Hotărârea nr. 1/2020

Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NTR. 1

dLin 14.01.2020

Privind: Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE", aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.

CONSILIUL L-OCLSJL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al Domnului Dragomir Viorel - Marian, Primarul Municipiului Brăila, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru investiția „PIAȚA DE PEȘTE’, raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Analizând prevederile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 - Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale;

Luând act de Ghidul de eligibilitate aferent Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila - Măsura 1.1 -Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultură, valabil pentru cel de-al 4-lea Apel de selecție de cereri de finanțare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE :

Art.1 Se aprobă instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE” de către Municipiul Brăila.

Art.2 Se aprobă necesitatea si oportunitatea proiectului „PIAȚA DE PESTE”.

r

Art.3 Se aprobă Studiul de fezabilitate, devizul general, precum și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se solicită finanțarea din Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20142020 în cadrul F.L.A.G. - Brăila; Măsura 1.1 - Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultura.

Valoare totală investiție = 1.848.436,63 lei inclusiv TVA

Valoare C+M = 1.219.274,00 lei inclusiv TVA

Caracteristici tehnice: Suprafața teren 1.478 mp;

Construcție cu destinația Piața de Pește 453,03 mp; Suprafață parcare 1.016,97 mp, 31 locuri parcare; Spații verzi pentru arbori/arbuști 9 mp.

Art.4 Consiliul Local Municipal Brăila se angajează să realizeze proiectul „PIAȚA DE PEȘTE”, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, aferent Măsurii 1.1 - Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultură.

Art5 Consiliul Local Municipal Brăila se angajează să participe la realizarea proiectului „PIAȚA DE PESTE”, cu o cofinantare în sumă de 293.329,03 lei, ce reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile, sumă ce se va rambursa integral de către MADR/DGP AMPOPAM pe parcursul implementării proiectului.

Art.6 Orice alte cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru acesta, se suportă din veniturile proprii ale bugetului local și/sau împrumuturi.

Art.7 Consiliul Local Municipal Brăila se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță și gestionarea investiției „PIAȚA DE PEȘTE” pe o perioadă de cel puțin 5 ani după efectuarea ultimei plăți, în cadrul proiectului, de către MADR/DGP AMPOPAM către beneficiarul Municipiul Brăila.

Art.8 Consiliul Local Municipal Brăila se angajează să păstreze în proprietate obiectivul de investiții „PIAȚA DE PEȘTE”, respectiv Piața de pește nou construită pe o durată de cel puțin 5 ani după efectuarea ultimei plăți, în cadrul proiectului, de către MADR/DGP AMPOPAM către beneficiarul Municipiul Brăila.

Art.9 Consiliul Local Municipal Brăila îl desemnează responsabil legal al proiectului „PIAȚA DE PEȘTE " pe dl. Dragomir Viorel Marian - Primarul Municipiului Brăila.

Art.10 Consiliul Local Municipal Brăila îl împuternicește pe dl. Dragomir Viorel - Marian, Primarul Municipiului Brăila, responsabil legal al proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, să angajeze sub aspect patrimonial Municipiul Brăila pentru și în proiectul în cauză, precum și să semneze toate declarațiile de angajament care fac parte integrantă din Cererea de finanțare (olograf sau cu semnătură electronică emisă de un furnizor certificat, după caz, în numele Solicitantului Municipiul Brăila) și să depună dosarul cererii de finanțare în vederea finanțării prin intermediul POPAM 2014-2020.

Art.11 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, responsabilul legal al proiectului, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

Lft MCt-H t /     ■ 20'10

OBIECTIV;

AMPLASAMENT:

PIAȚA DE PESTE

STR.PIAȚA POPORULUI, LOT 1, MUN. BRAILA, JUD. BRAILA

BENEFCIAR:

MUNICIPIUL BRAILA

Piața Independentei nr. 1, Mun. Braila, Jud. Braila

LUCRARE;

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR.:

FAZA:

EXEMPLAR NR.:

1/2020

S.F.

1

SC ARHIZONE PROIECT SRL

J 09/96/2014, RO 32808765

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

OBIECTIV:     PIAȚA DE PESTE

AMPLASAMENT: STR.PIAȚA POPORULUI, LOT 1, MUN. BRAILA, JUD. BRAILA

BENEFCIAR:    MUNICIPIUL BRAILA

Piața Independentei nr. 1,

Mun. Braila, Jud. Braila

LUCRARE:      STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR.

FAZA:

SPECIALITATEA:

1/2020

S.F

ARHITECTURA

SOC

ARHIZO ■

CLIU?Î /

ET/TcA

//•■, JIF.:CT

W31NUIMWITECTUOR

Dll/RQMAHIA

I SEF PROIECT

BR/di^C

r/j M AN Ia

| ARH. GAGEANU V.

w.

1

Vi orei Marian GĂGEANU

Ărtiitoct cu drept de semnătură

| COLECTIV COLABORATORI

J ărhîtectura-

ARH.STG. CHIROI A.    /jtty

U

SC ARHIZONE PROIECT SRL

inG/OP/or1^ 4      nnofiO7i?c

JUîJ/bv/z.u 1 *+, r\U czuuo/oj

STUDIU DE FEZABILITATE

ÎNTOCMIT CONFORM HOTĂRÂRII NR.907 DIN 2016 PRIVIND APROBAREA CONȚINUTULUI^ CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICO- ECONOMICE AFERENTE iNVESTiTiILOR PUBLiCE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„ PIAȚA DE PESTE “

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BRAILA

Str Piața Independetei nr 1

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNiCiPiUL BRÂiLÂ

Str Piața Independetei nr 1

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BRAILA

Str Piața Independetei nr 1

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC ARHIZONE PROIECT SRL

CUI RO 32808765, J09/96/2015, Braila

 • 2. SITUATIĂ EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE iNVESTITii

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnicoeconomice identificate și propuse spre analiză

Tema de proiectare

Tema de investiție o constituie Valorificarea sectorului pescăresc a turismului piscicol si promovarea si protejatea patrimoniului natural si arhitectonic pe baza obiectivelor proiectului și a contextului economico-social actual al României.

Documentația de față reprezintă Studiu de fezabilitate pentru Obiectivul „PIAȚA DE PESTE, IN ORAȘUL BRAILA, JUDEȚUL BRAILA” in scopul obținerii de finanțare nerambursabila prin POPAM 2014-2020.

Terenul necesar realizării investiției este teren de utilitate publică, fiind în administrarea Consiliului Local BRAÎLA , nefiind necesară realizarea de exproprieri, închirieri etc.

Suprafața necesara realizării lucrărilor de amenajare este cuprinsa in limitele suprafeței studiului de sistematizare la faza P.U.G. Orașul Braila , avand legaturi funcționale directe cu străzile existente in zona. Amplasamentul este stradal, cu acces direct din drum asfaltat.

Terenul este ocupat de construcții ce se vor demola. Amplasamentul este situat pe teren ce aparține domeniului privat al Orașului Braila.

La baza acestei documentații stă:

 • •   Tema de proiectare;

 • •    Ghidul solicitantului.

Situația actuala

La acest moment, orașul Braila nu dispune de o piața de desfacere a produselor obținute din pescuit care sa corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional cerințelor comunitare.

Pe raza orașului Braila nu exista un spațiu special amenajat pentru desfasurarea activitatii de desfacere o produselor obținute din pescuit, Punctele slabe ce caracterizează situația actuală sunt:

 • •  comercializarea peștelui se face de cele mai multe ori fără a respecta condițiile minime de igiena

 • •  practicarea unui preț de prima vânzare mult sub prețul pieței

 • •  imposibilitatea stabilirii prețului real pe specie

o lipsa unui control real asupra cantităților comercializate și a cumpărăturilor

 • •  imposibilitatea implementării politicilor comune din domeniul pescuitului

In acest condiții, in vederea valorificării produselor in deplina siguranța alimentara impusa de legislația naționala si europeana, este necesara realizarea unei piețe cu facilitățile necesare, astfel:

 • •  spatii acoperite, destinate expunerii, vânzării, depozitarii si păstrării produselor obținute din pescuit

 • •  spatii pentru pastrarea peștelui viu

 • •  spatii pentru spalarea si sortarea produselor

 • •  spatii pentru administrarea pieței

 • •  spatii pentru serviciul de control al calitatii produselor, control sanitar si fitosanitar

 • •  spatii pentru depozitare deșeuri

 • •  grupuri sanitare cu apa curenta potabila pentru public

Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localității, sa creeze noi locuri de munca, imbunatatirea condițiilor de iucru si o dezvoltarea durabila a iocaiității si a sectorului de pescuit si acvacultura din zona. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primăria orașului Braila, județul Braila.

întrucât pentru realizarea unei dezvoltări durabile a regiunii și pentru obținerea de finanțare din fonduri europene, conform politicilor Uniunii Europene, se impune realizarea de parteneriate locale, Primăria Braila funcționează conform Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, ca o structura funcționala cu activitate permanenta ce duce la indeplinire Hotărârile Consiliului Local, dispozițiile primarului, indeplinind si soluționând problemele curente ale colectivității

Prin implementarea acestui proiect, se pun bazele susținerii sectorului de piscicultura/ acvacuitura pentru a-si moderniza activitatiie și pentru a-si adapta produseie conform cererilor pieței, iar rezultatele scontate ale proiectului au impact in, dezvoltarea de noi activități (comercializare, desfacere si prezentare) asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă a pescuitului în zona de acțiune.

Tema de investiție o constituie realizarea unei piețe de desfacere a produselor obținute din pescuit in cadrul orașuiui Braiia, județul Braiia. investiția este amplasata in Regiunea Sud-Est, județul Braila, orașul Braila, UAT Braila fiind responsabila cu implementarea proiectului.

Documentația de față reprezintă studiul de fezabilitate pentru “PIAȚA DE PESTE", IN ORAȘUL BRAILA, JUDEȚUL BRAILA in scopul obținerii de finanțare nerambursabila prin MĂSURA 1.1 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII SI SERVICIILOR IN SECTORUL PESCĂRESC SI DE ACVACULTURA - din cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - Srategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescărești a Județului Braiia - FLAG Braiia.

Proiectul nostru atinge Obiectivul specific al Măsurii 1.1 Consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților economice în zona pescărească prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultura și din alte sectoare conexe prin realizarea unor puncte de desfacere peste

Terenul necesar realizării investiției este teren de utilitate publică, fiind în administrarea Consiliului Local Braiia, nefiind necesară realizarea de exproprieri, inchirieri etc.

Amplasamentul viitorului obiectiv de investiție se dorește a se realiza pe raza administrativa a orașului Braiia, adica pe strada Piața Poporului, Lot 1, in orașul Braiia, jud. Braiia

 • •  acces pietonai din Sir. Piața Poporului

 • •  acces auto din Str. Piața Poporului. Str. Mihai Bravu si Str.Vasile Cîrlova

Proiectul “PIAȚA DE PESTE,” se încadrează în gândirea de dezvoltare în concordanta cu strategiile si Obiectivele de dezvoltare regională a Județului Braiia și în obiectivele Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, pentru perioada 2014-2020. elaborat in conformitate cu Politica Comuna de Pescuit si Politica de Guvernare a României pentru dezvoltarea sectorului de pescuit precum si in principalul obiectiv al Planului de dezvoltare locală al FLAG -ului Braiia (jud. Braiia).

Consiliul local al Orașului Braiia prin Primăria Orașului Braiia , in calitate de entitate responsabila cu implementarea proiectului va numi echîpa de implementare a proiectului asigurandu-se astfel acoperirea următoarelor activitati:

 • 1. Manager de proiect cu principalele atribuții:

 • V Coordonarea și supravegherea desfășurării optime a proiectului;

J îndrumarea activităților pentru atingerea obiectivelor propuse;

J Conducerea echipei de implementare.

