Hotărârea nr. 115/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A ^R. 115

flin 20.02.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțîune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului Horoiu Marian și a doamnei Horoiu Ana - Lavinia, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4200/12.02.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 570/14.02.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4625/14.02.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9             r                            i                    9      ’

PETRICA-COS

L I


ștrpopA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN