata.

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

 • - Străzi de categoria tehnică a III-a, cu două benzi de circulație:

 • - parte carosabilă: 2 x 3.50 banda de circulație = 7.00 m;

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperiș”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: 2 x 1.50 m

+ PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

 • - Străzi de categoria tehnică a IV-a, cu o singura benza de circulație:

 • - parte carosabilă: 3.50 m

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „streasina”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: I x 1.50 m

+ PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

 • - Străzi de categoria tehnică a IV-a, cu o singura banda de circulație:

 • - parte carosabilă: 3.00 m

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „streasina”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

PROFIL TRANSVERSAL TIP 7

 • - Străzi de categoria tehnică a III-a, cu două benzi de circulație:

 • - parte carosabilă: 2 x 3.00 banda de circulație = 6.00 m;

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperiș”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: 1 x 1.50 m

20 1 O

+ PROFIL TRANSVERSAL TIP 8

 • - Străzi de categoria tehnică a IV-a, cu o singura banda de circulație:

 • - parte carosabilă: 4.00 m

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „streasina"

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

 • - trotuare: 2 x 1,00 m.

PROFIL TRANSVERSAL TIP 9

 • - Străzi de categoria tehnică a iii-a, cu două benzi de circulație:

 • - parte carosabilă: 2 x 2.75 banda de circulație = 5.50 m;

 • - panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperiș”

 • - incadrarea pârtii carosabile cu borduri prefabricate 20 x 25 cm

STRUCTURA RUTIERA

Pentru o dimensionare cât mai corectă a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru: - modul de alcătuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;

 • - caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare;

 • - regimul hidrologic al complexului rutier;

 • - tipul profilului transversal;

 • - modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafața.

Odata cu incadrarea sistemului rutier se va tine cont de accesele la proprietăți urmând ca bordura carosabila sa fie coborâta pe o lungime de 4.0 m cu o denivelare fata de partea carosabila de 3...5 cm.

In zona intersecțiilor si acolo unde se impune se vor executa rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati in conformitate cu normativele tehnice aflate in vigoare.

Pentru prevenirea degradării drumurilor datorită acțiunii factorilor precum trafic, capacitate portantă, condiții de exploatare și mediu înconjurător, se impune: - dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru asigurarea preluării în bune condiții a sarcinilor din trafic, în special din traficul greu în condițiile de exploatare date;

 • - protejarea straturilor rutiere și a pământului din patul drumului de acțiunea apelor prin luarea măsurilor necesare pentru evacuarea acestora și etanșarea îmbrăcămintei;

 • - asigurarea la acțiunea îngheț-dezghețului;

 • - ranforsarea complexelor rutiere cu durată de exploatare depășită;

 • - controlul traficului din punct de vedere al tonajului.

COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea pluviala subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Se propune extinderea rețelei de canalizare pluviala astfel fiind realizata din tuburi PVC pe care s-au prevăzut cămine de vizitare din beton . Conducta principala de canalizare pluviala (canalul colector) este din țeava PVC-K.G, SN8 si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN400). Conductele vor fi imbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 cu adâncimi cuprinse intre 1.50m si 2.00m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Capacele căminelor de canalizare vor fi montate la cotele impuse de elementele proiectate ale străzii (ridicate/coborate). La carosabil, rama va fi montata deasupra piesei din beton cu 4 cm egala cu grosimea stratului de uzura.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Semnalizarea rutiera pe timpul execuției are rolul de asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de circulație pentru presemnaiizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucrează piloți de dirijare a traficului, instruiți in mod corespunzător, dotați cu stație de emisie recepție si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulației. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura funcționarea corespunzătoare a acestora. Daca este necesara închiderea temporara sau definitiva a unui tronson de drum este necesara anunțarea din timp a factorilor din administrarea locala de care aparține tronsonul de drum închis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp in care se va închide si traseul ocolitor de urmat pentru depășirea acestuia.

După execuția lucrărilor de amenajare a pârtii carosabile este necesara realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulație. Marcajele longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulație si pentru marcarea zonelor de interdicție a depășirilor.

Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea drumului cu asigurarea protejării trecătorilor.

Semnalizarea rutiera temporara propusa pentru realizarea obiectivului de investitii va tine cont de graficul de execuție a lucrărilor.
Semnalizarea rutieră pe timpul execuției - în perioada de execuție se va asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de reglementare a circulației, pentru presemnalizarea și semnalizarea zonelor de lucru.

In cazul în care este necesară închiderea temporară sau definitivă a unui tronson de drum, este necesară anunțarea din timp a factorilor din administrația locală de care aparține tronsonul de drum închis, se vor monta indicatori rutieri de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp în care se va închide, și traseul ocolitor de urmat pentru depășirea acestuia.

Lucrările se vor face în serie cu utilajele și echipele de lucru, conform ofertei făcute de executant si vor fi semnalizate cu indicatoare temporare tip, conform Ordinului 1112 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

Semnalizarea rutieră după execuția lucrărilor de amenajare a părții carosabile prin realizarea marcajelor longitudinale și a marcajelor transversale, conform SR 1848/7, precum si montarea de indicatoare de circulație conform SR 1848/1/2/3.

Elementele privind semnalizarea rutiera vor fi amplasate conform planurilor de situație proiectate.

Nr.

Crt

Denumire strada

Poziții km.

Lungime proiectata

Denumire

Profil transversal tip aplicat

Lungime

început

Sfârșit

început

Sfârșit

1

Str

Alunului

0,00

104,00

104,00

P.T.T. 01

0,00

104,00

104,00

2

Str

Arad

0,00

385,00

385,00

P.T.T. 02

0,00

385,00

385,00

3

Str

Aurel Vlaciu

0,00

239,00

239,00

P.T.T. 02

0,00

239,00

239,00

4

Str

Avram lancu

0,00

131,00

131,00

P.T.T. 02

0,00

131,00

131,00

5

Str

Bicaz

0,00

383,00

383,00

P.T.T. 02

0,00

383,00

383,00

6

Str

Bistriței

0,00

166,00

166,00

P.T.T. 02

0,00

166,00

166,00

7

Str

Bradului

0,00

283,00

283,00

P.T.T. 02

0,00

283,00

283,00

8

Str

Caisului

0,00

164,00

167,00

P.T.T. 01

0,00

167,00

167,00

P.T.T. 02

0,00

105,00

105,00

9

Str

Ca râmi dări

0,00

421,00

421,00

P.T.T. 03

105,00

200,00

95,00

P.T.T. 02

200,00

421,00

221,00

10

Str

Carpenului

0,00

358,00

358,00

P.T.T. 02

0,00

358,00

358,00

11

Str

Cazasului

0,00

1114,0 0

1114,00

P.T.T. 04

P.T.T. 02

0,00

480,00

480,00

1114,00

480,00

634,00

P.T.T. 02

0,00

340,00

340,00

12

Str

Cezar Boi Hac

0,00

479,00

479,00

P.T.T. 05

340,00

410,00

70,00

P.T.T. 01

410,00

479,00

69,00

13

Str

Dej

0,00

205,00

205,00

P.T.T. 02

P.T.T. 01

0,00

140.00

140,00

205,00

140,00

65,00

14

Str

Deltei

0,00

373,00

373,00

P.T.T. 04

0,00

373,00

373,00

15

Str

Dorului

0,00

640,00

640,00

P.T.T. 06

0,00

340,00

340,00

Nr.

Crt

Denumire strada

Poziții km.

Lungime proiectata

Denumire

Profil transversal tip aplicat

Lungime

Început

Sfârșit

început

Sfârșit

P.T.T. 02

340,00

640,00

300,00

16

Str

Egalitarii

0,00

132,00

132,00

P.T.T. 01

0,00

132,00

132,00

17

Fund.

Carpenului

0,00

75,00

75,00

P.T.T. 01

0,00

75,00

75,00

18

Fund,

Lacului

0,00

103,00

103,00

P.T.T. 01

0,00

103,00

103,00

19

Fund.

Macului

0,00

80,00

80,00

P.T.T. 01

0,00

80,00

80,00

20

Fund.

Racului

0,00

84,00

84,00

P.T.T. 01

0,00

84,00

84,00

21

Fund.