2. Responsabil tehnic cu principalele atribuții:

 • V Organizarea desfășurării activităților de construcții;

J întocmirea rapoartelor tehnice privind stadiul lucrărilor de construcții;

v” Participarea în cadrul echipei de evaluare a ofertelor tehnice în cadrul procedurilor de licitație;

J Urmărește activitatea de obținere a avizelor și acordurilor necesare implementării proiectului.

3. Responsabil financiar cu principalele atribuții:

 • • Implementarea proiectului din punct de vedere financiar-contabil;

 • • întocmirea rapoartelor fmanciar-contabile periodice către finanțatorii proiectului;

 • • Urmărirea încadrării activităților proiectului în bugetul estimat;

 • • Participarea în cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare în cadrul procedurilor de licitație;

4. Asistent manager cu principalele atribuții:

 • • Gestionarea corespondenței în cadrul proiectului;

 • • Organizarea și participarea la toate întrunirile echipei de implementare a proiectului;

 • • Asigurarea redactării și transmiterii proceselor verbale încheiate în cadrul întrunirilor echipei de implementare a proiectului.

5.      Responsabil achiziții

J oferă consiliere echipei proiectului privind legislația naționala si europeana;

■f participa la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea ativitatilor întreprinse, analiza rezultatelor obținute si caile de

/ rezolvare a eventualelor problem aparute;

J asigura organizarea documentației si a fișierelor informatice într-o maniera care sa permit pastrarea lor pe o perioada de cinci ani de la finalizarea proiectului.

6.      Responsabil juridic

J avizeaza, din punct de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru implementarea proiectului;

J avizeaza legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului;

J participa la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea ativitatilor întreprinse, analiza rezultatelor obținute si caile de

7.      Responsabil publicitate si informare

J Realizează si avizeaza materialele de informare si publicitate

J Verifica indeplinirea condițiilor contractuale de vizibilitate si publicitate

J Participa la ședințele echipei de proiect

Descrierea investiției:

II«**-41» • î« • I ■ • •                                   l*»: |        4-

lOlLI/LlliCJ OLUUiUIUI UU pi CI U£-CIMI I ILCllA?

- Nu este cazul, nu a fost realizat studiu de prefezabilitate

Pentru acest proiect nu s-a eleborat un studiu de prefezabilitate, dar a fost efectuata o evaluare a situației existente din teren ale cărei rezultate au fost utilizate pentru fundamentarea acestui Studiu de fezabilitate. Primăria orașului Braila a pus la dispoziție documentațiile care au la baza prevederile legale privind obligațiile autoritatii locale, nevoile exprimate de membrii comunității, proiectele de investiții aflate in derulare si proiectele de investiții de perspectiva imediata.

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției (justificarea reactualizării studiului), plbrizUlll Ol OVrKJI IClI IUI IUI 11 I            IVI ■ IIV OUIGUICU.

Elaborarea studiului de fezabilitate a fost efectuată respectând următoarele acte legislative:

 • 1. Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentr u modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • 2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

 • 5. rdonanță de Urgență nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • 6. Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect -Republicare;

 • 7. Ordin Ministrului administrației și internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecție civilă a documentațiilor de

investiții în construcții;

 • 8. HOTĂRÂRE Nr. 28/2008 privind documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective

SC ARHIZONE PROIECT SRL

irin rrx/*       4 r->o

juoiou/zu i*+, r\\_/ oiuuufuu

de investiții si lucrări de intervenții - inlocuita cu H.G. 907/2016

Necesitatea investiției:

în vederea stabilirii necesității și oportunității proiectuiui care va fi finanțat s-au analizat

 • > posibilitățile de finanțare a proiectului;

 • > contextul, justificarea tehnico-economică, factorii influenți, obiectivele și grupurile- țintă ale proiectului.

Din analiza posibilelor surse de finanțare a proiectului privind „PIAȚA DE PESTE” in orașul Braila, Județul Braila” și ținând cont de faptul că administrația locală nu dispune de resurse pentru realizarea Obiectivului, rezultă că acesta se poate finanța numai prin finanțare nerambursabila.

Necesitatea realizării unei Piețe pentru desfacere peste in Municipiul Brăila rezidă și din următoarele motive:

 • > pentru a răspunde la aeciinui profitabilității și ia scăderea graauiui de ocupare a forței de munca in sectorul pescuitului;

 • > pentru a evita riscul asociat dependenței excesive de una sau cateva industrii-cheie;

 • > pentru a răspunde unui declin mai general care se face simțit la nivelul economiei locale;

r pentru a combate marginalizarea sectorului pescuitului in zone care traversează o perioada de sub-dezvoltare;

 • > pentru a profita de noile oportunități de creștere inteligenta, ecologica și favorabila incluziunii

în aceste situații, este important să se valorifice oportunitățile economice din zonă, asfel încât acestea să acționeze în beneficiui pescariior și ai familiilor acesiora.

Prezentul proiect reprezintă o inițiativă a cărei realizare este importantă în vederea susținerii infrastructurii și serviciilor specifice sectorului pescăresc și reprezintă o activitate generatoare de oportunități, pentru dezvoltarea economiei locale si susținerea infrastructurii cu specific pescăresc din Municipiul Braila.

Este extrem de important de precizat si faptul ca unul dintre principiile consacrate ale Legii administrației publice locale, il constituie principiul consultării cetățenilor (care prevede ca cetățenii să fie consultați în activitatea de proiectare și adoptare a bugetelor locale). Prin urmare, pentru Municipiul Braila, deciziile elaborate și adoptate sunt mai argumentate și mai transparente, deoarece sunt bazate pe un volum mai mare de informație și dezbateri pubiice, ținîndu-se cont de diverse opinii, valori și recomandări; a sporit gradul de cunoaștere de către public, a proiectelor și deciziilor adoptate, creându-se condițiile necesare pentru funcționarea sistemului democratic și încrederea față de autoritățile publice; si poate cel mai important aspect, pentru cetateni, a fost perfecționat mecanismul de educație civică a publicului (conștiinciozitate socială, responsabilitate, coeziune).

Inexistenta unui spațiu adecvat pentru desfacerea produselor din peste, în condiții optime de siguranța alimentara si satisfacție a clientilor își pune amprenta asupra comunității din zonă.

Cauzele se referă la lipsa surselor de finanțare precum si la sumele destul de reduse, practic inexistente, aprobaie și alocate de către bugetele iocaie (în generai) pentru activitățile de acest tip precum și baza materială necesară desfășurării acestor activitati.

în ceea ce privește oportunitatea investiției, aceasta rezidă din chiar cuprinsul Programului

SC ARHIZONE PROIECT SRL

x r-»<A onono^rr

JUWyU/£U l*+, AU OZOUU/UJ

Operațional pentru Pescuit și afaceri Maritime 2014-2020, prin intermediul Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila - Flag Braila ce a stabilit ca prioritate sprijinirea infrastructurii si serviciilor din domeniul pescăresc ale județului Braila

în acest context, în cadrul “Măsurii 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultura” ce are ca Obiectiv specific: Consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților economice în zona pescărească prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultură și din alte sectoare conexe reprezintă o oportunitate de finanțare pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului și o oportunitate de îmbunătățire a infrastructurii sectorului pescăresc, cu efect pe termen lung asupra comunității pescărești brăilene.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Contextul proiectului

în vederea selectării ulterioare a proiectului, s-au analizat caracteristicile economice, sociale, tehnice și culturale ale ampasamentului ale Obiectivului si Obiectelor de investiție propuse din Orașul Braila , Județul Braila , astfel:

Economic:

 • > este un amplasament care se degradează și care comportă cheltuieli de întreținere

 • > comportă pierderi prin neutilizare în diferite scopuri: economic, turistic, social;

 • > ar constitui o potențială sursă de venituri directa si indirecta.

 • > ar contribui la dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești pentru a minimiza declinul sectorului pescăresc

Social:

 • > reprezintă un important punct de întâlnire și de socializare;

 • > ar putea reprezintă un important spațiu de desfășurare a evenimentelor sociale (concursuri, întâlniri de informare a clientilor, consumatorilor etc.)

 • > ar putea genera noi locuri de munca pentru populația locala

Cultural:

 • > reprezintă infrastructura pentru desfășurarea activitatilor de informare, educare,

Tehnic:

 • > starea avansată de degradare a amplasamentului;

 • >  lipsa minimelor dotări si facilitați

Necesitatea implementării proiectului este justificată de:

 • 1. Realizarea Obiectivului, ar avea un impact semnificativ in atingererea mai multor puncte descrise in Obiectivele de dezvoltare stabilite de Orașul Braila (dezvoltare sector pescăresc, facilitați pentru pescari,promovare etc.)

 • 2. Prin acest Obiectiv s-ar realiza participarea si contribuția autoritatii locale Orașul Braila la programele și strategiile naționale POPAM 2014-2020 și regionale de dezvoltare a zonelor deficitare, in concordanta cu Strategia FLAG-ului - Braila;

 • • Diminuarea șomajului atât de ridicat în prezent prin crearea de locuri de muncă în servicii de conexe ale zonei pescărești si de acvacultura;

 • • Creșterea veniturilor la nivel local și implicit dobândirea unui nivel de trai superior al locuitorilor FLAG-ului, prin dezvoltarea acestor noi activități economice relaționate cu pescuitul;

 • • Creșterea notorietății zonei în rândul turiștilor și o valorificare mai bună a acesteia ca

destinație turistică.

 • 3. Implicarea factorii locali menționați anterior în subcapitolul contextul local;

 • 4. Justificarea prin prisma parametrilor tehnico-economici și socio-culturali ai investiției descriși anterior în subcapitolul Contextul proiectului.

Problemele frecvent semnalate in cazul comercializării peștelui proaspăt precum:

 • - lipsa condițiilor minime de igienă in raport cu produsele comercializate

 • - condiții improprii de păstrare a produselor provenite din pescuit, fapt care duce rapid la deprecierea lor

 • - marfă de proastă calitate și fără acte de proveniență, fara o garanție a produsului;

 • - lipsa unui punct de referință pentru stabilirea prețurilor

 • - lipsa spațiilor de depozitare adecvate pentru mărfurile ce rămân peste zi sau în timpul zilei

In vederea desfășurării unor activități specifice pieței pentru valorificarea produselor provenite din pescuit, sunt necesare de iuat unele măsuri care să asigure condițiile igienico-sanitare de desfacere a produselor, precum si spatiile tehnice care sa asigure desfasurarea procesului tehnologic respectiv.

 • -  asigurarea utilităților:

© apa

© canalizare

® încălzire

 • •   ventilații

 • •  energie electrică

 • -  asigurarea lucrărilor exterioare:

 • •  cai de acces, alei, parcaje

 • -  asigurarea unor spatii închise de strictă necesitate:

 • •  spatii pentru vanzarea produselor

 • •  grupuri sanitare

© spatii pentru administrație si control sanitar

asigurarea unor spatii închise pentru:

 • •  depozitarea, păstrarea, expunerea si desfacerea produselor

 • -  asigurarea dotărilor specifice necesare.


Actele normative in vigoare pentru funcționarea piețelor prevăd o serie de condiții minimale de spatii si dotări pentru a putea funcționa, astfel:

 • -  produsele vor fi sortate, spălate si au prelucrare primară înainte de expunere;

 • -  prin activitățile desfășurate să fie reduse riscurile pentru sănătatea consumatorului prin asigurarea sănătății alimentare;

 • -  protejarea mediului înconjurător, prin aplicarea unei tehnologii nepoluante în managementul deșeurilor alimentare;

 • -  asigurarea populației de produse proaspete;

 • -  să fie respectate normele Comunității Europene privind calitatea si siguranța alimentului.

