Hotărârea nr. 111/2020

Modificarea art. 2, 3 și 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARAREA HtfR. IU

din 20.02.2020

Privind: Modificarea art. 2, 3 și 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru" și a cheltuielilor legate de proiect>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TtRATLA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 3417/DIP0R/17.02.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. E599/17.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internationale si Direcției Finanțelor Publice

1  J   Jir   J

Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 113/21.03.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 590/31.10.2019 după cum urmează:

  • 1.    Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru” în cuantum de 62.090.430,13 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă fiind 58.887.930,80 lei (inclusiv T.V.A.), iar valoarea totală neeligibilă de 3.202.499,33 lei (inclusiv T.V.A.)."

  • 2.    Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare totală de 4.380.257,95 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 3.202.499,33 lei (inclusiv T.V.A.) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.177.758,62 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru".

  • 3.    Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.4 Se aprobă formularul bugetar actualizat "Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020” aferent proiectului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

  • 4.    Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 590/31.10.2019 se înlocuiește cu anexa

r

la prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 590/31.10.2019 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETR1CA

POPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN


iWfX/f zy)- H-CCH-

INSTITUȚIA

FORMULAR

*)


jUNITATEA ADMINISTRATIV TERn'OHIALA MUNICIPIUL BRAILA

| con Z3


Program 1 facilitate / instniment


Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritar» 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbnnfi durabilii                                               Apelul

de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1


I Credi le de angajament IT Credit bugetar


FISA PROIECTULUI


finnntat / propus In finanțare in cndnil Programului Operntional Regional 2014 - 2020

mii Ici

Denumire proiect; "Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru”

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizări pana in anul 2018

Realizări pana in anul 2019

Prevederi

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

anii următori

1=2+3+...+9

2

3

4

5

6

7

TOTAL CHELTUIELI

i

84.02

62.090,43

1,6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

II

84.02

62.090,43

1.6

126,99

20,649,48

20.656,18

20.656,18

(lin care:

Cheltuieli curente

l

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli de capital

I

62.090,43

1.6

126,99

20.649,48

20.656,18

20,656,18

II

62.090,43

1,6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

CAPITOL 84.02.03.03

PROTECTE CU FINANȚARE

DIN FEN POST ADER ARE

68

I

62.090,43

1.6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

II

62,090,43

1.6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

Proiecte cu finnntare din fonduri externe

ncrnmbiirsabile aferente cadrului financiar 2014-

58

2020

i

62.090,43

1,6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

II

62.090,43

1.6

126,99

20.649,48

20.656,18

20.656,18

ProEmme din Fondul European

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

1

58.01

62.090,43

1.6

126.99

20.649,48

20.656.18

20.656,18

din care:

li

62.090.43

1.6

126,99

20.649,48

20.656.18

20.656,18

Finanțarea naționala

I

58.01,01

8.833,19

1,6

126.99

2.988,12

3.089,36

2.627,12

II

8,833.19

1.6

126,99

2.988,12

3.08936

2.627.12

Finanțare externa nerambursnhila

l

58.01.02

50.054,74

0,00

0,00

17.66136

17.50639

14.88639

II

50.054,74

0,00

0,00

17.661.36

17.506,39

14,886,99

Cheltuieli necligibile

I

58.01.03

3.202,50

0,00

0,00

0,00

60,43

3.142,07

II

3.202,50

0,00

0,00

0,00

60,43

3.142,07

nu i a; ruxitmt curesjiiiiizjiiuiirii'iirenntismuiiii «jp

Trmrrurnni

'nirvur ii cufniJieiHie ți

entru jiiilii

ut/vrwicure

au derulat sume din top-up. dup» caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa in acest formular potrivit prevederilor HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea geslionarii fondurilor acordate Romanici prin cadrul financiar mu bianual 2014 - 2020.

Pozițiile 58.15 și 58.16 vor fi completate în acest formular dacă proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

•) poziție introdusă din anul 2016 ca urmarea prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice dcaplicare a an 1 și VI din OUG 34/2015

••) poziție introdusă ca urmare a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugclare și modificarea și completarea unor acte normative

•■•) Poziție introdusă datorită prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suportă din bugetul propriu suma de 257 mii lei care CB-suma considerată necligibilă in cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2010-2011 conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.F1NAL.DOC

Până la definitivarea proieclului de buget pe anul 2017, formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificări ca urmare n apariției de noi acte normative care pot determina modificarea cîasificației bugetare sau a modului de reflectare în buget a fondurilor europene

Pozițiile de clasificație din aceste formulare vor fi complotate potrivit actelor normative de reglementare spccjfiCe.


Director executiv D, IuliflScf Serviri u'A.

Manager proiect/7


Director Es^cujUv.IlF.P.L.. VasilifijPGrfpgu


Responsabil Financiar,