Ramnicu Sarat

0,00

333,00

333,00

P.T.T. 06

P.T.T. 01

0,00

60,00

60,00

333,00

60,00

273,00

22

Str

Grădinarilor 1

0,00

92,00

92,00

P.T.T, 01

0,00

92,00

92,00

P.T.T. 01

0,00

30,00

30,00

23

Str

Grădinarilor 2

0,00

461,00

461,00

P.T.T. 06

P.T.T. 07

30,00

60,00

60,00

380,00

30,00

320,00

P.T.T. 02

380,00

461,00

81,00

24

Str

lalomitei

0,00

207,00

207,00

P.T.T. 02

P.T.T. 01

0,00

75,00

75.00

207,00

75,00

132,00

25

Str

Ion Neculce

0,00

234,00

234,00

P.T.T. 02

0,00

234,00

234,00

26

Str

Jiului

0,00

140,00

140,00

P.T.T. 01

P.T.T. 02

0,00

90,00

90,00

140,00

90,00

50,00

27

Str

Maghiranului 1

0,00

60,00

60,00

P.T.T. 01

0,00

60,00

60,00

P.T.T. 01

0,00

60,00

60,00

28

Str

Maghiranului 2

0,00

117,00

117,00

P.T.T. 06

60,00

70,00

10,00

P.T.T. 01

70,00

117,00

47,00

29

Str

Miron Costin

0,00

451,00

451,00

P.T.T. 02

0,00

451,00

451,00

30

Str

Motrului

0,00

270,00

270,00

P.T.T. 02

P.T.T. 01

0,00

105,00

105,00

270,00

105,00

165,00

31

Str

Nasaud

0,00

99,00

99,00

P.T.T. 02

0,00

99,00

99,00

32

Str

Pandurilor

0,00

126,00

126,00

P.T.T. 02

0,00

126,00

126,00

P.T.T. 08

0,00

260,00

260,00

33

Str

Prahovei

0,00

673,00

673,00

P.T.T. 02

260,00

600,00

340,00

P.T.T. 01

600,00

673,00

73,00

34

Str

Ștefan

Sacareanu 1

0,00

369,00

369,00

P.T.T. 09

P.T.T. 02

0,00

60,00

60,00

369,00

60,00

309,00

35

Str

Ștefan

Sacareanu 2

0,00

211,00

211,00

P.T.T. 02

0,00

211,00

211,00

36

Str

Arad 2

0,00

53,00

53,00

P.T.T. 06

0,00

53,00

53,00

CONCL UZII SI RECOMANDA RI

Beneficiarul va urmări realizarea tuturor lucrărilor prevăzute la timp, deoarece recepția finală nu se poate face fără ca toate lucrările să fie finalizate.

Pe timpul execuției se va respecta programul pentru controlul calității lucrărilor.

in vederea asigurării calității, în conformitate cu normele în vigoare este absolut necesar ca supravegherea și urmărirea lucrărilor să fie asigurate de o persoană numită de conducerea unității și atestată de către Inspectoratul în Construcții.

Conform H.G. 766/1997 privind Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, din analiza punctajului total obținut prin luarea în considerare a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor șase factori determinanți: rezultă categoria de importanță C - lucrări de importanță normală.

Sistemul calității în proiectare are la bază prevederile din „Legea 10/24 ianuarie 1995 -Privind calitatea în construcții", cele din „SR EN ISO - 9001/SEPT. 1995 - Sistemele calității -Model pentru asigurarea calității în proiectare, dezvoltare, producție, montaj și service", precum și cele din „HG 925/1995 - regulament de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor".

Ținând cont de faptul ca studiile topografice au fost efectuate in sistem tridimensional (Stereo 70, Sistem de referința pentru cote Marea Neagra 1975) cu echipamente de mare precizie dar si pentru îndeplinirea cerințelor de precizie impuse, atat din punct de vedere al mărimii (±20 mm) cat si al omogenității acestora in lungul traseului ce urmeaza a fi modernizat, se recomanda ca utilajele (autogreder, buldozer) folosite la execuția straturilor de fundație sa fie prevăzute cu sisteme automate de dirijare a lamei, dirijarea facandu-se in concordanta cu datele proiectate.

Pentiu realizarea unor lucrări de calitate, in conformitate cu normele europene, se recomanda ca execuția rigolelor din beton sa se realizeze cu utilaje specifice respectiv finisor/repartizator de beton dotat cu cofraj glisant si palpator ce asigura astemerea uniforma a betonului la grosimea si cota prescrisa.

La faza următoare de proiectare se va studia posibilitatea îmbunătățirii caracteristilor pentiu mixtura asfaltica utilizata ca strat de uzura la partea carosabila urmărind in special obținerea unor proprietăți fonoabsorbante in vederea reducerii zgomotului, cu încadrarea in costurile proiectului.

Va fi asigurat accesul la proprietăți pe toata durata execuției lucrărilor.

Se vor respecta normativele în vigoare în ceea ce privește execuția lucrărilor, calitatea materialelor, semnalizarea pe timpul execuției și semnalizarea definitivă (STAS 1848/2011 si HG 85/2003).

La execuția lucrărilor se vor respecta prescripțiile și normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

Documentația de proiectare va trebui să detalieze soluțiile tehnice, prevăzând tehnologii de execuție moderne și eficiente economic.

In vederea asigurării calității în construcții, criteriul de verificare a cerințelor esențiale pentru lucrările cuprinse în proiect sunt: A4 , B2, Dl-conform Nomenclatorului pe domenii de exigență HGR 925/1995.

 • b. Descrierea, clapa caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente construcției, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatarirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.

Nu este cazul.

 • c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv schimbări climatice ce pot afecta investiția.

Nu este cazul.

 • d. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție.

Poziții km.

Denumire strada

început

Sfârșit

Lungime

Strada

Alunului

0,00

104,00

104,00

Strada

Arad

0,00

385,00

385,00

Strada

Aurel Vlaciu

0,00

239,00

239,00

Strada

Avram lancu

0,00

131,00

131,00

Strada

Bicaz

0,00

383,00

383,00

Strada

Bistriței

0,00

166,00

166,00

Strada

Bradului

0,00

283,00

283,00

Strada

Caisului

0,00

164,00

167,00

Strada

Caramidari

0,00

421,00

421,00

Poziții km.

Denumire strada

început

Sfârșit

Lungime

Strada

Carpenului

0,00

358,00

358,00

Strada

Cazasului

0,00

1114,00

1114,00

Strada

Cezar Boillac

0,00

479,00

479,00

Strada

Dej

0,00

205,00

205,00

Strada

Deltei

0,00

373,00

373,00

Strada

Dorului

0,00

640,00

640,00

Strada

Egalitatii

0,00

132,00

132,00

Fund.

Carpenului

0,00

75,00

75,00

Fund.

Lacului

0,00

103,00

103,00

Fund.

Macului

0,00

80,00

80,00

Fund.

Racului

0,00

84,00

84,00

Fund.

Ramnicu Sarat

0,00

333,00

333,00

Strada

Grădinarilor 1

0,00

92,00

92,00

Strada

Grădinarilor 2

0,00

461,00

461,00

Strada

lalomitei

0,00

207,00

207,00

Strada

Ion Neculce

0,00

234,00

234,00

Strada

Jiului

0,00

140,00

140,00

Strada

Maghiranului 1

0,00

60,00

60,00

Strada

Maghiranului 2

0,00

117,00

117,00

Strada

Miron Costin

0,00

451,00

451,00

Strada

Metrului

0,00

270,00

270,00
Poziții km.

Denumire strada

început

Sfârșit

Lungime

Strada

Nasaud

0,00

99,00

99,00

Strada

Pandurilor

0,00

126,00

126,00

Strada

Prahovei

0,00

673,00

673,00

Strada

Ștefan Sacareanu 1

0,00

369,00

369,00

Strada

Ștefan Sacareanu 2

0,00

211,00

211,00

Strada

Arad 2

0,00

53,00

53,00

5.2.

Necesarul de utilitati rezultate,

inclusiv

estimări privind

depășirea

consumurilor inițiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

 • a) Necesarul de utilități rezultate, după caz, în situația executării unor lucrări de modernizare: -nu este cazul.

 • b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități:

 • - nu este cazul

Prezenta documentație nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrările de modernizare proiectate se vor asigura utilitățile necesare pe durata de execuție pentru buna implementare a obiectivului de investitii.

Astfel, in perioada derulării lucrărilor de execuție instalațiile electrice, sanitare, termice si prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei de construcții care va desfasura activitatile de construire, cheltuielile cu acestea se regăsesc in subcapitolul „Organizarea de șantier” din cadrul devizului general al proiectului.

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a invesititiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare pentru obiectivul de investitii ce vizeaza modernizarea străzilor descrise in cadrul proiectului este estimata Ia 14 luni.

Via Pro It Consulting


□ tu, PniMAVCWII NR. 2B. KT. 4,     1 □. □□TOBANI, JUO. BOTQBAr-ll

TCvyrAXVC-MAIL: 07 5 3 SQ 7AO7/D3 3 I T 1 I 41 3 3/viAPHaiT@VAHOO,COM C.IU.I. RO 2739QWI5 U O *7/2 O 3/2 O 1 O • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a unor investitii similare:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind flecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final.