Prin construirea pieței de desfacere urmeaza atingerea următoarelor obiective specifice:

 • -  Valorificarea zonei pescărești

 • -  Promovarea zonei pescărești și a produselor pescărești

In cadrul acestui proiect sunt prevăzute următoarele activiati eligibile: - construirea de noi unități de colectare și desfacere de pește;

 • -  construirea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește,

 • -  achiziționarea de echipamente pentru îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de muncă;

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Terenul studiat se află în municipiul Braila, strada Piața Poporului, lotul 1. In prezent este ocupat de o platforma asfaltata, cu tarabe pentru comercializarea produselor textile, peste care s-a realizat un acoperiș ușor.

Analiza SWOT

Puncte tari:

 • •  Poziționarea geografica a orașului Braila , riveran fluviului Dunarea

 • •  Suprafața piscicola precum si potențialul zonei

® Accesul facil la Obiectiv si la Obiectele de investiție , acestea fiind poziționate relativ centrala in imediata vecinătate a zonelor de locuințe

 • •  Interesul turiștilor fata de astfel de zone de pescuit, agrement si in mod special a celor din mediul urban;

 • •  Distanta mica fata de Dunăre, si alte bazine piscicole

  Puncte slabe:

  o


Imposibilitatea administrației publice locale de a finanța din surse proprii un astfel de proiect

Lipsa dotărilor minime si a facilităților oferite pescarilor/consumatorilor/ turiștilor Inexistența interesului din partea persoanelor private de a dezvolta un astfel de proiect non profit, dar cu un impact major in dezvoltarea zonei si a sectorului piscicol Insuficiența promovării si oferirii de facilitați turiștilor,localnicilor si implicit a pescarilor si asociațiilor de profil

Oportunități:

 • •  Programele de finanțare nerambursabile a Obiectivului - prin POPAM 2014-2020 ,FLAG Braila.

 • •  Creșterea economică;

 • •  Atragerea investitorilor în domeniul pisciculturii, turismului piscicol, interesați de potențialul piscicol al zonei dublat de realizarea unor piețe de desfacere;

 • •  Includerea zonei în programele de dezvoltare națională;

° înglobarea conceptelor de dezvoltare durabilă;

© Giobaiizare.

Amenințări:

9


Cadrul legislativ si termenele cu privire la obtiverea, autorizațiilor, avizelor acordurilor; Lipsa relațiilor dintre instituțiile locale și instituțiile noi, forurile guvernamentale sau internaționale și agenții economici în vederea implementării proiectului si a utilizării avantajelor ulterioare;

Necorelarea sau întârzieri în implementarea programelor

Diagnostic:

S-a realizat evaluarea situației, definirea problemelor, identificarea resurselor și a direcțiilor de acțiune, a riscurilor și a obstacolelor care trebuie luate în considerare, cu scopul de a stabili potențialul de dezvoltare piscicol si a comerțului piscicol generat de proiectul „PIAȚA DE

SC ARHIZONE PROIECT SRL

inr\/n/?/on4 a      nnono"7/?c

IH, r\V7 O^OU0/UJ

PESTE” IN ORAȘUL BRAILA, JUDEȚUL BRAILA.

Zona studiată - zonă de tranzit - suport pentru atragerea unui număr mare de turiști, pescari, clienti locali si turiști, cu impact asupra zonei piscicole, zonei economice, poate să înregistreze o dezvoltare economico-socială accelerată datorită resurselor disponibile, a așezării geografice în cadrui Județului Braiia.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

în ultimii ani zona de sud-est Braiia a cunoscut o dezvoltare inerțială, fără o planificare strategică, cu numeroase carențe atât pe plan legislativ, administrativ, cât și socio-economic.

Este nevoie de o intervenție din partea autorităților, de antrenarea populației cât și o colaborare cu Asociațiile piscicole / ONG-urile din țară și străinătate.

Potențialul regiunii trebuie valorificat pentru a promova imaginea zonei din punct de vedere economic, sociai și cuiturai.

Pentru aceasta este nevoie ca inclusiv infrastructura piscicola, zonele de desfacere pentru peste să fie adecvat amenajate în vederea desfășurării activităților comerciale , a manifestărilor informative în scopul întăririi locale, cooperării interregionale și creării premiselor pentru dezvoltarea comerțului/ turismului piscicol.

In scurt timp, imaginea zonei va fi total schimbata printr-o creștere economica considerabila pastrand valorile si tradițiile naționale. Zona va fi transformata intr-un model de echilibru interfunctional, cu accent pe relația locuuire-administratie-comert. Vom vedea o zona salubra, civilizata, cu acces la utilitari, cu industrie, comerț, comerț piscicol si turism local.

Misiunea proiectului:

Misiunea se concretizează asupra acțiunilor, ea fiind condiționată de timp și resurse.

Misiunea este de a realiza facilitați si zone pentru desfacerea piscicola , în scopul creării cadrului dezvoltării industriei piscicoie cu păstrărea valorilor iocaie și dezvoltării cooperării interregionale cu un impact major in :

J Diminuarea șomajului atât de ridicat în prezent prin crearea de locuri de muncă în servicii piscicole , comerț piscicol, turism piscicol și acvacultura;

J Creșterea veniturilor la nivel local și implicit dobândirea unui nivel de trai superior al locuitorilor FLAG-ului, prin dezvoltarea acestor noi activități economice relaționate cu pescuitul;

J Creșterea notorietății zonei în rândul turiștilor și o valorificare mai bună a acesteia ca destinație turistică.

Politica de dezvoltare a zonei

La nivei temporal, pentru realizarea obiectivului propus este necesar formularea a patru politici de dezvoltare:

 • 1. Regenerarea zonală;

 • 2. Coeziunea cetățenilor;

 • 3.  Protecția mediului;

 • 4.  Infrastructura de bază.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

Jnn/nr/nn.4 a r-iO onono"7cr

UVIVUILU 14, rSUOZDUU/UJ

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prin prezentul Studiu se dorește o analiză complexă premergătoare deciziei de investiții, având drept scop dezvoltarea potențialului piscicol, a comerțului piscicol si turismului piscicol al zonei prin punerea în valoare spațiului geografic din zona Dunării de SUD EST , în speță Orașul Braila.

a)Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea si dezvoltarea activitatilor economice in zona pescăreasca si asigurarea unei infrastructuri eficiente in vederea susținerii pescuitului si a sectorului pescăresc a județului Braila, prin Construirea “Pieței de Peste”

Acest obiectiv este in deplina concordanta cu Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescărești a județului Braila, Măsură 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii si serviciilor in sectorul pescăresc si de acvacultura deoarece prin implementarea proiectului vom contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfacere, comercializare si punere in valoare a peștelui si produselor bazate pe peste in sectorul pescăresc al Municipiul Braila.

b)Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

• Obiectiv Specific 1 - realizarea unei piețe de desfacere pentru peste si crearea a unui număr de 8 posturi de desfacere peste structurat in 4 insule de vanzare, amenajarea si utilarea spatiilor specifice destinate vanzarii peștelui

• Obiectiv Specific 2 - crearea premiselor pentru dezvoltarea comerțului/ turismului piscicol si susținerea întreprinzătorilor locali in sectorul piscicol si a activitatilor conexe acestuia prin asigurarea unui spațiu eficient de vanzare peste, pus la dispoziție membrilor comunității pescărești si a societăților ce activeaza in comerțul cu peste.

• Obiectiv specific 3 - Dezvoltarea capacitatii manageriale a Municipiului Braila prin realizarea cu succes a implementării proiectului, asigurând astfel premisele capacitatii administrative si tehnice de implementare cu succes a unor proiecte viitoare.

OBIECTIVE LA CARE PARTICIPA REALIZAREA PROIECTULUI

De realizarea acestui proiect depinde realizarea mai multor proiecte de dezvoltare regională și locală așa cum au fost definite prin Direcțiile de dezvoltare economico-sociale locală și județeană pentru perioada 2014-2020, astfel:

 • •  dezvoltarea turismului piscicol / comerțului piscicol prin exploatarea patrimoniului si a cadrului natural existent, si/ sau prin tradițiile și obiceiurile locale in pescuit si piscicultura / acvacultura

 • •  dezvoltarea sectorului piscicol si a serviciilor conexe

 • •  creșterea importantei produselor de piscicultura/acvacultura locale fata de cele importate

o creșterea in timp a notorietății zonei -Braila , in rândul turiștilor piscicoli

o promovarea valorilor si tradițiilor iocaie cu privire ia pescuit si piscicultura

 • •  diminuarea șomajului, prin crearea de locuri de munca

Obiectivul general al proiectului participă la realizarea:

 • •  obiectivelor Planului National Strategic , pentru perioada 2014-2020 elaborat in conformitate cu Politica Comuna de Pescuit si Politica de Guvernare a României

 • •  obiectivelor strategice ale Consiliului local Braila , așa cum au fost definite prin obiectivele de dezvoltare

 • •  obiectivele - Grupului Local de acțiune pentru Pescuit FLAG -Braila

SC ARHIZONE PROIECT SRL

mn/rje/nrH 3 nr\ onono-zoc

juwdu/£ui4, rvjozuuu/uu

 • •  obiectivelor de dezvoltare ale Orașului Braila de valorificare a potențialului piscicol , al turismului local și dezvoltarea turismului piscicol și a sectorului conex;

Potențialii beneficiari ai proiectului / grupurile țintă

Grupurile țintă, respectiv utilizatorii acestei investiții sunt:

 • •  Administratorul - UAT Braila

 • •  Pescari, întreprinzătorii, IMM-urile

o Turiști;

 • •     DrAni il+ lrAZ"**~iI r-» (

 • •   1 ^2 fjuio ua iu k? ai a uaiUaii; 1 oiiioi,

 • •  Mediul de afaceri

U.A.T. BRAILA beneficiază de investiție deoarece va avea infrastructura necesara pentru:

o promovarea si implementarea principiilor, valorilor si obiectivelor cheie al Uniunii Europene precum:

 • >     nediscriminarea

 • >      incluziunea socială

 • >     egalitatea de șanse

© atragerea investitorilor în scopul dezvoltării zonei;

• dezvoltarea COMERȚULUI/ turismului piscicol prin valorificarea cadrului natural.

CONCLUZII

Acest proiect face parte din gandirea/strategia de dezvoltare locală și județeană privind dezvoltarea sectorului piscicol, a turismului piscicol, vizează realizarea obiectivelor propuse prin strategii și participă la formularea și îndeplinirea a patru politici de dezvoltare:

 • •  Regenerarea și dezvoltare zonală;

 • •  Coeziunea cetățenilor;

o Protecția mediului;

 • •  Infrastructura de bază.

Oportunitatea investiției:

Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiție, si anume „PIAȚA DE PESTE” se fundamentează prin posibilitatea de accesare a fondurilor structurale pentru astfel de proiecte de investiție, ca urmare a lansării Programului POPAM 2014-2020 si in subsidiar finanțare prin : FLAG - Braila , precum si prin posibilitatea finanțării din bugetul local si/sau alte surse legal contituite.

Astfel, beneficiarul Primăria Braila, județul Braila va întreprinde toate masurile privind alocarea de resurse financiare, tehnice , materiale etc, necesare in vederea finalizării Obiectivului de investiție in conformitate cu normele si exigentele actuale.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII / OPȚIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII în cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir>Q zrjp/noH a r->/> 'inono'zot:

juG/du/zui't, rsvy j^uuu/uj

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul studiat se afla pe str. Piața Poporului, lotul 1, municipiului Braila.

Terenul are suprafața de 1478 mp conform extrasului de carte funciara, nr. Cadastral 18469.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenui din Str. Piața Poporuiui, iotui 1 se invecineaza cu:

 • - la nord - Strada Vasile Cîrlova

 • - la est - Strada Mihai Bravu

 • - la sud - Strada Piața Poporului

-la vest-S.C. RONALDO S.R.L.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

 • - la nord - Strada Vasile Cîrlova

 • - la est - Strada Mihai Bravu

 • - la sud - Strada Piața Poporului

-ia vest-S.C. RONALDO S.R.L.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

Municipiul Braila se afla in zona de nord-est a județului.

Campia Romana de nord-est, cuprinsa intre râurile Ialomița, Rm. Sarat, Buzău, Șiret si fluviul Dunarea, se caracterizează printr-o larga desfășurare a spatiilor interfluviale tabulare cu o slaba drenare superficiala a apelor de siroire.

Rețeaua hidrografica este reprezentata prin artere mari autohtone (venite din afara zonei) care nu mai primesc afluenți importanți autohtoni (din interiorul zonei). Singurul afluent este râul Calmatui, care străbate zona centrala a Câmpiei Romane de nord-est impartind-o in doua zone: campia Brăilei la nord si Campia Calmatuiului la sud.

Campia Brăilei este caracterizata printr-un relief tipic eolian, format din dune consolidate si depresiuni de defiatie sau tasare. Altitudinea Câmpiei Braiiei variaza intre 20 si 50 m, inaitimea ca mai mare este in partea vestica unde atinge nivelul Câmpiei Romane propriu-zise (35-40m), in partea estica înălțimile scad de la sud (20-25m), către nord (15-25m).

Din punct de vedere climatologic Campia Braiiei este caracterizata prin ierni reci (ianuarie -21.6DC -minime de -26.5DC) cu temperaturi scăzute si viscole puternice, ușor ameliorate de prezenta Dunării. Verile sunt fierbinți (iulie+40i5nC,+41i5nC) deasemeni moderate puțin de prezenta suprafețelor acvifere. Valorile prezentate exprima continentalismul regiunii si moderarea climatica realizata de prezenta Dunării in imediata vecinătate.

Strălucirea soarelui totalizează peste 2000 ore in cursul anului, fiind depășită doar de cea înregistrata pe litoral si in unele localitati din sudul Câmpiei Romane. Maxima este atinsa in iuiie-cca.300 ore. Media duratei de straiucire a soareiui pe zi variaza intre 10 ore/zi in iunie si iulie, sub 4 ore/zi in decembrie si ianuarie.Nebulozitatea prezintă o medie anuala de 5,6

SC ARHIZONE PROIECT SRL

trxn tr\o rnr\4 a      nnorțo’7ec

juv/vu/âu i*+, r\O oZouu/Uxj

zecimi, cu o variație intre 7 zecimi in lunile de iarna si 4 zecimi in lunile de vara iulie -septembrie.Umezeala prezintă o valoare medie anuala de 74% cu peste 80% in lunile de iarna noiembrie-ianuarie, si 66% in lunile de vara iunie-iulie.

Cantitatea de precipitații insumeaza anual 440mm, o valoare redusa corespunzatoarea acestei regiuni, in generai iuna cea mai pioioasa este iuniem cina se inregistreaza in medie peste 70mm. In cea mai secetoasa luna se inregistreaza o cantitate lunara de sub 20mm.

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In zona este posibil sa existe rețele de energie eletrica, apa-canal, gaze naturale, acestea vor fi gestionate conform solicitărilor de avize in urma emitertii Certificatului de Urbanism

In mod obligatoriu, in timpul execuției, executantul lucrărilor va asigura protecția mediului si a instalațiilor aferente rețelelor de utilitati de pe amplasament si va asigura condițiile de protecție a muncii si a muncitorilor.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i)    date privind zonarea seismică;

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt accelerația terenului pentru Proiectare ag= 0.30g cu iMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns, Tc=1.0 secunde.

(ii)   date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim a! apelor freatice;

Forajele executate in amplasamentul studiat au evidențiat prezenta unui strat de umpluturi eterogene neconsolidate, care ajunge la adâncimi de 1,7... 1,9 m. Sub stratul de umpluturi, se intalneste un pachet loessoid alcătuit din loess argilos sau loess prafos, macroporic sensibil la umezire, umezit la partea inferioara, plastic vârtos... plastic consistent pana la cca. 5m adâncime si plastic moale... plastic curgător sub aceasta cota.Limita inferioara a orizontului ioessoia este situata ia 7,2...7,7 m adâncime de ia cota terenuiui. La baza, se dezvoita un orizont nisipos, alcătuit din nisip prafos si nisip fin, galben, imersat, saturat, curgător.

Nivelul apelor freatice s-a stabilizat la adâncimi de 5,5...5,8 m de la cota terenului natural si sunt de așteptat oscilații sezoniere de ±1,0...1,5m.

Presiunea convenționala pentru orizontul loessoid interceptat se va considera pconv=120 kPa.

 • (iii) date geologice generale;

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir\r\ trif?      a       onor\o"7/?c

CJVJ/Z-U I H-,      OZUUO / UJ

Terasa Brăilei prezintă in suprafața depozite loessoide cuaternare (Holocen superior), care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor si nisipurile eoliene din regiune.

Roca de baza o constituie Levantinul, întâlnit in fascie argilos, marnos sau nisipos, de regula sub adancimea de 20 m.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare aeotehnică. arhive accesibile, după caz;

Nu este cazul.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt accelerația terenului pentru Proiectare ag= 0.30g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns, Tc=1.0 secunde.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surseior de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • 3.2.1 Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria „C”- lucrări de importanță normaiă, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 și „Metodologia de stabilire a condițiile respectării normelor si standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 .

 • 3.2.2 Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

In cadrul acestui obiectiv de investiții se au in vedere următoarele tipuri de lucrări eligibile pentru finanțare:

 • 1. Arhitectura

 • 2. Rezistenta

 • 3. Instalații sanitare

 • 4. instaiatii termice

 • 5. Instalații electrice

 • 6. Dotări

Scenariul Recomandat

In cadrul scenariului recomandat - 2 - se propune realizarea investiției pentru o piața de desfacere a produselor provenite din pescuit, structura parter, acoperita, structurata pe activitati astfel:

Activitati fundamentale comerciale sau de vanzare:

 • -  descărcarea mărfii;

 • -  expunerea mărfii de către producători si comercianti; vanzarea mărfii;

 • -  depozitarea pe termen scurt.

Activitati adiționale:

 • -  spaiarea;

 • -  împachetarea;

 • -  sortarea.

Spatii pentru deservire:

 • -   birou pentru personalul administrativ al pietii;

 • -  standuri centru oroduse

I                               I

 • -  bazine peste viu

 • -  insule de vanzare;

 • -  vanzare peste de acvariu si elemente de acvaristica

 • -  grupuri sanitare;

 • -  cantare.

Spatii pentru circuiație, acces ieșiri si parcari:

 • -   spatii circulație auto - intrări - ieșiri;

 • -   parcari.

Spatii pentru birouri:

= spatii pentru control sanitar

birou administrare

Spatii pentru deșeuri:

deșeuri solide - containere.

Din punct de vedere funcțional, construcția va fi grupata pe următoarele funcțiuni: standuri pentru expunere si vanzare inclusiv acvarii si pești de acvaristica depozitare pe termen scurt a produselor mașina de gheata spatii tehnice aferente utilajelor frigorifice spațiu pentru deșeuri birouri pentru administrație piața grupuri sanitare

Justificarea Scenariului recomandat de către elaborator:

Scenariul recomandat datorită avantajelor enumerate în continuare.

Avantajele scenariului recomandat sunt:

 • -  suprafața pusă la dispoziție asigură necesarul de spatii pentru desfacerea produselor obținute din pescuit, la nivelul solicitărilor

 • -  terenui face parte din domeniul pubiic ai orașului Braiia

 • -  are asigurate utilităti în apropiere: apă, energie electrică, canalizare

 • -  colectarea apelor reziduale va fi efectuata printr-o statie de filtrare si redarea acestora se va realiza in rețeaua publica

 • -  este situată în zona de interes, cu acces din doua drumuri publice

 • -   prin oferirea de noi servicii se vor aduce venituri la bugetul local

 • -  îmbunătățirea aspectului urbanistic al zonei; igienizarea amplasamentului

 • -  oferirea către cetățenii orașului Braiia de servicii administrative de calitate, în conformitate cu normativele Uniunii Europene

 • -  asigurarea condițiilor de lucru la standardele europene a salariatilor

 • -  crearea de noi locuri de munca

r*r\c+iirî mirM rlo r*aoli-7ora ovnlno+oro

WUIVIII I I lix^l MV I            ^1

 • 3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir\n/no/nn4 a r-><\ onorwzoc: I H, r\O OZ.OUO / UJ

Dotarea propusa este specifica activitatii de “Piața de Peste”.

Astfel principalele dotări sunt reprezentate de:

Nr crt

Descriere articol

Nr buc

1

camera frig (+2+4 grade) camera completa, panouri sandwich frig+ cu mofalofip rlo rr cPiaronI o (0 Q -m v 0 1   \ trsfol *7 OQ N/Tta

mjiuiuiiv uv 11        vmv    > Ui /v / my iUiui / ,   i v ip

4

2

mașina de fulgi de gheata

1

3

cuve de inox pentru expunere peste

16

5

masa de inox cu dulap, Rebord 1200x600

16

6

lada congelare -18 grade, profesionala pt peste congelat

8

7

lada frig - depozitare peste

8

8

acvarii expunere peste viu de acvacultura

8

9

acvarii expunere peștișori de acvaristica

40

10

instalație de ventilație , pentru o construcție de 470 mp, cu volum de aer 2200 mc, ventilație cu tubulatura si aparate de ventilare

1

11

pubele gunoi

8

12

lavoare duble

8

13

cantar peste

8

14

birouri

3

15

scaune

12

16

dulapuri birou administrativ

6

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costuriior unor investiții simiiare, ori a unor standarde de cost pentru investiții simiiare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata : 30 ani. Durata de amortizare: 30 ani

Proiectant:___________________

SC ARHIZONE PROIECT SRL RO32808765 / J09/96/2014

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE PIAȚA PENTRU DESFACERE PESTE

LA CURSUL DIN DATA


1 Euro =


4.4585


inr\/no/'nn4 4      nnopo"7oc

JUC7/C7U/Z.U IH-, r\V7 O^UUU/UJ

DE :

COTA TVA:                   19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1 . Z_

Amenajarea terenului

n an u. v/w

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

25000.00

4750.00

29750.00

TOTAL CAPITOL 2

25000.00

4750.00

29750.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10000.00

1900.00

11900.00

3.1.1 Studii de teren

10000.00

1900.00

11900.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2000.00

380.00

2380.00

3.5

Proiectare

78000.00

14820.00

92820.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie avizare lucrări de intervenție si deviz general

30000.00

5700.00

35700.00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

3000.00

570.00

3570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40000.00

7600.00

47600.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

23000.00

4370.00

27370.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru cerere de fintantare - obiectivul de investiții

20000.00

3800.00

23800.00

3.7.2 Auditul financiar

3000.00

570.00

3570.00

3.8

Asistență tehnică

6000.00

1140.00

7140.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3 R 1 1 op pprinacia da PYRr.iitip a li ir.rarilnr

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in PCLE avizat ISC

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

6000.00

1140.00

7140.00

ipom/^/nn-4 a r-><\ nnono"7/^c JU3/COZU 14, r\o OZQUU/UJ

I TOTAL CAPITOL 3

119000.00

22610.00

141610.00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații total

999600.00

189924.00

1189524.00

4,1,1

Arhitectura

439 000 00

83410.00

522410.00

4.1.2

Rezistenta

323,000.00

61370.00

384370.00

4.1.3

Instalații electrice

72,100.00

13699.00

85799.00

4.1.4

Instalații sanitare

33,500.00

6365.00

39865.00

4.1.5

Instalații termice

52,000.00

9880.00

61880.00

4.1.6

Asfajtârg platforma

80,000.00

15200.00

95200.00

4.2

Montaj utilaje , echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ce necesita montaj

67000.00

12730.00

79730.00

4.4

Utilaj, echipamente tehnologice și funcționalecare nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

312237.00

59325.03

371562.03

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1378837.00

261979.03

1640816.03

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9000.00

1710.00

10710.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9000.00

1710.00

10710.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11270.60

0.00

11270.60

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6147.60

0.00

6147.60

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcție

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

5123.00

0.00

5123.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10000.00

1900.00

11900.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2000.00

380.00

2380.00

TOTAL CAPITOL 5

32270.60

3990.00

36260.60

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00 |

TOTAL GENERAL

1555107.60

293329.03

1848436.63

Din care C+M

1024600.00

194674.00

1219274.00

Data : 10.01.2020

întocmit

SOCIETATEA

Beneficiar / investitor


SCARHIZQ^^RPJ^QiȚ; u-KOiFlCT

SRL             S.R.L

CUI 32803765 J9/96/2014

BRAILA ROMAN IA

SC ARHIZONE PROIECT SRL

a     onanQ’7/?c

JUC7/C7U/Z.U I *+,

Costurile totale estimate ale realizării investiției sunt, conform devizului general:

 • - Total general cu TVA este de 1848436.63 lei, iar fara TVA este de 1555107.60lei

 • - Total C+M cu TVA este de 1219274.00 lei, iar fara TVA este de 1024600.00 lei.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanța a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic;

S-a întocmit studiul topografic, conform anexa.

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

S-a întocmit studiul geotehnic, conform anexa.

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • - studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

PERIOADA EXECUȚIE - 24 LUNI

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI / FIECARE» SCENARIU / OPȚIUNI TEHNICO - ECONOMICE PRUPUS(fa)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Ținând seama de amplasamentul pus la dispoziție pentru investiție, în suprafață de 1478 mp, se propune următorul scenariu tehnico-economic:

Piața de desfacere produse obținute din pescuit acoperită, în care se vor desfășura următoarele activități:

 • -  expunere

 • -  vânzare

)                  - păstrare

 • -  cântărire

 • -  grupuri sanitare

 • -  administrație a pieței

 • -  control sanitar

Principalele categorii de lucrări:

 • •     Rezistenta

®     Arhitectura

 • •     Platforme, drumuri carosabile, Parcaje si spatii verzi

 • •     Alimentare cu apă

 • •     Rețea canalizare menajera

 • •     Alimentare cu energie electrică

®     Alimentare cu gaze naturale

SC ARHIZONE PROIECT SRL

a nr\ QnqnoTpr

jUB/aukuR, iAUOziOuu/uj

Descrierea lucrărilor principale pe obiecte:

Organizare șantier:

 • -  împrejmuirea perimetraia a terenului asupra caruia au ioc intervențiile;

 • -  amplasarea unui wc si doua baraci pentru muncitori in incinta terenurilor.

Terenul din strada Piața Poporului, lotul 1, municipiul Braila

Stotal=1478 mp,

Sc=452.03 mp (S utila=396.28 mp),

S parcaj- platforma asfaltata=1016.97 mp

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

Scenarii propuse

La întocmirea scenariilor propuse pentru piețe de desfacere a produselor provenite din pescuit s-a avut in vedere situația actuala din orașul Braila si împrejurimi. Conform HG 28/2008. actualizata prin HG 907/2016, în acest proiect de investiții, au fost analizate doua scenarii:

Scenariul 1

in cadrul scenariului 1 se propune realizarea investiției pentru o piața de desfacere a produselor provenite din pescuit acoperita si supraetajata, amenajata pe 2 niveie , structurata pe activitati astfel:

Activitati fundamentale comerciale sau de vanzare:

 • -  descărcarea mărfii;

 • -  expunerea mărfii de către producători si comercianti;

 • -  vanzarea mărfii;

 • -  depozitarea pe termen scurt.

 • -  spatii de promovare si informare

 • -  spatii comerciale diverse

Activitati adiționale:

 • -  spalarea;

 • -  împachetarea,

 • -  sortarea.

Spatii pentru deservire:

 • -   birou pentru personalul administrativ al pietii;

 • -  standuri pentru produse

 • -  bazine peste viu

 • -  magazine;

 • -  grupuri sanitare;

 • -  cantare.

 • -  terasa cu restaurant

Spatii pentru circulație, acces ieșiri si parcari:

 • -   spatii circulație auto - intrări - ieșiri;

 • -  parcari subterane.

Spatii pentru birouri:

 • -   spatii pentru control sanitar birou pentru Politia pieței;

SC ARHIZONE PROIECT SRL

mn ir\o    a mo

Jud/su/zuR, r\^_/ o^uuu/uj

Spatii pentru deșeuri:

- deșeuri solide - containere.

Din punct de vedere funcțional, construcția va fi grupata pe următoarele funcțiuni: standuri pentru expunere si vanzare depozitare pe termen scurt a produselor mașina de gheata spatii tehnice aferente utilajelor frigorifice spațiu pentru deșeuri birouri pentru administrație piața grupuri sanitare.

Scenariul 2

în cadru! sccnariuîuî 2 se propune realizarea investiției pentru o piața de desfacere a produselor provenite din pescuit, structura parter, acoperita, structurata pe activitati astfel:

Activitati fundamentale comerciale sau de vanzare:

 • -  descărcarea mărfii;

 • -  expunerea mărfii de către producători si comercianti; vanzarea mărfii;

 • -  depozitarea pe termen scurt.

Activitati adiționale posibile :

 • -  spalarea;

 • -  împachetarea;

 • -  sortarea.

Spatii pentru deservire:

 • -   birou pentru personalul administrativ al pietii;

 • -  standuri pentru produse

 • -  bazine peste viu

 • -  insule de vanzare;

 • -  vanzare peste de acvariu si elemente de acvaristica

 • -  grupuri sanitare;

 • -  cantare.

Spatii pentru circulație, acces ieșiri si parcari:

 • -   spatii circulație auto - intrări - ieșiri;

 • -   parcari.

Spatii pentru birouri:

 • -  spatii pentru control sanitar si birou administrare

Spatii pentru deșeuri:

deșeuri solide - containere.

Din punct de vedere funcțional, construcția va fi grupata pe următoarele funcțiuni: standuri pentru expunere si vanzare inclusiv acvarii si pești de acvaristica depozitare pe termen scurt a proauseior mașina de gheata

spatii tehnice aferente utilajelor frigorifice spațiu pentru deșeuri

birouri pentru administrație piața

grupuri sanitare

Scenariul recomandat de către elaborator

Scenariul recomandat este Scenariul 2 datorită avantajelor enumerate în continuare. Avantajele scenariului recomandat sunt:

 • -  suprafața pusă la dispoziție asigură necesarul de spatii pentru desfacerea proauseior obținute din pescuit, ia niveiui soiicităriior

 • -  terenul face parte din domeniul public al orașului Braila

 • -  are asigurate utilităti în apropiere: apă, energie electrică, canalizare

 • -  colectarea apelor reziduale va fi efectuata printr-o stafie de filtrare si redarea

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ipn ic^înrx* a mo cnonovioc

uuc7/du/z.u 14, nujzuuo/'jj

acestora se va realiza in rețeaua publica

 • -  este situată în zona de interes, cu acces din doua drumuri publice

 • -  prin oferirea de noi servicii se vor aduce venituri la bugetul local

 • -  îmbunătățirea aspectului urbanistic al zonei; igienizarea amplasamentului oferirea către cetățenii orașului Braila de servicii administrative de calitate, în conformitate cu normativele Uniunii Europene

 • -  asigurarea condițiilor de lucru la standardele europene a salariatilor

 • -  crearea de noi locuri de munca

 • -  costuri mici de realizare si exploatare

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

 • - Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • - Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe);

 • - Cutremure;

 • - Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • - Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

 • - Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

 • - Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

 • - Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - în incinta și în proximitatea spitalului nu sunt crescătorii de animaie. în aceiași timp, prin specificul funcțiunii, exigențeie cu privire ia sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • - Accidente majore pe căile de comunicații;

 • -  Incendii;

 • -  Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor. Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detecția si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor. Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

SC ARHIZONE PROIECT SRL

irw/nc/nn-i 3 rnz~\ n<->ar»a-rryc

JUC7/v7U/Z.U I H,     OZ.OUU/VU

Nu este cazul

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Principalele utilitati sunt existente pe amplasament si se vor realiza in concordanta cu avizele si autorizațiile emise,

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Impactul social si cultural.

In urma implementării proiectul, Municipiul Braila va avea un complex reprezentativ - piața de desfacere peste - ce va contribui la dezvoltarea sectorului pescăresc al Județului.

Locuitorii si grupul tinta vor beneficia de produse proaspete de peste, oferind posibilitatea Descarilor comerciali ai municioiului de a isi vinde orodusele intrun scatiu adecvat de

I   1)1

comercializare.

Profitatand de amplasarea sa in imediata vecinătate a Pieței centrale a municipiului - Piața Mare, viitoarea piața de desfacere peste va avea un impact pozitiv asupra comunității.

Egalitatea de sanse.

Egalitatea de sanse si de tratament are ia baza participarea deplina si efectiva a fiecărei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, vârsta sau orientare sexuala. Egalitatea de sanse si de tratament reprezintă un drept fundamental si o valoare de baza a Uniunii Europene, stipulata în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidata). Totodată, egalitatea de gen. nediscriminarea, precum si asigurarea accesibilității reprezintă o condiție necesara pentru o creștere inteligenta, sustenabila si incluziva.


Prin politica existenta la nivelul instituției, se respecta legislația referitoare la egalitate de sanse si tratament între barbati si femei si ia în considerare capacitatile, nevoile si aspirațiile diferite ale persoanelor. Angajările se fac transparent, fara niciun fel de discriminare de gen; singurele criterii sunt competenta si calitatile pentru lucrul în echipa. Tratarea angajatilor, reiatiiie dintre angajați si reiatiiie cu ciientii, se bazeaza pe principiile egaiitatii de gen. în cadrul prezentului proiect solicitantul a asigurat si va asigura in continuare, egalitatea de sanse si de tratament între angajați, femei si barbati, în cadrul relațiilor de munca de orice fel astfel:

- în faza de planificare si elaborare a cererii de finanțare, echipa de elaborare a reunit barbati si femei, de diferite categorii de vârsta;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Locuri de munca in faza de realizare : 20 locuri de munca.

Locuri de munca menținute in faza de implementare: 7 iocuri de munca aferente echipei de implementare a proiectului.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

inr>/r>o       r-><\ nnonoTOC

juwowzuih, r\M OZ.OW/ w

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort.

Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri si decopertari. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. Obiectivele colectează deșeurile și le depozitează conform legislației in vigoare. în perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate ci rciolivcifd în nnnfnrmi+oto mi loniclofio rlo nrntonfio mcidii iii ii în \/innoro

V*l I             ill Wl II vii t        W IVyiVIMUIW MV JV I V* LV* V/ M VA I I IV'VA 1 VA 1 VA I III ViyVMIV.

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

în perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integrează.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Obiectivele proiectului:

a)Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea si dezvoltarea activitatilor economice in zona pescăreasca si asigurarea unei infrastructuri eficiente in vederea susținerii pescuitului si a sectorului pescăresc a județului Braila, prin Construirea “Pieței de Peste”

Acest obiectiv este in deplina concordanta cu Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescărești a județului Braila, Măsură 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii si serviciilor in sectorul pescăresc si de acvacultura deoarece prin implementarea proiectului vom contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfacere, comercializare si punere in valoare a peștelui si produselor bazate pe peste in sectorul pescăresc al Municipiul Braila.

b)Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

• Obiectiv Specific 1 - realizarea unei piețe de desfacere pentru peste si crearea a unui număr de 8 posturi de desfacere peste structurat in 4 insule de vanzare, amenajarea si utilarea spatiilor specifice destinate vanzarii peștelui

SC ARHIZONE PROIECT SRL

juotou/Zu i *+, r\k> o^uuo/Uvi

 • •  Obiectiv Specific 2 - crearea premiselor pentru dezvoltarea comerțului/ turismului piscicol si susținerea întreprinzătorilor locali in sectorul piscicol si a activitatilor conexe acestuia prin asigurarea unui spațiu eficient de vanzare peste, pus la dispoziție membrilor comunității pescărești si a societăților ce activeaza in comerțul cu peste.

 • •  Obiectiv specific 3 - Dezvoltarea capacitatii manageriale a Municipiului Braiia prin realizarea cu succes a implementării proiectului, asigurând astfel premisele capacitatii administrative si tehnice de implementare cu succes a unor proiecte viitoare.

Principalele probleme care justifica intervențiile si problemele legate de guvernanta în domeniu care justifica necesitatea/oportunitatea proiectului:

Principalele probleme ce justifica intervenția de fata sunt complementar exprimate în documentele strategice naționale, sectoriale si regionale. Analiza SWOT a sectorului pescăresc, realizata în POPAM 2014-2020, indica nevoia de a adopta o abordare holistica a activitatii de stimulare a sectorului, cu accent pe dezvoltarea si exploatarea oportunităților si nișelor.

Potrivit Planului Strategic National Multianual privind Acvacultura 2014-2020 „Acvacultura joaca un rol important în UE în ceea ce privește accesul la resursele alimentare si este necesar sa se utilizeze potențialul acesteia pentru a contribui la dezvoltarea durabila, securitatea alimentara, creșterea economica si ocuparea forței de munca.”

Necesitatea si oportunitatea realizării acestei investiții se regăsește în Strategia Naționala a Sectorului Pescăresc 2014-2020,precum si in Strategia de Dezvoltarea Zonei Pescărești a Județul Braiia unde se menționează ca punct slab la sectorul de pescuit comercial, dezvoltarea slaba a infrastructurii specifice. Pornindu-se de la acest aspect, rezulta în mod direct necesitatea realizării de puncte de vanzare peste în zonele unde îsi desfasoara activitatea pescarii comerciali si justifica realizarea acestei investiții.

Pescuitul comercial în apele interioare se desfasoara în bazine acvatice naturale care constituie domeniul public național: Dunăre, Delta Dunării si complexul lagunar Razm-Sinoe — ultimele doua fiind cuprinse în Rezervația Biosferei Delta Dunării - râul Prut, lacuri de acumulare etc. Zonele principale de pescuit în ape interioare în scop comercial sunt Rezervația Biosferei Delta Dunării si Dunarea.

Pescuitul în ape interioare reprezintă o activitate tradiționala în care se folosesc unelte de pescuit fixe sau mobile si ambarcațiuni mici de pescuit, construite din lemn sau din fibra. Conform analizei SWOT a Strategiei Naționale a Sectorului Pescăresc 2014-2020, pentru sectorul pescăresc comercial în ape interioare, au fost identificate următoarele puncte slabe, oportunități, puncte tari, riscuri si nevoi:

Puncte slabe

 • •  Infrastructura specifica slab dezvoltata (porturi, puncte de debarcare, puncte de prima vânzare, adăposturi)

 • •  Dotări insuficiente si învechite

 • •  Caracterul sezonier al producției de peste proaspăt

 • •  Valoare de vânzare mica a majorității speciilor

o Netrasabilitatea capturilor

 • •  Insuficienta personalului cu pregătire profesionala medie

 • •  Valoarea adaugata relativ scăzută a produselor pescărești

 • •  Lipsa informațiilor privind piața peștelui din pescuit intern în România (studiu de piața)

 • •  Lipsa de informare referitoare la realizarea de valoare adaugata

® Lipsa de capital financiar al operatorilor

Puncte tari

SC ARHIZONE PROIECT SRL

înnm/? znnn a r->o o n o r\ o ~rri c

JVO/C7U/Z.U t H, nkJ OZOVUIUJ

 • •  Resurse piscicole exploatabile

 • •  Suprafețe semnificative de ape

 • •  Specii valoroase în ihtiofauna autohtona

a Cr'vrfo     mi      Hie

 • •    i \ji Leu uky i i iui      uiujjvi likJiiu

 • •  Tradiție în consumul de peste (sărbători religioase, alte obiceiuri)

Oportunități

 • •  Piața interna cu mare potențial de absorbție

 • •  Sprijin financiar din fonduri europene, POPAM 2014-2020 - Flag Braila

 • •  Potențial pentru ecoturism si alte activitati conexe

 • •  Instituirea unui cadru de colaborare între producători si instituții locale cu atribuții in dezvoltarea infrastructurii pescărești, posibil cu participarea autoritatilor publice

î                       4-/-x

11 iloi coaie

Riscuri

 • •  Supra-evaluarea sau sub evaluarea resurselor necesare

 • •  Interdicții sau limitări ale pescuitului ca urmare a aplicării reglementarilor privind protecția habitatelor sau a speciilor prevăzute în rețeaua Natura 2000

 • •  Creșterea costurilor de producție

 • •  Acces limitat la credite bancare si proceduri greoaie în accesarea fondurilor

 • •  Capacitate administrativa redusa si birocrație

 • •  Instabilitatea administrativa si legislativa din domeniul pescăresc

în ceea ce privește sectorul pescăresc, în Zona pescăreasca a județului Braila, exista 5 (cinci) Asociații de pescari comerciali, respectiv: Braifish Braila, Ceabuna Braila, Nufărul Chiscani, Pescarlat Gropeni si Asociația Pescarilor Stancuta, asociații care îsi desfasoara activitatea pe sectorul de Dunăre de la km 155 la km 238, sector care străbate teritoriul Municipiul Braila si al comunelor: Vadeni, Chiscani, Tichilesti, Gropeni, Tufesti, Stancuta, Bertestii de Jos, Marasu si Frecatei.

Conform acestei strategii, în zona pescăreasca a judetui Braila, în anul 2015, numărul total de pescari comerciali autorizați de AN PA era de 210 persoane, iar numărul de barei înscrise în registrul Navelor si Ambarcațiunilor de Pescuit era de 80 de ambarcațiuni pentru pescuit comercial.

Actualmente, numărul total al pescarilor autorizați care îsi desfasoara activitatea de pescuit comercial, ce acosteaza în apropierea portului Braila este de 105 persoane iar numărul total de ambarcațiuni de pescuit comercial autorizate, ce acosteaza în apropierea portului Braila, este de 40 de ambarcațiuni, reprezantana un potentiai mare in asigurarea de captura ce poate fi vanduta proaspata in spatii special amenajate.

Din punctul de vedere al comercializării si desfacerii peștelui la nivelul Municipiului Braila, exista puncte de desfacere si vanzare peste, majoritatea situate in cadrul piețelor centrale precum “Piața Mare”, “Piața Concordia” si “Piața Viziru”.

In cadrul acestor puncte de comercializare exista mici puncte de desfacere peste, (12 in total) ce functionaza in spatii mici, de multe ori neadecvate.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

mn/n/?/or\d a r-><\ naorio-r/ir

UUS7/C7U/Z1U IH-, IAU OZ.OUU i VJ

Marea majoritate a punctelor de desfacere peste, comercializează cu preponderenta, peste si produse din peste adus din zone adiacente precum Tulcea si Galați.

Asociațiile de pescari comerciali din Braila, vând in doar 2 puncte de vanzare (Viziru si Piața Saraca) prin intermediul centruiui de prima vanzare de peste.

O asociație de profil, de pescari comerciali, pune in desfacere intre 10-12 tone de peste, captura din zona pescăreasca a județului Braila anual.

Astfel este important a se construi o infrastructura eficienta pentru desfacere si comercializare peste, din pespectiva ceior 5 asociații de pescari comerciaii, si ai ceior peste 200 de pescari ia nivelul sectorului nostru piscicol.

în aceste situații, este important să se valorifice oportunitățile economice din zonă, asfel încât acestea să acționeze în beneficiul pescarilor și al familiilor acestora. Prezenta investiție reprezintă o oportunitate de sprijinire și revitalizare a pescuitului comercial pe Dunăre, în special, în zona Municipiului Brăila și a localităților limitrofe, cu efect pe termen lung asupra comunității pescărești brăilene.

Proiectul propune implementarea de masuri care sa conducă, pe de o parte la imbunatatirea infrastructurii de comercializare si desfacere, astfel incat sa se creeze posibilitatea dezvoltării unui mediu favorabii desfășurării activitatii pescariior comerciaii din zona Municipiului Braiia si a localităților limitrofe, iar pe de alta parte, prezenta investiție va asigura eficienta in desfacere de produse din peste printr-un spațiu propice, modern, sigur si conform normativelor de siguranța alimentara.

în aceasta zona, pescarii comerciali se confrunta cu probleme privind infrastructura de comercializare peste, acesta fiind insuficient dezvoltat.

Implemntarea proiectului va asigura un spațiu propice activitatii de comercializare de peste si produse din peste, îmbunătățind astfel infrastructura pescăreasca si situația economica atat a pescarilor cat si a locuitorilor municipiului Braila.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Atașat prezentului memoriu.

 • 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Atașat prezentului memoriu.

4.8. Analiza de senzitivitate

Atașat prezentului memoriu.

Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțeie pubiice, cu modificăriie și compietăriie uiterioare, se eiaborează analiza cost-eficacitate.

Atașat prezentului memoriu.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

a r->r\ onono7/?i:

UUC7/C7U/Z.U I H, r\V7 OZUUU/UJ

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Atașat prezentului memoriu.

 • 5. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO - ECONOMIC (A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparația scenariîior/opțiuniior propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Variante constructive de realizare a investiției:

Varianta 1 : Realizarea unei construcții parter si etaj, cu funcțiuni multiple, si parțial cu fundații din beton armat Structura de rezistenta va fi una spațiaia, aicatuita din stâipi si grinzi din iemn laminar, cu închideri din panouri de lemn stratificat izolat

Varianta 2 : Realizarea unei construcții parter cu fundații din beton armat. Structura de rezistenta va fi una spațiala, aicatuita din stâlpi si grinzi din beton armat / structura metalica, cu închideri din zidărie / panouri sandwich.

Proiectantul propune ca si varianta constructiva de realizare a investiției varianta 2:

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Fiecare dintre scenariile propuse au fost evaluate comparativ ținând cont pe parametri sociali, de mediu, tehnici si financiari.

