Hotărârea nr. 125/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA MOTAK1AKE A NR. 125

din31.03.2020

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 26/13.01.2020 a Grădiniței cu program prelungit nr. 39 Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 973/13.01.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 1.875.202,21 lei cu T.V.A., din care C+M: 1.487.221,04 lei cu T.V.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Durata de realizare a investiției „Reabilitare corp clădire C2” -Grădinița cu program prelungit nr.39, Aleea Creșei nr.1, Brăila, este de 10 luni

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă ia îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică și de către Grădinița cu program prelungit nr. 39 Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,F-PO-09-02.01.03/rev.0


z# HZLH aiR. 125^131-03 202o

Proiectant SC VALPIC SRL BRAILA

Beneficiar GRĂDINIȚĂ NR 39 BRAILA


Proiect nr.: Faza DALI

DEVIZ GENERAL

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 39 BRAILA - REABILITARE CORP CLĂDIRE C2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE F ARA TVA

TVA (19%)

TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA (19%)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

7

PARTEA lJ

Capitolul 1 Chelt ptr. obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului.

o.oo]

o.oo

0.00

1.2

Amenajarea terenului.

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări ptr. protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 1 =

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli ptr. realizarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Branșament apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Rețea exterioara de alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.3

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

2.4

Branșament electric

0.00

0.00

0.00

2.5

Branșament gaze naturale

0.00

l0.00

0.00

2.6

Racord drumuri acces

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 2 =

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 . ■

Cheltuieli ptr. proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.

Studii de teren

5,000.00

950.00

596.00

3.1.1.1

Studiu topografic

0.00

0.00

0.00

3.1.1.2

Studiu geotehnic

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentațiile suport si cheltuieli penbn obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3

Epertiza tehnica

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare         ■

37,000.00

7.030.00

44,030.00

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2,

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3,

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție si deviz general

4.000.00

760.00

4,760.00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.4.1

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000.00

570.00

" 3,570.00

3.5.5.

Proiect tehnic si detalii de execuție

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2.

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.B.

Asistenta tehnica

22,000.00

4,180-00

26,130.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1.900.00

11,900.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.3.1.2

pentru particiaprea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de

către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2.

Dirigentie de șantier

12,000.00

2,260.00

14,280.00

Total Cap. 3 —

09,000.00

13,110.00

82,110.00

*          Capitolul 4

Cheltuieli ptr> investiția de bază**

4.1

Construcții si instalatii

1,219,283.58

231,663.63

1,450,947.46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipam, tehnologic și funcționale care necesita montaj           i/

56,367.99

10,709.92

67,077.91

4.3.1.

0.00

0.00

0.00

4.3.2.

0.00

0.00

0.00

4.3.2.

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

50,590.00

9,612.10

60,202.10

4.5.8

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4 =

1,326,241.57

251,985.90

1,578,227.47

VdfJILUIUi _______________________________________________________________Alia rhaH-iiii

aii_____________________________________________________________________________

5.1

Organizare de șantier:

30,482.00

5,791.58

36,273.58

cap. 1.2+1.3+4.1+4.2)

30.482.00

5,791.58

36,273.58

5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului:

13,747.42

0.00

13,747.42

5.2.1

finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

de constr

7,498,59

0.00

7,498.59

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

0.00

0.00

0.00

5.2.4.

Cota aferenta CSC:0,005*C+M

6,248.83

0.00

6,248.83

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

ui iti iu itii uivx-i        iCpl țfvti2-iJiț7

10%(cap.1.2+1.3+2+3.5+3.8+4)

138,524.15

26,319.59

164,843.74

5.4,

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

.                               Total Cap. 5 =

182,753.57

32,111.17

214,864.74

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare.

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice, si teste

0.00

0.00

0.00

.                                       Total Cap. 6 =

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 1   6 =

1,577,995.14

297,207.07

1,875,202.21

Din care C + M (1,2+1,3+2+4,1+4,2+5,1,1)=

1,249,765.58

237,455.46

1,487,221.04

TOTAL GENERAL=

1,577,995.14

297,207.07

1,875,202.21

Din care C + M =

1,249,765.58

237,455.46

1,487,221.04

Beneficiar: