Hotărârea nr. 110/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTAR AR 3E A KR. ULO

din20.02.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Sos. Baldovinesti”>, modificată si completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 si H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01,2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTAR ASTE:

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, modificată si completată prin  H.C.L.M.  Brăila  nr.  70/28.02.2019,  H.C.L.M.  Brăila

nr. 142/21.03.2019,  H.C.L.M.  Brăila  nr.  287/25.06.2019,  H.C.L.M.  Brăila

nr. 595/31.10.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020, după cum urmează:

 • 1. Articolul 2A2 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.2*2 Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare totală de 3.743.567,98 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 2.476.921,49 lei, inclusiv T.V.A. și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.266.646,49 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”.”

1

 • 2. Articolul 2A3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.2*3 Se aprobă actualizarea formularului bugetar „Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 -COD 23” aferent proiectului, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

 • 3. Anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 si H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020, se modifică si se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.il Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, modificată si completată prin  H.C.L.M.  Brăila  nr. 70/28.02.2019,  H.C.L.M.  Brăila

nr. 142/21.03.2019,  H.C.L.M.  Brăila  nr.  287/25.06.2019,  H.C.L.M.  Brăila

nr. 595/31.10.2019 si H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020, rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION

formular

*)

Program I facilitate / instrument


[ COD 13 I


LA HeLH

Programul Operațional Regional / Axa Prioritara 4 /Prioritatea de Investiții: 4e/ Apelul de proiecte POR/2017/4/4, l/l//<>/£>


 • I Credite de angajament

 • II Credit bugetar


FISA PROIECTULUI


propus In finiintare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

mii lei

Denumire proiect:

Modernizare transport electric Sos. Baldovinestl

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizan pana in anul 2018

Realizan 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

anii următori

l=2+3+ .+

2

5

7

8

9

TOTAL CHELTUIEU

din care: Cheltuieli curente Cheltuieli de capital

CAPITOL 84,02.03,03

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARF,

Proiecte eu finanțare din fonduri externe

1 11

1 II 1

11

1

II

1

11

1

11

II

1

II

50.01

58

66.01

68.01.01

68.01.02

 • 65.609.24

 • 65.809.24

 • 65.609.24

 • 65.609.24

 • 65.609.24

 • 66.809.24

9.499,84

9.499,84

 • 53.832.48

 • 63.832.48

2.476,92

2.476,92

170,06

170,08 170,08

25,51

25,51 144,67 144,57

8,01

8,01 8,01

1,20

1,20

6,81

6,81

43.800,00

43.800,00 43.800,00

6.198,46

6.198,46 35.124,62 35.124,62

2.476,92

2.476,92

21.600,00

21.800,00

21.800,00

3.270,00

3.270,00 18.530,00 18.530,00

31,16

31,15

31,15

4,67

4,67

26,48

26,48

nerambursabite aferente cadrului financiar 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDRj dfaUHB

Finntarea naționala

Finanțare externa ne ram bun a bila

.Cheltuieli neefigibile

NOTA: Pozițiile corespunzătoare mecanismului top-up din acest formular vor fi completate pentru nnul 2014 , 2015 si 2016 de către ministerele cu rot de AM care au derulat sume din top-up, după caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa in acest formulat potrivit prevederilor HG 4ÎS/2O15 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii Fondurilor acordate României prin cadrul financiar multianual 2014-2020.

Pozitile 58 15 si 58 16 vor fi completate in acest formular daca proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii

*) poziție introdusa din anul 2016 ea urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a an I si VI din OUG34/20J5

pozjlic introduși ca urmare a prevederilor OG 1772015 privind reglementarea unor masuri masuri riscat- bugetare si modificarea si completarea unor acte

Dormalhc

•••) Poziție introdusa datonta prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suporta din bugetul propriu suma de 257 mii lei către CE. suma considerata necligibila in cadrul cheltuielilor realizaie de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST in anii 2010*2011 conform raponului de audit nr SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.F1NAL.DOC

Până la definitivarea proiectului de buRel pe anul 2017, formularele bugetare precum ți metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificări ca urmare a apariției de noi acte normative care pot determina modificarea clasificațiejjriigctarc sau a modului de reflectare in buget a fondurilor europene Pozițiile de clasificalie din aceste formulare vor fi completate potrivit artelor normative dc^dglementarc specifice.


Responsabil Financiar Milialache Danieln