Se propune spre implementare VARIANTA 2

Se opteaza pentru varianta 2 deoarece prezintă următoarele avantajele:

 • •  Stabil si rezistent in timp

 • •  Producție ieftina

 • •  Mentenanta redusa

 • •  Flexibilitate in amenjare interioara

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • -   lucrări de infrastructură,


 • -   lucrări de suprastructură,

 • -   lucrări de instalații (electrice, sanitare, termice, frig)

 • -  lucrări de închidere și compartimentare,

 • -   lucrări de tâmplărie și finisaje,

 • -  lucrări de amenajare exterioară.

Implementarea variantei nr 2 presupune următoarele etape de execuție a lucrărilor:

Rezistenta

Structura de rezistenta va fi realizata din cadre din beton armat alcătuite din stâlpi, grinzi si planseu din beton armat sau structura metalica pentru stâlpi si grinzi.. Fundațiile vor fi continui sub siruriie de stai pi. Acoperisui va fi tip terasa.

Arhitectura

Se vor realiza lucrări de finisaje interioare si exterioare. Pereții vor fi din cărămidă sau panouri sandwich, iar la grupurile sanitare din gips - carton. Pardoselile vor fi din gresie antiderapanta,

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir»r\ /no     a      nnono"7nc

UUC7/JU/Z.U I H-, r\<J O£UUU/UJ

beton elicopterizat, finisajele la pereți si tavane vor fi cu zugrăveli lavabile. Tamplaria va fi din Al cu geam termopan si metalica la camera tehnica. Funcționalul va fi: camere frig, deșeuri, camera tehnica, birou, grup sanitar femei, barbati, persoane cu dizabilitati, camera tehnica, piața de desfacere peste.

Instalații electrice:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui racord la rețeaua electrica existenta.

Blocul de măsură si protecție se va montata pe construcție. Intre blocul de măsură si protecție si tabloul general TEG, racordul electric se va executa cu un cablu de energie, introdus in tub de protecție, montat ingropat, dar se poate alimenta si prin racord aerian.

Construcția va fi dotata cu instalații de iluminat, prize.

Pentru realizarea instalațiilor electrice se impune următoarele soluții:

 • • asigurarea nivelelor de iluminare conform normativului NP061.

 • • iluminat general.

 • • corpurile de iluminat pentru iluminatul general sunt de tip cu led.avind consumul redus de energie electrica si grad de protecție in funcție de destinația incaperilor.

© iluminat de siguranța de evacuare.

 • • corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța de evacuare inscripționate cu “IEȘIRE,, s-au prevăzut la toate ieșirile si pe caile de evacuare si marcarea hidrantiilor,acestea fiind echipate cu leduri si avind incorporate acumulatoare incorporate cu autonomie de 2 ore si in grupurile sanitare cu o suprafața mai mare de 8 mp.

 • • iluminat de siguranța împotriva panicii.

 • • corpurile iluminatului de siguranța impotriva panicii sunt cu led,echipate cu kit de emergenta cu autonomie de 2 ore. Acestea au fost prevăzute in spatii cu suprafețe mai mari de 60 mp.

 • • iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului.

© in camera centralei termice, birou s-au prevăzut iluminat de siguranța pentru continuarea iucruiui, de tip ied,echipate cu kit de emergenta cu autonomie de 2 ore.

 • • circuite electrice.

 • • circuitele electrice se vor realize din conductoare din cupru,introduce in tuburi de protecție,montate ingropat in pereți,iar pe tavane in tuburi sau canalet in montaj ingropat sau aparent in funcție de grosimea tencuieli. Conductorul prevăzut a se executa circuitele de iluminat va fi FY1,5rnrnp,iar pentru circuitele de prize va fi FY2,5mmp.

 • • coloanele electrice de alimentare.

 • • acestea se vor realize din cabluri electrice cu conductoare din cupru, dimensionate in funcție de puterea instalata pe tablourile electrice.

© tablouri electrice

 • • tablourile electrice vor fi realizate din cutii metalice,asigurate cu dispozitiv impotriva deschiderii.se vor echipa cu siguranțe automate cu protecție diferențiala pe circuitele de iluminat si prize.Aparatajul se va dimensiona in funcție de puterea pe circiute sau a receptoarelor electrice.Tabloul pompelor de incendiu se va racorda înaintea întrerupătorului general al tabloului de distribuție general.

 • • instalația de prize de parnanî si paratrăsnet

 • • s-a prevăzut instalație de prize de pamant si paratrăsnet

SC ARHIZONE PROIECT SRL

mrj/HO/nnd a     ooonp^/^c

i h, r\O

Instalații sanitare interioare:

Alimentarea cu apa potabila se va face de la rețeaua existenta.

Conducta de aductiune apa a obiectivului se va branșa la reteua de apa potabila existent.

Apele uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare si sifoanele de pardoseala aferente grupurilor sanitare vor fi colectate si evacuate la rețeaua interioara de canalizare .Rețeaua de canalizare se va monta in canale de protecție din beton armat.

Adâncimea de pozare a conductelor exterioare de canalizare va fi sub adancimea de inghet. Pentru a avea o preluare optima a debitului de ape uzate conducta va trebui montata avana o panta la care viteza de scurgere sa atinga minim viteza de 0.7m/s, care este viteza de autocuratare.

Instalația interioara de apa pentru consum igienico-sanitar va asigura alimentarea obiectelor sanitare aferente aruDurilor sanitare oroiectate.

I                                                                                    I

Instalația de canalizare ape uzate menajere are rolul de a colecta si transporta apele uzate de la obiectele sanitare si sifoanele de pardoseala si vor fi racordate la rețeaua de canalizare exterioara si de aici la canalizarea stradala.

Grupurile sanitare vor avea următoarele dotări:

iavoare = 3 buc;

lavoare pers cu dizabilitati =1 buc;

etajere din porțelan sanitar;

oglinzi 600 x 600 mm;

portprosop cu doua brațe;

vase WC =3 buc;

vase WC pers cu dizabilitat = 1 buc.

suporți pentru hârtie din porțelan sanitar;

Distantele de amplasare precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi in conformitate cu STAS 1504/1986 si conform Normativ I 9.

Instalații de încălzire:

Alimentarea cu gaz metan se va realiza prin intermediul unui racord la rețeaua stradala existenta.

încălzirea se va realiza cu centrala termica murala in condensatie cu funcționare pe gaz metan. Instalația de incalzire se va realiza cu țevi din polipropilena (PP-R), din care se vor racorda conductele de distribuție pentru incazire a fiecărei încăperi. Conductele vor fi montate pe pereți si in canale de pardoseala. Montajul in pardoseala se va realiza in special la trecerea conductelor prin fata ușilor. Corpurile de incalzire prevăzute sunt de tip panou din otel cu doua rânduri de țevi echipate cu robineti termostatati de 1/2" pe tur un ventil de 1/2" pe retur si un dezaerator. Corpurile vor fi montate pe console fixate cu dibluri si distantieri din plastic.

Amenajare exterioara

Incinta se va asfalta si se vor crea 31 locuri de parcare.

Dotări specifice activității:

SC ARHIZONE PROIECT SRL

incj/Q/?r-j<\ ^nonQ7/?c

in, ozuUo/Oj

1

camera frig (+2+4 grade) camera completa, panouri sandwich frig+ cu instalație de frig aferente (2,9 m x 2,7 m) total 7,93 Mp

4

2

mașina de fulgi de gheata

1

3

cuve de inox pentru expunere peste

16

5

masa de inox cu dulap, Rebord 1200x600

16

6

lada congelare -18 grade, profesionala pt peste congelat

8

7

lada frig - depozitare peste

8

8

acvarii expunere peste viu de acvacultura

8

9

acvarii expunere peștișori de acvaristica

40

10

instalație de ventilație , pentru o construcție de 470 mp, cu volum de aer 2200 mc, ventilație cu tubulatura si aparate de ventilare

1

11

pubele gunoi

8

12

lavoare duble

8

B

x

ns»nf<ir viumu. L/wDcw

14

birouri

3

15

scaune

12

16

dulapuri birou administrativ

6

a) obținerea si amenajarea terenului;

Terenurile aparțin domeniului privat ai Municipiului Braiia.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Alimentarea cu apa potabila se va realiza de la rețeaua existenta.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la rețeaua electrica existenta. Alimentarea cu gaz se va realiza din rețeaua existenta

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Principalele categorii de lucrări ce se vor executa

1. Organizare de șantier

2 .Lucrări de infrastructura

 • 3. Lucrări de suprastructura

 • 3. Instalații sanitare

 • 4. Instalații termice

 • 5. Instalații electrice

 • 7. Lucrări de amenajare exterioară

 • 8. Dotări cu mobilier

Rezistenta

Structura de rezistenta va fi realizata din cadre din beton armat alcătuite din stâlpi, grinzi si planseu din beton armat sau structura metalica pentru stâlpi si grinzi. Fundațiile vor fi continui sub siruriie de staipi. Acoperișul va fi tip terasa.

Arhitectura

Se vor realiza lucrări de finisaje interioare si exterioare. Pereții vor fi din cărămidă sau pereți sandwich, iar la grupurile sanitare din gips - carton. Pardoselile vor fi din gresie antiderapanta, beton elicopterizat, finisajele la pereți si tavane vor fi cu zugrăveli lavabile. Tamplaria va fi din

SC ARHIZONE PROIECT SRL

|nn/np/nn4 a ri<\ nnonoioc

Jua/W/Z.UIH, (A O O£UUO I UxJ

Al cu geam termopan si metalica la camera tehnica. Funcționalul va fi: camere frig, deșeuri, camera tehnica, birou, grup sanitar femei, barbati, persoane cu dizabilitati, camera tehnica, piața de desfacere peste.

Instalații electrice:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui racord la rețeaua electrica existenta.

Blocul de măsură si protecție se va montata pe construcție. Intre blocul de măsură si protecție si tabloul general TEG, racordul electric se va executa cu un cablu de energie, introdus in tub de protecție, montat ingropat, dar se poate alimenta si prin racord aerian.

Construcția va fi dotata cu instalații de iluminat, prize.

Pentru realizarea instalațiilor electrice se impune următoarele soluții:

 • • asigurarea nivelelor de iluminare conform normativului NP061.

o iluminat general.

 • • corpurile de iluminat pentru iluminatul general sunt de tip cu led.avind consumul redus de energie electrica si grad de protecție in funcție de destinația incaperilor.

 • • iluminat de siguranța de evacuare.

 • • corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța de evacuare inscripționate cu “IEȘIRE,, s-au prevăzut la toate ieșirile si pe caile de evacuare si marcarea hidrantiilor,acestea fiind echipate cu leduri si avind incorporate acumulatoare incorporate cu autonomie de 2 ore si in grupurile sanitare cu o suprafața mai mare de 8 mp.

 • • iluminat de siguranța împotriva panicii.

 • • corpurile iluminatului de siguranța impotriva panicii sunt cu led,echipate cu kit de emergenta cu autonomie de 2 ore. Acestea au fost prevăzute in spatii cu suprafețe mai mari de 60 mp.

 • • iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului.

 • • in camera centralei termice, birou s-au prevăzut iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului, de tip led,echipate cu kit de emergenta cu autonomie de 2 ore.

® circuite electrice.

 • • circuitele electrice se vor realize din conductoare din cupru,introduce in tuburi de protecție,montate ingropat in pereți,iar pe tavane in tuburi sau canalet in montaj ingropat sau aparent in funcție de grosimea tencuieli. Conductorul prevăzut a se executa circuitele de iluminat va fi FY1,5mmp,iar pentru circuitele de prize va fi FY2,5mmp.

® coloanele electrice de alimentare.

© acestea se vor realize din cabluri electrice cu conductoare din cupru, dimensionate in funcție de puterea instalata pe tablourile electrice.

