Hotărârea nr. 11/2020

Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HEO TAR A RE A NR.ll

din 31.01.2020

Privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinita;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 18 - 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, precum și ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă, pentru anul 2020, costul mediu lunar de întreținere/persoană în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila, astfel:

Costul mediu lunar de întretinere/lei/persoană

Centrul rezidențial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane independente

Căminul pentru persoane vârstnice "Lacu Sărat" Brăila

3879

3221

2993

Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Apostoli Petru și Pavel"

3650

3034

2945

Complexul Rezidențial "Sf. Maria" Brăila

3836

3683

3530

Art.2 Se aprobă, pentru anul 2020, nivelul alocației zilnice de hrană/persoană la suma de 16,6 lei, pentru centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Art.3 (1) Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii de asistență socială în centrele rezidențiale de pe raza Municipiului Brăila au obligația de a plăti o contribuție lunară de întreținere, în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și după caz a susținătorilor legali ai acesteia.

 • (2) Sunt considerate persoane vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

 • (3) Se aprobă, pentru anul 2020, valoarea contribuției lunare de întreținere astfel:

  Contribuția lunară de întretinere/lei/persoană

  Centrul rezidențial

  Persoane dependente

  Persoane

  Semi-dependente

  Persoane independente

  Căminul pentru persoane vârstnice "Lacu Sărat" Brăila

  1098

  941

  837

  Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Apostoli Petru și Pavel"

  Complexul Rezidențial "Sf. Maria" Brăila

Art.4 (1) Persoanele vârstnice care realizează venituri datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea contribuției lunare de întreținere.

 • (2) Pentru persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii, dar acestea sunt insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere revine nepoților, care sunt rude în linie dreaptă, dacă aceștia realizează un venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în cazul în care persoana îngrijită în căminul pentru persoane vârstnice nu are soț/soție, copii sau copiii se află într-un loc necunoscut.

Art.5 (1) Persoanele care nu au venituri $i nici susținători legali nu datorează contribuția lunară de întreținere, aceasta fiind asigurată integral din bugetul local.

 • (2) în situația în care persoana vârstnică nu are venituri, dar are susținători legali care nu realizează venituri sau realizează venituri sub nivelul valorii nete a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - aceștia nu datorează contribuția lunară de întreținere, aceasta fiind asigurată integral din bugetul local.

 • (3) în situația în care persoana nu are venituri, dar are susținători legali, contribuția lunară de întreținere se datorează de susținătorii legali - soțul/soția, copiii sau părinții, etc. - în măsura în care aceștia realizează un venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

 • (4) în situația în care persoana vârstnică, fără venituri, nu are soț/soție, copii sau copiii se află într-un loc necunoscut, acoperirea contribuției lunare de întreținere se va face de către nepoți, dacă aceștia realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

 • (5) în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata contribuției nu are mijloacele materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în următoarea ordine:

 • a. soțul/soția pentru soție/soț;

 • b. copiii pentru părinți;

 • c. părinții pentru copii;

 • d. fratele/sora pentru frate/sora, obligație ce se datorează după părinți, însă înaintea bunicilor.

Art. 6 (1) După stabilirea persoanelor obligate la plată și aprobarea de către conducerea centrului a cuantumului sumelor ce le revin de plătit, se întocmește angajamentul de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menționarea sumelor datorate.

 • (2) Pentru persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile realizate, astfel:

 • a. salariile, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență;

 • b. ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, sumele cuvenite șomerilor - urmăribile în limita a jumătate din cuantumul lor;

 • c. conturile/depozitele bancare;

 • d. încasările bănești de la societățile și asociațiile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a altor categorii de produse;

 • e. venituri din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri;

 • f. venituri din prestări de servicii, orice alte venituri realizate din muncă.

 • (3) Sunt exceptate de la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al persoanelor îngrijite în cămin și a susținătorilor legali veniturile/formele de sprijin a căror norme de reglementare stipulează că nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

 • (4) Din veniturile nete lunare ale persoanelor vârstnice îngrijite în cămin și a susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare.

 • (5) Pentru alte situații particulare, se aplică prevederile Codului Civil coroborate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, cu privire la obligația de întreținere și la persoanele care își datorează întreținere.

Art.7 (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei beneficiare și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de beneficiar, de reprezentantul sau legal, după caz, și/sau de susținătorul legal.

 • (2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • (3) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute în Codul de Procedură Civilă, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

 • (4) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

 • (5) Recalcularea contribuției de întreținere ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei vârstnice îngrijite sau ale persoanelor obligate la plata contribuției de întreținere se efectuează de către centrul rezidențial.

 • (6) Conducerea centrului rezidențial are obligația de a informa persoanele care au încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere, ale contribuției de întreținere sau ale veniturilor beneficiarilor în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare.

 • (7) Neplata contribuției de întreținere datorată în termen de 30 de zile de la scadență, îndreptățește structurile abilitate ale centrului rezidențial la inițierea procedurilor de executare silită în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv cu privire la persoana beneficiară și/sau a susținătorilor legali după caz.

Art.8 (1) Asistența socială în centrele rezidențiale se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice/persoanei aflate în situație de dependență interesate, a reprezentantului sau legal, precum și din oficiu.

 • (2) Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în format electronic și trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de alte documente doveditoare.

 • (3) Formularul de cerere este pus la dispoziție de către Direcția de Asistență Socială Brăila.

 • (4) Cererea conține, în principal, următoarele elemente:

 • a. date privind persoana vârstnică/persoana aflată în situație de dependență;

 • b. date privind componența familiei;

 • c. veniturile realizate și bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice/persoanei aflată în situație de dependență;

 • d. tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;

 • e. informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică/persoana dependentă și membrii familiei.

 • (5)  Condițiile de eligibilitate a beneficiarilor de îngrijire în centrele rezidențiale sunt următoarele:

 • a. are domiciliul stabil în municipiul Brăila de cel puțin 12 luni;

 • b. este persoană vârstnică în sensul Legii 292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, persoana care a împlinit vârsta de 65 ani;

 • c. există locuri disponibile în centrele rezidențiale care respectă integritatea, identitatea, demnitatea și nevoile de îngrijire ale persoanelor vârstnice;

 • d. nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • e. nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în centrele rezidențiale, persoanele vârstnice care au încheiat un contract de vânzare -cumpărare cu clauză de întreținere;

 • f. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. Pentru a stabili că o persoană are venituri insuficiente este necesar ca în dosarul de internare să existe pentru luna anterioară solicitării, facturile de utilități (de întreținere, curent, gaze, telefon, etc.), respectiv rețete pentru cumpărarea medicației cu caracter permanent. în cazul în care aceste cheltuieli cumulate depășesc 50% din veniturile persoanei vârstnice, se consideră că aceasta nu dispune de venituri suficiente;

 • g. nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului;

 • h. se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 • (6) îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă cu titlu de excepție numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ:

 • a. Criteriile de eligibilitate de la art.8, alin (5), punctele a-c;

 • b. Unul dintre criteriile de la art.8, alin (5), punctele d-h.

 • (7) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • a. Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin și se stabilește în baza documentelor medicale;

 • b. Nu se poate gospodări singură, se stabilește în baza anchetei sociale;

 • c. Este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile din cauza stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale:

 • d. Nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

 • (8) Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecțiuni psihice și/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituție.

 • (9) în cazul în care se declară că persoană vârstnică nu are discernământ, internarea se va face numai după punerea sub interdicție, de către familie sau susținători, sau cu acordul autorității tutelare, în cazul persoanelor singure.

 • (10)Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul centrului rezidențial se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brăila și va cuprinde, după caz, următoarele documente aflate în termen de valabilitate:

 • a. Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc.;

 • b. Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naștere, căsătorie, deces pentru soț/soție, etc.) pentru beneficiar, susținători și membrii familiei acestora;

 • c. Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverință de salariu, contract de depozit etc.) sau declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri - atât din partea susținătorilor legali cât și din partea potențialului beneficiar;

 • d. Adeverință de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, și/sau din cadrul primăriei localității de naștere (când nașterea nu s-a produs pe raza Municipiului Brăila) pentru beneficiar;

 • e. Acte referitoare la situația juridică a imobilului în care locuiește beneficiarul, cu sau fără forme legale (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.);

 • f. Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul și numele persoanelor care locuiesc în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât și pentru susținătorii legali sau declarație pe proprie răspundere cu privire la componența familiei în situația în care aceștia locuiesc la casă;

 • g. Declarație pe propria răspundere a susținătorilor legali cu privire la cauzele neîndeplinirii obligațiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului, precum și acte doveditoare în acest sens;

 • h. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de Direcția Finanțelor Publice Locale, atât pentru susținătorii legali cât și pentru potențialul beneficiar;

 • i. Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, atât pentru susținătorii legali cât și pentru potențialul beneficiar;

 • j. Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei beneficiare îngrijite în cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane:

