Hotărârea nr. 116/2020

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NH. U6

din20.02.2020

Privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Alegerea Domnului POPESCU RĂZVAN, consilier local municipal, ca Președinte de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila pentru luna martie 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Secretarul General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PETRICĂ - COS XX

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN