Hotărârea nr. 117/2020

Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019

R O M A N I A JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA ZNT». 117 din31.03.2020

Privind: Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019.

CONSELIUL LOCAL         BRAHMA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M1189/24.03.2020;

Văzând raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 7 alin. (2) și art. 9 alin.(1) din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019, după cum urmează:

1. Capitolul III, Secțiunea 2 se completează cu un nou articol, articolul 27*1, care va avea următorul cuprins:

Art. 27*1 în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, în baza procedurii prevăzute în anexa la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila. ”

2. Anexa la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, prevăzută în art. 27A1, constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul Informatică - Administrarea Datelor Fiscale și Bugetare, Serviciul Gestionare Hotărâri C.L.M. și Dispoziții Primar și de către consilierii locali municipali în funcție, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RAZVAN


OPESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


F-PO-09-02.01.03/rev.0


ANEXA

la H.C.L.M. nr. //^ / 3/.03 . «Wd?

Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare al C.L.M. Brăila referitoare la Procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Municipal Brăila în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

CAPITOLUL I - Convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila, respectiv a Consiliului Local Municipal Brăila

Art.1 (1) Convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila, respectiv convocarea Consiliului Local Municipal Brăila, se face prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Brăila.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila se consideră ca fiind acolo unde se află președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local Municipal Brăila se consideră ca fiind acolo unde se află Președintele de ședință, Primarul Municipiului Brăila și Secretarul General al Municipiului Brăila sau înlocuitorii acestora.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou Președinte de ședință și/sau Primarul Municipiului Brăila nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local Municipal Brăila se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Municipiului Brăila.

Art.2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că „ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferință".

CAPITOLUL II - Modalitatea de lucru în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila

Art.3 Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu prin accesarea, timp de 5 secunde, a tastei „POWER" poziționată în partea lateral dreapta a dispozitivului;

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Consiliul Local Municipal Brăila, unde vor primi ID-ul necesar conectării în aplicația „ZOOM" instalată pe tableta de serviciu;

 • c) Aplicația „ZOOM” preinstalată pe ecranul principal al dispozitivului va fi accesată;

 • d) Se va accesa tasta virtuală „JOIN A MEETING";

 • e) în meniul din partea superioară a ferestrei afișate, în rubrica „MEETING ID” va fi introdus ID-ul primit pe e-mail, necesar conexiunii la sesiunea online și va fi accesată tasta albastră virtuală „JOIN MEETING”;

 • f) Se accesează tasta albastră virtuală „JOIN WITH VIDEO";

 • g) Pentru fiecare din ferestrele afișate ulterior se accesează opțiunea „PERMITE”;

 • h) După realizarea conexiunii video, din meniul afișat în bara din stânga jos, se va selecta tasta „JOIN AUDIO" și de acolo opțiunea „CALL VIA DEVICE AUDIO";

 • i) Tableta de serviciu va fi poziționată de natură a permite vizualizarea interlocutorului prin intermediul camerei video amplasate în partea superioară a acesteia.

Art4 Modalitatea de lucru în timpul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Brăila este următoarea:

 • a) Președintele comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal, în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare;

 • b) Președintele comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale;

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor scrie sintagma „înscriere la cuvânt" în căsuța de mesaje;

 • d) Președintele comisiei de specialitate va permite, în ordinea înscrierii, acordarea cuvântului.

Art.5 (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în următoarele modalități:

 • a) Prin ridicarea mâinii în fața camerei dispozitivului;

 • b) Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru ași exprima votul;

 • c) Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii locali îsi vor putea selecta opțiunea de vot;

 • (2) Opțiunile de vot sunt următoarele: „PENTRU”, „CONTRA", „ABȚINERE", „NU PARTICIP LA VOT".

Art.6 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c), este limitat la maximum 3 minute.

Art7 După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul de vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, președintele comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art.8 Avizele vor fi transmise anterior desfășurării ședinței Consiliului Local Municipal Brăila, prin mijloace electronice, Secretarului General al Municipiului Brăila, la adresa de e-mail hotarari@primariabraila.ro .

