Hotărârea nr. 109/2020

Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE2 A NR. 109

«3Lixi20.02.2020

Privind: Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂTI PUBLICE „DUNAREA” BRAILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

COTffSimjH. LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. S5641/19.12.2019 a Companiei de Utilități Publice „Dunărea" Brăila S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40975/20.12.2019;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, precum și art. 16 alin. (16.1) și alin. (16.3) din Actul constitutiv al Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A.;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă inițierea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂTI PUBLICE „DUNĂREA” BRAILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Se aprobă Graficul procedurii, Structura Planului de interviu și Criteriile de evaluare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel - Marian Dragomir, să desemneze membrii Comisiei de evaluare prin dispoziție.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Biroul Resurse Umane și reprezentanții Consiliului de Administrație ai Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - COSTECPOPA

/i I <

L -■ J ’\' '*

1/

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN

ANEXA Ia H.C.L.M.nr...^Z4;e^     '

 • 1. GRAFICUL PROCEDURII DE EVALUARE A MEMBRILOR CA. ÎN FUNCȚIE AL C.U.P. DUNĂREA BRĂILA SA., CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA

MANDATULUI

Nr.crt.

ACȚIUNEA

DATA

RESPONSABIL

DOCUMENT

1.

Declanșarea procedurii de evaluare

z*

(data comunicării hotărârii)

Autoritatea publică tutelară

Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Brăila

2.

Publicarea anunțului privind aprobarea și declanșarea procedurii de evaluare și informarea candidaților

Z + 6

Comisia de evaluare

Anunț publicat pe si teul Primăriei Municipiului Brăila și pe site-ul societății C.U.P. Dunărea Brăila;

Adrese de înștiințare transmise candidaților

3.

Fiecare candidat va depune în original la Registratura Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr. 1, Brăila, Județul Brăila, în plic sigilat și marcat corespunzător cu numele și prenumele și mențiunea „Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății C.U.P. Dunărea Brăila S.A.” următoarele documente:

-Raportul de activitate pentru mandatul 2016-2020;

 • - Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de mandat;

 • - Declarația de intenție pentru mandatul 2020-2024, întocmită conform prevederilor H.G. 722/2016, anexa ld

Z+ 16

Candidat

Dosar candidatură

4.

Analiza documentelor depuse, inclusiv analiza individuală și comparativă a rapoartelor Solicitare clarificări, după caz

Z + 21

Z + 22

Comisia de evaluare

Proces verbal al comisiei de selecție

5.

Interviu

Z + 24

Comisia de evaluare Candidați

Proces verbal al comisiei de selecție

6.

întocmirea Raportului pentru numirile finale

Z + 26

Comisia de evaluare

Raport final

7.

Comunicarea rezultatelor

Z + 31

Comisia de evaluare

Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms

8.

întocmirea documentației ce va sta la baza Hotărârii C.L.M. Brăila în vederea nominalizării candidaților admiși și acordarea unui mandat special în acest sens, reprezentantului autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor

Ședința C.L.M.

Brăila aprilie 2020

Direcția Tehnică

 • - Serviciul U.M.M.S.C.U.P.

 • - Compartiment Guvernanță Corporativă

Raport de specialitate pentru emiterea H.C.L.M. Brăila

9.

Desemnarea și validarea membrilor de către A.G.A.

A.G.A.

încheiere contracte de mandat

* calculul efectiv referitor la stabilirea datelor calendaristice include numai zilele lucrătoare și totodată, va {ine cont de zilele declarate ulterior ca zile libere, după caz, astfel încât etapele menționate mai sus să nu fie programate in aceste zile.

 • 2. STRUCTURA PLANULUI DE INTERVIU

  • 2.1. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate;

  • 2.2. Cunoștințele acumulate în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

  • 2.3. însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară;

  • 2.4. Inițiative, decizii, rezultate;

  • 2.5. Comunicarea cu structurile interne al întreprinderii publice;

  • 2.6. Gândire strategică și previziuni. Managementul riscului;

  • 2.7. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat;

  • 2.8. Monitorizarea performanței;

  • 2.9. Prezența la ședințele de lucru ale Consiliului de Administrație, dovedită prin extras din procesele verbale ale ședințelor;

  • 2.10.  Etică și integritate.

 • 3. CRITERIILE DE EVALUARE

Fiecare element din structura Planului de interviu constituie un criteriu de evaluare ce va fi notat cu un punctaj de la 1 la 5, conform H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel:

Cunoștințe, aptitudini și experiență

Rating

Novice

I

Intermediar

2

Competent

3

Avansat

4

Expert

5

Punctajul minim necesar pe care trebuie să-l obțină candidatul la reînoirea contractului de mandat este de 40 de puncte din totalul maxim de 50 de puncte.