Hotărârea nr. 107/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz – NCP 80979.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR AICE A NR. 107

din 20.02.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru loan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz - NCP 80979.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ER AI LA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea doamnei Luminița-Florinela Moșescu, prin împuternicit domnul Stoica Adrian, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2803/30.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 370/30.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2970/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat Brăila, Bdul Alexandru loan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz - NCP 80979.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

Zx/

X

//]

f (