Hotărârea nr. 119/2020

Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAR ARE A RR. 119

din31.03.2020

Privind: Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creselor Brăila.

i                                                              i                                                                                                          r

CONSILIUL LOCAL MTCTNriCII^aJJ RRATKA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Biroului Resurse Umane și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată prin Legea nr. 272/2009, H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă transformarea a 4 posturi vacante de medic specialist în posturi vacante de medic primar din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 365/25.06.2019 se înlocuiește cu anexa prevăzută la art. 1.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Serviciul Public de Asistență Medicală si Administrare a Creselor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


C CONSILIUL

R LOCAL Jt-

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN X'F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa

La H.C.L.M nr. 113 /31.03,<20.24

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALA ȘI ADMINISTRARE A CREȘELOR

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția

Treaptă, grad

Studii

Nr. posturi

Director (economist, jurist, medic specialist)

S

1

Auditor

I

s

1

Contabil șef (economist)

IA

s

1

Șef centru (economist, jurist, medic, psiholog, sociolog, profesor)

s

3

Referent de specialitate

I

s

1

Inspector specialitate

IA

s

1

Referent

IA

M

3

Administrator

I

M

2

Medic primar

S

6

Medic primar stomatolog

S

2

Medic specialist

s

8

Medic specialist stomatolog

s

1

Medic

s

3

Medic stomatolog

s

2

Asistent medical principal stomatolog

SSD

1

Asistent medical principal stomatolog

PL

3

Asistent medical principal

PL

55

Asistent medical principal

M

1

Asistent medical

PL

15

Sora medicală principală

M

5

Mediator sanitar

M

3

Educator- puericultor

M

40

Infirmieră

M, G

40

Șofer

I

1

Muncitor calificat - bucătar

I

3

Muncitor calificat - ajutor de bucătar

III

3

Muncitor calificat

I

2

Total

207