Hotărârea nr. 118/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAK AKE A NR. 118

din31.03.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, respectiv domnul Traian Adrian și domnul Pătărlăgeanu Valentin;

Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor BRAICAR S.A. Brăila nr.6/16.03.2020, Nota de fundamentare a societății BRAICAR S.A. Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile, privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și O.M.F.P. nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestora;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

w Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL flRAILA Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A. Sediul: Braila, B-du! independentei, nr. 10,bl 132, parter Cod unic de înregistrare: RO 10597853

Anexa nr. I

U\ HcM


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat an 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

1

VENITURI TOTALE (rd. 1 - rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

36562.92

47949.00

131.14

49391.87

50361.21

103.01

101.96

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

36539.19

47929.00

131.17

49366.87

50354.21

103.00

102.00

n)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0.00

8000.00

0.00

8200.00

8364.00

102.50

102.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

23.73

20.00

84.28

25.00

7.00

125.00

28.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 7 = rd.7 + rd. 19)

6

41893.54

47860.00

114.24

49084.56

50068.45

102.56

102.00

l

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

41893.54

47860.00

114.24

49084.56

50068.45

102.56

102.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

11961.40

12672.00

105.94

12925.44

13183.95

102.00

102.00

ÎL

cheltuieli cu impozite, laxe ți vărsăminte asimilate

9

529.32

525.00

99.18

535.50

546.21

102.00

102.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

24002.83

29268.00

121.94

30118.56

30720.93

102.91

102.00

CO

Cheltuieli de natura salariata

11

23245.70

28348.00

121.95

29180.16

29763.76

102.94

102.00

CI

eh. cu salariile

12

21686.90

26520.00

122.29

27315.60

27861.91

103.00

102.00

C2

bonusttri

13

1558.80

1828.00

117.27

1864.56

1901.85

102.00

102.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conți ucere si control, comisii si comitete

16

265.13

315.00

118.8!

321.30

327.73

102.00

102.00

C5

Cheltuieli cu contrubutiile datorate de angajator

17

492.00

605.00

122.97

617.10

629.44

102.00

102.00

1).

alte cheltuieli de exploatare

18

5399.99

5395.00

99.91

5505.06

5617.36

102.04

102.04

2

Cheltuieli financiare

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT

20

-5330.62

89.00

-1.67

307,31

292.76

345.29

95.26

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat /Preliminat an 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

0

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

3

VEN. DIN IMPOZIT AMANAT

23

4

ÎMI* SPECIFIC UNOR ACTV.

24

5

ALTE IMPOZITE

25

V

PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE

26

-5330.62

89.00

-1.67

307.31

292.76

345.29

95.26

1

Rezerve legale

27

0.00

4.45

0.00

15.37

14.64

345.29

95.26

2

Alie rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii prccedenți

29

-5330.62

84.55

-1.59

291.95

278.12

345.29

95.26

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății ilnh"urziInr rnmidnnnplar ci nlfnr

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salarinților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsâmime la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/companiilor naționale

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

• dividende cuvenite altor acționari

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/I

VENITURI DIN FONDURI

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI [

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii)

cheltuieli materiale

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

4889.96

4144.00

84.75

4181.00

1860.00

100.89

0.00

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

u.oo

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

4889.96

4144.00

84.75

4181.00

1860.00

100.89

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognoza! la finele

50

421

440

104.51

440

440

100,00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

51

400

420

105.00

420

420

100.00

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat an 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

0

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

52

4784.39

5563.10

116.28

5789.71

5905.50

104.07

102.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.

53

4409.00

5501.19

124.77

5697.81

0.00

103.57

0.00

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (

54

91.35

114.12

124.92

117.54

119.89

103.00

102.00

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a

55

91.35

114.12

124.93

98.02

99.98

85.89

102.00

1

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu

56

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                     (rd. 7/rd. I)

57

1145.79

998.14

87.11

993.78

994.19

99.56

100.04

9

Plăți restante

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

195.75

190.00

97.06

171.00

153.90

90.00

90.00

* )    Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)    Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2
DE ȘEDINȚĂ


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL B RAI LA Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A. Sediul:Braila, B-dul Indcpciidcntci. nr.IO,bLB2, parter Cod unic de înregistrare: RO 10597853

Anexa nr.2

Z A Hei. N Q .      03. 2o^q>


Detalierea indicatorilorecoiioinico-fiiianciari prevăzut! in bugetul devenituri si cheltuieli

mii Ici

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform

I lot. CA/AGA 20/22/2017

conform HCLM 611/2017

Trim 1

Trim

II

Trim

III

An

7 = 6d/5

8“5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

33185.70

40467.01

40467.01

36562.91

9857.1)0

22415.00

35221.00

47949.00

131.14

110.18

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

33168.82

40452.00

40452.00

36539.18

9857.00

22415.00

35221.00

47929.00

131.17

1 10 16

3)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7). din care:

3

30654.62

33807.00

33807.00

36031.93

9800.00

19600.00

29500.00

39300.00

109.07

117.54

al)

din vânzarea produselor

4

0.18

0.00

0.00

144.98

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

29985.34

33228.00

33228.00

34996.31

9650.00

19300.00

28950.00

38600.00

110.30

116.71

a3)

din redevențeși chirii

6

167.83

169.00

169.00

176.94

45.00

90.00

135.00

180.00

101.73

105.43

a4)

alic venituri

7

501.27

410.00

410.00

713.70

105.00

210.00

315.00

420.00

58 85

142.38

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri dc exploatare aferente cifrei de afaceri nete       (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0.00

6036.00

6036.00

0.00

0.00

2700.00

5400.00

8000.00

0.00

0.00

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2700.00

5400.00

8000.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

420.51

400.00

400.00

280.50

0.00

0.00

150.00

400.00

142.60

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

alte venituri din exploatare

(rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

2093.69

209.00

209.00

224.33

57.00

115.00

171.00

229.00

102.08

10.71

fi)

din amenzi și penalități

15

69.87

40.00

40.00

36.78

10.00

20.00

30.00

40.00

108.75

0.00

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

1291.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ active corporale

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active nccorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

□)

din subvenții pentru investiții

19

26.86

24.00

24.00

24.39

4.75

9.50

14.50

19.00

77.90

90.80

M)

din valorificarea certificatelor C02

20

f5)

alte venituri

21

705.44

145.00

145.00

163.16

40.00

80 00

120.00

170.00

104.19

23.13

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd 25 + rd. 26 + rd.

27),         din care:

22

16.88

15.01

15.01

23.73

0.00

0.00

0.00

20.00

84.28

140.58

a)

din imobilizări financiare

23

0.01

0.01

0 01

0.01

0.00

0.00

0.10

0.01

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din diferențe dc curs

25

ăool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1.00

0.00

0.00

d)

ti ui dobânzi

26

16.87

15.01)

15.00

23.72

4.50

9.00

14.00

19.99

84.27

140.60

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an

2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

.Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform l-lot. CA/AGA 20/22/2017

conform HCLM 611/2017

Trim

I

Trim

ii

Trim

III

An

7 - 6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130 )

28

33168.62

40411.09

40411.09

41893.54

12137,00

24076.00

35910.50

47860.00

114.24

126.30

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113). din care:

29

33168.62

40411.09

4041 1.09

41893.54

12137.00

24076.00

35910.50

47860.00

114.24

126.30

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45). din

30

9058.46

10150.23

10150.23

1 1961.40

3164.00

6332.00

9496.50

12672.00

105.94

132.05

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38). din care:

31

7985.33

8799.00

8799.00

10402.15

2762.50

5523.00

8283.00

11040.00

106.13

130.27

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

7048.59

7421.00

7421.00

9155.90

2435.00

4870.00

7305.00

9740.00

106.38

129.90

bl)

cheltuieli cu materialele

34a

620.29

554.00

554.00

846.93

215.00

430.00

645.00

860.00

101.54

136.54

b2)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

703.32

649.00

649.00

963.99

270.00

540.00

810.00

1080.00

112.03

137.06

b3)

cheltuieli cu combustibilii

35

5724.98

6218.00

6218.00

7344.98

1950.00

3900.00

5850.00

7800.00

106.19

128.30

<•)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

31.26

45.00

45.00

42.28

15.00

28.00

40.00

50.00

118 26

135.25

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

905.48

1333.00

1333.00

1203.97

312.50

625.00

938.00

1250.00

103.82

132.96

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

498.01

538.53

538.53

584.78

145.00

287.00

432.00

576.00

98.50

117.42

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

150.00

90.00

90.00

129.69

35.00

70.00

105.00

140.00

107.95

86.46

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:

41

69.80

58.53

58.53

74.87

20.00

37.00

57.00

76.00

101.51

107.26

l.l)

- către operatori cu capital intcgral/majoritar de stat

42

69.35

58.00

58.00

74.40

19.00

33.00

49.00

75.00

100.81

107.28

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0.45

0.53

0.53

0.46

0.25

0.50

0.75

1.00

217.39

102.22

c)

prime de asigurare

44

278.21

390.00

390.00

380.22

90.00

180.00

270.00

360.00

94.68

136.67

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:

45

575.12

812.70

812.70

974.47

256.50

522.00

781.50

1056.00

108.37

169.44

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0.00

108.00

108.00

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0D1V/O!

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0.00

108 00

108.00

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53),

49

7.4]

6.30

6.30

7.71

2.00

4.00

6.00

8.00

103.76

104.05

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.60

1.20

0.00

0.00

WDIV/0!

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

5!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate. din care:

52

7.41

4.50

4.50

7,71

2.00

4.00

6.00

8.00

103.76

104.05

- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

- lichele cadou pir. campanii de marketing, studiu! pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ch.de promovarea produselor

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform Hol. CA/AGA 20/22/2017

con fomi HCLM 611/2017

Trim 1

Trim

11

Trim

III

An

7 = 6d/5

8=5 /3a

0

I

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/20I5 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanalatc

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamanl, social si sport, din care:

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<13)

-pentru cluburile sportive

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<14)

ch. de sponsorizare pentru alic acțiuni si activitati

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

16.26

10.00

10.00

29.56

6.00

12.00

17.00

23.00

77.81

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

15.50

16.30

16.30

8.92

4.00

8.00

11.00

15.00

168.16

57.55

- cheltuieli cit diurna (rd. 64 + rd. 65). din care:

63

6.30

8.00

8.00

6.55

2.00

4.00

6.00

8.00

122.14

103.97

- interna

64

630

8.00

8.00

6.55

2.00

4.00

6.00

8.00

122.14

103 97

- externa

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

40.95

36.00

36.00

38.91

10.00

20.00

30.00

40.00

102.80

95.02

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

8.50

10.00

io.oo

9.56

2.50

5.00

7.50

10.00

104.60

112.47

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

66.75

206.10

206.10

200.33

82.00

173.00

260.00

360.00

179.70

300.12

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

69

53.00

163.00

163.00

179.30

78.00

155.00

233.00

310.00

172.89

338.30

i2)

cheltuieli privind întreținerea ți funcționarea tehnicii de calcul

70

7.10

6.00

6.00

6.18

2.00

4.00

6.00

7.00

113.27

87.04

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1.60

8.00

8.00

0.75

2.00

4.00

6.00

8.00

1066.67

46.88

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

5.05

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0.00

l(W

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

000

25.00

25.00

14.10

0.00

10.00

0.00

20.00

0.00

0.00

*7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j)

alte cheltuieli

77

419.75

420.00

420.00

593.98

150.00

300.00

450.00

600.00

101.01

141.51

B. Cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd.

80 + rd. SI T rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 ). din care:

78

512.48

565.00

565.00

529.33

139.00

280.00

392.00

525.00

99.18

103.29

a)

ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

ch. cu laxa de licență

81

27.22

51.00

51.00

31.43

9.00

18.00

26.00

35.00

111.36

115.47

d)

cil. cu laxa du autorizare

82

73.44

58.00

58.00

66.93

20.00

37.00

56.00

75.00

112.06

91.14

e)

ch. cu Laxa de mediu

83

0.00

0.00

0.00

3.53

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0

cheltuieli cu alte laxe și impozite

84

411.82

456.00

456.00

427.44

110.00

220.00

310.00

410.00

95.92

103.79

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an

2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

conform

1 lot. CA/AGA 20/22/2017

conform HCLM 611/2017

Trim

1

T rim

11

Trim

HI

An

7 = 6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

19651.23

24256.50

24256.50

24002.83

7481.50

14759.00

21964.50

29268.00

121.94

122.14

CO

Cheltuieli de natura salariata (rd. 87 + rd. 91)

86

19049.70

23473.00

23473.00

23245.71

7255.00

14310.00

21280.00

28348.00

121.95

122.03

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

87

17710.86

21803.00

21803.00

21686.91

6800.00

13400.00

19900.00

26520.00

122.29

122.45

a) salarii de bază

88

9670,55

12534.00

12534.00

11658.99

4000.00

7900.00

11600.00

15600.00

133.80

120.56

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

8040.31

9269.00

9269.00

10027.92

2800.00

5500.00

8300.00

10920.00

108.90

124.72

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2

Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:

91

1338.84

1670.00

1670.00

1558.80

455.00

910.00

1380.00

1828.00

117.27

116.43

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*. cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

223.20

308.00

308.00

280.65

80.00

160.00

240.00

310.00

110.46

125.74

-tichete de crești, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

b) tichete de masă:

95

1115.64

1362.00

1362.00

1278.15

375.00

750.00

1140.00

1518 00

118.77

114.57

c) vouccrc de vacanta;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) alte cheltuieli conform CCM

98

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

l0.00

0.00

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) cli. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de ccmduccrc și control, comisii și comitete

(rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

104

198.57

286.50

286.50

265.12

74.50

144.00

227.50

315.00

118.81

133.51

a) pentru directori/di rectorat

104

109.44

111.50

111.50

110.95

37.00

64.00

110.00

150.00

135.20

101.38

- componenta fixa

105

72.96

75.00

75.00

72.96

25.00

50.00

75.00

100.00

137.06

100.00

■ componenta variabila

106

36.48

36.50

36.50

37.99

13.00

25.00

38.00

50.00

131.61

104.14

b) pentru consiliul de adininisirație/consiliul de supraveghere, din care:

107

82.08

150.00

150.00

137.72

37.50

75.00

112.50

150.00

108.92

167.79

- componenta fixa

108

54.72

150.00

150.00

137.72

37.50

75.00

112.50

150.00

108.92

251.68

- componenta variabila

109

27.36

0.00

l0.00

R001

0.00

।ool

0.00

0.00

0.00

000

c) pentru și cenzori

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

d) pemiii alte comisii >i comitete constituite poli ivit Ieștii

II)

7.05

25.00

25.00

16.45

0.00

5.00

5.00

15.00

91.19

O.UO

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

402.96

497.00

497.00

492.00

152.00

305.00

457.00

605.00

122.97

122.10

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform Hot. CA/AGA 20/22/2017

con form HCLM 611/2017

Trim 1

Trim

11

Trim

111

An

7 = 6d/5

8=5/3 a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1). Alte cheltuieli de exploatare (rd. 1 14+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:

113

3946.45

5439.36

5439.36

5399.98

1352.50

2705.00

4057.50

5395.00

99.91

136.83

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din

114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"DIV/0!

- către bugetul general consolidat

115

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

«DJV/01

- către alți creditori

116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

119

8.43

9.36

9.36

9.69

2.50

5 00

7.50

10.00

103.20

114.95

c)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

3873.08

5430.00

5430.00

5324.49

1350.00

2700.00

4050.00

5385.00

101.14

137.47

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:

121

64.94

0.00

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

66.80

60.00

60.00

62.89

16.00

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

n.i)

-provizioane privind participarea la profil a salariatilor

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl .2)

-provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi dc valoare, din care:

125

1.86

60.00

60.00

6.38

16.00

16 00

16.00

16.00

0.00

0.00

Q.l)

din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:

126

1.86

60.00

60.00

6.38

16.00

16.00

16.00

15.00

6.00

0.00

-din participarea salariaților la profit

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

128

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

129

1.86

60.00

60.00

6.38

16.00

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0

Cheltuieli financiare (rd. 131 +rd. 134 + rd. 137). din care:

