Hotărârea nr. 100/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NR. 1OO

diix 20.02.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se completează anexele nr. 1, 5 și 6 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.128, 5.113 și 6.107, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEQHtfȚĂ,

PETRICĂ - COS'


LPOPA


ti


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

/>

ANEXA NR. 1. 128

H.C.L.M. ni-, /OO / -Jb. C'2

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

1

Calea Galați nr. 368, în

vecinătatea bl. 11 și 13

926

2

Str. Cernăuți nr. 97bis

132 mp indiviz din

231 mp

40079/12.12.2019

Ichim Vasile, Ichim

Alexandrina

C1-C3 - prop. Ichim Vasile. Ichim Alexandrina, conf. autorizație pentru executare lucrări nr. 760/4.08.1975, 171/9.08.1983

3

Str. Câmpului nr. 85A

537

2452/28.01.2020

Ion Daniel

C1-C3 - prop. Ion Daniel, conf. Sentință Civilă nr. 5677/15.10.2010 a Judecătoriei Brăila

4

Str. Toamnei nr. 12

116 mp indiviz din

241 mp

1931/22.01.2020

Mihai Eduard Dănuț

CI - prop. Mihai Eduard Dănuț, conf. contract de vânzare-cumpărare nr. 8073/27,05.1994

5

Str. Chișinău nr. 94A

153 mp indiviz din

273 mp

1155/15.01.2020

Bădica Victoria

CI, C2 - prop. Bădica Victoria conf. certificate moștenitor nr. 806/1.06.1992 și 1232/10.07.1995

6

Str. Mărului nr. 104

40 mp indiviz din

156 mp

40279/16.12.2019

Nedelcu Paul

CI — prop. Nedelcu Paul, conf. contract de vânzare cumpărare nr. 1349/21.02.1991, Decizie Civilă nr. 157/28.02.1996 a

Tribunalului Brăila

7

Str. Nicolae Iorga nr. 38 lot 2

50 mp indiviz din

306 mp

1546/17.01.2020

Dima Steluță Radian, Dima Mădălina

CI - prop. Dima Steluță Radian, Dima Mădălina, conf. contract de vânzare-cumpărare nr. 61/14.01.2019

Notă:

1. Se radiază poz. 4 din anexa nr. 1.13 la H.C.L.M. 89/29.03.2010 str. Câmpului nr. 85A, în suprafață de 537 mp și se înlocuiește cu poz. 3 din prezenta Anexă.

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

Bratu Angelica

ARHITECT ȘEF, Am .

Anghelescw Corina Elena


întocmit.

Andrei Gabriela#-Ne,cA- b. //S

Z /)■ i-(CL î~( N R, /Oo/2o 02 £b ■

IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crt.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

Str.Mircea cei Mare nr.7

457,50 mp indiviz din

598 mp

CI- 88 mp-PP

C2- 21 mp-PP

întocmit

Caraion Marilenaț

(J/'lVtar7

ANEXA NR. 6.107

LA H.C.L.M. NR. /OC /

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr. crt.

Numele și prenumele persoanei care deține terenul

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

Nr. hotărâre/ nr. contract

Observații

1

Țurcanu Lucian-Marinel

Str. Stadionului nr. 19

252

H.C.L.M. 208/27.08.2004


întocmit,

Andrei Gabriela
ARHIȚECT ȘEF,

Anghelesdți Corina Elena

lWG-*omorW-04/02/2C20-P«g.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500                  /.128.1 .

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

926

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Calea Galați, nr. 368

____________________________________________________________________________în vecinatotea bl. (1 sl 13 | Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Braîla

N=427535                                                                        N=427535

P------------------------------------------------------------------------------------------r=732085                                              £=732085


Nota pe teren sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația garaje, construite tara autorizație de construire

E=732170                                            E=732170


N=427470                                                                       N=427470

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

926

TOTAL

926

-

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

-

-

-

Suprafota totala masurata=926mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren.

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl

Integrala sl atribuirea numărului cadastral

corespondenta acesteia cu realitatea dtn

teren

AlHui

■ . iRV          1 ~         <. -.. ’ ,i ’ b

5)

Semnătură sl stampila      '' "V ■ X

>sj

Semnătură sl parafa

JtZ

Si

0ato:04/02/2020

Data:.....

Stampila BCPI                 .

. * In ilhjatia în cart edita numere.,cadaitrato perdnj .Imobilele, vedne, tn. tocul numelui veetouluL ie va trece numărul cadoțlrtjî, tor în lipso numărului caoaifral numărul topografic sau numărul admlnlstroilv. Suprafețele se rotunjesc ia metru pat roi.                /

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:250


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

15125

231

Str. Cernăuți nr. 97 bis

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

231

Hotar: pct. 1-3 gard tablă ond., 3-5 nematerializat, 5-6, 8-9 și

Total

231

11-13 construcție, 6-7, 9-11 și 13-1 gard tablă ond.,

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

64

locuință, P+1E,

Suprafața desfasurata: 128 mp

C2

CA

20

anexâ, 1 nivel,

Suprafața desfasurata: 20 mp

C3

CA

2

anexă, 1 nivel,

Suprafața desfasurata: 2 mp

Total

86

Suprafața totala masurata a imobilului = 231 mp Suprafața din act = 236 mp

Executant: Pfa ROCIU Gheorghe

InspectorConfirm ex corectitudinea^oCbBKjl^bcumerftătiei cadastrale si corespondenta ac^ ' realitatea din teren


Data: 21.01.2020natura si stampila


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralrian ue amplasament si uenmnare a nnooitutui

Scara. 1 : 200.

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

537mp

Mun. BRAILA.

str. Câmpului nr. 85A

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA

Nr. R.G.l.


O.C.P.I. BRAILA

.Data.A Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cod grupa destinație

Categoric de folosințe

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

TDI

Cc

537

7-8-1-2 gard lemn, 3-4-5 gard zidărie

5-6 gard plasa si 2-3 parțial, 6-7 construcție NOTA: pe teren se afla o constr prov din lemn S=50mp

TOTAL

537

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Denumire

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CA

Anexa

61

Anexa parter, an construire 1992

C2

CA

Anexa

4-5

Anexa, parter, an construire 1992

C3

CL

Locuința

15

Locuința, parter, an construire 1992

Total                                           121

Suprafata-cojțform măsurători = 537mp

z.        . o- SX..

Executantă

ing. MOCANU MagAimȚ^AiCnă-if    'A° a

Confirm executarea masuraToriloiflaHejej^AV corectitudinea întocmirii docum%niatie£tâdasti'ațe corespondenta acesteia cu Ajâitalea din throir Semnătură si stampila           T w

Data: 08.08.201ox^Xz^

Z' 'fe\

fi ’tf

RL',7; 7\

Inspector      {         V \

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrauZ si atribuirea numărului cadastral ■      -    .

Semnătură si parafa   i^Z~\

Data:                  J       l

Stampila BCP1                       >

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. 1 :200.


lJ2Z.li


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

241 mp

Mun. BRAILA.

strada Toamnei nr. 12

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA

Nr. R.G.l.


O.C.P.I. BRAILA

Data.A. Date referitoare la teren

Nr. pwccla

Cod grapa destinație

Categorie de folosința

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

TDI

Ce

241

2*3, 5-6-1 construcție, 3-4-5 gard tabla

TOTAL

241

1 -2 construcție si parțial gard lemn

B

Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Denumire

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CL

Locuința

53

Locuința, parter

Total

53

Suprafața conform măsurători = 241 mp

axftW-j

<&^>rafata conform acte = 125mp (restul de 116mp aparțin domeniului privat al CLM Brajla)

M     v         "o* \

/Ifi'țV't         Executant

Vig. MOC&Nll

MagjJalena Mariana

Inspector

Iț'țonlinqț|<e£nflîîi|a măsurătorilor la teren.

Confirm introducerea imobilului in baia de date integrata

documentației cadastrale si

si atribuirea numărului cadastral

21° r

sleia cu realitatea din teren

Semnătură si parafa

X

tafura sgsEirnpila

Data:

W;         V^Data: 20.01.2020

Stampila BCPI/12%. S

Anexa 1.35 la regulament

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

273

STR CHISINAU NR 94A

Cartea Funciara nr.:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

Braila,localitate Braila

A. Date referitoare la teren

Parcela    deXte   SuPrafata

Mențiuni

1          CC            273

împrejmuire: N-gard plasa+constructii+gard lemn, E-constructie, S-constructîi,, V-gard lemn

TOTAL               273

B. Date referitoare ta construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita ia sol (mp)

Mențiuni

CI

LOCUINȚA

98

C2

ANEXA

48

TOTAL

146

✓<^7ucrdri'nJ'' ■Suprafața totala masurata a imobiiului=        273mp

yZ'iS-1-                                        Suprafața din act=       273mp

Zj ț.^xMtant:.PFA CEȘNAT ADRIAN

JConfiriȚ<efâeed^^a măsurătorilor ia teren, s       /Af^^recîitudinea

int^mirli d® ym^ratiej. cadastrale si corespondenta z^^sf^.oi/realitate^ din teren ^Wra^rtampila ^^2X06.2019

