Hotărârea nr. 12/2020

Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AKAKEA NR.12

din31.01.2020

Privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează cresa în anul 2020.

J

CONSILIUL X-OCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare și H.G.R. nr. 1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în baza art. 129 alin.(1) și (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin.(1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020, în sumă de 628,74 lei/copil/lună.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creșelor, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUARD - HERERA PETRESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

lONyDRĂGAN