Hotărârea nr. 127/2020

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT7VK AKE A NR. 127

din31.03.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Rosiori>.

coNstLiirL local mtenicupal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOT 7VK ASTE :

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.L) pentru obiectivul de investiții <Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori>, în valoare totală de 878.039,19 lei cu T.V.A., din care C+M: 692.830,26 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții <Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori>, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investitii <Desfiintare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori> este de 12 luni, din care: 2 luni pentru servicii de proiectare și 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION


RĂGAN


F-PO-09-02.0l.03/rev.O

DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOI C/C STR. ROȘIORI                 ____________

MUNICIPIUL BRAILA________________________

MUNICIPIUL BRAILA, STR. GHIOCEILOR NR. 3 DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PAGINA DE TITLU

INVESTIȚIA :

DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL BRĂILA, STR. GHIOCEILOR NR. 3

PROIECT NR. :

100/2019

FAZA :

BENEFICIAR :

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECTANT GENERAL:

MUNICIPIUL BRĂILA                 ! 2

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.     f

Administrator: Arh. Tudorancea Adi\           ♦ /

\<o ,      /

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

rX^FȚRQIECT, ManolacheAiidrei

«Xcm /

^OLACHE


ADMINISTRATOR, arh. Tudorancea -Florianarh.


IMPORTANT


DREPTURILE DE AUTOR APARȚIN IN EXCLUSIVITATE S.C.ARIIIDESKV1SIONS.R.L. /            _

COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA. FĂRĂ ACORDUL

AUTORULUI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996


• ADMINISTRATOR

PROIECTANT GENERAL

• arh. TUDORANCEA ADI -FLORIAN

S.R.L jf/L j , A /

• ARHITECTURA

 • • arh. TUDORANCEA ADI -FLORIAN

 • • arh. MATETOVIC1 ANA

 • • arh. ANDREICA IONELA

• SISTEMATIZARE VERTICALA

SC ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.

ing. GAVRIL COSMIN

• I

• INSTALAȚII

SANITARE

PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. VEST INSTAL SRL

• ing. STANCU ALECSANDRU

..

X' ...

CONDUCEREA ELABORĂRII PROIECTULUI

 • • PREZENTA DOCUMENTAȚIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA

 • • ORICE MODIFICARE: SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI

CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI


0742801801 www.arhidesk.ro e-mail: arhidesk@gmail.com

BORDEROU

CE CUPRINDE PIESELE SCRISE CE COMPUN PROIECTUL "DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI”

PROIECT NR.: 100/2019

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

A. PIESE SCRISE

PAGINA DE TITLU;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVETII

l.DATE GENERALE

 • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

 • 1.3. ORDONATOR DE CREDITE(SECUNDARZTERTIAR)

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOE DE INVESTIȚII

  • 2.1 Prezentarea contextului:politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structurc instituționale și financiare

  • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților si a deficiențelor

  • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizarc-intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan)

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c) datele seismice si climatice

 • d) studii de teren:

 • d. 1. studio gcotchnic pentru Soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor in vigoare

 • d.2. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogcotehnice, după caz.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusive de schimbări climatice ce pot afecta invetiția

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona învecinată; existența condiționărilor specific în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2 Regimul juridic

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcâiei existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

 • b) destinația construcției existente

 • c) includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate, pecum și zonele de protective ale acestora și în zone construite protejate, după caz

 • d) infonnații/obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism după caz

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) categoria si si clasa de importanta

0742801801 www.arhidesk.ro e-mail:arhidesk@gmail.com

b) cod in Lista monumentelor istorice după caz

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

d)suprafata construită

e)Suprafata construita desfasurata

f)valoarea de inventar a construcției

gjalti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturale- istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasăi diferențiate, cele rezultate din lipsă de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză tehnică.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si abaliza diagnostic , din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • A. Analizând modul în care sunt asigurate cerințele esențiale de calitate, conform Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare se constată următoarele:

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ȘI DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) clasa de risc seismic

 • b) prezentarea a minim două soluții de intervenție

 • c) soluții tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții b) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. INDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând :

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru;

 • - consolidarea clementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice după caz

-intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz

Demolarea parțiala a unor elemente structurale/nestructuralc, cu/fara modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente construcției

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizo lății, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI


 • A. MEMORIU DE ARHITECTURA

 • B. MEMORIU DE REZISTENTA

 • C. MEMORIU DE SISTEMATIZARE VERTICALA SI ACCES CAROSABIL

 • D. MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII SANITARE

 • E. MEMORIU DE INSTALAȚII ELECTRICE

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viațâ/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-cficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de preveni re/di mi nu are a riscurilor.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în Ici, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice, fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe ncrambursabilc, alte surse legal constituite

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

ĂRTE ECONOMICĂ

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

AO.

PLAN ÎNCADRARE ÎN JUDEȚ

AL

PLAN ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A2

PLAN SITUAȚIE EXISTENT

A3

PLAN SITUAȚIE PROPUS

A4

PLAN CENTRALA TERMICA -SITUAȚIE EXISTENTA-

A5

PLAN INVEL1TOARE CENTRALA TERMICA-SITUAT1E EXISTENTA

A6

SECȚIUNEA AA-SITUATIE EXISTENTA-

A7

FAȚADA SUD-SITUATIE EXISTENTA-

A8

FAȚADA EST -VEST-SITUATIE EXISTENTA-

A9

FAȚADA VEST- SITUAȚIE EXISTENTA-

A10

FAȚADA NORD- SITUAȚIE EXISTENTA-

AH

PLAN CENTRALA TERMICA -SITUAȚIE PROPUSA-

A12

PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA-SITUATIE PROPUSA

Al 3

SECȚIUNEA AA-SITUATIE PROPUSA-

A14

FAȚADA SUD, FAȚADA EST -SITUAȚIE PROPUSA

A15

FAȚADA VEST, FAȚADA NORD -SITUAȚIE PROPUSA

SISTEMATIZARE VERTICALA

D1    PLAN DE SITUAȚIE -DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA -

D2 PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE PARCARE STRADA GHIOCEILOR SI STRADA ROȘIORI

D3 PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE TROTUARE

PIETONALE

INSTALAȚII SANITARE

ISO 1 PLAN DE SITUAȚIE -INSTALAȚII SANITARE

Întocmit, arh. Andreica Ionela

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • A. PIESE SCRISE

  1. DATE GENERALE

  1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

MUNICIPIUL BRĂILA

 • 1.3. ORDONATOR DE CREDITE(SECUNDAR/ TERȚIAR):

MUNICIPIUL BRĂILA

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL BRĂILA

 • 1.5. ELABORATORUL STUDIULIU: S.C. ARHIDESKVISION SRL, cu

sediul in Str. Balcescu, nr. 32, bl. Bl, ap. 11 .județul Galați, înregistrata la ORC cu nr. J17/26/2016, CUI RO 35389688, reprezentata prin administrator Tudorancea Adi - Florian. Codul CAEN este 7111 „Activități de arhitectură”.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și Financiare.

Proiectul propus, DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI s-a realizat la cererea beneficiarului și în conformitate cu tema de proiectare care să deservească nevoile municipiului.

Prezenta documentație de proiectare, s-a realizat respectându-se prevederile coroborate ale:

 • ■ H.Gnr. 907/2016

 • • Legea 50/1991 cu modificările ulterioare și corelata cu Normele Metodologice

 • ■ Legea 10/1995 cu completările și modificările ulterioare

 • • H.G nr. 300/2006- privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

 • ■ Legea 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă MO. nr. 646 - 26.07.2006

 • • Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006

 • • Ordin nr. 129 din 25 august 2016 privind “ Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă”

 • * Ordinul nr. 1576 din 15.10.2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare", indicativ NP 068-02

 • • Legea nr. 307/2006- privind apararea împotriva incendiilor, HGR nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • ■ Ordinul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

în cadrul proiectului DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI au fost solicitate 2 certificate de urbanism întrucât vor fi 2 obiecte distincte, după cum iunnează:

 • • Desființare centrală termică str. Ghioceilor C/C str. Roșiori - Certificat de urbanism nr. 1465 din 12.08.2019 emis de Primăria Municipiului Brăila;

 • • Amenajare zonă parcări str. Ghioceilor C/C str. Roșiori - Certificat de urbanism nr.

1466 din 12.08.2019 emis de Primăria Municipiului Brăila

S-au obținut următoarele avize:

 • - Alimentare cu apa

 • - Alimentare cu energie electrica

 • - Telefonizare

 • - Gaze naturale

 • - Canalizare

 • - Salubritate

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Pe amplasamentul studiat se află o construcție într-un stadiu avansat de deteriorare ce reprezintă un pericol pentru locuitorii zonei si nu numai.

Construcția analizata prezintă multiple elemente aflate într-un stadiu avansat de degradare.__________________________________________________________________________________

SITUA ȚIE EXISTENTĂ

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

- dimensiunile:

pe latura lungă 19,90, pe latura scurtă 11.50 m

- funcțiunea:

centrala termica

- regim de înălțime:

parter

- H atic

3,26 m

- H liber

3,05 m,

Aria construită:

Ac = 189 mp

Aria desfasurata:

Ad =189 mp

Ana utila

Au = 139.63 mp

POT =72.97 %

CUT= 0.72

Necesități

Deficiențe

1. Necesitatea existenței unui mediu curat, aseptic, pentru desfasurarea activitatilor 2.Necesitatea respectării cerințelor de calitate in exploatare;

3. Necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă.

1.Stadiul avansat de degradare al construcției motiv pentru care nu este posibilă utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximă in condiții sanitare;

Trotuarele existente au dimensiuni variabile astfel:

 • 1. Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.

 • 2. Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu are lățimi variabile intre 5,7 m si l,6m pe o lungimeffata de zona studiata) de 18,61 ml.

 • 3. Trotuarul adiacent străzii Roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

Trotuarele propuse au următoarele dimensiuni:

 • 1. Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.

 • 2. Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu are latinii variabile intre 5,7 m si l,6m pe o

1 ungimc(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

 • 3. Trotuarul adiacent străzii Roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

4. Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latinii variabile intre Im si l,7m.

Situație existenta

Situație propusa

Diferente

Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml. Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.

Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.

Prin soluția propusa latimea trotuarului scade de la 2m la l,5m necesari manevrelor persoanelor cu scaun rulant.

Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu arc lățimi variabile intre 5,7 m si l,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu are lățimi variabile intre 5,7 m si I,6m pe o Iungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

Nu se aduc modificări.

Trotuarul adiacent străzii roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.

Trotuarul adiacent străzii roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.

Nu se aduc modificări.

Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are lățimi variabile intre Im si l,7m.

Având in vedere ca se propun noi zone de parcari se propune si un trotuar adiacent acestora.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

 • • Realizarea unui mediu curat, aseptic, pentru desfășurarea activitatilor de intretinere si mentenanta cu respectarea cerințelor de calitate in exploatare;

 • • Creșterea numărului de locuri de parcare in zona,

 • ■ Eliminarea folosirii spațiului impropriu si anume prin parcarea autovehiculelor pe trotuarul existent si pe spațiul plantat,

 • • Creșterea gradului de confort al populației

 • • Creșterea calitatii imaginii urbane

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

  a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

  Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghioceilor nr. 3, aflandu-se in administrarea municipiului Braila.

Se dorește amenajarea unei parcări cu o suprafața de aproximativ 2.200,00 mp.

Pe amplasament exista o construcție, o fosta centrala termica, a cărui tura se va desființa. Pe terenul în suprafață de 259 mp conform, anexei nr 1. La H.C.L.M. nr. 390/18.07.2018 -"imobile, formate din teren si construcții, a căror apertenenta se atesta la domeniul privat alMunicipiului Braila” are categoria de folosință curți construcții și este proprietatea Municipiului

Brăila. Pe amplasament este situată o contracție cu destinația centrală termică având suprafața de 189 mp.

Amplasamentul astazi este caracterizat de existenta unei centrale termice, a unui spațiu verde pana la limita de proprietate a blocurilor împrejmuita cu un gard metalic cu inaltimea de 1.00 m. Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 1980, de fosta Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Materialul vegetal este caracterizat de arbori cu inaltimea cuprinsa intre 14-18 m, de asemenea se găsesc doi arbori din specia nuc ce nu fac obiectul proiectului.

In prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate ncorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranța, cu viteză mică de deplasare si se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește rcvitalizarca peisajului urban al zonei.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

VECINĂTĂȚILE TERENULUI SUNT

 • ■ la nord- est: strada Mihai Bravu

 • ■ la nord- vest : stada Ghioceilor, strada Roșiorilor


 • • la sud-est:    strada Roșiorilor

 • ■ la vest :        bloc de locuințe B2

 • c) datele seismice și climatice;

Conform COD DE PROIECTARE SEISMIC - P 100/1/2013 valabil pentru construcțiile noi, arealul se încadrează în zona de hazard seismic descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag = 0,24 g (accelerația terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc = 1,0 s.


Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (coli), Tc a spectrului de răspunsfef P100-I/20I3)

Din punct de vedere morfologic mun. Brăila este situat în partea de nord - est a Câmpiei

Romane și anume subunitate Câmpia Brăilei. Zona cercetată este caracterizată prin zona de terasă (Câmpul Viziru - zona de nord a acestei subunități), la limita cu zona de luncă a Dunării. Zona de terasă este constituită în suprafață din depozite cuatemare recente de natură eoliană (locssuri / pământuri loessoide) ce reazemă în adâncime pe depozite aluvionare prăfoase nisipoase/ ° •- ~    ”■                                         argiloase și nisipuri caracteristice zonei de

luncă.


1.3. Din punct de vedere geologic zona studiată aparține unității structurale — Platforma Valahă. Platforma Valahă este unitatea geologică situată la sudul Carpaților Meridionali, reprezentând partea de nord a unității structurale majore Platforma Moesică. Fundamentul acestui teritoriu este heterogen.

în suprafața platformei, se adaugă depozite de natură eoliană (locssuri/ prafuri argiloase/nisipoase loessoide) de vârstă Quatemară, cu grosimi de până la 10,0 mpentru arealul studiat. Loessurile formează depozite pulverulente (prăfoase) cu aspect masiv (lipsite de stratificație) și cu tendință de desprindere după plane verticale, ce reazemă în adâncime pe depozite aluvionare prăfoase argiloase/nisipoase.

Caracteristici hidrologice. Apele subterane se împart în ape freatice, adică primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber și variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafeței terestre și ape de adâncime, cantonate în depozite friabile dar intercalate între state impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească și captive.

Principalele elemente care definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă, regim climatologic deficitar și valori mici ale scurgerii specifice.

în prezent în zona cercetată nivelul freatic al apelor subterane se regăsește la adâncimi de cca. 4,00 m.

Din punct de vedere meteoclimatic, zona aparține sectorului de climă temperat continentală cu nuanțe excesive (iemi geroase și veri călduroase și secetoase). Aceasta se datorează influenței directe a maselor dc aer continental, de origine asiatică (uscate și reci - iama, calde sau foarte calde și uscate - vara). Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel dinTemperatura medie anuală = 10,7°C. Temperatura medie maximă (luna iulie) = 28,5°C. Temperatura medie minimă (luna ianuarie) = - 4,8°C. Precipitațiile sunt reduse, oscilând între 400 și 500 mm anual (media precipitațiilor 485,7 mm/an) . Presiunea medie la nivelul stației locale: 1008,4 mb. Viteza medie a vântului = 4,1 m/s. Durata de strălucire a soarelui 186,2 ore/an.Temperaturi medii lunare mullianuale la nivelul țării (sursa INMH)Precipitații medii lunare multianuale (sursa INMH)

Din punct de vedere al acțiunii vântului, conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurență de 50 ani, pentru zona studiată este de qb = 0,60 kPa. Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecvență de 16% ce bate mai mult vara, fiind destul de uscat.

.r,                   i5.,         »i                   <7>i

m ...

Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zapada

N a

< T.5    \              i.Q

13WC.OCO         X        e              X.

f.g                                     "^1

3.0 1.

■■

Z- ।

L/A2S 20: J

1

■i

Z         2.0      —

\ zo o    W IM 1»         ±50

**”*■•" *"*

în conformitate cu prevederile din STAS 6054/77 , adâncimea maximă de îngheț a zonei este dc 1,00 m.

dl. studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;- se prezintă anexat

în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condițiile geologo-tehnice

descrise mai sus și caracteristicile obiectivului proiectat, rezultă următoarele condiții de fundare pentru acesta:

Fundare directă a noului sistem rutier proiectat pe terenul de fundare existent în zonă. Dacă, odată cu începerea lucrărilor de execuție a unui noului sistem rutier, se vor depista zone umede sau cu umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi, moloz, etc.) acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor îndepărta în totalitatea lor sau parțial (minim 0,80 m) și se vor completa golurile rezultate până la cota de fundare, cu pământ local curat, compactat în strate subțiri cu grosimea de 10 - 15 cm (manual sau mecanic cu mijloace terasiere mecanice).

Odată cu realizarea noului sistem rutier se impun următoarele:

 • • se va asigura o corelare între cotele de nivelment ale obiectivului și vecinătăți

 • • în zonele covățite (concave) se vor realiza reamenajări; refacerea golurilor rezultate în urma îndepărtării resturilor de fundații ale centralei termice ce va fi demolată, cu pământ galben / local curat. refacerea umpluturii de peste eventualele rețelele/branșamentele de apă/gaze, acolo unde este cazul.

Condiția de calitate a compactării umpluturii de pământ este realizarea unei greutăți volumice minime în stare uscată de yd = 1,70 t/m3.

 • • realizarea unor sisteme de protecție, gaighere ori rigole și șanțuri de gardă betonate / dalate, acolo unde este cazul;

După compactarea în totalitate a terenului, se va trece la realizarea propriu-zisă a noului sistem rutier proiectat.

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă va fi de: Ep = 70 000 kPa pentru P4, De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui Poisson luată din tabele este v = 0,35 pentru P4.

TABEL CUPRINZÂND TIPURILE DE PĂMÂNT PE BAZA CLASIFICĂRII PĂMÂNTURILOR DIN

NORMATIV PD177/ 2001- pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple

CATEGORIA PMWI.

TULUI

T1FUL DE rAMANT

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR

INDICELE DE PLASTICITATE - Ip

GRAI1ULOZITATEA

Argilă %

Praf%

Nisip %

NKOEZWB

PI

Pieliiș cu nisip

Sub 10

Cu sau Iară fracțiuni sub O.Smtn

P2

10-20

Cu fracțiuni sub Q.5mm

COEZIVE

P3

Nisip prălos nisip argilos

0-20

0-30

0-50

35-100

P4

Praf, praînisipos, praf argilos. praf argilos nisipos

0-25

0-30

35- 100

0-60

P6

Argilă. argilă prăfoasă, argilă nisipoasa, argilă prăfoasă nisipoasă

Peste 15

30- 100

0-70

0-70

Modulul de deformație liniară pe stratul de umplutură pământ negru din suprafață, se estimează la cca. Ed = 10000 kPa (pentru o presiune efectivă de 60 kPa).

Modulul de deformație lineară pe orizontul eolian loessoid, ori eventuala umplutură de pământ galben, curată se estimează la cca. Ed = 16000 kPa (pentru o presiune efectivă de 90 kPa).

Eventualele șanțuri și rigole ce urmează a prelua apele de precipitații căzute în zonă, se vor realiza corespunzător, după compactarea terenului și a părților laterale ale săpăturilor rezultate.

d2. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se prezintă anexat studiul topografic.

Având în vedere natura intervențiilor propuse nu sunt necesare studii hidrologice sau hidrogeotehnice.


0742801801 www.arhidesk.ro e-mail:arhidesk@gmail.com

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Rețea electrică

Consumătorii de energie electrică aferenți imobilului sunt alimentați din rețeaua din zonă.

Canalizarea apei menajere

Sistemul de preluare a apelor pluviale se va racorda la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorii de risc pot fi inteleși ca evenimente naturale extreme care depășesc capacitatea de gestionare a situației.Harta preluata din http://gis2.rowater.ro:8989/flood/referitor la DIRECTIVA DE INUNDAȚII 2007/60/CE

Factori de risc

Existent

Propus

Antropici

Incendii Propagarea incendiilor

Nu este cazul

Nu este cazul

Prăbușiri de construcții sau elemente constructive

Tumul si scara prezintă pericol de prăbușire.

Se desființează tumul si scara centralei termice.

Avarierea unor instalații purtătoare de apă

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Epidemii, epizootii, zoonoze

Nu este cazul.

Se asigură un mediu mediu curat, aseptic, pentru protejarea sănătății locuitorilor.

Riscuri de proiectare, execuție si mentenanta

Nu este cazul.

Beneficiarul se asigură prin clauze contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea de proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.

Naturali

Cutremure

Tumul si scara prezintă pericol de prăbușire.

Se desființează tumul si scara centralei termice.

Alunecări si prăbușiri de teren

Nu este cazul

Nu este cazul

Inundatii

Nu este cazul

Nu este cazul

îngheț

Adâncimea de îngheț este respectată.

Adâncimea de îngheț este respectată.

Furtuni

Nu este cazul

Nu este cazul

Schimbări climatice

Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.

Nu este cazul

Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice. Pentru schimbările climatice care au cel mai mare risc în afectarea investiției se propun lucrări în scopul ameliorării calității mediului înconjurător.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braile clădirea nu este monument istoric.

 • 3.2. Regimul juridic

  a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

  b) Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghioceilor nr. 3, aflandu-se in administrarea municipiului Braila.

 • c) destinația construcției existente;

Clădirea studiata are destinația actuala de central termica:

 • d) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braile clădirea nu este monument istoric.

Conform Natura 2000 nu este în vreo arie naturală protejată sau în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.

 • e) informații/obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

Nu există constrângeri, obligații sau interdicții impuse de regelementările juridice ale documentațiilor de urbanism.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

 • a) categoria si si clasa de importanta

Conform HG 766/10.12.1997 categoria de importanță a construcției „D”, și are clasa de importanța este „IV”.

 • b) cod in Lista monumentelor istorice după caz

Nu este cazul

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructive

Amplasamentul astazi este caracterizat de existenta unei centrale termice, a unui spațiu verde pana la limita de proprietate a blocurilor împrejmuita cu un gard metalic cu inaltimea de 1.00 m. Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 1980, de fosta Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.Suprafața construită

 • d)

Aria construită:                  Ac =189 mp

 • e) Suprafața construită desfășurată

Aria desfasurata:           Ad =189 mp

 • f) valoarea de inventar a construcției

 • g) alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

Funcționarea serviciilor de întreținere si mentenanta este permanentă.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Nu este cazul.

Zona cu risc potențial semnificativ la inundatii


 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A.Analizând modul în care sunt asigurate cerințele esențiale de calitate, conform Legii nr.10/1995 cu modificările și completările ulterioare se constată următoarele:

Nr

Cr.

Denumirea cerințelor esențiale cf. legii nr. 10/1995 actualizata

Starea tehnică existentă

A.

REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI

STABILITATE

A.l. Rezistența și stabilitatea clădirilor

Stmctura si infrastructura beton armat.

A.2. Rezistența la eforturi în exploatare

- Platformele exterioare prezintă tasări, crăpături și fisuri;

A.3. Protecția antiseismică

- Forma în pian este dreptunghiulara, ceea ce asigură o bună comportare la acțiunea seismică, din punct de vedere al fenomenelor de torsiune generală.

B.

SECURITATEA LA INCENDIU

B. 1. Rezistența la foc

-Nu este cazul.

B.2. Riscul la incendiu datorat instalației electrice

-Nu este cazul.

C.

IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

C. 1. Etanșeitatea

-Nu este cazul.

C.2. Igiena încăperilor

-Nu este cazul.

D.

SIGURANȚĂ ȘI

ACCESIBILITATE ÎN

EXPLOATARE

D.l. Siguranța cu privire la circulației pedestre

- Platformele exterioare prezintă denivelări, tasări și crăpături;

D.2. Gradul de asigurare ai consumatorului

- Platforme exterioare degradate.

D.3. Securitatea electrică a utilizatorului

-Nu este cazul.

A.

IZOLAȚIE         TERMICĂ,

HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIE DE ENERGIE

-Nu este cazul.

B.

PROTECȚIE      ÎMPOTRIVA

ZGOMOTULUI

-Nu este cazul.

C.

UTILIZARE SUSTENABILĂ A

RESURSELOR NATURALE

ste cazul

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE*

 • a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Lucrări arhitectură:

Desființare turn si scara central termica.

Lucrări arhitectură:

Desființare completa central termica.

Lucrări instalații sanitare

Realizare rețea pluviala

Lucrări instalații sanitare

Realizare rețea pluviala

Lucrări sistematizare

 • 1 .Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

 • 2 . Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

 • 3 .Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

 • 4 .Realizare spatii verzi

Lucrări sistematizare

1.Realizarea a 40 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

4.Realizare spatii verzi

Estimare economica pe variante

DEVIZUL GENERAL AL OPȚIUNIIÎ

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

Valoare inel. TVA

Iei

lei

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PT. OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

12558.77

14944.94

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PT.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

CAPITOLUL 3-CHELTUIELI PT.

PROIECTARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ

89021.57

92832.07

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ

559651.53

665.985.32

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

88967.96

104276.87

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE și TESTE și PREDAREA LA BENEFICIAR

0

0

TOTAL GENERAL

750199.83

878039.19

din care C+M

582210.30

692830.26 u-

DEVIZUL GENERAL AL OPȚIUNII 2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

Valoare inel. TVA

mii lei

mii lei

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PT. OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

12558.77

14944.94

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PT.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PT, PROIECTARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ

112843.44

118711.28

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ

840614.47

1000331.22

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

268742.44

317407.75

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE și TESTE și PREDAREA LA BENEFICIAR

0

0

TOTAL GENERAL

1350104.12

1588655.74

din care C+M

105335.29

1208249.00

Concluzii: valoarea de investiție pentru OPȚIUNEA 1 este mai mică comparativ cu OPȚIUNEA 2.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Nu este cazul.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Nu este cazul.

 • *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu se recomanda consolidarea elementelor,

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

- demolarea parțiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Desființare tum si scara central termica,

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu este cazul.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Etapa 1- Desființare turn si scara centrala termica

Astfel se impun următoarele etape de demolare:

 • 1. Se vor deconecta toate rețelele existente;

 • 2. Construcția se va demola incepand cu partea superioara si terminând cu fundația, astfel, aceasta se va realiza in ordine inversa construirii.

 • 3. Se vor prevedea schele metalice tubulare doar în interiorul proprietății beneficiarului. Întreaga lucrare de demolare va fi împrejmuită pe toate cele patru laturi pe exteriorul schelei și a coșului cu plasă antipraf.

 • 4. Se va împrejmui construcția ce urmează a fi demolată, iar la punctele de acces

spre locul de demolare se va instala placarde de avertizare. Demolarea părților componente ale clădirii trebuie astfel executată, încât demolarea unei părți din clădire sau a unui element de construcție să nu atragă prăbușirea neprevăzută a altei părți sau altui element.

 • 5. Se va tine cont a se monta schele metalice pe toate cele 4 laturi ale clădirii, și folosirea plasei antipraf, și tot pentru a se evita praful, porțiunile din clădire care se demolează, pot fi stropite cu apă. In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistențe și stabilități insuficiente a elementelor ce se demolează, muncitorii vor fi legați cu centuri de siguranță de elementele fixe și rezistente ale construcției, elemente care nu se demolează.

 • 6. Acolo unde este necesar, schela va fi protejata pe tot perimetrul acesteia spre drumuri sau alei pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tablă ondulată cu o înălțime de cel puțin 2 m; împrejmuirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă, suporți pentru împrejmuire, întreținerea și evacuarea schelei, semnalizări, iluminat etc.

Suprafața propusa pentru desființare este de 7.34 mp.

Etapa 2 este compusa efectiv de realizarea zonelor de parcare si trotuarului.

Executarea lucrărilor de suprastructură acces carosabil va începe după pregătirea corespunzătoare a patului platformei, asigurarea planeitâții cu respectarea prescripțiilor STAS-urilor și normativelor specifice în vigoare pentru realizarea unor lucrări de bună calitate și asigurarea stabilității și viabilității în exploatare: STAS 2914/84;STAS 2916/87 normativ CI82/77 pentru lucrări de terasamente.

1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghioceilor si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghioceilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghioceilor este de 400,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghioceilor se propune ftezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Ghioceilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrările dinspre Blocul R2.Totodată se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton CI6/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrări de reparatii pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2.Structura pentru reparatii trotuare de protecție existente este următoarea:

 • - 10 cm beton de ciment C30/37

 • - trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2.Realizarea a 6 locuri de parcat e cu acces din Str.Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str. Roșiorilor precum si a trotuarului din jurul centralei termice precum si platformelor betonate existent si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Rosiorilor este de 150,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu lățime varibila conform palnului dc situație.

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton CI6/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparația trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghioceilor pe o suprafața de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfaltica BA8

 • - strat de fundație existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimitează trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

 • 4. Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafața totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

 • • Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.

 • * Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .

 • ■ Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de imprăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.

 • ■ După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitațional, acestea fiind dirijate pe langa borduri către gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protecție precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale către dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorii de risc pot fi înțeleși ca evenimente naturale extreme care depășesc capacitatea de gestionare a situației.Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani ți 20% probabilitate de

depășire în 50 de ani (cf. PI00-1/2013)


Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspunsfef. P100-1/2013)


Factori de risc

Existent

Propus

Antropici

Incendii Propagarea incendiilor

Nu este cazul

Nu este cazul

Prăbușiri        de

construcții      sau

elemente constructive

Scara si turnul centralei termice prezintă riscuri de prăbușire.

Se propune desființarea scării si a turnului centralei termice.

Avarierea unor instalații purtătoare de apă

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Epidemii, epizootii, zoonoze

Nu este cazul.

Se asigură un mediu mediu curat, aseptic, pentru protejarea sănătății locuitorilor din zona.

Riscuri          dc

proiectare, execuție si mentenanta

Nu este cazul.

Beneficiarul se asigură prin clause contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea dc proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.

Naturali

Cutremure

Scara si tumul centralei termice prezintă riscuri de prăbușire.

Se propune desființarea scării si a turnului centralei termice.

Alunecări        si

prăbușiri de teren

Nu este cazul

Nu este cazul

Inundatii

Nu este cazul

Nu este cazul

Îngheț

Adâncimea de îngheț este respectată.

Adâncimea de îngheț este respectată.

Furtuni

Nu este cazul

Nu este cazul

Schimbări climatice

Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.

Nu este cazul

Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Conform Listă monumentelor istorice din județul Braila clădirea nu este monument istoric.

Conform Natura 2000 nu este în vreo arie naturală protejată sau în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.

Nu exista constrângeri, obligații sau interdicții impuse de regelementările juridice ale documentațiilor de urbanism.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Obiect 1- Desființare turn centrala termica_______________________________________________

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Din punct de vedere constructiv aceasta este alcătuită din stâlpi și centuri din beton armat si zidărie de cărămidă.

rost de dilatatie. Se vor reface fațadele ramase cu tencuiala decorative culoare alb.

Situație existenta

Situație propusa

Suprafața totala teren=259 mpp

Suprafața totala teren=259 mpp

Suprafața construita 189 mp

Suprafața construita 174.02 mp

AC=189 mp

AC=174.02 mp

Ad=189 mp

Ad=l 74.02 mp

POT =72.97 %

POT =67.71 %

CUT= 0.72

CUT= 0.67

Obiect 2- Realizare locuri de parcare

în prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică de deplasare se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

Se propune realizarea unui număr total de 39 de locuri de parcare dintre care 33 locuri de parcare amenajate cu acces din Str.Ghioceilor si 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor.Un număr de 2 locuri de parcare vor fi rezervate persoanelor cu handicap locomotor.

 • 1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str. Ghioceilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare ia 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:           3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghioceilor si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghioceilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghioceilor este de 400,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BAI 6

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghioceilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Ghioceilor.

Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrările dinspre Blocul R.2. Totodată se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton C16/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi încadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrări de reparatii pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2.Structura pentru reparatii trotuare de protecție existente este următoarea:

 • - 10 cm beton de ciment C30/37

 • - trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2.Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Rosiorilor precum si a trotuarului din jurai centralei termice precum si platformelor betonate existtent si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Rosiorilor este de 150,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu lățime varibila conform palnului de situație.

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton C16/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

3,Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparația trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghioceilor pe o suprafața de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfaltica BA8

 • - strat de fundație existent

Se propune Înlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimitează trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

 • 4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafața totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

 • • Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.

 • * Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .

 • * Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi imprăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de imprăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.

 • ■ După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Obiect 3- Instalații sanitare_____

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitațional, acestea fiind dirijate pe langa borduri către gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protecție precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale către dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

Sistemul constructiv

Etapa 1- Desființare turn si scara centrala termica

Astfel se impun următoarele etape de demolare:

 • 7. Se vor deconecta toate rețelele existente;

 • 8. Construcția se va demola incepand cu partea superioara si terminând cu fundația, astfel, aceasta se va realiza in ordine inversa construirii.

 • 9. Se vor prevedea schele metalice tubulare doar în interiorul proprietății beneficiarului, întreaga lucrare de demolare va fi împrejmuită pe toate cele patru laturi pe exteriorul schelei și a coșului cu plasă antipraf.

 • 10. Se va împrejmui construcția ce urmează a fi demolată, iar la punctele de acces


0742801801 www.arhidesk.ro e-mail:arhidesk@gmail.com

spre locul de demolare se va instala placarde de avertizare. Demolarea părților componente ale clădirii trebuie astfel executată, încât demolarea unei părți din clădire sau a unui element de construcție să nu atragă prăbușirea neprevăzută a altei părți sau altui element.

 • 11. Se va tine cont a se monta schele metalice pe toate cele 4 laturi ale clădirii, și folosirea plasei antipraf, și tot pentru a se evita praful, porțiunile din clădire care se demolează, pot fi stropite cu apă. în cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistențe și stabilități insuficiente a elementelor ce se demolează, muncitorii vor fi legați cu centuri de siguranță de elementele fixe și rezistente ale construcției, elemente care nu se demolează.

 • 12. Acolo unde este necesar, schela va fi protejata pe tot perimetrul acesteia spre drumuri sau alei pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tablă ondulată cu o înălțime de cel puțin 2 m; împrejmuirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă, suporți pentru împrejmuire, întreținerea și evacuarea schelei, semnalizări, iluminat etc.

Suprafața propusa pentru desființare este de 7.34 mp.

Etapa 2 este compusa efectiv de realizarea zonelor de parcare si trotuarului.

Executarea lucrărilor de suprastructură acces carosabil va începe după pregătirea corespunzătoare a patului platformei, asigurarea planeității cu respectarea prescripțiilor STAS-urilor și normativelor specifice în vigoare pentru realizarea unor lucrări de bună calitate și asigurarea stabilității și viabilității în exploatare: STAS 2914/84;STAS 2916/87 normativ CI82/77 pentru lucrări de terasamente.

1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 0 cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni;

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghioceilor si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghioceilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghioceilor este de 400,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghioceilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Ghioceilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrările dinspre Blocul R2.Totodata se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton C16/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrări de reparatii pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2.Structura pentru reparatii trotuare de protecție existente este următoarea:

 • - 10 cm beton de ciment C30/37

 • - trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2.Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Rosiorilor precum si a trotuarului din jurul centralei termice precum si platformelor betonate existtent si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Rosiorilor este de 150,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfalticc noi.

Locurile de parcare vor fi încadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu lățime varibila conform palnului de situație.

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton C16/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparația trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghioceilor pe o suprafața de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfaltica BA8

 • - strat de fundație existent

Se propune înlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimitează trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

 • 4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafața totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

 • ■ Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.

 • ■ Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .

 • ■ Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de imprăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.

 • ■ După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

 • 5.2. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • - Graficul de realizare a investiției se prezintă anexat.

Durata de realizare a investiției inclusiv fazele premergătoare ale acesteia este de 12 de luni.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Nr. crt.