Pentru evaluarea lucrărilor necesare in vederea realizării proiectului prețurile unitare pentru produsele utilizate au fost selectate astfel:

 • - prețurile unitare de la furnizorii cei mai apropiați de locația proiectului;

 • - preturile unitare folosite la intocmirea documentației economice sunt preturi din baza de preturi proprie a societății noastre, actualizata la zi in urma unor prospecțiuni de piața;

 • - pentru manoperă s-au utilizat tarifele orare raportate la salariile medii practicate și care depășesc valoric salariu minim aprobat;

 • - in vederea realizării documentațiilor economice s-a folosit programul WINDEV 6.7, cu respectarea tuturor prevederilor standardelor de cost in ceea ce privește cotele de cheltuieli individuale si profit.

Valoarea investiției de baza (cap. 4 din D.G.) este 16,345,380.001ei, la care se adauga TVA in valoare de 3,105,622.20 lei.

Valoarea C+M este 16,402,280.001ei, la care se adauga TVA in valoare de 3,116,433.20 lei.

 • - Costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investiției

Nu este cazul.

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani

J22/283/2010, RO 27399915 Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce Beneficiar: Municipiul Braiia

Anexa nr 2

DEVIZUL

Obiectul nr. I -Strada Neaeoe Basarab

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șt instalații

4.1.1

Terasamente

189,000.00

35,910.00

224,910.00

4.1.2

Suprastructura

8,800,060.00

1,672,011.40

10,472,071.40

4.1.3

Trotuare pietonale

3,420,000.00

649,800.00

4,069,800.00

4.1.4

Rețea pluviala

3,840,000.00

729,600.00

4,569,600.00

4.1.5

Semnalizare rutiera

96,320.00

18,300.80

114,620.80

4.1.6

4.1.7

4,1.8

TOTAL I - subcap. 4.1

16,345,380.00

3,105,622.20

19,451,002.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II-subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

16,345,380.00

3,105,622.20

19,451,002.20

întocmit, Sef proiect^

Consulting)*/

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani

J22/283/2010, RO 27399915

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce

Beneficiar: Municipiul Braiia

Capitolul nr. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoarețincl usiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani

J22/283/2010, RO 27399915 Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce Beneficiar: Municipiul Braila

llCapitolul nr. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Va!oare(inclusi v TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

2

Cheltuieli cu utilitățile

2

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

2.2

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.3

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani J22/283/2010, RO 27399915 Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce Beneficiar: Municipiul Braila

Capitolul nr. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclus iv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

Studiu geotehnic

0.00

0.00

0.00

Studiu topografic

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-supori și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,500.00

0.00

8,500.00

3.3

Expertizare tehnică

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare:

324,100.00

61,579.00

385,679.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21,300.00

4,047.00

25,347.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

5,800.00

1,102.00

6,902.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

285,000.00

54,150.00

339,150.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

61,900.00

11,761.00

73,661.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

36,900.00

7,011.00

43,911.00

TOTAL CAPITOL 3

400,500.00

74,480.00

474,980.00

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani

J22/283/2010, RO 27399915 Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce Beneficiar: Municipiul Braila

Capitolul nr. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv

TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalatii -total

16,345,380.00

3,105,622.20

19,451,002.20

Obiectul nr. 1 - Modernizare străzi cartier Lacul Dulce

16,345,380.00

3,105,622.20

19,451,002.20

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

0.00

0.00

0.00

Obiectul nr. 1 - Modernizare străzi cartier Lacul Dulce

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

0.00

0.00

0.00

Obiectul nr. 1 - Modernizare străzi cartier Lacul Dulce

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

Obiectul nr. 1 - Modernizare străzi cartier Lacul Dulce

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări - total

0.00

0.00

0.00

Obiectul nr. 1 - Modernizare străzi cartier Lacul Dulce

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

16,345,380.00

3,105,622.20

19,451,002.20

Proiectant

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani

J22/283/2010, RO 27399915

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce

Beneficiar: Municipiul Braila

Capitolul nr. 5 - Organizare de șantier

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

Valoarefinclusi v TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1

Organizare de șantier

56,900.00

10,811.00

67,711.00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

56,900.00

10,811.00

67,711.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

205,425.08

0.00

205,425.08

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

82,011.40

0.00

82,011.40

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16,402.28

0.00

16,402.28

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

82,011.40

0.00

82,011.40

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

25,000.00

0.00

25,000.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,673,138.00

317,896.22

1,991,034.22

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOL 5

1,940,463.08

329,657.22

2,270,120.30

Proiectant SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Str. Primăverii, nr. 28, Botoșani J22/283/2010, RO 27399915 Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce Beneficiar: Municipiul Braila

Capitolul nr. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(i nclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiei:

 • a. Impactul social si cultural

Una din condițiile de bază pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare economică și socială a comunității umane o reprezintă accesibilitatea. O rețea de drumuri necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, care nu permite desfășurarea circulației în condiții de siguranță în tot cursul anului, stânjenește și chiar blochează desfășurarea activităților economice și are repercursiuni grave din punct de vedere social - cum ar fi împiedecarea sau accesul dificil la diferite instituții de interes public: primărie, școală, cabinete medicale, farmacie.

îmbunătățirea drumurilor din spațiul urban va duce la dezvoltarea economica si socială a zonelor, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la sate, în scopul atingerii cerințelor de dezvoltare europene în spațiul urban.

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investiții sunt următoarele:

Crearea infrastructurii rutieră de interes local care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele urbane;

 • 4 Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor enumerate mai sus astfel:

A Crearea unor drumuri modeme care să satisfacă cerințele actuale de trafic;

Modernizarea unor trasee ce facilitează legătura unor comunități importante din județul Braila;

«t Prin amenajarea străzii s-a avut în vedere îmbunătățirea condițiile de transport ceea ce duce la:

 • • scăderea șomajului,

 • • creșterea frecvenței școlare,

 • • scăderea abandonului școlar,

 • • facilitarea accesului la serviciile medicale.

 • • stimularea activității agrozootehnice și posibilitatea de atragere a investițiilor.

•1 Prin modernizarea drumurilor se reduce timpul de deplasare în cazul intervențiilor de urgență cu mașini speciale de pompieri și salvare.

A Prin modernizarea drumurilor nu vor mai exista făgașe unde apa băltește mult timp după oprirea unei ploi, făcând foarte grea desfășurarea circulației rutiere.

J- Prin modernizarea străzilor se vor diminua suspensiile din aer din timpul perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin diminuarea unei surse importante de poluare din intravilanul municipiului.

Tipul de investiții este modernizarea infrastructurii existente iar caracteristicile funcționale ale investiției constau în creșterea capacității de circulație a drumurilor modernizate prin mărirea vitezei de circulație.

ZA.

Via Pro It o o ni s lj i_ti isi ts

Obiectivul ACB este de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a fi viabil financiar.

în conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiții în infrastructură de transport, analiza cost-beneficiu a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiției, primăria unității administrative teritoriale municipiului Braila, județul Braila.

 • b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare:

Lucrările de modernizare se vor realiza cu,personalul muncitor calificat al antreprenorului.

Estimăm că numărul forței de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiției pentru construirea drumului în minimum de timp este necesară următoarea configurație de personal tehnico-productiv:

 • - șef de șantier                                                         1 pers.

 • - șefi punct lucru                                                       2 pers.

 • - responsabil tehnic cu execuția                                     1 pers.

 • - responsabil AQ                                                 1 pers.

 • - responsabil CQ                                                    1 pers.

 • - topograf                                                              1 pers.

 • - responsabil tehnic producție PM și PSI                            1 pers.

 • - muncitori calificați, șoferi, mecanici de utilaje - estimativ 15 pers.

 • - muncitori necalificați - estimativ                                    17 pers.

Total personal de execuție                                     40 pers.

Pentru asigurarea viabilității lucrării este necesară efectuarea de revizii curente și speciale. Reviziile speciale se fac după evenimente care ar putea influența stabilitatea lucrărilor: cutremure, ploi cu caracter de aversă, etc.

La aceste revizii, pe lângă specialiștii care efectuează reviziile curente, sunt invitați să participe specialiști care au contribuit la execuția lucrării - proiectant, constructor sau specialiști experți-tehnici, care vor face o evaluare asupra stării tehnice a investiției și vor propune măsuri, de efectuat imediat după eveniment dar și pe termen lung, cu scopul de a asigura siguranța și confortul circulației pe traseele străzilor.

 • c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate,

după caz.

Lucrările de execuție pentru investiție trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislația română în domeniu:

 • - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, versiunea actualizata Ia data de 3.12.2008;

 • - Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecția mediului;

 • - Legea 107/1996 “Legea apelor” și celelalte acte legislative în vigoare privind protecția mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protecția calității apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafața obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare stații sau instalații de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton” și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecția aerului

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosință, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția calității aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuție: cele rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii și a turnării betoanelor.

Se recomandă utilizarea unor stații de mixturi asfaltice și de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Stațiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentrațiile de particule la emisie vor fi verificate periodic.