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ADIV/01

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HI

REZULTATUL BRUT (profit/picrdcrc) (rd. I - rd. 29)

138

17.08

55.92

55.92

-5330.63

-2280.00

-1661.00

-689.50

89.00

-1.67

-31209.78

venituri neimpozabile

139

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

100.00

100.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

154.43

136.00

136.00

154.43

34.00

68.00

102.00

136.00

88.07

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din cure:( rd.2)

142

33168.82

40452.00

40452.00

36539.18

9857.00

22415.00

35221.00

47929.00

131.17

110.16

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an

2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform

Hol. CA/AGA 20/22/2017

conform HCLM 611/2017

Trim I

Trim

11

Trim III

An

7 = 6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4 a

5

fia

6 b

6c

fid

7

8

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

0.00

6036.00

6036.00

0.00

0.00

2700.00

5400.00

8000.00

0.00

0.00

b)

alte venituri care nu se iau in calcul ta determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

cheltuieli totale din exploatare din care :(Rd.2)

145

a)

alte cheltuieli care nu se iau in calcul ta determinarea rez. Brut cf Legii bugetului

146

3

Cheltuieli de natura salariata (rd. 87), din care: **)

147

19049.70

23473.00

23473.00

23245.7!

7255.00

14310.00

21280 00

28348.00

121.95

122.03

a)

Majorarea salariului minim brut pe tara

I47a

617.80

98.00

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

Reîntregirea cheli, de nal.salariala urmare a creșterilor salariate acordate in anul anterior

147b

251.64

1792.76

1792.76

1792.76

156.00

312.00

468.00

622.00

0.00

0,00

c)

Transferul contribuțiilor sociale obligatorii

147c

2602.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli cu salariile

17710.86

21803.00

21803.00

21686.91

6800.00

13400.00

19900.00

26520.00

122.29

122.45

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

422

440

440

421

417

435

440

440

104.51

99.76

5

Nr. mediu de salariati

149

390

420

420

400

402

410

415

420

105.00

102.56

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariatflei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

{(rd.l47/rd. 149)/12*1000

150

4022.76

4596.23

4596.23

4784.39

X

X

X

5563.10

116.28

118.93

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata.

recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

151

3280.94

4221.08

4221.08

4409.00

X

X

X

5501.19

124.77

134.38

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd, 149)

153

85.05

96.31

96.31

91.35

X

X

X

114.12

124.93

107.41

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului

154

85.05

81.94

81.94

91.35

X

X

X

114.12

124.93

107.41

0

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153

155

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități iizice, din care:

156

0.00

0.00

U.tlU

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- pret mediu (p)

158

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- valoare = QPF x p

159

i0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- pondere în venituri totale de exploatare rd. 159/rd. 2

160

0 00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

conform Hol. CA/AGA 20/22/2017

conform HCLM 61 1/2017

Trint 1

Trim II

Trim III

An

7 = 6d/5

8=5/3 a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

8

Plăti restante

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

162

230.20

227.00

227.00

195.75

190.00

190.00

190.00

190.00

97.06

85.03

- de la operatori cu capital intcsral/majoritar de stai

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• de la operatori cu capital privat

164

174.80

227.00

227.00

195.75

190.00

190.00

190.00

190.00

97.06

111.99

- de la bugetul de stat

165

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• dc la alte cnlitati

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

rcdislribuiri/distribuiri totale conform OUG 29/2017

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*) in limita prevzuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,, —

Ing. Comei SANDUL^CffiCAL^ ,

1 § qrmca.r sa.- i!

\\     J/03/276    //

Con labil seW Dinu N inaita

iPREȘEDINT•Z CONSILIU £ LOCAL


E ȘEDINȚĂ

I


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A. Sediul: Braila, B-dul Independentei, ni". 10,bl B2, parter Cod unic de înregistrare: RO 10597853

Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3           .

HCLM Nft.


mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

32000.00

33185.70

103.71

40467.00

36562.92

90.35

I

Venituri din exploatare

31993.00

33168.82

103.68

40452.00

36539.19

90.33

2.