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului In baza de date intregrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.................. Stampila BCPI

Z/2S.C

Anexa 1.35 la regulament


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

156mp

STR MĂRULUI NR 104


Cartea Funciara nr,:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT): BRAILA

I
A. Date referitoare la teren                                   /

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

156

lmprejmuire:N-gard tabla+constructli, E-constructie, S-gard lemn, V-gard tabla

TOTAL

156

PE ACEST TEREN SE AFLA O CONSTRUCȚIE (ANEXA) PROVIZORIE

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

LOCUINȚA

68

„TOTAL                       68

Suprafața totala masurata a imobilului= 156mp

Suprafața din act= 116mp

ZJ Ci   riLAi

/tf      /DJ?   ^/ec&tâft: PFA CERNAT ADRIAN

la   ^'^J^^J^Waxe§)țarea masuratorilor la teren,

g" Corectitudinea !^>^Nprft8t-rfnrl),«Dcumșfit{atiei cadastrale si corespondenta "vșî y^CERA^ATacestela cu realitatea din teren

.Semnătură si stampila

X&/ „     a gZ Data: 25.11.2019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date

Iritregrata sl

atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa Data.................. Stampila BCPI


q16

19. HîH

--1 ------------------

jastralSuprafata masurcta Adresa imobilului


mun.orcua , sir.tticoioe lorgo nr.jo - loi L


criea Funciara Nj\


UAT | BRĂILA


Nr.RGI.'Z//.*B. Date referitoare ia construcții


Cad conslr.


C1


Suprafața constr la sol (mp)


VaJoare.de > c"TffleMențiuni


LOCUINȚĂ" -chirpici acopertito cu tabla' 196'8'


Total


INVENTAR DE COORDONATE

.Sistem de proiectie Sterea70

E(m) N(mȚ


731000.499

730995.815

731018.813

731025.304

731029.272


419903.51 1;

419895.676;

419880.744;

419876.615;

419883.990


Data :15.11.2012 ■


Se confirTTTO^sppȚppg^^ introducerea uiBehfohLNrpEpasocMBt tcow ins. GEânMVȘ^ANICA CQNSII I5.RNr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

598

jud. BRAILA, UAT Bralla, mun. Bralla, str. Mircea Cel Mare, nr. 7

Cartea Funciara nr.

I DAT I

BrallaNumăr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorî(mp)

1

CC

598

TOTAL

598


1-2 construcție. 2—3 gard lemn sl construcție, 3-4-5-S

_________________gard metalic si construcție, 6-7-8-9-1 gard lemn

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita Ia sol(mp)

Mențiuni

1

CL

88

locuința

2

CA

21

magazie

TOTAL

109

-

Suprafața totala masurata=598mp

Suprafața din acte=141mp


Persoana autorizata: SC..INFf)TOP'”SRL Bralla

ZȘ' %r /i'%,\

AJ- Confjfjp'exec.Otgrea'-rnasuj^torilor la ieren,

, i-core^jțu^fnechjirtibcnilrii documeritbjlel cadastrale sl (" corespondenta^                     ipncfiț Țe^ert

\ ' • ' * -

Semnătură sl stampila


Inspector:


Data:047t2/2019
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadaslral


Semnătură si parafa


Data:.Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

13280

252

Intravilan Braila, str. Stadionului, nr. 19

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Neinscris in Cartea Funciara.

BRAILA
A. Date referitoare Ia teren

Nr porcch

Categorie de folosința

Suprafața t»‘p)

Mențiuni

1

Cc

252

Intre punctele: 1-2 gard beton, 2-3 gard metal, 3-4-5 construcții, 5-1 conslructii+gard metal.

TOTAL

252 mp

'        B. Date referitoare la construcții

Cod Coiuir

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mcnttuni

CKP+i)

CL

92

Locuința cu suprafața desfasurata de 184 mp, 2 niveluri- parter+etaj;

02

CA

31

Anexa (garaj) cu suprafața desfasurata de 31 mp, 1 nivel- parter.

TOTAL

123 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 252 mp Suprafața conform acte= 254 mp

/Exwfoțaftțj^G. .BRA1SUR.V 1MOB S.R.L.

T / Qt rf'ț’f.D |(«B Țisrajitarea măsurători Iu r la teren

/ cureet(jl@iiieii intoc^SrXdocumentației cadasiraiesi

! ! -^0 ' țQSti&tiȘgtta ace^Lrți cu realiltitci din teren

/Seria RO-S-r    ;ai

T 1237/27 <7            stampila

. VAS!! & ’    §

pAMDULESCuJ?

'v r            HTtS;25 10.2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa                            \

Si;:inpil:i B CP 1                                                                '