La transportul și depozitarea materialelor granulate care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a acestora.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zgomote și vibrații vor apărea în perioada de execuție, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protecția solului și subsolului

în perioada de execuție, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje și vehicule grele desfășurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanțe potențial poluatoare (vopsele, carburanți, solvenți etc.).

Deșeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăștia pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente și se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanșe astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

în perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanțe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția solului.

Gospodărirea deșeurilor

Pe străzile analizate și în zona învecinată nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor, în această situație, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curățenie.

Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată către beneficiar curată. Constructorul are obligația să încheie contract cu o firmă specializată în gestionarea deșeurilor.

Deșeuri diverse (solide-balast, pietriș, metal, lemn etc.) vâscoase (grăsimi, uleiuri etc.) în cantități modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrișul, pământul, elemente de beton degradate se încarcă și se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural.

Lucrări de ecologizare

După finalizarea etapei de execuție se trece la dezafectarea organizării de șantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.

După finalizarea lucrărilor de modernizare, constructorul are obligația refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate și replantări.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este prevăzut să nu producă zgomot, vibrații și să nu afecteze așezările umane și alte obiective de interes public.

Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea siguranței traficului etc.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Modernizarea si reabilitarea străzii va determina:

A- îmbunătățirea circulației;

1 creșterea calității serviciilor publice;

A atragerea de noi investitori;

A- va fi influențată benefic activitatea economico-comercială;

A stoparea migrării populației active;

A facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor;

A îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul municipiului;

A va avea influențe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea siguranței traficului.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenții

 • a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința:

Una din condițiile de bază pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare economică și socială a comunității umane o reprezintă accesibilitatea. O rețea de drumuri necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, care nu permite desfășurarea circulației în condiții de siguranță în tot cursul anului, stânjenește și chiar blochează desfășurarea activităților economice și are repercursiuni grave din punct de vedere social - cum ar fi împiedecarea sau accesul dificil la diferite instituții de interes public: primărie, școală, cabinete medicale, farmacie.

îmbunătățirea drumurilor din spațiul urban va duce la dezvoltarea economică si sociala a zonelor, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la sate, în scopul atingerii cerințelor de dezvoltare europene în spațiul urban.

Investiția este localizată în municipiul Braila, județul Braila.

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investiții sunt următoarele:

A Crearea infrastructurii rutieră de interes local care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele urbane;

A Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor enumerate mai sus astfel:

A Crearea unor drumuri moderne care să satisfacă cerințele actuale de trafic;

A Prin amenajarea străzilor s-a avut în vedere îmbunătățirea condițiile de transport ceea ce duce ia:

 • • scăderea șomajului,

 • • creșterea frecvenței școlare,

 • • scăderea abandonului școlar,

 • • facilitarea accesului la serviciile medicale.

 • • Stimularea activității agrozootehnice și posibilitatea de atragere a investițiilor.

A Prin modernizarea drumurilor se reduce timpul de deplasare în cazul intervențiilor de urgență cu mașini speciale de pompieri și salvare.

 • 4 - Prin modernizarea drumurilor nu vor mai exista făgașe unde apa băltește mult timp după oprirea unei ploi, făcând foarte grea desfășurarea circulației rutiere.

A Prin modernizarea străzilor se vor diminua suspensiile din aer din timpul perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin diminuarea unei surse importante de poluare din intravilanul municipiului.

Tipul de investiții este modernizarea si reabilitarea infrastructurii existente iar caracteristicile funcționale ale investiției constau în creșterea capacității de circulație a drumurilor modernizate prin mărirea vitezei de circulație.

în conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiții în infrastructură de transport, analiza cost-beneficiu a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiției, primăria unității administrative teritoriale municipiului Braila, județul Braila.

PERIOADA DE REFERINȚĂ

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de viață economică a acestora și destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viață variază în funcție de natura investiției. Intervalele de referință pe sector — în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisie - este furnizat mai jos:

Sector

Interval de referință

Sector

Interval de referință

Energie

30-25

Drumuri

25-30

Apa și mediul

30

Industrie

10

Căi ferate

30

Alte servicii

30

Porturi și aeroporturi 25

în analiza opțiunilor s-a pornit de la faptul că proiectul, intrând în categoria bunurilor publice are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiți consumatori) și nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe și deci există mai mulți consumatori care să obțină beneficii de pe urma utilizării acelui bun public în același timp și Ia același nivel al ofertei). Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleași pentru toți locuitorii, nefiind percepută o taxă pentru folosirea drumurilor, nu este nevoie de analiza cererii.

 • b. Analiza cererii de bunuri si servicii care Justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Structura rutiera a fost dimensionata pentru preluarea traficului ce tranzitează străzile propuse pentru modernizare.

Dezvoltarea urbanistica a Municipiului Braila a intrat intr-o noua etapa prin demararea unor proiecte de importanta deosebita pentru comunitate.

 • c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al beneficiarului investiției, municipiul Braila, și a fost realizată pentru o perioadă de operare de 25 de ani, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiții în infrastructura de transport. Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 5%. în cadrul analizei s-a utilizat metoda incrementală.

Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură propusă prin proiect.

în conformitate cu devizul general al proiectului, costul investiției de baza se ridica valoarea de 16,345,380.00 lei, la care se adauga TVA in valoare de 3,105,622.20 lei.

Valoarea reziduală a proiectului, reprezentând „valoarea de revânzare” a obiectivului, în ultimul an de analiză este de 25% din costul de investiție (nu există exproprieri) considerat în Analiza Cost-Beneficiu (în conformitate cu proiectele similare implementate în infrastructura aferentă comunitarilor urbane).

Evoluția prezumată a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe pentru strada din proiect. Prin urmare nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori.

Proiectul nu generează venituri directe, fiind un proiect de infrastructură rutieră, fără cash -flow financiar palpabil. Analiza financiară a structurilor netaxabile va prezenta costul net prezent și cheltuiala bugetului local conform indicațiilor cuprinse în Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții - CE/2006.

Analiza financiara presupune calcularea indicatorilor de performanță financiară:

 • - fluxul de numerar cumulat;

 • - valoarea actualizată netă;

 • - rata internă de rentabilitate;

 • - raportul cost - beneficiu.

• • •

20 1 O

• • •

Via F>rq

im c onsi_i

LTIN O

Otr. Primăverii nr. 2a, kt. -<t,     i B, Botoșani, -iud. ao-raoAMi

TCU/rAX/t-MAll-l D7 530 974D7/D3 3 1 "7 1 1 4 2 3/vi apr o it<b> v A na o. c=dm E.U.I. F» O 2 *739991 S   U 0 7/2 B 3/2 O 1 O

Fluxul net de numerar (cash-flow) reprezintă o diferență dintre încasările (sumele alocate de la bugetul local) și plățile generate de proiectul de investiții analizate și exprimă câștigul sau pierderea din utilizarea eficientă sau neeficientă a fondurilor de finanțare a proiectelor de investiții.

Fluxul de lichidități s-a determinat cu relația:

F1 = Vi - (C( 4-1( )

unde: Ft = fluxul de numerar

Vi = venitul din anul t

Ct = cheltuieli în anul t

It = investiții în anul t

Se remarcă faptul că există un decalaj între momentul cheltuirii fondurilor pentru investiție și perioada când se obțin efectele financiare ale investiției. Astfel, pentru a efectua o comparație reală între efecte și eforturi este necesar ca acestea să fie aduse la același moment de referință, prin metoda actualizării.

în practică, dacă se dorește să se aducă sumele din viitor spre prezent se folosește factorul de actualizare .

i (1+Ot

Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt:

 • > Perioada de referință;

 • > Valoarea investiției;

 • > Rata de actualizare;

 • > Costurile de operare;

 • > Venituri (resursele financiare alocate din bugetul local pentru acoperirea costurilor de operare generate de cheltuielile de întreținere a drumurilor pe întreaga suprafață);

Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente, conduce la determinarea sustenabilității financiare (se verifică printr-un sold cumulat pozitiv în fiecare an al orizontului de timp).

Valoarea actualizată netă (VAN) este considerată cel mai elocvent indicator de selecție a proiectelor de investiție. Indicatorul evidențiază câștigul efectiv în u.m. comparabile cu cele de la momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea proiectului de investiție supus analizei.

Valoarea actualizată netă este definită ca:

VAW=S(—^^-<0


unde:

CFt — cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente;

 • V Rn-valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei (25% din valoarea investiției);

Io — investiția necesară pentru implementarea proiectului;

Valoarea actualizată netă financiară se calculează și ca diferența dintre valoarea actuală a veniturilor și valoarea actuală a cheltuielilor.

VANF= VTA-CTA

unde:

VANF =Valoarea actuală netă financiară

VTA = Venituri totale actualizate

CTA = Cheltuieli totale actualizate

Conform Ghidului pentru Analiza Cost- Beneficii a Proiectelor de Investiții, in cazul bunurilor cu o viață foarte lungă, la sfârșitul perioadei estimate poate fi adăugată o valoare reziduală care să reflecte potențiala lor valoare de vânzare sau valoarea pentru utilizare în continuare.

Rata internă de rentabilitate (RIR )

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, acea rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea valoarea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare, datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri: drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apă, etc.

VANF = Z«=0


fi


Raportul Cost/Beneficii ( RCB )

Raportul cost/beneficii este un indicator complementar al NVP, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

unde:

 • V P(0)o - valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv costurile investiționale);

 • V P(I)o - valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv valoarea reziduală);

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

Rezultatele au fost centralizate în tabelele mai jos prezentate.

Evoluția prezumată a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costurile adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea lucrărilor. Aceste costuri privesc:

costuri pentru întreținerea periodica care se executa periodic in vederea înlăturării factorilor care pot duce la deteriorarea lucrărilor efectuate. Astfel, se vor efectua lucrări de curățare a zonei adiacente bordurilor, o data la doua luni cu un preț de 35 lei/1000 ml;

in perioada de iarna, vor fi efectuate următoarele lucrări:

A curățatul si încărcatul mecanic al zăpezii pentru a fi transportata in afara zonei carosabile;

Tariful pentru acest serviciu este de 5 lei/mc s-a luat in considerare o perioada de 3 luni de iarna in care va fi curățat carosabilul in 5 zile din fiecare luna. Cantitatea medie de zăpadă a fost calculata la 0,01 mc/mp.

 • 4- lucrări de combatere a poleiului;

Tariful este de 10 lei/1.000 mp, s-a luat in considerare o perioada de 3 luni de iama in care lucrările se vor efectua in 2 zile din fiecare luna.

 • ■A lucrări de pluguit a zăpezii;

Tariful este de 10 lei/1.000 mp si aceasta lucrare va fi efectuata de 3 ori pe luna în cele 3 luni de iama.

Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost - beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din Fonduri UE, în ultimul an de analiză (2041) s-a luat în considerare valoarea reziduală a investiției. Valoarea reziduală exprimată în prețuri constante ale anului 2019 și a fost determinată prin luarea in considerare a valorii de piață reziduale a capitalului fix, ca si când acesta ar fi fost vândut la sfârșitul orizontului de timp luat in considerare. Prin urmare, valoarea reziduala este valoarea de lichidare.

Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5%.

Valoarea netă actualizată (VAN) este de - 691,0207, valoare negativa, ceea ce denotă faptul că proiectul are nevoie de cofinanțare pentru a deveni viabil din punct de vedere financiar.

Rata internă a rentabilității financiare a investiției (RIR) = -9,9964%

Rata internă a rentabilității financiare a investiției a fost calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de operare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare, de a susține costurile investiției.

Având in vedere ca valoarea actualizata neta este negativa, iar rata interna a rentabilității are o valoare mai mica decât rata de actualizare, este necesara intervenție financiara nerambursabila.

Raportul beneficiu/cost (B/C) =0,1604.

Valorile au fost determinate prin încercări succesive. Rata internă a rentabilității financiare reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârșitul perioadei de analiză, valoarea actualizată netă este egală cu zero.

Se observa ca valoarea actualizata neta este negativa, iar rata interna de rentabilitate este mai mica decât rata de actualizare, ceea ce denota ca proiectul necesita intervenție financiara nerambursabila.

d. Analiza economica; Analiza cost - eficacitate.

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore (investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii).

e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri tehnice

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. în vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, topografice în vederea:

A stabilirii soluțiilor tehnice și a valorii investiției de către specialiști cu experiență,

A pe baza folosirii unor metode modeme de proiectare, în conformitate cu legislația în vigoare;

A obținerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism;

A societatea de proiectare este atestată pe linia calității.

Din punct de vedere al realizării efective a investiției de reabilitare, reprezentantul proiectantului va fi prezent pe șantier de cate ori este necesară modificarea soluției prevăzute inițial în documentația tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.

Inspecția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația de a verifica stadiul de execuție a lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate ale

acestora. Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare un specialist responsabil tehnic cu execuția lucrărilor - autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă de execuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor, dar și respectarea graficului de execuție al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de execuție.

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.

Riscuri instituționale și politice

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit și pe salarii) ce descurajează investițiile, inițiativele antreprenoriale, motivarea forței de muncă și toate acestea conduc la scăderea nivelului de trai.

Din acest punct de vedere riscul este redus.

Riscuri interne

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

 • 4- Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor

 • ■4 întreținere și lucrări de intervenție defectuoase

4- Supradimensionarea personalului de intervenție și de întreținere

4 Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere

4- Nerespectarea cerințelor cuprinse în Autorizația de Mediu

4- Nerespectarea programului de întreținere și reparații

4- Nerespectarea graficului de implementare

4 Nerespectarea graficului de plăți, respectiv întârzierea plăților

4- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter administrativ, cum ar fi:

J selectarea unei societăți performante pentru lucrări;

J respectarea termenelor de execuție prevăzute;

introducerea unui contract strict, riguros cu termene și responsabilități clare;

în cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către Beneficiar, Proiectant și Constructor a unor soluții adecvate.

Riscuri externe

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio - economic, având o influență considerabilă asupra proiectului propus:

- Riscuri economice

4- Creșterea inflației

4 Deprecierea monedei naționale

4 Scăderea veniturilor populației

 • - Riscuri sociale

A- Creșterea costurilor forței de muncă

în timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de acțiunile întreprinse în cadrul proiectului.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

In cadrul obiectivului s-au analizat două scenarii:

Scenariul Nr. I - de a nu se interveni (scenariu! fără investiție) și de a nu se investi în infrastructură pentru modernizarea străzilor din cartierul Lacul Dulce al Municipiului Braila.

Acest scenariu presupune continuarea lucrărilor de întreținere a străzilor, în limita fondurilor disponibile.

Pe aceasta variantă, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient, lucrările executate sunt de regulă de calitate redusă, degradările vor apărea la scurt timp datorită stagnării apelor pe platforma drumului, in canalizarea pluviala existenta care nu face fata cantitatii de ape pluviale colectate. Nu există posibilitatea controlului de către specialiști, cu mijloace adecvate, pe faze de execuție a lucrărilor.

în această variantă poate mai puțin costisitoare, starea străzilor din cartierul Lacu Roșu se menține in condiții necorespunzătoare, care duc la o insatisfacție din punct de vedere social al locuitorilor și la o inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucrări de întreținere va provoca în continuare disconfort pentru locuitori, va îngreuna accesul autorităților, a ambulanței, poliției, pompierilor și a jandarmeriei, iar valoarea proprietăților va rămâne la un nivel scăzut.

Scenariul Nr. II - de a moderniza infrastructura

Modernizarea va consta în realizarea unei structuri rutiere modeme, corectarea profilului longitudinal și transversal, asigurarea și preluarea apelor pluviale, asigurarea siguranței circulației.

în acest scenariu (de a moderniza infrastructura) s-au analizat două soluții:

Soluția 1: - sistem rutier rigid

Modernizarea si reabilitatea sistemului rutier existent prin:

 • • strat de forma din balast, in grosime de 10 cm după compactare;

 • ♦ strat de fundație din balast in grosime de 25 cm după compactare;

 • • strat de nisip 0...4 mm - 3 cm;

 • • dala de beton de ciment rutier BcR 4.0-21 cm.

Soluția 2: - sistem rutier suplu

Modernizarea si reabilitarea sistemului rutier existent prin:

 • • strat de forma din sol stabilizat cu lianți hidraulici (Dorosol), in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 6400:84.

 • • strat de fundație din balast in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 6400-84 siSREN 13242:2013.

 • • strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm după compactare, conform STAS 640084 si SREN 13242:2013.

 • • strat de legătura BAD 22,4 in grosime 6 cm, conform SR EN 1308-5:2008 si AND 605:2016.

 • • strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm, conform SR EN 1308-5:2008 si AND 605:2016.

Aceste soluții țin cont că traseul în plan al drumurilor nu se va modifica.

Se pot aplica ambele soluții, în funcție de posibilitățile locale și de cerințele beneficiarului. Soluția aleasă se va verifica la traficul actual și de perspectivă precum și la îngheț de către proiectant. Se recomandă soluția 2 ce asigură o durată de serviciu de 15 de ani.

Analiza comparativă între cele două soluții:

Nr. crt.

Criterii de analiză și selecție alternativă

Soluția I

Structură rutieră tip rigidă

Soluția II

Structură rutieră tip suplă

1

Durată de exploatare mare/mica (5/1)

5

2

2

Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut bun / slab (5/1)

5

5

3

Raport utilizare / aliniament sau curbă da/nu (5/1)

5

3

4

Raport utilizare / temperatură mediu ambient bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport rezistență la uzură / trafic mare / mic

5

3

Nr.

crt.

Criterii de analiză și selecție alternativă

Soluția I

Structură rutieră tip rigidă

Soluția II

Structură rutieră tip suplă

6

Rezistență la acțiunea agenților petrolieri ce acționează accidental da /nu (5/1)

5

4

7

Poluarea în execuție nu/da (5/1)

4

4

8

Poluarea în exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea nocturnă (5/1)

5

5

10

Necesită utilaje specializate de execuție cu întreținere atentă da/nu

3

3

11

Necesită adaptarea traficului la execuție nu/da (5/1)

2

4

12

Durată mică / mare de la punerea în opera la darea în circulație (5/1)

3

5

13

Necesită execuția și întreținerea atentă a rosturilor transversale nu/da (5/1)

4

5

14

Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă ușor/greu (5/1)

4

5

15

Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1)

4

5

16

Riscuri de execuție (5/1)

5

4

17

Corecțiile în execuție se fac ușor/greu (5/1)

5

2

18

Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1)

5

3

19

Execuția facilă pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,supralărgiri foarte mari) da/nu (5/1)

5

5

20

Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente se poate face da/nu (5/1)

5

5

21

Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1)

4

4

TOTAL

83

89

Punctaj realizat:

- Structura rutieră tip rigidă-sol. 1 - 83 puncte.

- Structura rutieră tip suplă - sol. 2 = 89 puncte;

2 O 1 O

Via Pro it Consulting

FITIW. PRIM AVER il NR, 2B, CT. A, A^. 1 El, BOTOȘANI, UDO. □ OTO HAN I

Tcur*x/C-MAILI Q753Q 97-40*7/032 1 ~f 1 1 4 Z 3/VI A^nolT©) V A»-4 O D. ca AR C.U.I. RO 273999IS J □ 7/2 B 3/2 □ I O

Față de punctajul maxim - minim, care este 105 și respectiv 21, structura rutieră de tip suplă - soluția 2 ca fiind varianta optimă, se califică realizând 89 puncte, față de structura rutieră din soluția 1, care a obținut 83 puncte.

Ținând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluție de modernizare a drumurilor să fie adoptata Soluția II.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariuiui/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Ținând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluție de modernizare a drumurilor să fie adoptat Scenariul, Soluția II

Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere economic, social și de mediu:

4- creșterea vitezei de circulație;

4- reducerea consumului de carburanți, lubrifianți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață a autovehiculelor;

4- reducerea costurilor de operare a transportului;

4- reducerea costurilor de exploatare;

4- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranța;

4- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriu;

4- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale;

4- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;

4- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

 • 4- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari in administrație, sănătate, învățământ;

 • 4 crearea de noi locuri de munca;

 • 4- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice;

 • 4 creșterea implicit a calității vieții în mediul urban;

 • 4- reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social;

 • 4 accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale;

 • 4 intervenția mult mai rapidă a serviciilor de asistență medicală, veterinare se desfășoară cu greutate.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiei

 • a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei cu TVA si respectiv, fara TVA, din care construcții - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.


Valoarea totală a obiectului de investiții din care construcții-montaj (C+M)

= 18,686,343.08 lei fără T.V.A

= 22,196,102.501ei cu T.V.A

= 16,402,280.00 lei fără T.V.A

= 19,518,713.20 lei cu T.V.A


 • b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de peformata — elemente fizice/capacita ti fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare.

  Denumire strada

  Poziții km.

  Lungime

  început

  Sfârșit

  Strada

  Alunului

  0,00

  104,00

  104,00

  Strada

  Arad

  0,00

  385,00

  385,00

  Strada

  Aurel Vlaciu

  0,00

  239,00

  239,00

  Strada

  Avram lancu

  0,00

  131,00

  131,00

  Strada

  Bicaz

  0,00

  383,00

  383,00

  Strada

  Bistriței

  0,00

  166,00

  166,00

  Strada

  Bradului

  0,00

  283,00

  283,00

  Strada

  Caisului

  0,00

  164,00

  167,00

  Strada

  Caramidari

  0,00

  421,00

  421,00

  Strada

  Carpenului

  0,00

  358,00

  358,00

  Strada

  Cazasului

  0,00

  1114,00

  1114,00

  Strada

  Cezar Boillac

  0,00

  479,00

  479,00

  Strada

  Dej

  0,00

  205,00

  205,00

  Strada

  Deltei

  0,00

  373,00

  373,00

  Strada

  Dorului

  0,00

  640,00

  640,00

  Strada

  Egalitatii

  0,00

  132,00

  132,00

  Fund.

  Carpenului

  0,00

  75,00

  75,00

  Fund.

  Lacului

  0,00

  103,00

  103,00

  Fund.

  Macului

  0,00

  80,00

  80,00

Poziții km.

Denumire strada

început

Sfârșit

Lungime

Fund.

Racului

0,00

84,00

84,00

Fund.

Ramnicu Sarat

0,00

333,00

333,00

Strada

Grădinarilor 1

0,00

92,00

92,00

Strada

Grădinarilor 2

0,00

461,00

461,00

Strada

lalomitei

0,00

207,00

207,00

Strada

Ion Neculce

0,00

234,00

234,00

Strada

Jiului

0,00

140,00

140,00

Strada

Maghiranului 1

0,00

60,00

60,00

Strada

Maghiranului 2

0,00

117,00

117,00

Strada

Miron Costin

0,00

451,00

451,00

Strada

Motrului

0,00

270,00

270,00

Strada

Nasaud

0,00

99,00

99,00

Strada

Pandurilor

0,00

126,00

126,00

Strada

Prahovei

0,00

673,00

673,00

Strada

Ștefan Sacareanu 1

0,00

369,00

369,00

Strada

Ștefan Sacareanu 2

0,00

211,00

211,00

Strada

Arad 2

0,00

53,00

53,00

Lungime totala a străzilor propuse pentru modernizare este de 9,818.00 m.

 • c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investitii.

TOTAL GENERAL

18,686,343.08

3,509,759.42

22,196,102.50

Din care C + M

16,402,280.00

3,116,433.20

19,518,713.20

d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 14 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La proiectare s-au respectat următoarele normative și standarde aflate în vigoare:

A. LEGISLAȚIE

Nr. crt.

Indicativ

Titlu

1

Legea 82/1998

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

2

Legea 10/1995

Legea privind calitatea in construcții

3

O.U.G. 195/2005

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

4

O.U.G. 195/2002, actualizata 2018

Ordonanța de Urgenta a Guvernului privind circulația pe drumurile publice

5

H.G. 1391/2006

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanța de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

6

H.G. 925/1995

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor

7

H.G. 343/2017

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

8

H.G. 1231/2008

Hotărârea Guvernului pentru modificarea HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

B. STANDARDE

Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

I. Proiectare si execuție lucrări de terasamente

20 1 O Via Prd It Consulting

□ tu. PHlMAVItHll NR. 20, KT. 4, Al*. 1 «3, DOTOUANI, JUD. SOTOKAMt TCUFAXyt-M AlLi 07 S 3 B 9 7 4CJ 7/<3 3 3 1711 d23fVIAFnniT@YAHDO.COM C.U.1. RO 273999 IES Ja 7/2 Q 3/2 O 1 O

A. Investigații. Prescripții

1

STAS 2914-84

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate.

2

STAS 12253-84

Lucrări de drum. Stratul de forma. Condiții tehnice generale de calitate.

II. Stratul de forma

3

STAS 12253-84

Lucrări de drum. Stratul de forma. Condiții tehnice generale de calitate

4

STAS 10473/1-87

Lucrări de drum. Straturi din agregate naturale sau pământ stabilizat cu ciment. Condiții tehnice generale de calitate

III. Drenarea apelor de suprafață si sisteme de descărcare. Proiectare si construcție.

5

STAS 10796/1-77

Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare.

6

STAS 10796/2-79

Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casiuri. Prescripții generale de proiectare și execuție

7

STAS 10796/3-88

Lucrări de drumuri. Construcții pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripții de proiectare și amplasare

8

PD 85-2002

Drenare: Standarde Naționale

IV. Straturi de baza si fundații.

12

STAS 1339-79

Lucrări de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale

13

STAS 6400-84

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate

14

STAS 8840-83

Lucrări de drumuri. Fundații din pământuri stabilizate mecanic. Condiții tehnice generale de calitate

15

STAS 10473/1-87

Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiții tehnice generale de calitate

18

SR 7970:2001

Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Condiții tehnice de calitate și prescripții generale de execuție

0TR. PRIMAVKHII M« . 2 □ . KT. , A.»-. 1 O. □□TOBANI, JUO. DaTOBANI TcurAx?E‘MAiLi                   i 7 i iA2azviAFRaiT@YAHaa.coM

C.LI.t. £20 2*7309Q1D   JQ-?72H 3/2D I O

20

CD 29-1979

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea si executarea fundațiilor pentru lucrări de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment

21

CD 127-2002

Instrucțiuni tehnice de proiectare și execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici

22

CD 148-2003

Ghidul metodologic pentru executarea fundațiilor din balast prin compactarea prin metoda optimizării umidității.