Venituri financiare

7.00

16.88

241.14

15.00

23.73

158.20

Ing.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAJLA Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A. Sediul: Braila, B-dui Independentei, nr. 10,bi B2, parter Cod unic de înregistrare: RO 10597853

Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An 2019

Valoare

Aprobat

Realizat

An 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6058.79

4889.96

4144.00

4181.00

1860.00

1

Surse proprii, din care:

812.96

659 48

1023.00

1060.00

0.00

a) - amortizare

812.96

659.48

1023.00

1060.00

0.00

b) - profit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

5245.83

4230.48

3121.00

3121.00

1860.00

- CLM majorare capital social

5245.83

4230.00

3121.00

3121.00

1860.00

- alte surse proprii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

6058.79

4889.96

4144.00

4181.00

1860.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0:00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune.exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

000

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate ta imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

85.00

70.68

400.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

85.00

70.68

400.00

0.00

0.00

a1) modernizare automate vanzari bilete

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2) modernizare grup social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a3) reparație capitala-Hala flux vechi STEA Vidin

85.00

70.68

0.00

0.00

0.00

modernizare post trafo STEA Vidin

31.12.2020

250.00

modernizare post trafo STEA Radu Negru

31.12.2020

150 00

a4) modernizare utilaj buldoexcavator

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An 2019

Valoare

Aprobat

Realizat

An 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):

5973.79

4819.28

3744.00

4181.00

1860.00

a) mijloace transport-autobuze

31.12.2020

5245.B3

4230.48

3121.00

3121.00

1860.00

b jpfalforme parcare

0.00

114.09

0.00

0.00

0.00

c) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) automate vanzari bilete

115.62

122.40

0.00

115.00

0.00

e) cric hidraulic

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

f) amenajare instalație spalare autobuze STEA Radu Negru

140.10

0.00

0.00

0.00

0.00

h) sistem vatidatoare-computere de bord

70.00

58.13

0.00

0.00

0.00

g) compensatoare energie reactiva

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

h) depozit carburant STEA Radu Negru

216.74

294.18

0.00

0.00

0.00

i) autogenerator sudura

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j) mijloace transport -tramvaie

0.00

0.00

0.00

945.00

0.00

k) autospeciala cu nacela

31.10.2020

0.00

0.00

120 00

0.00

0.00

Ijautocamioneta

31.12.2020

75.00

0.00

mjaparat sudura profesional

31.12.2020

10.00

njautoturism

31.12.2020

48.00

o)adaposturi portantestatii de îmbarcare

31.12.2020

10.00

pjaparate cale

31.12.2020

360.00

rjraft metalic

0.00

4.58

0.00

Achiziție decelerometru

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

s)

4,75

0.00

0.00

0.00

0.00

Tjachizitie echipament ROBEL de masurat ecartament

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

bj- externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Contabil

Dinu MffcafraCONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A. Sediul: Braila, B-dul Independentei, m. 10,bl B2. paner Cod unic dc înregistrare: RO 10597853

Anexa nr.5

W C Lî*f A/R.       02>. 20^0


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an 2020

an 2021

an 2022

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-5330.62

1

Atragerea de surse noi de venituri,majorare tarife

permanent

X

X

11386.08

1442.87

969.34

2

Plasarea disponibilităților in depozite

permanent

X

X

0.00

0.00

0.00

TOTAL Pct. I

X

X

11386.08

0.00

1442.87

0.00

969.34

0.00

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Creșterea chelt. cu salariile personalului (influenta salariu minim brut, negociere CCM creștere nr. personal bord)

X

X

-5264 18

-850.56

-602.37

2

Creșterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)

4

-110.06

-112.30

3

Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-710.60

-253.44

-258.51

4

Creșterea taxelor si impozitelor

(contrib. ptr. pers.cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)

4 32

-10.50

-10.71

5

Achitarea creditelor bancare contractate

X

X

0

0.00

0.00

TOTAL Pct. II

X

X

-5,966.46

0.00

-1,224.56

0.00

-983.89

0.00

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct II

-5330.62

0.00

5419.62

0.00

218.31

0.00

-14.55

0