Hotărârea nr. 122/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARARE A NR. 122

din31.03.2020

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila", cu finanțare de la bugetul local.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAXLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 258/13.02.2020 a Grădiniței cu program prelungit nr. 8 Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4518/14.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila", cu finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 12.096,00 lei cu T.V.A., din care C+M: 12.096,00 lei cu T.V.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata de realizare a investiției „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila", este de 30 zile lucrătoare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică și de către Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

fieU-f a/fi. 122/2)1.03.2 02a

DEVIZ GENERAL

Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefractie, detecție fum si vibratie"la Grădiniță cu Program Prelungit Nr8 Braila

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

i                                2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ia starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

1 0.00

0.00

0.00 | 0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Proiectare și inginerie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.963

1.133

7.095

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1.093,0

256.5

1.350

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

2.525

384 .72

2.510

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

601.79

140.79

741.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4 . 6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

9682.79

1.916

12.096

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL ______

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL-.        \

9.683

1.916

12096

Din care C+M^ ■

9.683

1.916

12096