Hotărârea nr. 113/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind și a cheltuielilor legate de proiect>.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA STR. 113

d±n 20.02.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului <Reabilitare și dotare corpurile C1, C2 și C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL HPtATT.A

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 544/31.10.2018 si H.C.L.M. Brăila nr. 517/30.09.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.! Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019, după cum urmează:

  • 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cuantum de 192.905,98 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului <Reabilitare și dotare corpurile C1, C2 și C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila>”.

  • 2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.6 Se actualizează formularul bugetar „Fișa Proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020" aferent proiectului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.ll Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 se înlocuiește cu anexa

—                                           I

la prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr, 594/31.10.2019, rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PETR1CĂ

< - COȘtEt^POPA

I /

g:


■ CC

i : L

l '         *■’

\   *. t

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN


\ -\7.*

LA UQ-Lti,

INSTITUȚIA

FORMULAR

*)


Program / facilitate / instrument


|UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA | COD 23   |

Programul Operațional Regional 2014-20’0

Aia Prinrit.irJ 4 - Sprijinirea dezvoltării urlitmc «lorahile. Prioritatea «le investiții 4.4 Investițiile în educațir, in formare, inclusiv in fiirmare profesională pcniru dubăitdirca tic cumpetențe ți învățare pc tot parcursul vieții prin dezvoltarea infraMnicluritar tic educație ți formare. Obiectiv Specific 45 Crtțlcrta calității infrastructurii cilucnțlunale relevante pcniru piuțil forței de munci

  • I Credite de angajament

  • II Credit bugetar


FISA proiectului


finanțai / propus la fiiuinttirc in cadrul Programului Opcrtiliiinal Rcgliirtul 2(114 - 202(1

mii Ici

Denumiri: proiect:

„Rcaliililarc și dotare turpurllc CI ■ C2, C3 Colegiul Tehnic Cwslin D. Ncnițeieu Brăila".

cod

Valoarea loiala a proiectului

Rcili/ari pana in anul

Realizări

2017

Reali rari

2018

Prevederi

2019

Estimări 202(1

Estimări

2021

Estimări 2022

anii

urmawn

1*2+3*...+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

1

5)1.03

9.645,29

0,(81

7149

1.70

4500,1)0

5.071,90

O.IH)

11

9.645,29

(I.IHI

71,69

1.70

45(81.00

5.1171.90

O.IHI

din rare:

Cheltuieli curente

I

11,18)

mm

ti.on

ii.no

II.IKI

II.IKI

0,1)1)

11

11.00

0.011

0.181

040

11.00

0,011

0,00

Cheltuieli de clipitul

1

9.645,29

o.tm

71,69

1.71)

4.500,181

5.071.90

(1,1)0

II

9.645,29

o.m)

71.69

I.7II

45)1(1, «HI

5.071.90

0,110

CAPITOL 71)511.011

PROIECTE CU FINANȚARE

DIN FEN I’OSTADERAHE

58

1

9.645.29

0,110

71.69

1.70

4500,011

5.071.91)

II,«,

II

9.645,29

turn

71.69

1.70

45IHUHI

5.071.91)

‘ 11.181

Proiecte ru finanțare din funduri evlrmc

nmimbursabilc iifrrrnlr emirului financiar 2014-

5H

2021)

1

0.00

0.0(1

0.181

ll.lffl

o.tm

II.Uri

(MMI

II

0,00

11,181

o.tm

U.OO

(1,00

II.IKI

0.01)

Programe «lin Fundul Eui'opemt

de Dczvidtiirc Rcgiunaltl { FEDR)

1

58.1)1

9.645.29

D.flll

71.69

1.7(1

4500.18)

5.1171.90

0.110

din care:

11

9.645.29

0,00

71.69

1.7(1

45(81,1)0

5.071.90

0,110

Finafarca naționala

1

58.(11.01

1.446.79

0

10.75

0.26

675.011

760.78

0.00

11

1.446.79

0

10.75

0.26

675.00

760.78

0,00

Finanțare ctlcrna ncfitmliursaHla

I

58.111.(12

8.19850

(MMI

60.94

1.44

3.825.18)

4.311.12

0.00

II

8.19850

ii.rm

60.94

1.44

3,825.(8)

4JII.I2

0.00

Cheltuieli ncriigillile

1

58.01.1)3

IMM1

n.iHt

0.00

IMN)

IMN)

ll.tHI

O.IH)

11

0.181

II.CMI

0.00

0.00

0.(8)

II.CMI

11.00

NOTĂ: Piiziliilc ctircspunzâlnarc mecanismului tnp-up din arcei formular vur 11 ctnnpklnlc pentru sinul 2014, 2015, ți 2016 de călrc ministerele cu ml de AM Cure au derulat sume din Ictp-up. «lupa caz.

Fondurile destituite Afacerilor interne se vor completa iu acest fotmulnr potrivii picvcdcrilor HG 48/2015 priiind stabilirea sistemului de management și control îtt vederea gest ion mu rondurilor acordate Romanici prin cadrul financiar ntultianual 2014 - 2020

Pozițiile 58.15 și 58.16 vor Fi completate In acest formular dacă proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

*) poziție introdusă din anul 201<> ca urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor mclodulogrcc de aplicare a ari I și VI din OUG 34/2015

••) poziție introdusă cn urmarea prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal4jugcla«e și modificarea ți completarea unor acte nonnalnc

Poziție nmodusă datorită prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suportă din bugetul propriu suma de 257 mu Ici care CB-suma considerată nedigibifă in cadrul cheltuielilor realizate de România în codrul programelor de supraveghere ți eradicare a EST în anii 2010*201 I conform raportului de midii rv. SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.FlNAL.DOC

P.lnă la definitivarea proiectului de buget pe anul 2017. formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugetului pol suferi modificări ca urmare a aparițici de noi nete normative care pot determina modificarea clnsificnțici bugetare sau o modului de reflectare în buget o fondurilor europene                     S

Pozițiile de clnsifiertțic din nccste formulare vor fi completate potrivit netelor notinutivc de reglementare specifice.

F reședințe

»

*>.

v ■ X
Directo«rDSPPDR|r7i / <

1ULIANA NEAGII I' îs'/

Manilor proiect 1 ADRIANA STERGAREL