23

STAS 6400-84

STAS 10473/1-87

Verificarea calității celorlalte materiale folosite la stratul de baza si fundație.

V. îmbrăcă minți bituminoase la cald. Proiectare si construcție

■» '

25

SR-EN 13108-1:2006 /AC: 2008

Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1. Condiții tehnice pentru mixturi asfaltice

26

SR-EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri

27

STAS 175:1987

Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți bituminoase turnate, executate la

cald. Condiții tehnice generale de calitate

28

STAS 1348-87

Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți bituminoase pentru calea de pod.

Condiții tehnice generale de calitate

31

STAS 863-85

Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de

proiectare

VLAltele

32

STAS 1709/1-90

Acțiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drumuri.

Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul

33

STAS 1709/2-90

Acțiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drumuri.

Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții

tehnice

34

STAS 1709/3-90

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri.

Determinarea sensibilității la îngheț a pământurilor de fundație.

Metodă de determinare

35

STAS 2900-89

Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor

36

SR 4032-1:2001

Lucrări de drumuri. Terminologie

• • •

20 1 O

• • •

Via Pro

It Cdnsli

LTI ru o

0TR, FWIMAVCRII NN, 38, KT. AF. 18. 8 OTO S AH I . UUD. Botobahi Tri/FAX/C-MAILl O*7S3B9*7AQ-7/O33 T 7 1 1 a Z 3/Vl AFFaiT@TAHOn.CnM C.U.I. RO 2739991S   U O 772 8 3/2 O 1 O

39

STAS 9095-90

Lucrări de drumuri. Pavaje din piatră brută sau bolovani

40

PD 177-2001

Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide

C. REGLEMENTARI TEHNICE

1

Ordin MTnr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

2

Ordin MTnr. 571/1997

Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea construcțiilor, instalațiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

3

Ordin MT/MI nr. 1112/411/2000

Noime metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea diurnului

4

AND 504-2007

Nonnativ privind revizia drumurilor publice

7

AND 539-2002

Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executării îmbracămințiior asfaltice

8

AND 540-2003

Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbracăminții pentru structuri rutiere suple si semirigide

10

AND 547-99

Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere modeme

13

AND 584-2002

Normativ privind întreținerea si reparația lucrărilor pentru drumuri publice - Convenția de la Viena pentru Indicatoare si Semnale Rutiere

15

CD 155-2001

Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne

16

CD 31-2002

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

18

P 130-1999

Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor

19

AND 525-2013

Normativ privind protecția drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea alunecușurilor si a înzăpezirii

21

AND 604-2012

Ghid privind planificarea si proiectarea semnalizării rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuității uniformității si cognoscibilității acesteia

22

AND 605-2016

Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

20 1 O

ZA.

Via Pro It Consulting

□ TH, PuiMAVCMtl rU». =e, FT. *1, AF». 1 Br EJ O TCD B A FM I. UUD. OCTOSAIMI TrL7F*X7r-M*ILI 0*7 S 3 B9 *740*7/0 3 3 1 *7 1 1 4 2 3/VI AFRO IT@Y AH DO. COM C.LJ.I. RO 27390^15 JO 7/2B 3/20 1 O

B. PIESE DESENATE


1 12.03


- punct ridicare topografica • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Alunului

Plansa nr.

02.01.01

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Arad

Plansa nr.

02.02.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciucstr. Cezar Bolliac


1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Arad

Plansa nr.

02.02.03

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Aurel Vlaicu

Plansa nr.

02.03.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Avram Iancu

Plansa nr.

02.04.01

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc9^se Peo .JN

pe0


1             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Bicaz

02.05.02


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciucnceput Strada Bistriței la intersecția cu str. Dorului


Nr^.7887?


9£6B7SIl iOl l 9f,ZZ^


9e0ss

S9£9^


1 12.03


3X-


'8~


—a


Ztt'ZS9lEi:3 .

99BU6ZlrN 8363^


99B9i6ZZ9:N


S£I


0BZ6SW13 56BIB6ZZVN


60 VV


^66/z pe0 -jN


ro i


dZ'OV


VE'OV


lațpisig-epejțs

8


, irggggwjaa.


18O£991EI:3

9i££00EZ7.H


Sfarsit Strada Bistritei la intersectie cu str. Caramidari- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Bistritei

Plansa nr.

02.06.01

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucVERIFICATOR/EXPERT NUME


SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;


Beneficiar:


MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA


SPECIFICATIE


NUME


SEMNATURA


SEF PROIECT


PROIECTAT


ing. Ionut Voiniciuc ing. Alin Romaniuc


Scara: 1:500


Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila


DESENAT


ing. Alin Romaniuc


VERIFICAT


ing. Ionut Voiniciuc


Data: 2020


Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Bradului


6Z608 PBO JN


1133 \ ,A 36

1,1"'32


Sfarsit Strada Bradului la intersecție cu str. Caramidari


AP-23


_10^


10.23


10.3^' 6 .....

Q________


ItȘ


Ștrâda'B'radurui ^Aa


10.93


.561 n|9


10.32


10.33


10.39


11.20


11.05


A A 50


,ad.79A26


1 12.03


- punct ridicare topografica


- margine parte carosabila proiectata


- limita de proprietate


- limita C.F.


p P1 km 0+000.00


 • - ax proiectat

 • - numar pichet / pozitie kilometrica


- camin de vizitare


- stalp sustinere cabluri


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3


VERIFICATOR/EXPERT


NUME


SEMNATURA


CERINTA


- taluz

- cale ferata


- margine trotuar proiectat


- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


- platforma betonata


- trotuar existent


- sant/rigola existenta


- pomi


Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:


MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA


Proiect nr. 39/2019


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


Scara: 1:500


Data: 2020


Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila


Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Bradului


Faza:


D.A.L.I.


Plansa nr.

02.07.021 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Caisului

Plansa nr.

02.08.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


61 si


■6'Sl


■W ePej)s


început Strada Alunului


- punct ridicare topografica


- limita de proprietate


- limita C.F.


- P1 km 0+000.00


- camin de vizitare


- stalp sustinere cabluri


- taluz

- cale ferata


- platforma betonata


- trotuar existent


- sant/rigola existenta


- pomi


Intersecția cu str. Cazasului


margine parte carosabila proiectata


 • - ax proiectat

 • - numar pichet / pozitie kilometrica


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf.


- margine trotuar proiectat


SR 1848/1/2/3


- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT


NUME


SEMNATURA


CERINTA


Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:


MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA


Proiect nr. 39/2019


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


Scara: 1:500


Data: 2020


Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila


Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Caramidari


Faza:


D.A.L.I.


Plansa nr.

02.09.011 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Caramidari

Plansa nr.

02.09.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

- L E G E N D A -

a 12.03

- punct ridicare topografica

-------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate

—  —  —   - ax proiectat

- limita C.F.

--Pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

□=o O ffl

- camin de vizitare

/ \

</ o

- stalp sustinere cabluri

(,)©      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

1

- taluz

- cale ferata

-------------- - margine trotuar proiectat

-------------- - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

n

- platforma betonata

- trotuar existent

- sant/rigola existenta

Q

- pomi

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Caramidari

Plansa nr.

02.09.03

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


1 12.03


- punct ridicare topografica • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Carpenului

Plansa nr.

02.10.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc
1 12.03


□ □=□ o ©|Ă]


- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Carpenului

Plansa nr.

02.10.02

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


început Strada Cazasului la intersecția cu Șoseaua Ramnicu Sarat (DN 22)o Strada Cazasului


1 12.03


18006 pfO JN £

P14 km 0+233.47


CP15 km 0+238.08

CP16 km 0+24


P Ij km 0+260.00


E <03 or


- punct ridicare topografica


- limita de proprietate


- limita C.F.


p P1 km 0+000.00


- camin de vizitare


- stalp sustinere cabluri


- taluz

- cale ferata


- platforma betonata


- trotuar existent


- sant/rigola existenta


- pomi- margine parte carosabila proiectata


- ax proiectat

- numar pichet / pozitie kilometrica


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3


- margine trotuar proiectat


- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


£kP06 PBC JW O


_T.   N:423190.091

11 ‘ E:731071.825


o„_ N:423189.298

H 8:731067.291


£731062.754


Strada Cazasului
VERIFICATOR/EXPERT


NUME


SEMNATURA


CERINTA


Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


Scara: 1:500


Data: 2020


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:


MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA


Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila


Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada CazasuluiProiect nr. 39/2019


Faza:


D.A.L.I.


Plansa nr.

02.11.01i              - punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

0 □=□ © ® [Ă]   - camin de vizitare

 • - stalp susținere cabluri

 • - taluz - cale ferata

p""y          - platforma betonata

_             - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

A         - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata


- ax proiectat


- P1 km 0+000.00


- numar pichet / pozitie kilometrica


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3


-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Cazasului

Plansa nr.