 • k. Adeverință medicală cu privire la bolile cronice și afecțiunile pentru care necesită îngrijire specială, după caz, eliberată de medicul de familie/entitățile Competente - pentru beneficiari;

 • l. Adeverință de la medicul psihiatru cu diagnosticul și mențiunea că nu suferă de afecțiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate - pentru solicitant;

 • m. Analize și investigații medicale, după caz: radiografie pulmonară (facultativă în cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic și coprobacteriologic - pentru potențialul beneficiar;

 • n. Acordul potențialului beneficiar/reprezentant legal/susținător legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

 • o. Acordul potențialului beneficiar/reprezentant legal/susținător legal cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuții, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic Patrimven.

 • p. Copii facturi, bonuri din luna anterioară depunerii cererii de internare din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • q. Copie după actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de capacitate de exercițiu, care este diagnosticată cu dementă, dementă mixtă, boală Alzheimer, respectiv tutelă, curatelă;

 • (11) Pentru persoanele care și-au exprimat acordul cu privire la verificarea în sistemul Patrimven, nu este obligatorie prezentarea adeverințelor de venit, adeverințelor de la Registrul Agricol sau certificatului de atestare fiscală.

Pentru aceste persoane dosarul va fi completat de către Direcția de Asistență Socială, urmare a consultării sistemului electronic Patrimven.

 • (12) Pentru persoanele care se află în imposibilitatea de a-și exprima acordul din cauza stării psihice și care nu au reprezentanți sau susținători legali, aceștia se află într-un loc necunoscut sau nu mai țin legătura cu potențialul beneficiar, reprezentanții Direcției de Asistență Socială vor proceda la verificarea datelor în sistemul electronic Patrimven și vor prelucra datele cu caracter personal numai în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.

 • (13) în situația în care din actele prezentate nu se clarifică situația locativă, familială și financiară se vor solicita și alte acte particulare fiecărui caz în parte.

 • (14) în cazul solicitanților fără venituri sau cu venituri insuficiente, actele privind componența familiei se referă, în următoarea ordine, la:

 • a. Soț/soție;

 • b. copii, nepoți, care sunt rude în linie dreaptă (după caz);

 • c. părinți:

 • d. frați/surori.

 • (15)  Pentru persoanele vârstnice, persoanele aflate în situație de dependență fără susținători sau ai căror susținători se găsesc într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinesc obligațiile și care constituie cazuri sociale deosebite, dosarul va fi completat de către Direcția de Asistență Socială Brăila, în măsura în care acest lucru este posibil.

 • (16) Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale în centrele rezidențiale, se realizează prin actul administrativ al ordonatorului secundar de credite - Direcția de Asistență Socială Brăila.

Art.9 Costul mediu lunar de întreținere, contribuția lunară de întreținere și alocația zilnică de hrană stabilite în prezenta hotărâre se aplică și persoanelor îngrijite în Complexul Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila - Centrul Rezidențial de îngrijire și Asistență, precum și susținătorilor acestora.

Art.10 Căminelor pentru persoane vârstnice și Complexului Rezidențial "Sf. Maria" le revine obligația ca în termen de 60 de zile calendaristice să întocmească procedurile operaționale cu privire la aplicarea prezentei hotărâri de consiliu local, pe care le vor înainta furnizorului public de servicii sociale.

Art.11 (1) Finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice se asigură integral din bugetul local.

 • (2) De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:

 • a. finanțarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice - de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - în proporție de cel puțin 10% din standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, în completarea sumelor din venituri proprii și din sume alocate din bugete locale ale unităților administrativ-teritoriale, pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la elaborarea bugetului de stat;

 • b. finanțarea programelor de interes național destinate dezvoltării și sustenabilității serviciilor socia le pentru persoanele vârstnice;

 • c. alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

 • (3) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:

 • a. sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor;

 • b. finanțarea cheltuielilor căminelor din subordine/administrare;

 • c. cheltuieli pentru înmormântarea asistaților, în cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare.

 • (4) Contribuția de întreținere a beneficiarilor îngrijiți în centrele rezidențiale reprezintă venit la bugetul local.

Art.12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 66/28.02.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.13 Prevederile prezentei hotărâri respectă și se completează cu legislația specifică națională și internațională în materie.

Art.14 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, ca furnizor public de servicii sociale, Complexul Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, Căminul pentru persoane vârstnice "Lacu Sărat" Brăila și Căminul pentru persoane vârstnice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștința publică.


/4? /

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

IOWDRĂGAN