Hotărârea nr. 121/2020

Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

TTOTARAKE A NR. 121 din31.03.2020

Privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistentă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998.

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 alin. (2) din Anexa la H.G.R. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările si completările ulterioare si H.C.L.M. nr. 410/30.08.2018;

în baza art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Pentru anul 2020, se aprobă încheierea convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Ăsistență Socială și asociația/fundația selecționată conform Legii nr. 34/1998, pentru următoarele asociații/fundații:

  • a) Fundația „Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament” - Centrul de zi, cu sediul în Brăila, Bld. Al. I. Cuza nr.210 - pentru acordarea serviciilor de educare, consiliere psihologică pentru copil și familie, socializare și petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară, în conformitate cu fișele tehnice ale unităților de asistență socială, pentru un număr mediu lunar de 24 persoane asistate;

  • b) Asociația de Binefacere ”Diaconia”- Centrul rezidențial pentru copii în situații de risc „Căminul Speranței”, cu sediul în Brăila, Str. Eroilor nr.1J - pentru acordarea serviciilor de găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, suport emoțional și consiliere psihologică, educare, socializare și petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară, pentru un număr mediu lunar de 40 de beneficiari;

  • c) Organizația “Trebuie” pentru copii și adulți cu nevoi speciale -Centrul de abilitare pentru trai independent - Centru de zi, cu sediul în Brăila, Str. Industriei nr.18, bl.D2, ap. 64 - pentru acordarea serviciilor de recuperare și reabilitare, sprijin pentru integrare socială și profesională, activități și servicii de consiliere, informare și mediere profesională, suport și asistență pentru familie și copii aflați în dificultate, pentru un număr mediu lunar de 15 persoane asistate;

  • d) Fundația Lumina Brăila - „Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu” cu sediul în Brăila, Aleea Narciselor nr.1, BI.R8 -pentru serviciile: menaj la domiciliu, asistență medicală și îngrijire, pentru un număr mediu lunar de 40 de persoane;

  • e) Fundația Lumina Brăila - Centrul de tranzit, cu sediul în Brăila, Aleea Narciselor nr.1, BI.R8 - pentru serviciile: găzduire pe o perioadă determinată, consiliere socială, informare, orientare profesional vocațională și consiliere psihologică, pentru un număr mediu lunar de 25 de persoane;

Art.2 Se aprobă lista asociațiilor și fundațiilor selecționate și nivelul subvențiilor acordate prin convențiile definitive, în urma aprobării bugetului local pentru anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Subvenția se acordă lunar, începând cu luna aprilie 2020, de către ordonatorul principal de credite al bugetului local, prin Direcția de Asistență Socială Brăila.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anox3

la HCLM nr.         / 31.03. 2020

LISTA ASOCIAȚIILOR Șl FUNDAȚIILOR SELECTATE Șl NIVELUL SUBVENȚIILOR ACORDATE ÎN BAZA CONVENȚIILOR DEFINITIVE PENTRU ANUL 2020

Nr. Ctr

Asociația/fundația

Unitatea de asistență socială

Număr mediu lunar beneficiari

Nivelul subvenției /beneficiar/luna/lei

Suma aprobată conform convenției provizorii

01.01 -31.03.2020/

lei

Suma aprobată conform convenției definitive

01.04 -31.12.2020/

lei

Nivelul maxim anual al subvenției/lei

1

Fundația „Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament”

Centrul de zi

24

128

9.216

27.648

36.864

2

Asociația de Binefacere Diaconia

Centru rezidențial pentru copii aflați în situații de risc „Căminul Speranței”

40

165

19.800

59.400

79.200

3

Organizația pentru copii și adulți cu nevoi speciale „Trebuie”

Centrul de abilitare pentru trai independent

15

128

5.760

17.280

23.040

4

Fundația Lumina Brăila

Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

40

100

12.000

36.000

48.000

5

Fundația Lumina Brăila

Centrul de tranzit

25

165

12.375

37.125

49.500

TOTAL

236.604

F-PO-09-02.01.03/rev.0