Hotărârea nr. 112/2020

Modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect>.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA KTR. 112

din20.02.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila - investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect>.

co nsiliul locajl municipal braila

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internationale si al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. Brăila nr. 115/21.03.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila - investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect>, după cum urmează:

  • 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect de 40.337,91 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 157.490,39 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila - investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii”."

  • 2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila - investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.”

  • 3.    Se înlocuiește anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 593/31.10.2019, cu

t                                                                                                                                                                                                                               1

formularul bugetar actualizat „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020”, aferent proiectului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 593/31.10.2019 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                       -                          >                       >        7

PETRICA

POPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAGAN

INSTITUȚIA

FORMULAR

*)

Program / facilitate / instrument


Ilnitatea administrativ teritoriala municipiul braila

I COD 23   |

Programul Opera|iona| Regional/ Axa Prioritara -1 /Prioritatea de Investiții: 4.3/POR/ 2018/4/4.3/I


  • I Credite de angajament

  • II Credh bugetar


FISA PROIECTULUI


finanțai / propus la finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

mii lei

Denumire proiect:

Regenerare economica si socialn in zone marginaliznlc din Municipiul Braila- investiții in facilitați pentru agrement si

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizări anul 2018

Realizări anul 2019

Estimări

2020

Esiimari

2021

Estimări 2022

anii următori

locuri de joaca pentru copii

1=2+3+...+9

2

3

4

5

6

9

TOTAL CHELTUIELI

1

50.02

7.914.80

11

7.914,80

din care:

I

Cheltuieli curente

11

Cheltuieli de capital

1

7.914,80

II

7.914.80

CAPITOL 70.50.00

PROIECTE CU FINANȚARE

IMN FEN POSTAPEBARE

1

II

Proiwu cu finrmrnrr tf in Fond uri ritcnir

rurumbiirsabilc a fertil Ic cadrului financiar 2014-

1

58

2020

11

Proerame din Fondul European

1

58.01

7.914,80

2.24

54,69

2.066,07

4.894,57

897.23

de Dezvoltare Regională ( EEDR.)

II

7.914,80

2,24

54.69

2.066,07

4.894.57

897,23

din caret

Finnlnrea naționala

1

58.01.01

1,181,17

0,34

8.20

303.86

734,19

134.58

II

1.181.17

0.34

8,20

303.86

734,19

134.58

Finanțare externii ncrambunahiln

1

58.01.02

6.693.30

1,90

46,49

1.721,88

4.16038

762.65

ir

6.693,30

1,90

46.49

1.721.88

4 160,38

762,65

Cliclmieli nrrligibilf

i

58.01.03

4043

0,00

0,00

40.33

0,00

0,00

ii

40.33

0,00

0,00

40,33

0,00

0,00

NOTĂ: Pozițiile corespunzătoare mecanismului top-up din acest formular vor fi completate pentru anul 2014, 2015, ți 2016 de către ministerele cu rol de AM cart au derulat sume din top-up, după caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor compleia in acest formular potrivit prevederilor HG -48/20] 5 privind stabilirea sistemului de management și control in vederea gestionarii fondurilor acordate României prin cadrul financiar inultianual 2014 - 2020.

Pozițiile 58 15 și 58.16 vor fi completate in acest formular daci proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii

•) poziție introdusă din anul 2016 ca urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art I și VI din OUG 34/2015

**) poziție introdusă ca urmare a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugelare și modificarea și completarea unor acte normative

*•*) Poziție introdusă datorită prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suportă din bugetul propriu suma de 257 mii lei care CB-suma considerată neeligibilâ in cadrul cheltuielilor realizate de România in cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST in anii 2010-2011 conform raportului de audit nr SANCO 2013 08 TSE RO RAPPORT FINAL DOC

Până la definitivarea proiectului de buget pe anul 20)7, formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugeiului pot suferi modificări ca urmare a apariției de noi acte normative care pol determina modificarea clasificației bugetare sau a modului de reflectare în buget a fondurilor europene Pozițiile de clasificai ie din aceste formulare vor fi completate potrivit actelor normative dp-reglementare specifice.

Responsabil financiar

Jalba Geanina/