02.11.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.11.03

Strada Cazasului

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.11.04

Strada Cazasului

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Cazasului

Plansa nr.

02.11.05

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


oțSiSg


1 12.03oA


OOQiî


- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.11.06

Strada Cazasului

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Cazasului

02.11.07


- punct ridicare topografica


- limita de proprietate • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.12.01

Strada Cezar Bolliac

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Cezar Bolliac

02.12.02


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Dej

Plansa nr.

02.13.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


9.00


țOWZ PBO JN1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Dej

Plansa nr.

02.13.02

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

aj|aa_epefls

ț

ov'6

lansa epejjs >                ov 6

- — — __ ___ ___ _ _____

V ’          ’

1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Deltei

Plansa nr.

02.14.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc
Sfarsit Strada Deltei la intersecție cu str. Cazasului


Nr. Cad


W9£0lE£:3 908S^N


8592L01U :J


1 12.03


lajiaa apejJSpo


6H0Z'PeO'JN


: 9Z/Z60+0 u|sl 9d)


tS3> □ffi)


î88«U“* -3


69£98 PBC JN


00 080+0 111'I Sd


00'090+0 u|sl t+l
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Deltei

Plansa nr.

02.14.03

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.15.01

Strada Dorului

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Dorului

02.15.02


\LLLL PBO Ș


1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Dorului

Plansa nr.

02.15.03

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:

Plansa nr 02.15.04

Strada Dorului

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Egalitatii

Plansa nr.

02.16.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciucînceput Fund. Carpenului la intersecția cu str. Carpenului


1 12.03I.060Z PBO JN


Nr. Cad. 75854


(OO'OfrO+O nni Fd


i 00'090+0 tu?I Fd


Fundătură Carpenului- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Fundatura Carpenului

Plansa nr.

02.17.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Fundatura Lacului

Plansa nr.

02.18.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Fundatura Macului

Plansa nr.

02.19.01

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


Șoseaua Ramnicu Sarat (DN 22)

Nr. Cad. 86219

...................... r

- L E G E N D A -

1             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Fundatura Ramnicu Sarat

02.21.01 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


- margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / poziție kilometrica

- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu planșa: ~

Plansa nr.

02.21.02

Fundatura Ramnicu Sarat

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Gradinarilor 1

02.22.01

punct ridicare topografica

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

- limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

- stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

- taluz -------------- - margine trotuar proiectat

- cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200 p""y          - platforma betonata

- trotuar existent

- sant/rigola existenta

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

D.A.L.I.

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.23.01

Strada Gradinarilor 2

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Gradinarilor 2

Plansa nr.

02.23.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucSPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Ion Neculce

Plansa nr.

02.25.01

VERIFICAT

ing. Ionut VoiniciucQS80EZ.


oggocz.


1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Ion Neculce

Plansa nr.

02.25.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc
LtflSOltl'3 - fl 6S8'86E^'N


1 12.03
Intersectia cu str. PrahoveiSfarsit Strada Jiului


9V


ininirepBjțs 9ov


OJBd eoBOf ap ooq


nceput Strada Jiului la intersecția cu str. Cazasului


- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


peO -JN


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Jiului

Plansa nr.

02.26.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Maghiranului 1

Plansa nr.

02.27.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.28.01

Strada Maghiranului 2

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Miron Costin

02.29.01


1 12.03


- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Miron Costin

Plansa nr.

02.29.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Miron Costin

02.29.031 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Motrului

Plansa nr.

02.30.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Motrului

Plansa nr.

02.30.02

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


început Strada Nasaud la intersectia cu str. Cazasului


Sfarsit Strada Nasaud la intersecție cu str. Stefan Sacareanu


1 12.03


- punct ridicare topografica


- limita de proprietate


- limita C.F.


- camin de vizitare


- stalp sustinere cabluri


- taluz

- cale ferata


- platforma betonata


- trotuar existent


- sant/rigola existenta


- pomi


Oo


- margine parte carosabila proiectata


p P1 km 0+000.00


- ax proiectat

- numar pichet / pozitie kilometrica


VERIFICATOR/EXPERT


NUME


SEMNATURA


CERINTA


- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3


- margine trotuar proiectat


- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:


MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA


Proiect nr. 39/2019


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


Scara: 1:500


Data: 2020


Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila


Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Nasaud


Faza:


D.A.L.I.


Plansa nr.

02.31.01SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.33.01

Strada Prahovei

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.33.02

Strada Prahovei

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1 12.03- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Prahovei

Plansa nr.

02.33.03

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Prahovei

02.33.04
- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

cpi km 0+000.00 j - numar pichet / pozitie kilometrica

- indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant:S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

Proiect nr.

39/2019

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa: ~

Plansa nr.

02.34.01

Strada Stefan Sacareanu 1

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


1             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

0 n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Stefan Sacareanu 1

02.34.02


1 12.03


- punct ridicare topografica


 • - margine parte carosabila proiectata

 • - ax proiectat

 • - numar pichet / pozitie kilometrica

 • - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - margine trotuar proiectat

 • - borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


- limita de proprietate


- limita C.F.


p P1 km 0+000.00


- camin de vizitare


- stalp sustinere cabluri


- taluz


- cale ferataVERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Stefan Sacareanu 1

Plansa nr.

02.34.03

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc1*19 km 0+260.00


Iot


peo . CP20 km 0+280.00


123 k,n o+jox.sj


Ti-


1 12.0311:423118.864 E:731162.074


E731153333----


N:^3115.227 E:?311319S2


17:423114.397 E:731124.765


17:423113.219

E:731117.597


- punct ridicare topografica

 • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


nceput Strada Stefan Sacareanu 2 la intersecția cu str. Bicaz


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--Eîkm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


Strada Ștefan Secăreanu


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Stefan Sacareanu 2

Plansa nr.

02.35.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


i             - punct ridicare topografica                           -------------- - margine parte carosabila proiectata

- limita de proprietate                              _   —   _   - ax proiectat

 • - limita C.F.                                                           ipi km 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

n—n (Q) (J) [Ă[    - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri                                                  - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

 • - taluz -------------- - margine trotuar proiectat

 • - cale ferata

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Faza:

p""y          - platforma betonata

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

D.A.L.I.

- trotuar existent

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

- sant/rigola existenta

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data:

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Plansa nr.

Q         - pomi

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc

2020

Strada Stefan Sacareanu 2

02.35.02


- punct ridicare topografica • - limita de proprietate

 • - limita C.F.

 • - camin de vizitare

 • - stalp sustinere cabluri

 • - taluz

 • - cale ferata

 • - platforma betonata

 • - trotuar existent

 • - sant/rigola existenta

 • - pomi


-------------- - margine parte carosabila proiectata

—  —  —   - ax proiectat

--pikm 0+000.00 - numar pichet / pozitie kilometrica

@      - indicator rutier tip B2 - OPRIRE, conf. SR 1848/1/2/3

-------------- - margine trotuar proiectat

- borduri prefabricate tip 500 x 250 x 200


VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et.4, ap.18, Botosani;

Tel: 0753 897 407; Fax: 0331711423/0231516095;

e-mai: viaproit@yahoo.com;

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Proiect nr.

39/2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:500

Investiție:

Modernizare strazi cartier Lacu Dulce, Municipiul Braila

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Ionut Voiniciuc

PROIECTAT

ing. Alin Romaniuc

DESENAT

ing. Alin Romaniuc

Data: 2020

Titlu plansa:    D1 .

------1-------- Plan de situatie

Strada Arad 2

Plansa nr.

02.36.01

VERIFICAT

ing. Ionut Voiniciuc


ANEXA

Lfl- «Q9M     U8/3 I- 03.29 2o

PRIVIND: aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii « Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce »

In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Braila, din data de 34.03.2020, s-a propus si s-a aprobat un amendament privind modificarea duratei de realizare a obiectivului de investitii « Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce », respectiv de la 14 luni, din care 2 luni pentru servicii de proiectare si 10 luni pentru execuția lucrărilor, cum era înscris in DALI, la 12 luni, din care: 2 luni pentru servicii de proiectare si 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Având in vedere aceste considerente, indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii mai sus menționat se modifica, respectiv durata de realizare a acestuia.

• conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI), elaborata de catre proiectantul lucrărilor SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botoșani si a Devizului general, valoarea totala a obiectivului de investitii este de 22.196.102,50 lei cu TVA, din care C+M = 19.518.713,20 lei cu TVA;

DIRECTOR EXECUTIV, TERMEGAN MARIUS

întocmit,         /I z

Petrof Violeta / 7,

SEF SERVICIU, ROPESCU.MfRELA

F■’ R E -Ș               E D l N ȚĂ

CONSILIUL

1 .AW1                             3

1

durata de realizare a obiectivului de investitii « Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce », este de 12 luni, din care:

-    2 luni pentru servicii de proiectare;

- 10 luni pentru execuția lucrărilor.