DENUMIREA

ETAPELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR

EȘALONAREA ÎN LUNI

Executan ți

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Proiectarea

3

Organizarea procedurilor privind selectarea dirigintelui de șantier

UIP+B

3.1. întocmirea documentațiilor de atribuire conform L98/2016

UIP

3.2. încheierea contractului de prestări servicii

UIP

4

întocmirea documentației de achiziții și încheierea contractului pentru execuția de lucrări

UIP

4.1 întocmirea documentației de atribuire conform L98/2016

4.2 încheierea contractului de prestări

DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

servicii

5

Derularea contractului de execuție lucrări

B+E

5.1 Emiterea ordinului de inceperea lucrărilor și încheierea procesului verbal de predare primire a amplasamentului.

5.2. Execuție lucrări pregătitoare inclusiv organizarea de șantier

E

5.3. Execuție lucrări de bază

E

6

Derularea contractului de asistență tehnică

UIP+P

6.1. Probe, recepții

UIP+E+P

6.2. încheierea proceslor verbale de lucrări ascunse și verificarea calității lucrărilor

UIP+E

6.3. Recepție la terminarea lucrărilor

UIP+E+ B+P

6.4. întocmirea cărții tehnice a construcției

UIP+C+ B+P

NOTĂ PRESCURTĂRI: - BENEFICIAR - B

 • - EXECUTANT-E

 • - CONSULTANT- C

 • - UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI- UIP

 • - PROIECTANT - P

DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ Șl AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

 • 5.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

Valoare inclusiv TVA

lei

lei

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PT.

OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

12558.77

14944.94

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PT. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PT.

PROIECTARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ

89021.57

92832.07

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ

559651.53

665985.32

din care:

4.1

Construcții și instalații

559651.53

665985.32

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0

0

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

88967.96

104276.87

din care:

5.1

Organizare șantier

15000

17850.00

5.2

Comisioane, taxe, costul creditului

8394.77

8394.77

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

65573.19

78032.09

5.4

Cheltuieli pt informare si publicitate

0

0

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE și TESTE și PREDAREA LA BENEFICIAR

0

0

TOTAL GENERAL

750199.83

878039.19

din care C+M

582210.30

692830.26

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Pentru construirea elementelor de venituri previzionale, s-au luat in considerare următoarele alocari bugetare anuale:

 • - Venituri de la bugetul local in cuantum de 50.000 lei.

Evoluția prezumata a costurilor

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după finalizarea lucrărilor de construcție, si constau în:

 • - cheltuieli de personal:

1 salariați x 1367 Ici/lună x 12 luni = 16404 lei /an

 • - contribuții aferente

1 salariati x 971 lei/luna x 12 luni = 11652 lei /an

 • - cheltuieli materiale:

- energie electrică:

1 KW/zi x 280 zile/an = 280 KW/an

280 KW/an x 0,35 lei/KW = 98 lei/an

Total cheltuieli anuale = 28154 lei/an

Perioada de referință a proiectului : 24-36 dc ani, identificata in HG 2139 / 30.11.2004 in cadrul capitolului 1.1.17. Alte construcții industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1.

 • 5.4. Sustenabilitatea realizării investiției:

  a ) impactul social și cultural;

  Având in vedere cele menționate se constata faptul ca impactul proiectului, din punct de vedere social este unul benefic pentru comunitatea locala care apcleaza la serviciile infrastructurii de specialitate. Astfel beneficiile aduse sunt:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a personalului asigurând creșterea nivelului de confort al acesteia;

 • - păstrarea specificului local si a conservării valorilor din aceasta zonă;

 • b ) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 10

Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0

 • c ) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • - Metode folosite in construcție

Se propun metode de construcție care înglobează o amprentă redusă de carbon. Acestea vizează în special metodologia de execuție, planificarea și organizarea acesteia dar mai ales optimizarea consumului de materiale. Astfel se propun câteva principii constructive care vor asigura eficiența energetică în toate fazele de construcție:

 • - economia de energie în faza de selecție a materialelor de construcție, se va realiza alegând materiale care nu necesită procese tehnologice speciale, în acest sens se va opta pentru

alegerea elementelor structurale prefabricate din materiale reciclate sau neconvenționale, agrementate tehnic și care au un grad mare de rezistență în exploatare din punctul de vedere al păstrării parametrilor inițiali;

 • - punerea în operă și energia consumată în timpul lucrărilor de construcții rezultă din modelarea structurii după rețele matriciale regulate, modulare.

Prin realizarea investițiiei nu se preconizează in impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra habitatului studiat. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului. Amplasarea panourilor solare si fotovoltaice se va face cu atenție încât impactul asupra mediului să fie redus.

Patrimoniu cultura!

în principiu, acțiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul din elementele de patrimoniu cultural din zonă sau localitate.

Aerul

Amploarea globală asupra aerului este moderată pe perioada execuției lucrărilor, iar în perioada de exploatare poate fi considerată admisibilă.

Zgomotul

în perioada de execuție și exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera că au un impact admisibil.

Mirosurile

în perioada de execuție și exploatare se poate considera că mirosurile sunt admisibile. Biodiversitatea

 • - Impactul asupra faunei este nesemnificativ.

 • - Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.

Peisajul

Impactul general este pozitiv.

Mediu social - economic

La nivelul comunitar, impactul socio-economic net de bunăstare este pozitiv, pentru că este un proiect care întrunește condițiile eligibile unui proiect cu scop cultural* educațional.

Impacturi negative - riscuri

 • - Modificări ale calității aerului în timpul execuției.

 • - Modificări ale scurgerii apelor meteorice la suprafața terenului, în perioada de execuție.

Impacturi negative - admisibile

 • - Modificări ale calității apei de suprafață, pe perioada execuției.

 • - Afectări ale florei pe perioada execuției.

Riscul izbucnirii incendiilor - nesemnificativ.

Riscul îmbolnăvirilor - nesemnificativ.

 • 5.5. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Cadrul de analiza:

Amplasamentul studiat este situat în Municipiul Braila, Strada Ghioceilor nr. 3, aflandu-se in administrarea municipiului Braila.

Se dorește amenajarea unei parcări cu o suprafața de aproximativ 2.200,00 mp.

Pe amplasament exista o construcție, o fosta centrala termica, a cărui turn se va desființa. Pe terenul în suprafață de 259 mp conform, anexei nr 1. La H.C.L.M. nr. 390/18.07.2018 -"imobile, formate din teren si construcții, a căror apertenenta se atesta la domeniul privat al Municipiului Braila” are categoria de folosință curți construcții și este proprietatea Municipiului Brăila. Pe amplasament este situată o contracție cu destinația centrală termică având suprafața de 189 mp.

Amplasamentul astazi este caracterizat de existenta unei centrale termice, a unui spațiu verde pana la limita de proprietate a blocurilor împrejmuita cu un gard metalic cu inaltimca de 1.00 m. Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 1980, de fosta Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Materialul vegetal este caracterizat de arbori cu inaltimea cuprinsa intre 14-18 m, de asemenea se găsesc doi arbori din specia nuc ce nu fac obiectul proiectului.

în prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică dc deplasare si se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește rcvitalizarca peisajului urban al zonei.

Pe amplasamentul studiat se află o construcție într-un stadiu avansat de deteriorare ce reprezintă un pericol pentru locuitorii zonei si nu numai.

Construcția analizata prezintă multiple elemente aflate într-un stadiu avansat de degradare.

SITUA ȚIE EXISTENTĂ

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

 • - dimensiunile:

 • - funcțiunea:

 • - regim de înălțime:

 • - H atic

 • - H liber

Aria construită:

Aria desfasurata:

Aria utila


pe latura lungă 19,90, pc latura scurtă 11.50 m centrata termica

parter

3,26 m

3,05 m,

Ac = 189 mp

Ad =189 mp

Au = 139.63 mp

POT =72.97 %

CUT= 0.72

Necesități

Deficiențe

 • 1. Necesitatea existenței unui mediu curat, aseptic, pentru desfășurarea activităților

 • 2. Necesitatea respectării cerințelor de calitate in exploatare;

 • 3. Necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă.

1.Stadiul avansat dc degradare al construcției motiv pentru care nu este posibilă utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximă in condiții sanitare;

Trotuarele existente au dimensiuni variabile astfel:

 • 1. Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 in si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.

 • 2. Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravo are latinii variabile intre 5,7 m si l,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

 • 3. Trotuarul adiacent străzii Roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

Trotuarele propuse au următoarele dimensiuni:

 • 5. Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.

 • 6. Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu are latinii variabile intre 5,7 m si l,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

 • 7. Trotuarul adiacent străzii Roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m.

8. Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latinii variabile intre Im si l,7m.

Situație existenta

Situație propusa

Diferente

Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 2m si lungimea de 83.27 ml, Pentru zona unde este centrala termica latimea acestuia variaza intre 0.73 m si 3,83 pe o lungime de 13, 40 ml.

Trotuarul adiacent străzii Ghioceilor are latimea de 1,5 m si lungimea de 76.44 ml, pentru zona unde a fost centrala termica latimea acestuia variaza intre 1.6 m si 2.6 pe o lungime de 17, 40 ml.

Prin soluția propusa latimea trotuarului scade de la 2m la l,5m necesari manevrelor persoanelor cu scaun rulant.

Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu arc lățimi variabile intre 5,7 m si 1,6m pe o lungime(fata de zona studiata) de 18,61 ml.

Trotuarul adiacent străzii Mihai Bravu are lățimi variabile intre 5,7 m si l,6m pe o lungimețfata de zona studiata) de 18,61 ml.

Nu se aduc modificări.

Trotuarul adiacent străzii roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.

Trotuarul adiacent străzii roșiori are latimea variabila intre 2.5m, 3.00 m, 3.80 mp pana la 6.60m pe o lungime de 49,07 ml.

Nu se aduc modificări.

Trotuarul adiacent zonei de parcare intre numerele 34 si 39 are latinii variabile intre Im si l,7m.

Având in vedere ca se propun noi zone de parcari se propune si un trotuar adiacent acestora.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

 • • Realizarea unui mediu curat, aseptic, pentru desfasurarea activitatilor de intretinere si mentenanta cu respectarea cerințelor de calitate in exploatare;

 • ■ Creșterea numărului de locuri de parcare in zona,

 • ■ Eliminarea folosirii spațiului impropriu si anume prin parcarea autovehiculelor pe trotuarul existent si pe spațiul plantat,

 • ■ Creșterea gradului de confort al populației

 • * Creșterea calitatii imaginii urbane

SITUAȚIE PROPUSA

Obiect 1- Desființare turn centrala termica_______________________________________________

Centrala termică se află într-un stadiu avansat de deteriorare, reprezentând un adevărat pericol public. Construcția reprezintă ruina unei foste centrale termice construită în anii 80, de fost Schelă de Petrol pentru a deservi blocurile de pe Calea Călărașilor destinate muncitorilor petroliști.

Din punct de vedere constructiv aceasta este alcătuită din stâlpi și centuri din beton armat si zidărie de cărămidă.

Situație existenta

Suprafața totala teren=259 mpp

Suprafața construita 189 mp

ACM 89 mp

Ad=189 mp

POT =72.97 %

CUT= 0.72

Situație propusa

Suprafața totala teren=259 mpp

Suprafața construita 174.02 mp

ACM74.02 mp

AdM 74.02 mp

POT =67.71 %

CUT= 0.67

Se vor desființa tumul si scările centralei termice separate de restul construcției printr-un rost de dilatatie. Se vor reface finisajele la fațada cu tencuiala decorativa culoare alb.

Obiect 2- Realizare locuri de parcare

în prezent pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și trotuare, sunt parcate neorganizat autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsă de siguranță, cu viteză mică de deplasare se crează aglomerări și ambuteiaje. De asemenea se urmărește revitalizarea peisajului urban al zonei.

Se propune realizarea unui număr total de 39 de locuri de parcare dintre care 33 locuri de parcare amenajate cu acces din Str.Ghioceilor si 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor.Un număr de 2 locuri de parcare vor fi rezervate persoanelor cu handicap locomotor.

1.Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Se propune realizare a 33 locuri de parcare dispuse la 90 ° cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 0 si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Ghioceilor si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Ghioceilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Ghioceilor este de 400,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Ghioceilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Ghioceilor.

Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu latimea de 1,50 m ce vor realiza si accesul cu intrările dinspre Blocul R2.Totodată se va proceda si la realizarea de trotuare pietonale noi in jurul centralei termice

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton CI6/20

 • - 5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI6/20 de 10x20 cm.

Pentru armonizarea aspectului se propune si realizare de lucrări de reparatii pentru trotuarul de protecție existent al blocului R2.Structura pentru reparatii trotuare de protecție existente este următoarea:

 • - 10 cm beton de ciment C30/37

 • - trotuar existent din beton de ciment

Pentru realizarea investiției este necesara taierea a trei arbori (conform plan situatie-anexat): 3 salcami.

2.Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

Se propune realizare a 6 locuri de parcare dispuse la 90 0 cu acces din Str.Ghioceilor dintre care 1 loc pentru persoane cu handicap locomotor.

Conform NP24/97 , dimensiunea locului de parcare pentru parcare la 90 ° si circulație din dublu sens va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          2,30 m

 • - Lungime:        5,00 m

Conform Legea 448/2006 , dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu handicap locomotor va avea următoarele dimensiuni:

 • - Lățime:          3,50 m

 • - Lungime:        5,00 m

Pentru realizare locurilor de parcare se va proceda la demolarea trotuarului existent aferent Str.Rosiorilor precum si a trotuarului din jurul centralei teimice precum si platformelor betonate existtent si realizarea săpături pentru racordarea locurilor de parcare proiectate la Str.Rosiorilor.

Suprafața locurilor de parcare proiectate inclusiv realizarea racordului cu Str.Rosiorilor este de 150,00 mp.

Structura rutiera pentru realizare locuri de parcare este următoarea:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD22,4

 • - 15 cm piatra sparta

 • - 15 cm balast

 • - 10 cm strat de forma din balast nisipos

 • - teren de fundare grad de compactare 100 %

Pentru racordarea structurii rutiere proiectate a locurilor de parcare cu Str.Rosiorilor se propune frezarea pe aproximativ 30 cm si realizarea de straturi asfaltice noi.

Locurile de parcare vor fi incadrate cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm.

Pentru scurgerea apelor pluviale locurile de parcare vor avea o panta de 2,00% către Str.Rosiorilor. Adiacent locurilor de parcare proiectate se propune si realizare de trotuare pietonale cu lățime varibila conform palnului de situație.

Structura pentru realizare trotuare noi este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfatica BA8

 • - 10 cm beton C16/20

 • ■ -       5 cm nisip

Trotuarele pietonale noi vor fi incadrate cu o bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment CI 6/20 de 10x20 cm.

3.Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

Se propune reparația trotuarului pietonal aferent Str.Mihai Bravu pe zona de racord cu Str.Ghioceilor pe o suprafața de aproximativ 70,00 mp.

Structura pentru reparatii trotuare existente de pe Str.Mihai Bravu este următoarea:

 • - 3 cm mixtura asfaltica BA8

 • - strat de fundație existent

Se propune inlocuirea bordurilor mari existente precum si o bordurilor mici ce delimitează trotuarul.Se va folosi bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata pe o

fundație din beton de ciment CI 6/20 de 20x30 cm pentru zona dinspre locurile de parcare existente de pe Str.Mihai Bravu si bordura mica din beton prefabricata 10x15 cm montata pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20 cm pentru delimitare trotuar.

 • 4.Realizare spatii verzi

Se propune realizarea de spatii verzi in suprafața totala de 610,00 mp.

Pentru realizarea spatiilor verzi se prevede executarea următoarelor lucrări :

 • ■ Curățarea terenului natural,prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cin și depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde.

 • ■ Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de pamant, dar și lucrări de săpătură .

 • • Pământul bun pentru umplutură va fi adus din cariera și va și fi împrăștiat în lucrare,compactat și nivelat.Lucrările de imprăștiere, compactare și nivelare a pământului în lucrare se vor executa atât manual cât și mecanizat.

 • * După terminarea tuturor lucrărilor (amenajare alei pietonale) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde.

Obiect 3- Instalații sanitare_________________________________________________________________

Scurgerea apelor pluviale, de pe locurile de parcare, se va realiza gravitațional, acestea fiind dirijate pe langa borduri către gurile de scurgere proiectate. Pentru scurgerea apelor pluviale de pe incinta, se vor prevedea la marginea trotuarelor de protecție precum si la marginea zonelor pietonale, rigole prefabricate din beton acoperite cu gratar de fonta, ce vor dirija apele pluviale către dispozitivele de scurgere ale apelor pluviale de pe strada Gioceilor.

Perioada de referință a proiectului : 24-36 de ani, identificata in HG 2139/30.11.2004

in cadrul capitolului 1.1.17. Alte construcții industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1.

 • - Scenariul de referința:

Scenariul de referința reprezintă varianta cu „investiție zero”, adica varianta actuala. Starea construcției in varianta actuala a fost detaliata in capitolele precedente.

Luându-sc în considerare avantajele tehnice multiple, costurile de realizare a investiției, costurile de exploatare pe durata normată de viața/durata de amortizare a investiției, impactul asupra mediului și condițiile dificile de execuție datorită solului din zonă, s-a ajuns la concluzia că varianta recomandată de expertii tehnici și elaborată de către proiectant este cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic pentru realizarea acestei investiții - varianta optima, în măsură să răspundă cerințelor actuale ale beneficiarului.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Având in vedere situația prezentata, se constata faptul ca activitatea se desfasoara in condiții nefavorabile.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

în vederea elaborării analizei financiare se impune luarea in calcul a unor estimări si utilizarea anumitor variabile.

Variabile de lucru:

 • - orizontul de timp ;

 • - rata dc actualizare ;

 • - rata inflației ;

 • - cursul de schimb valutar.

Metodologie: analiza financiara a proiectului DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI, care se executa pentru beneficiarul MUNICIPIUL BRĂILA, este amplasat in MUNICIPIUL BRĂILA, STR. GHIOCEILOR NR3.

Analiza financiara este elaborata conform recomandărilor HG nr. 706/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

Orizontul de timp. Conform Catalogului privind clasificarea si duratele de funcționare a mijloacelor fixe, grupa 1.1.17. Alte construcții industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1., durata de funcționare a obiectivului previzional, pentru realizarea analizei financiare, este situata intre 24 - 36 ani.

Rata de actualizare - 5%.

Rata inflației - atât costurile cat si veniturile se indexează cu o rata medie a inflației de 3% an (media din Uniunea Europeana).

Analiza financiara are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări si ieșiri, structura veniturilor si a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar si pe perioada previzionala, in vederea determinării sustenabilitatii financiare.

Modelul teoretic aplicat, este modelul Discount Cash Flow (DCF) actualizat care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in prezent. In cadrul acestei metode, fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate in considerare.

Pentru efectuarea analizei financiare se vor lua in calcul doua scenarii'.

 • - Scenariul 1 - presupune realizarea următoarelor lucrări:

Opțiunea 1__

Lucrări arhitectură:

Desființare turn si scara central termica.

Lucrări instalații sanitare

Realizare rețea pluviala___________________________________________________________________________

Lucrări sistematizare

 • 1 .Realizarea a 33 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

 • 2 . Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

 • 3 .Reparatii trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

 • 4 .Realizare spatii verzi

 • - Scenariul 2 - presupune realizarea următoarelor lucrări:

Opțiunea 2

Lucrări arhitectură:

Desființare complete central termica.

Lucrări instalatii sanitare

-Realizare rețea pluviala_________________________________________________________________________

Lucrări sistematizare

1 .Realizarea a 40 locuri de parcare cu acces din Str.Ghioceilor

Realizarea a 6 locuri de parcare cu acces din Str.Rosiorilor

^.Reparații trotuare dinspre Str.Mihai Bravu

 • 4.Realizare spatii verzi___________________________________________________________________________

Atât veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate după metoda incrementala care se bazează pe comparația dintre scenariile prezentate.

Această diferență dintre cele două fluxuri de numerar se actualizează anual și este comparata cu valoarea prezenta a investiției, pentru a stabili daca valoarea adăugată netă (VAN) a proiectului este pozitiva sau negativa.

Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala la momentul zero a implementării proiectului care va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli si se calculează cu formula:

n

 • VAN/(NPV) = -i CFt / (I + K)' + VRn/(l + K)n-I0,

Unde:

CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul „n” - diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente;

VRn = valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei (20% din valoarea investiției);

Io= investiția necesară pentru implementarea proiectului.

RIR = rata interna de rentabilitate (RIR) - reprezintă rata de actualizare la care VAN (NPV) este egala cu zero.

Pentru ca proiectul sa poată fi considerat eligibil pentru acordarea finanțării, VANF/c trebuie sa fie negativ si RIRF/c trebuie sa fie mai mica decât rata de actualizare.

Raportul Cost - Beneficiu este un indicator complementar al NPV, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției,

B/C = VP (I)0/VP (O)o

Unde:

VP(I)o - este valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala);

VP(O)o - este valoarea actualizata a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv costurile investiționale).

Orizontul de previziune a veniturilor si cheltuielilor generate de implementarea proiectului, este de 30 ani, din care primul an constituie perioada de construcție.

Evoluția prezumata a veniturilor pentru intretinerea obiectivului de investitii

Pentru construirea elementelor de venituri previzionate, s-au luat in considerare următoarele alocari bugetare anuale:

- Venituri de la bugetul local in cuantum de 50.000 lei.

Evoluția prezumata a costurilor

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după finalizarea lucrărilor de construcție, si constau în:

- cheltuieli de personal:

0742801801 www.arhidesk.ro e-mail:arhidesk@gmail.com

1 salariați x 1367 lei/lună x 12 luni = 16404 lei /an

 • - contribuții aferente

1 salariati x 971 leî/luna x 12 luni = 11652 lei /an

 • - cheltuieli materiale:

- energie electrică:

1 KW/zi x 280 zile/an = 280 KW/an

280 KW/an x 0,35 lei/KW = 98 lei/an

Total cheltuieli anuale = 28154 lei/an

Rezultatele analizei financiare

Pe baza fluxurilor de numerar au fost calculați următorii indicatori financiari de referință conform anexelor.

 • - rata interna de rentabilitate (RIR) este -8.87% care este mai mica decât rata de actualizare de 5%, dar cea mai apropiata de 0;

 • - valoarea actualizata neta (VAN) are o valoare negativa de -447023 lei, deci < 0 conform recomandărilor;

 • - raportul C/B = 0.89;

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate reprezintă o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilității proiectului invcstițional.

Scopul analizei de senzitivitate este de a identifica variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, în sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru situația optimă, provoacă cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității respectiv RIR și VNA.

Valorile critice sunt considerate acei parametri pentru care o variație de 1% provoacă creșterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete.

Indicatorii luați în calcul pentru analiza senzitivității sunt:

 • • rata internă de rentabilitate (IRR);

 • • valoarea actualizată netă.

Parametrii care vor varia în sens negativ și defavorabil situației de bază prezentate

sunt:

scăderea veniturilor (cu 3% respectiv 5%);

creșterea cheltuielilor (cu 3% respectiv 5%);

creșterea costului investiției (cu 3% respectiv 5%).

Se urmărește influența variabilelor prezentate asupra:

 • • cash flow-ului net și cumulat;

 • • ratei interne de rentabilitate (IRR);

 • • valorii actualizate nete (VAN);

Analiza senzitivității - variante de lucru sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator analizat

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Costul investiției (lei)

523383

539084

549552

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF) %

-8.87

-12.16

-17.51

Valoarea netă actualizată a investiției (VNAF) (lei)

-447023

-489488

-517798

Raport cost/beneficii (C/B)

0.89

0.95

0.99

Impactul cel mai mare asupra raportului cost-beneficiu il reprezintă variabilele legate de costuri. Toate celelalte costuri pot fi controlate si influențate. Variabilele legate de costuri implica creșteri economice, modificări legislative si pot fi doar estimate. Cu toate acestea, toate variantele proiectul sunt viabile, eventuala creștere a variabilei cheltuielilor poate fi ținută sub control prin evitarea cheltuielilor riscante.

Se poate observa faptul ca situația cea mai favorabila este situația de baza, si se obține o rata interna de rentabilitate de -8.87% (valoarea cea mai apropiata de 0 din tabel) si o valoarea actualizata de -447023 lei.

Analiza de risc.

Riscuri tehnice

Patrimoniu cultural. în principiu, acțiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul din elementele de patrimoniu cultural din zonă sau localitate.

Aerul. Amploarea globală asupra aerului este moderată pe perioada execuției lucrărilor, iar în perioada de exploatare poate fi considerată admisibilă.

Zgomotul. în perioada de execuție și exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera că au un impact admisibil.

Mirosurile. în perioada de execuție și exploatare se poate considera că mirosurile sunt admisibile.

Biodiversitatea

 • - Impactul asupra faunei este nesemnificativ.

 • - Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.

Peisajul. Impactul general asupra peisajului rural este pozitiv.

Mediu social — economic. La nivelul comunitar și comunal, impactul socio-economic net de bunăstare este pozitiv, pentru că este un proiect care întrunește condițiile eligibile unui proiect cu scop social.

Impacturi negative — riscuri

 • - Modificări ale calității acrului în timpul execuției.

 • - Modificări ale scurgerii apelor meteorice la suprafața terenului, în perioada de execuție.

Impacturi negative - admisibile.

 • - Modificări ale calității apei de suprafață, pe perioada execuției.

 • - Afectări ale florei pe perioada execuției.

Riscul izbucnirii incendiilor - nesemnificativ.

Riscul îmbolnăvirilor - nesemnificativ.

Riscuri financiare

Variabilitatea costurilor operaționale. Acestea pot fi ținute sub control prin evitarea angajării unor cheltuieli riscante.

Variabilitatea prețurilor, poate influența performanța financiară a sistemului, în special la costurile de investiție.

Riscuri instituționale, sistemul instituțional, odată implementat, nu poate fi nefuncțional.

Riscuri legale, intrucât lucrarea, din punct de vedere a execuției și exploatării este relativ simplă, nu există riscuri legale în implementare și exploatare.

Indicatori calitativi

Analiza socio - economică a luat în considerare și alți factori, decât cei financiari, care se referă în mod strict la profitabilitate. S-au studiat în mod deosebit costurile și beneficiile de ordin economic și social, precum și efectele asupra mediului. Analiza economică a dimensionat contribuția economică a proiectului sub raportul bunăstării economice a comunității locale. Proiectul are efecte directe și indirecte în ceea ce privește economia locală și de protecție a mediului.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Având în vedere faptul că investiția publică are un cost mai mic de 50 milioane euro analiza economică, nu a fost realizată.

Cu privire la analiza cost-eficacitate a fost luat in calcul Raportul cost-eficacitate. Raportul ACE este rezultatul impratirii valorii actuale a costurilor totale (VAT cost) la efectele / beneficiile exprimate in termini fizici. Atât costurile cat si beneficiile vor fi considerate incrementale.

Pentru elaborarea analizei cost eficacitate (ACE) s-a pornit de la următoarele ipoteze:

 • > Analiza costurilor a fost făcută pe durata de analiza a proiectului si anume pe 24 ani

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factori de risc

Existent

Propus

Antropici

Incendii

Propagarea incendiilor

Nu este cazul

Prin soluția propusă și anume schimbarea circuitului electric ignifugarea șarpantei se reduce riscul de incendiu și de propagare al acestuia.

Prăbușiri de construcții sau elemente constructive

Tumul si scara prezintă pericol de prăbușire.

Se propune desființarea turnului si a scării.

Avarierea unor instalații purtătoare de apă

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Epidemii, epizootii,

Nu este cazul.

Se asigură un mediu mediu curat, aseptic, pentru protejarea sănătății


0742801801 www.arliidesk.ro e-mail:arhidesk@gmail.com

zoonoze

locuitorilor.

Riscuri     de

proiectare, execuție     si

mentenanta

Nu este cazul.

Beneficiarul se asigură prin clause contractuale și caiete sarcinide bună execuție a lucrărilor pe partea de proiectare și execuție. Se evită amplasarea de echipamente cât și folosirea unor materiale care să necesite o mentenanță specială.

Naturali

Cutremure

Tumul si scara prezintă pericol de prăbușire.

Se propune desființarea turnului si a scării.

Alunecări si prăbușiri dc teren

Nu este cazul

Nu este cazul

Inundatii

Nu este cazul

Nu este cazul

Îngheț

Adâncimea de îngheț este respectată.

Adâncimea dc îngheț este respectată.

Furtuni

Nu este cazul

Nu este cazul

Schimbări climatice

Schimbările climatice din România se încadrează în contextul global.

Nu este cazul

Concluzii: Se estimează un impact normal la riscuri naturale și antropice. Pentru schimbările climatice care au cel mai mare risc în afectarea investiției se propun lucrări în scopul ameliorării calității mediului înconjurător.

Riscuri financiare

Variabilitatea costurilor operaționale. Acestea pot fi ținute sub control prin evitarea angajării unor cheltuieli riscante.

Variabilitatea prețurilor, poate influența performanța financiară a sistemului, în specia] la costurile de investiție.

Riscuri instituționale, sistemul instituțional, odată implementat, nu poate fi nefuncțional.

Riscuri legale, intrucât lucrarea, din punct de vedere a execuției și exploatării este relativ simplă, nu există riscuri legale în implementare și exploatare.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă),

  RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Parametri

Scenariul 1-Varianta 0-fară investiție

Scenariul 2- Varianta medie-opțiunea 1

Scenariul 3- Varianta maximă-opțiunea 2

Tehnic

Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte.

Din punct de vedere tehnic scenariul 3 este cel mai facil de realizat, prezintă mai puține riscuri si oferă o durabilitate mai mare a construcției.

Din punct de vedere tehnic scenariul 3 se poate realiza cel mai greu din cauza duratei mai de execuție. Avizul electrica este nefavorabil.

Economi c

Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Costuri de întreținere din ce în ce mai mari.

Din punct de vedere economic per total scenariul 2 este mai puțin costisitor și atinge toate obiectivele preconizate.

Din punct de vedere economic per total scenariul 3 este mai costisitor.

Financiar

Nu se realizează nimic. Investiția ar fi derccționată spre alte proiecte.

Sustenabi litate

Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Confortul ocupanților se va degrada.

Soluția este sustenabilă.

Soluția este sustenabilă.

Riscuri

Nu se realizează nimic. Investiția ar fi direcționată spre alte proiecte. Actul medical se va realiza în condiții improprii.

Pericolele posibile pot fi naturale sau antropice.

Pericolele posibile pot fi naturale sau antropice.

în urma analizei opțiunilor se recomandă Opțiunea 1-scenariul 2 recomandata de elaboraturui studiului S.C. ARHIDESKVIS1ON S.R.L

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) - scenariul recomandat de elaborator:

Scenariul recomandat este scenariul cu lucrări minime și investiție medie.

Avantajele scenariului recomandat:

 • -execuție facila si rapida

 • - atingerea obiectivelor cu un effort minim

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a ) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în Iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei): I 025 453.59 lei

din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 711 054.20 lei

Valoarea totală (INV), exclusiv TVA (lei) : 874 384.37 lei din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 597 524.54 lei

 • b ) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; "Suprafață locuri de parcare proiectate ( inclusiv reparatii suprafața racord cu structura existenta) = 550,00 mp;

 • ■ Suprafața trotuare pietonale noi= 390,00 mp

 • ■ Suprafața reparatii trotuare Str.Mihai Bravu = 70,00 mp

 • ■ Reparatii trotuare dc protecție bloc = 50,00 mp

 • • Borduri prefabricate mari 20x25 cm = 200,00 m

■Borduri prefabricate mici 10x15 cm = 175,00 m

 • ■ Amenajare spațiu verde = 610,00 mp;

 • ■ Se propune desființarea scării si a turnului centralei termice cu suprafața de 7,34 mp.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • - Valoarea actualizată netă (VAN ) = -447023< 0;

 • - Rata internă de rentabilitate ( RIR ) = -8.87% < rata de actualizare 5 %

 • - Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an pentru fiecare an de monitorizare

 • - Raportul cost/beneficii este subunitar 0.89< 1.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare (luni): 12

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării

tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație de proiectare, s-a realizat respectându-se prevederile coroborate ale:

 • ■ H.Gnr. 907/2016

 • ■ Legea 50/1991 cu modificările ulterioare și corelată cu Normele Metodologice

 • ■ Legea 10/1995 cu completările și modificările ulterioare

 • ■ H.G nr. 300/2006- privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

 • • Legea 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă M.O. nr. 646 - 26.07.2006

 • ■ Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006

 • • Ordin nr. 129 din 25 august 2016 privind “ Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă”

 • * Ordinul nr. 1576 din 15.10.2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare", indicativ NP 068-02

 • * Legea nr. 307/2006- privind apararea împotriva incendiilor, HGR nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • ■ Ordinul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr. 10/1995 cu completările ulterioare, Legea nr. 177 /2015 )

Cerința „A” REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE;

• Conform HG 766/10.12.1997 categoria de importanță a construcțiilor este „D”, și are clasa de importanța este „IV”.

Lucrările sunt gândite astfel încât să satisfacă cerința de rezistență și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente:

 • a) prăbușirea totală sau parțială a clădirii

 • b) deformarea unor elemente la valori peste limită

 • c) avarierea unor părți ale clădirii, a instalațiilor sau a echipamentelor rezultată ca urmare a deformațiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporții față de efectul luat în calcul la proiectare.

Cerința „B” SECURITATEA LA INCENDIU

Nu este cazul

Cerința „C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin proiect se propune introducerea unui separator de hidrocarburi pentru parcare.

Tratarea apelor uzate

Nu este cazul.

Ape pluviale

Sistemul de evacuare a apelor pluviale se realizează prin panta transversală și longitudinală de 0,5 - 1%, ce asigură scurgerea apelor pluviale și colectarea lor către gurile de scurgere existente.

l.com

Deșeuri produse și modul de evacuare al acestora

Nu este cazul.

Deșeuri generate pe perioada desfășurării șantierului

Executantul va fi obligat să aibă contract de evacuare a deșeurilor cu o firma specializată. Deșeurile vor fi depozitate temporar, în incinta șantierului, în containere metalice etanșe, de unde vor fi încărcate în autospecialele de salubrizare.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecție a mediului.

SANATATEA UTILIZATORILOR

Generalități

S-a avut în vedere ridicarea nivelului de calitate a mediului interior prin:

 • • Folosirea de materiale fără emisii texice.

 • • Prevenirea condițiilor de dezvoltare a microbilor și fungilor.

Asigurarea condițiilor de igiena

 • - noxe și alte substanțe nocive din mediul construit

Materialele puse în operă vor fi stabile din punct de vedere chimic și nu vor emana substanțe nocive.

Cerința „D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Cerință de siguranță în exploatare, presupune protecția utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap), în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

 • A. Siguranță circulației pietonale;

 • B. Siguranță circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • C. Siguranță cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • D. Siguranță în timpul lucrărilor de întreținere;

 • E. Siguranță la intruziuni și efracții.

Cerința „E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Cerințele esențiale se referă la:

-protecția la zgomot

-limitarea producerii și transmiterii vibrațiilor produse de utilaje

Cerința „F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

Cerințele esențiale se referă la:

-protecția termică a clădirilor

-consumul de energie în exploatare

-izolarea termică și hidrofugă a conductelor

 • - gestionarea consumului de energie înglobată

 • - consumurile de energie înglobată

 • - reducerea pierderilor și risipei de apă în instalații din clădiri

Cerința „G” UTILIZARE SUSTENAB1LĂ A RESURSELOR NATURALE

Unul din obiectivele proiectului este acela de a utiliza sustenabil resursele naturale, în special cele neregenerabile prin reducerea impactului negativ asupra mediului. Eficientizarca resurselor se referă la utilizarea sustenabilă a resurselor minimizând impactul asupra mediului fără a afecta dezvoltarea economică.

Construcția trebuie concepută, construită, renovată sau demolată astfel încât folosirea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure următoarele:

 • • Caracterul reciclabil al lucrărilor de construcție, al materialelor și părților după demolare

 • • Durabilitatea lucrărilor de construcție

DESFIINȚARE centrală termică și amenajare zonă parcări str. ghioceilor c/c str. roșiori

 • • Folosirea de materii prime și secundare compatibile cu mediul în lucrările de construcție.

Mai jos sunt prezentate lucrările efectuate în funcție de componentele unei clădiri verși în concordanță cu CONSILIUL ROMÂN PENTRU CLĂDIRI VERZI (ROMANIAN GREEN BUILD1NG COUNC1L)

Situl sustenabil presupune:

Situația propusă

• Reducerea costurilor de transport prin conectivitate cu mijloacele de transport în comun și prin facilitarea modalităților de transport altenative

Distanța de transport va fi limitată la distanțe de la furnizori din municipiul Braila sau din localitățile apropiate.

• Protecția și menținerea peisajului și a cadrului natural

Nu se propun lucrări care să modifice cadrul natural.

• Reciclarea materialelor de construcții

Nu este cazul.

• Limitarea impactului asupra mediului și măsuri împotriva poluării

Nu este cazul.

Operarea și mentenanța construcției presupune:

Situația propusă

• Materiale de construcție durabile

Nu este cazul.

• Soluții tehnice care să ușureze mentenanța clădirii și a echipamentelor și instalațiilor

-gresie

-panouri metalice

• Folosirea unor sisteme de management a clădirii

Nu este cazul.

• Folosirea de sisteme de măsurare și evaluare a performanțelor clădirii, cu posibilitatea de ajustare a parametrilor de funcționare și de upgrade

Nu este cazul.

Eficiența în folosirea materialelor presupune:

Situația propusă

• Selectarea materialelor de construcție sustenabile

Nu este cazul.

• Folosirea planningului dimensional și a altor strategii de folosire eficientă a materialelor

Nu este cazul.

• Refolosirea și reciclarea construcțiilor și a materialelor rezultate din demolări

Nu este cazul.

• Planificarea și managementul eficient al materialelor în procesele de demolare și construcție

Nu este cazul

• Folosirea unui design care să permită colectarea și reciclarea eficientă a deșeurilor

Nu este cazul

și implementarea de programe care să limiteze generarea de deșeuri solide

• Analiza ciclului de viața a construcției încă din faza de proiectare, pentru limitarea poducerii de deșeuri la finele perioadei de viața a acesteia

Nu este cazul.

iențâ energetică presupune:

Situația propusa

• Design pasiv al construcției cu folosirea optimă a resurselor energetice locale pentru iluminare, încălzire și ventilație

Nu este cazul.

• Iluminare naturală

Nu este cazul.

• Soluții de iluminat eficiente energetic

Nu este cazul.

• 0 anvelopă de calitate, bine izolată

Nu este cazul.

• Folosirea unor sisteme eficiente și bine dimensionate de încălzire, venilație și răcire

Nu este cazul.

• Minimizarea consumurilor de energie electrică

Nu este cazul.

• Folosirea energiilor alternative

Nu este cazul.

• Managementul eficient al consumurilor energetice

Nu este cazul.

La lucrările de construcții se va interzice utilizarea de produse pentru construcții fără certificarea și declararea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Asigurarea costurilor din cadrul proiectului vor fi acoperite prin surse financiare de la bugetul local.

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

S-a obținut Certificatul de Urbanism.

Aviz alimentare cu apa

Aviz alimentare cu energie electrica

Telefonizare

Securitate la incendiu

Sanatatea populației

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se prezintă anexat.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se prezintă anexat.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se prezintă anexat.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică Se prezintă anexat.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

OBIECTIV: DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA Si AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR C/C STR. ROS1C BENEFICIAR: MUNICIPIU BRAILA

Nr. proiect: 32/104/2019

J17/912/31.05.2017; 37686804


Nr. proiect:       32/104/2019

FAZA:          D.A.L.1.

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: DESFIINȚARE PARȚIALA CENTRALA TERMICA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

OBIECT 1 DSFIINTARE CENTRALA TERMICA

61,760.19

11,734.44

73,494.63

4.1.1.1

Desființare centrala termica

61,760.19

11,734.44

73,494.63

TOTAL 1 - subcap. 4.1

61,760.19

11,734.44

73,494.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monta)

0.00

0.00

0.00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL 11 + TOTAL III)

61,760.19

11,734.44

73,494.63

Proiectant general, S.C. ARHIDESKVIS1ON S.R.L. întocmit, Arh. Ana Maria MATETOVIC1


[Raport generat cu programul WinDocDeviz. creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

OBIECTIV: DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR C/C STR. ROSIOI BENEFICIAR; MUNICIPIU BRAILA

Nr. proiect: 32/104/2019

J17/912/31.


Nr. proiect:       32/104/2019

FAZA:          D.A.L.I.

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: AMENAJARE PARCARE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

AMENAJARE PARCARE

305,259.29

57,999,27

363,258.56

4.1.1.I

Desfaceri borduri + spargeri betoane + împrejmuire

9,350.30

1,776.56

11,126.86

4.1.1.2

Terasamente

21,029.59

3,995.62

25,025.21

4.1.1.3

Strat dc balast 10 cm

12,654.20

2,404.30

15,058.50

4.1.1.4

Strat de balast 15 cm

18,987.32

3,607.59

22,594.91

4.1.1.5

Strat de piatra sparta 15 cm

18,618.88

3,537.59

22,156.47

4.1.1.6

Strat legatura BAD 22,4 S=550,00mp

32,142.59

6,107.09

38.249.68

4.1.1.7

Strat uzura BA16 S=550,00 mp

27,125.77

5,153.90

32,279.67

4.1.1.8

Montaj borduri prefabricate 20x25 cm

11,030.29

2,095.76

13,126.05

4,1,1.9

Trotuare pietonaie noi si reparatii trotuare existente

152,494.48

28,973.95

181,468.43

4.1.1.10

Semnalizare rutiera si marcaje rutiere

1,825.87

346.92

2,172.79

4.2.           Instalații

192,632.05

36,600.09

229,232.14

4.2.1

Instalații sanitare

95,236.66

18,094.97

113,331.63

4.2.2

Slatie pompare

83,770.28

15,916.35

99,686.63

4.2.4

Separator de hidrocarburi

5,394.11

1,024.88

6,418.99

4.2.3

Instalații electrice

8,231.00

1,563.89

9,794.89

TOTAL I - subcap. 4.1

497,891.34

94,599.35

592,490.69

4.2         (Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 111)

497,891.34

94,599.35

592,490.69

Proiectant general.

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. întocmit,

Arh. Ana Maria MATETOVIC1

jRaporl generat cu programul WinDocDeviz. creai de Softmagazin; wvw.windocdeviz.ro;

■aur

»«*«

Grafic de implementare a proiectului

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de invesli(ii DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. CIOCLILOR OC STR. ROȘIORI

ANI

LUNA1         LUNA II         LUNA III         LUNA IV         LUNA V         LUNA VI

LUNA VII

LUNA VUI        LUNA DC

LUNA X

LUNA XI

LUNA XII

Nr.

Cri.

VoJtMH LII/ •i cintfr TVA

IntejHrt

Trrnirn finalizare

4

LJ

S *   7   8

' * T r

( II 12

u Ih ]

18

19 20 '

J_n

21 I 42 |

LJ

23 »

1 27 1 28 1

ll 1

19

JI “1

JJ >4

M 3*

JT » 39 । 40

41   42

.1 .

“1

48

1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

lO.IMKIOO

1             2

2

DESFIINȚARE PARȚIALA CENTRALI TERMICA

61.76*. 19

2         13

3

AMENAJARE PARCARE

497.891.34

3 1

32

Desfaceri Ixx-Jun + sparptri bctremc-imprciniutrc

’->»»        13       10

Instalații sanitare

05X1* *6        20        25

3.3

Static pntnpMV

83.770 28

25        2M

3 1

Scpnrnliw de hidrocarburi

54W 11

2*         11

1 5

Instalații electrice

8J3I<»

3!         33

j a

Fcrasamcntc

21.029 59

35        16

Sini de halaa 10 cm

12.654 m        J?

V

3 10

3 II

3 12

Strat de balast 15 cm

1R9K7 32

38

19

Strat de piatra sparta 15 cm

ISA1K8S

-IU

40

Strat lepaturn BAD 22.4 S-55O.OOmp

32.142 59

41

41

3.13

3.14

Strat uzura 11A16 S-550.00 mp

27.125 77

41         42

Montai borduri prefabricate 2O\2J cm

II.O.U129

42        43

3 15

3.1*

Trotuare pieli mâlc noi si reparații trotuare existente

152.494 4»        44         4S

Semnalizare rutiera si m ar caic rutiere

I42SJ7       45       <7

4

AMENJAREA TERENULUI

*RER       4?      48

l'rnicctrnt pcncral.

S.C. ARIIIDESKVTSION S.R.L întocmit

arii. An» Mari» MATETOVICI

(WffiCnV. DFSFIINIARI: CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARISTR GIOCEILORCC STH. HOSKlRt BENEFIC IAR: MUNICIPIU I1RATLA

Grafic de implementare a proiectului Privind cheltuielile necesare rcalizirii obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

ANI

LUNA 1          LUNA 11          LUNA III

LUNA IV         LUNAV         LUNA VI        LUNA VII        LUNA VIII        LUNA IX         LUNA X         LUNA XI        LUNA XII

Nr.l

Crt.

* VW. IAU

I esdmlv'TVA

___. Trrm»

5

♦ 10 1 11 82

|> U U 16

21 n ^1 24

M M N 17 » JJ 40 1

41 4J 43 44

45   46   <7 41

1

ORGANIZARE DE ȘANTIER                         24333,02

1             2

DESFIINȚARE PARȚIALA CENTRAU TERMICA        4I.760.I9       2       |J

3

3.1

AMENAJARE PARCARE                         S95.49LS6

Disbcoi h«xdun * îparpen banane* tniprcjmiutc              9J5OJO         |j

3 2

Instabili unitate                                                   95 236,66

20        25

3.3

Stativ pompare                                               8 3.770,IU

2S        2R

’ 4

Separator de hidrocarburi                                      5 394.11          țg         j|

3.5

K6

libULiiii dcxtncc                                             8 231.00         j|         33

Pmcwarc echipamente                                       96.TJO.OO        jj        jj

3.7

Manta) echipamente                                              171,22          33         34

1*

3.9

Tcraumaric                                            21029.59        35        35

Strai de fatal titan                                          12.654.20         37         37

3 10

Strai de fatal 15 cm                                          IM 987,32         3g         30

3.11

Strai de piatra 1 paria 15 cm                                        18.618.88          40          44)

3 12

Strai lepaiura DAD 22.4 S=550.00mp                          32.142.59         41         4|

3.13

Strai unea D A16 S-55O.OO mp                               27 125.77         4,         4j

3.14

Mrouj farduri pccCihna te 20x25 cm                          11.030,29         43         43

315

Tnmurc pietroaie nmsi reparai» itrourccxiucnre              I52 494.au        44         45

3 16

Scnirulinue rutiera ti marcaje ruliac                           1 825.8?         45         47

4

AMF.NJARF.A TERENULUI                               12.558.77        47        4X

Proiectam pcnctal, S.C. AR1HDLSKV1SION SJL1-fnteanit,

• rb. Ana Marii MATKTOS ICI

- A _±.J \v-/

ȘEDINȚĂ

CONSILIUL^

:<5 LQCĂE/ ?■'!

1 4^

Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnătură

Cerința


PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVIS1ON S.R.L.


Ah i D e s k


J17/26/11012016

CUI: RO35389688


TEL. 0742 801 SOI


--------------------------------------S*. ! 1    7 -

REFERAT dc verificare / RAPORT dccxpdtlizj tehnica '9 titlutnumar/dntli---------------- r

L S PROIECTANT GENERAL


ARHIDE


Format A4


Proiect nr.

100/2019


Specificație

Nume si prenume

Semnătură

Scara

Beneficiar:

Scf.proiect

arli.Manolache Andreii

1:1000

litiu de proiect

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data

Desenat

arh. Andreica ionela

07/2019

litiu planșei:

DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ Șl AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

PLAN DE ÎNCADRARE IN JUDEȚ


MUNICIPIUL BRĂILA


faza

D.A.L.I.


Planșa

A0Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh.Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica Ionela


• LUCRĂRI TEHNICO - EDILfAREVerificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

J17/26/11012016


PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.