CAPITOLUL III - Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Brăila

Art.9 Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local Municipal Brăila este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu prin accesarea, timp de 5 secunde, a tastei „POWER" poziționată în partea lateral dreapta a dispozitivului;

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Consiliul Local Municipal Brăila, unde vor primi ID-ul necesar conectării în aplicația „ZOOM” instalată pe tableta de serviciu;

 • c) Aplicația „ZOOM" preinstalată pe ecranul principal al dispozitivului va fi accesată;

 • d) Se va accesa tasta virtuală „JOIN A MEETING”;

 • e) în meniul din partea superioară a ferestrei afișate, în rubrica „MEETING ID” va fi introdus ID-ul primit pe e-mail, necesar conexiunii la sesiunea online și va fi accesată tasta albastră virtuală „JOIN MEETING”;

 • f) Se accesează tasta albastră virtuală „JOIN WITH VIDEO";

 • g) Pentru fiecare din ferestrele afișate ulterior se accesează opțiunea „PERMITE";

 • h) După realizarea conexiunii video, din meniul afișat în bara din stânga jos, se va selecta tasta „JOIN AUDIO” și de acolo opțiunea „CALL VIA DEVICE AUDIO”;

 • i) Tableta de serviciu va fi poziționată de natură a permite vizualizarea interlocutorului prin intermediul camerei video amplasate în partea superioară a acesteia.

Art.10 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local Municipal Brăila este următoarea:

 • a) Președintele de ședință, asistat de Secretarul General al Municipiului Brăila, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare;

 • b) Secretarul General al Municipiului Brăila verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale;

 • c) Președintele de ședință va prezenta ordinea de zi, procedura de suplimentare și aprobare a cesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ;

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor accesa din meniul afișat în bara din dreapta jos tasta virtuală „MORE" și apoi opțiunea „RAISE HAND". După exprimarea votului pe proiectul de hotărâre, consilierul local care s-a înscris la cuvânt la dezactiva, în mod obligatoriu, opțiunea prin accesarea meniului afișat în bara din dreapta jos, tasta virtuală „MORE" și apoi opțiunea „LOWER HAND”;

 • e) Președintele de ședință va permite, în ordinea înscrierii, acordarea cuvântului;

 • f) Președintele de ședință are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă depășește timpul alocat

Art.11 Procedura de exercitare a votului se poate face în următoarele modalități:

 • a) Prin ridicarea mâinii în fața camerei dispozitivului;

 • b) Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru ași exprima votul;

 • c) Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii locali își vor putea selecta opțiunea de vot.

 • d) Prin menționarea opțiunii de vot de către Secretarul General al Municipiului Brăila.

Art.12 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. c), este limitat la maxmimum 3 minute.

Art.13 în situația hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane, unde este obligatorie procedura votului secret, pentru exercitarea votului, aplicația „ZOOM" va genera pe tableta fiecărui consilier local un chestionar anonim care îndeplinește caracterul legal al buletinului de vot. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele „DA" sau „NU”. Aplicația anonimizează numele și opțiunea consilierului local, astfel fiind asigurat secretul votului.

Art.14 (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul de vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, președintele de ședință anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință menționează dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV - Caracterul public al ședințelor Consiliului Local Municipal Brăila

Art.15 Caracterul public al ședințelor Consiliului Local Municipal Brăila se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local Municipal Brăila, la hotărârile consiliului, precum și prin vizualizarea acestora pe internet,

CAPITOLUL V - Dispoziții finale

Art.16 Tabletele puse la dispoziția consilierilor locali dispun de un SIM și conexiune la internet. în situația în care consilierul local va utiliza un alt dispozitiv, acesta are obligația de a asigura conexiune la internet.

Art.17 Ședințele Consiliului Local Municipal Brăila se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

Art.18 Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Brăila se vor consemna printr-un proces-verbal, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, iar acesta va fi semnat, pentru veridicitate, de către Președintele de ședință și de Secretarul General al Municipiului Brăila.

Art.19 Atunci când sistemul informatic de videoconferință permite mai multe opțiuni, Secretarul General al Municipiului Brăila informează explicit consilierilor locali asupra modalității utilizate.

Art.20 Serviciul Informatică - Administrarea Datelor Fiscale și Bugetare din cadrul Primăriei Municipiului Brăila va asigura consilierea membrilor Consiliului Local Municipal Brăila.

PRESEDINTE/DE ȘEDINȚĂ, ’ ! * 5 3