Specificatie

ume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica Ionela


Legenda

—“—Limita amplasament studiat

^13 Constructie propusa pentru desfiintare

Constructie existenta

Trotuar existent

i i Alee acces bloc

Platforma betonata

Jardiniera beton

Spatiu plantat

i i Trotuar protectie si scari acces

||| Arbori existenti

Nuc

Elemente de bilant____________

um

T Total__________ __________________

mp

1863.96

Constructie propusa pentru desfiintare

mp

7.34

Constructie existenta

mp

174.02

Trotuar existent

mp

479.44

Alee acces bloc

mp

16.84

Platforma betonata

mp

102.00

Jardiniera beton

mp

36.53

Spatiu plantat

mp

971.62

Trotuar protectie si scari acces

mp

76.17

Arbori existenti

buc

26


REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

Format A4

L.S. PROIECTANT GENERAL

Proiect nr.

100/2019

Beneficiar: MUNICIPIUL BRĂILA

faza

D.A.L.I.

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Plansa

A2

Titlu plansei : PLAN DE SITUATIE EXISTENT


■■■


Legenda

—°—Limita amplasament studiat

i----1 Constructie ce nu se desfiinteaza

Zona de protectie ferestre

z Reparatii carosabil existent Trotuar existent/propus Alee acces bloc

Platforma acces auto

Spatiu plantat

Trotuar protectie si scari acces

Arbori existenti

IU Arbori propusi pentru taiere

|||l Arbori propusi

fH Nuc

Elemente de bilant

um

Reparatii carosabil existent

19.40

Trotuar existent/propus

mp

390.34

Alee acces bloc

mp

49.52

Platforma acces auto

mp

66.97

Spatiu plantat

mp

625.34

Trotuar protectie si scari acces

mp

84.52

.     1           •            •                  •

Arbori existenti

buc

21

Arbori propusi pentru taiere

buc

3

Arbori propusi

buc

5

Parcare strada Ghioceilor

mp

385.22

Parcare strada Rosiori

mp

68.99

Constructie ce nu se desfiinteaza

mp

174.02PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L


J17/26/11012016


CUI: RO35389688


TEL. 0742 801 801


Proiect nr. 100/2019


CAT. DE IMPORTANTA - D CLASA DE IMPORTANTA - IV GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica Ionela

Scara

1:500

Data

07/2019


Beneficiar:


MUNICIPIUL BRĂILA


Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI


Titlu plansei :


PLAN DE SITUATIE PROPUS


faza

D.A.L.I.


Plansa

A3


SECTIUNEA A-A'

scara 1:100
CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA

 • 1 .ZIDARIE PLINA PRESATA

 • 2 .ATIC BA

 • 3 .PODEST BA


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

l^^hT^VV^^^I

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa

A6

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :               SECTIUNEA A-A

SITUATIE EXISTENTACAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA

 • 1 .ZIDARIE PLINA PRESATA

 • 2 .ATIC BA

 • 3 .PODEST BA

 • 4 .STALP BA

 • 5. TAMPLARIE PVC


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

0?ihnrom

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

L.S. PROIECTANT GENERAL

Proiect nr. 100/2019


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza

D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data

07/2019

Plansa A7

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :                 FATADA SUD

SITUATIE EXISTENTA


+20,20


+18,10


+15,10


+ 12,10


+9,10+6,10


+4,10


+3,00±0,00
+20,20


+ 18,10+ 12,10


+9,10


+6,10


+4,10

+3,00


±0,00


CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA

 • 1 .ZIDARIE PLINA PRESATA

 • 2 .ATIC BA

 • 3 .PODEST BA

 • 4 .STALP BA

 • 5. TAMPLARIE PVC


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

l^^hT^VV^^^I

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa A8

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :                  FATADA EST

SITUATIE EXISTENTA


+20,20


+20,20


+18,10


+ 15,10


+12,10


+9,10


+6,10


+4,10


+3,00


±0,00+18,10+12,10+9,10


+6,10


+4,10

+3,00CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA

 • 1 .ZIDARIE PLINA PRESATA

 • 2 .ATIC BA

 • 3 .PODEST BA

 • 4 .STALP BA


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

J17/26/11012016

L.S. PROIECTANT GENERAL

Proiect nr. 100/2019

A h i D

1 e s k

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

1:100

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA

D.A.L.I.

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

SI AMENAJARE ZONA PARCARI STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Plansa

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :                FATADA VEST

SITUATIE EXISTENTA

A9
Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.      J17/26/11012016

L.S. PROIECTANT GENERAL


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica IonelaVerificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

l^^hT^VV^^^I

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa A11

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :       PLAN CENTRALA TERMICA

SITUATIE PROPUSA


PLAN INVELITOARE

scara 1:100
CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


SITUATIA EXISTENTA


SITUATIA PROPUSA


SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp

CENTRALA TERMICA= 189 MP


A.C. SITUATIA EXISTENTA -189mp


A.D. SITUATIA EXISTENTA -189mp

P.O.T. TOTAL = 72.97%


SUPRAFATA TOTALA TEREN = 259 mp

CENTRALA TERMICA= 174,02 mp

A.C. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp

A.D. SITUATIA EXISTENTA -174,02 mp

P.O.T. TOTAL = 67.71%


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.      J17/26/11012016

A

h i D

• e s k

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

L.S. PROIECTANT GENERAL


Format A4


Proiect nr. 100/2019


C.U.T. TOTAL = 0.72


C.U.T. TOTAL = 0.67


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica Ionela

Scara

1:100

Data 07/2019


Beneficiar:


MUNICIPIUL BRĂILA


Titlu de proiect :


DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

Titlu plansei : PLAN INVELITOARE CENTRALA TERMICA SITUATIE PROPUSA


faza D.A.L.I.


Plansa A12


+4,10


+3,00


±0,00


LEGENDA


SECTIUNEA A-A'


scara 1:100+4,10


+3,00


±0,00


 • 1 .ZIDARIE PLINA PRESATA

 • 2 .ATIC BA


CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II

Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

l^^hT^^T^^^I

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa A13

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :                SECTIUNEA A-A

SITUATIE PROPUSAFATADA SUD

scara 1:100


CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

l^^hT^VV^^^I

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa A14

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :         FATADA SUD, FATADA EST

SITUATIE PROPUSAFATADA VEST >


scara 1:100
CAT. DE IMPORTANTA - D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II


LEGENDA


Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

L.S. PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

lAhTD^șjJ

J17/26/11012016

CUI: RO35389688

TEL. 0742 801 801

Proiect nr. 100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara

1:100

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Data 07/2019

Plansa A15

Desenat

arh. Andreica Ionela

Titlu plansei :       FATADA VEST, FATADA NORD

SITUATIE PROPUSA10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


Verificator/ Expert


Nume si prenume


PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.


Semnatura


Cerinta


J17/26/11012016


CUI: RO35389688


TEL. 0742 801 801


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Proiectat

arh. Andreica Ionela

Desenat

arh. Andreica Ionela

Scara

1:500


Legenda

—^-Limita amplasament studiat Constructie ce nu se desfiinteaza Constructie ce se desfiinteaza

EZZ3 Zona de protectie ferestre Reparatii carosabil existent Trotuar existent/propus Alee acces bloc

Platforma acces auto

Spatiu plantat

Trotuar protectie si scari acces

|||| Arbori existenti

IU Arbori propusi pentru taiere

■ Arbori propusi

Nuc

Elemente de bilant

um

Reparatii carosabil existent

19.40

Trotuar existent/propus

mp

390.34

Alee acces bloc

mp

49.52

Platforma acces auto

mp

66.97

Spatiu plantat

mp

625.34

Trotuar protectie si scari acces

mp

84.52

Arbori existenti

buc

21

Arbori propusi pentru taiere

buc

3

Arbori propusi

buc

5

Parcare strada Ghioceilor

mp

385.22

Parcare strada Rosiori

mp

68.99

Constructie ce nu se desfiinteaza

mp

174.02


| | | | | DEPOZITARE MATERIALE FEROASE


Data 07/2019

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

Format A4

L.S. PROIECTANT GENERAL

Proiect nr.

100/2019

Beneficiar:           MUNICIPIUL BRĂILA

faza

D.A.L.I.

Titlu de proiect : DESFIINTARE CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE ZONA PARCARI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROSIORI

Plansa A16

Titlu plansei :             PLAN DE SITUATIE

ORGANIZARE DE SANTIER
Arbore propus spre relocare

■■??■?? Spatiu verde existent

....... Spatiu verde propus

I Pietonal existent

Pietonal nou propus

Parcari amenajate cu imbracaminte asfaltica

Trotuar de protectie din beton ce se repara cu beton C30/37

Trotuar existent ce se repara cu BA8

Bordura prefabricata mica 10x15 cm

Bordura prefabricata mare 20x25 cm

Gura de scurgere proiectata

G.S noiVerificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

Format A3

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE SISTEMATIZARE VERTICALA

ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.

^^TeLIER ^Z^G

J17/1058/30.07.2018CUI: 39685511 TEL. 0755 351 958

L.S. PROIECTANT GENERAL

L.S. PROIECTANT SPECIALITATE

Proiect nr.

100/2019

șmHE

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara 1:500

Beneficiar:

faza

D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect :

AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

Proiectat

ing. Gavril Cosmin

Plansa

D1

Data

2019

Desenat

Titlu plansei : PLAN DE SITUATIE DRUMURI SI SISTEMTIZARE VETICALAA h i

D e s

H


Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara 1:50

Beneficiar:

faza

D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect :

AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

Proiectat

ing. Gavril Cosmin

Plansa D2

Data 2019

Desenat

Titluplansei : PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE PARCARE STR.GHIOCIELOR SI STR.ROSIORI


DETALIU REPARAȚII TROTUARE STR.GHIOCEILOR, STR M.BRAVU SCARA 1:50


020.


Variabilordura prefabricata mica 10x15 cm asezata pe fundatie 10x20 cm beton C16/20


Bordura prefabricata mare 20x25 cm asezata pe fundatie 20x30 cm beton C16/20


DETALIU TROTUARE PIETONALE NOI SCARA 1:50


020.


Variabil


STRADA GHIOCEILOR


STRADA ROSIORI


 • - 3 cm BA8

- 10 cm beton C16/20

 • - 5 cm nisip

1,00%+0.'0 _jV
ordura prefabricata mica 10x15 cm asezata pe fundatie 10x20 cm beton C16/20


- Imbracaminte asfaltica

- Straturi granulare


Bordura prefabricata mare 20x25 cm asezata pe fundatie 20x30 cm beton C16/20

Verificator/ Expert

Nume si prenume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu/număr/dată

Format A4

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT DE SPECIALITATE SISTEMATIZARE VERTICALA: ATELIER 2G GAVRIL GODICA S.R.L.

Â=2 eiier2G

J17/1058/30.07.2018 CUI: 39685511 TEL. 0755 351 958

L.S. PROIECTANT GENERAL

L.S. PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. 53BB0BHH

Proiect nr.

100/2019

Specificatie

Nume si prenume

Semnatura

Scara 1:50

Beneficiar:

faza

D.A.L.I.

Sef.proiect

arh. Manolache Andrei

Titlu de proiect :

AMENAJARE ZONĂ PARCĂRI

STR. GHIOCEILOR C/C STR. ROȘIORI

Proiectat

ing. Gavril Cosmin

Plansa D3

Data

2019

Desenat

Titluplansei : PROFILE TRANSVERSALE TIP AMENAJARE TROTUARE PIETONALE

ANEXA

LA HclM nR. 42^/31.03. Mo

Privind : aprobarea documentației tehnico - economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții « Desființare centrala termica si amenajare zona parcari Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori »

 • - conform Devizului general al obiectivului de investitii « Desființare centrala termica si amenajare zona parcari Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori », întocmit de către elaboratorul Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI), Proiect nr. 100/2019, SC ARHIDESKVISION SRL, valoarea totala este de 878.039,19 lei cu TVA, din care C + M: 692.830,26 lei cu TVA.

 • - durata de realizare a obiectivului de investitii « Desființare centrala termica si amenajare zona parcari Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori » este de 12 luni, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) ), Proiect nr. 100/2019, si a graficului de de realizare a obiectivului de investitii, elaborate de către proiectantul lucrărilor SC ARHIDESKVISION SRL, din care :

 • 2 luni pentru servicii de proiectare ;

 • 10 luni pentru execuția lucrărilor.