 • • tablouri electrice

 • • tablourile electrice vor fi realizate din cutii metalice,asigurate cu dispozitiv impotriva deschiderii,se vor echipa cu siguranțe automate cu protecție diferențiala pe circuitele de iluminat si prize.Aparatajui se va dimensiona in funcție de puterea pe circiute sau a receptoarelor electrice.Tabloul pompelor de incendiu se va racorda inaintea întrerupătorului general al tabloului de distribuție general.

 • • instalația de prize de pamant si paratrăsnet

 • • s-a prevăzut instalație de prize de pamant si paratrăsnet

Instalații sanitare interioare:

SC ARHIZONE PROIECT SRL

înn/no/nn^ a     nnortoTOc

JVVIVVItV IH, r\kJ OzLOVO/UkJ

Alimentarea cu apa potabila se va face de la rețeaua existenta.

Conducta de aductiune apa a obiectivului se va branșa la reteua de apa potabila existent.

Apele uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare si sifoanele de pardoseala aferente grupuriior sanitare vor fi coiectate si evacuate ia rețeaua interioara de canalizare .Rețeaua de canalizare se va monta in canale de protecție din beton armat.

Adâncimea de pozare a conductelor exterioare de canalizare va fi sub adancimea de inghet. Pentru a avea o preluare optima a debitului de ape uzate conducta va trebui montata avand o panta la care viteza de scurgere sa atinga minim viteza de 0.7m/s. care este viteza de autocuratare.

Instalația interioara de apa pentru consum igienico-sanitar va asigura alimentarea obiectelor sanitare aferente grupurilor sanitare proiectate.

Instalația de canalizare ape uzate menajere are rolul de a colecta si transporta apele uzate de ia obiecteie sanitare si sifoaneie de paraoseaia si vor fi racordate ia rețeaua de canalizare exterioara si de aici la canalizarea stradala.

Grupurile sanitare vor avea următoarele dotări:

lavoare = 3 buc;

lavoare pers cu dizabilitati =1 buc;

etajere din porțelan sanitar;

oglinzi 600 x 600 mm;

portprosop cu doua brațe;

vase WC =3 buc;

vase WC pers cu dizabilitat = 1 buc.

suporți pentru hârtie din porteian sanitar;

Distantele de amplasare precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi in conformitate cu STAS 1504/1986 si conform Normativ I 9.

Instalații de încălzire:

Alimentarea cu gaz metan se va realiza prin intermediul unui racord la rețeaua stradala existenta.

încălzirea se va realiza cu centrala termica murala in condensatie cu funcționare pe gaz metan. Instalația de încălzire se va realiza cu țevi din polipropilena (PP-R), din care se vor racorda conductele de distribuție pentru incazire a fiecărei încăperi. Conductele vor fi montate pe pereți si in canaie de paraoseaia. Montajui in paraoseaia se va reaiiza in speciai ia trecerea conductelor prin fata ușilor. Corpurile de încălzire prevăzute sunt de tip panou din otel cu doua rânduri de țevi echipate cu robineti termostatati de 1/2" pe tur un ventil de 1/2" pe retur si un dezaerator. Corpurile vor fi montate pe console fixate cu dibluri si distantieri din plastic.

Amenajare exterioara

Incinta se va asfalta si se vor crea 31 locuri de parcare.

Dotări specifice activității:

Nr crt I Descriere articol

I buc


SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir>Qznz? znrț'! * nz~x nnoAp"7or jus/w/zuih, r\k_/ OZ.OU0 i<jj

1

camera frig (+2+4 grade) camera completa, panouri sandwich frig+ cu instalație de frig aferente (2,9 m x 2,7 m) total 7,93 Mp

4

2

mașina de fulgi de gheata

1

3

cuve de inox pentru expunere peste

16

5

masa de inox cu dulap, Rebord 1200x600

16

6

lada congelare -18 grade, profesionala pt peste congelat

8

7

lada frig - depozitare peste

8

8

acvarii expunere peste viu de acvacultura

8

r\

acvarii expunere peștișori de acvanstica

H-U

10

instalație de ventilație , pentru o construcție de 470 mp, cu volum de aer 2200 mc, ventilație cu tubulatura si aparate de ventilare

1

11

vitrine expunere peste

8

12

pubele gunoi

8

13

lavoare duble

8

14

cantar peste

8

15

birouri

3

16

scaune

12

17

dulapuri birou administrativ

6

Descriere Amenajare:

Construcție propusa Piața de Peste: Lungime 30,75 m x Lățime 14,70 m

Birou administrare piata/tehnic - 13,14 mp

Grupuri sanitare - femei, barbati, persoane cu handicap,noi: 25,16 mp

Camera tehnica: 13,59 mp

Hol acces aprovizionare: 8,54 mp

Camera Frig - 4 bucăți : 7,93 mp, 7,93 mp, 7,68 mp, 8,16 mp

Hol spațiu depozitare: 21,63 mp

Depozitare deșeuri frig: 8;94 mp

Spațiu vanzare peste: Open Space : 273,56 mp

Zone de acvarisitica si vanzare pești de acvariu : 5

Platforma asfaltata parcare : 1016,97 mp

Suparafa spațiu verde: arbori: 9 mp

Dotări specifice pieței de peste: mașina fulgi de gheata, cuve inox expunere peste,lavoare inox, cantare, mese de inox, iada de congeiare, iada frig depozitare, acvarii expunere peste viu, acvarii pentru acvaristica, vitrina expunere peste, pubele de gunoi, dotare birou administrativ.

 • d) probe tehnologice și teste. Nu este căzui.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (G+M), în conformitate cu devizul general:

Proiectant:___________________

SC ARHIZONE PROIECT SRL

SC ARHIZONE PROIECT SRL

ir\r\ trw       4 r~>O

UVC7/C7U/Z.U I *+, r\\-> OZUUU/UJ

RO32808765 / J09/96/2014

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CONSTRUIRE PIAȚA PENTRU DESFACERE PESTE

LA CURSUL DIN DATA

1 Euro =


4.4585DE :

COTA TVA :

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

25000.00

4750.00

29750.00

TOTAL CAPITOL 2

25000.00

4750.00

29750.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10000.00

1900.00

11900.00

3.1.1 Studii de teren

10000.00

1900.00

11900.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2000.00

380.00

2380.00

3.5

Proiectare

■7OAAA nn f UUUU.UU

a aoaa aa

1 ^UAU.UU

aaoaa aa I u ruAu.uu

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie avizare lucrări de intervenție si deviz general

30000.00

5700.00

35700.00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

3000.00

570.00

3570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40000.00

7600.00

47600.00 |

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

23000.00

4370.00

27370.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru cerere de fintantare - obiectivul de investiții

20000.00

3800.00

23800.00

SC ARHIZONE PROIECT SRL

inn/nr/nn*i a r"><> nnor\o"7oc jud/\7u/zu 14, r\U ozuuu/dj

3.7.2 Auditul financiar

3000.00

570.00

3570.00

3.8

Asistență tehnică

6000.00

1140.00

7140.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in PCLE avizat ISC

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

6000.00

1140.00

7140.00

TOTAL CAPITOL 3

119000.00

22610.00

141610.00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații total

999600.00

189924.00

1189524.00

4,1,1

Arhitectura

439,000.00

83410.00

522410.00

4.1.2

Rezistenta

323,000.00

61370.00

384370.00

4.1.3

Instalații electrice

72,100.00

13699.00

85799.00

4.1.4

Instalații sanitare

33,500.00

6365.00

39865.00

4.1.5

Instalații termice

52,000.00

9880.00

61880.00

4.1.6

Asfaltare platforma

80,000.00

15200.00

95200.00

4.2

Montaj utilaje , echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ce necesita montaj

67000.00

12730.00

79730.00

4.4

Utilaj, echipamente tehnologice și funcționalecare nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

312237.00

59325.03

371562.03

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

261979.03

1640816.03

TOTAL CAPITOL 4

1378837.00

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9000.00

1710.00

10710.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9000.00

1710.00

10710.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11270.60

0.00

11270.60

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6147.60

0.00

6147.60

5.2.3 Cota aferentă iSC pentru controiui statuiui în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcție

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

5123.00

0.00

5123.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10000.00

1900.00

11900.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2000.00

380.00

2380.00

TOTAL CAPITOL 5

32270.60

3990.00

36260.60

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1555107.60

293329.03

1848436.63

SC ARHIZONE PROIECT SRL

iryQ       a no nnonoToc

juct^u/zuih, r\^ ozuwi uu


Din care C+M


1024600.00


194674.00


1219274.00


Data : 10.01.2020


Beneficiar / investitor


întocmit         SOCIETATEA

ARHIZONE PROIECT

SC ARHIZONE, PROIECT opi        fîll 32803765 J9/96/2014

^-i ERAI LA ROMANIA

Costurile totale estimate ale realizării investiției sunt, conform devizului general:

 • - Total general cu TVA este de 1848436.63 lei, iarfara TVA este de 1555107.60lei

 • - Total C+M cu TVA este de 1219274.00 lei, iar fara TVA este de 1024600.00 lei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

S total teren=1478 mp,

Sc=452.03 mp (S utiia=396.28 mp),

Insule de vanzare peste: 4

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Costurile totale estimate ale realizării investiției sunt, conform devizului general:

 • - Total general cu TVA este de 1848436.63 lei, iar fara TVA este de 1555107.60lei

 • - Total C+M cu TVA este de 1219274.00 lei, iar fara TVA este de 1024600.00 lei.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizarea investiției este de 24 luni


SC ARHIZONE PROIECT SRL

mn/r\/?/nn4 a      ooono-7/^c

JU3/2U/ZU R, lAkJ CzlUUO/UJ

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Modul de asigurare a cerințelor esențiale prevăzute în proiect se înscriu în prevederile normelor și normativelor în vigoare: CE 1/95, Legea 10/1995, Legea 123/2007 pentru modificarea Legii 10/1995, regulamentul aprobat cu HGR nr. 766/1997 și normativului privind comportarea în timp a construcțiilor P 130 - 1999 si P118-1999.

Proiectarea a urmărit rezolvarea optimă a condițiilor de calitate specifice obiectivului. în ceea ce privește repartizarea funcțională și dimensionarea încăperilor, asigurarea iluminării naturale și artificiale, a încălzirii și dotării sanitare.

Dimensionarea spațiilor, a golurilor și a elementelor de construcție este realizată în conformitate cu necesitățile impuse de exploatarea în condiții de siguranță. Materialele de finisaj prevăzute la exterior și la interior sunt de natură să asigure durabilitatea și întreținerea comodă în exploatare.

 • A. Rezistență și stabilitate

 • A. Proiectarea structurii de rezistenta s-a realizat în conformitate cu „Codul de proiectare pentru structuri din zidărie” indicativ CR6-2013 si normativ P100-1/2013.

 • B. Securitate la incendiu

Construcția/investitia se încadrează la "risc mic de incendiu” după calculul sarcinii termice și gradul II rezistență la foc.

 • C. Igiena, sanatate și mediu

C1. Alimentarea cu apă se realizează din rețeaua existentă. Pentru igiena și sănătatea oamenilor sunt prevăzute și dimensionate grupuri sanitare pe sexe; se asigură iluminat natural cf. STAS 6156 și nivele de zgomot cf. STAS 6156.

Clădirea a fost prevăzută cu obiecte sanitare conform normeior de echipare în vigoare, urmând a fi alimentată cu apă potabilă rece și cu evacuarea apelor menajere în rețeaua de canalizare existentă.

C2. Privind protecția mediului, menționăm ca în perimetrul investiției nu exista sursă poluantă;

 • D. Siguranța în exploatare

D 1. Va fi întocmită documentația privind “urmărirea comportării în timp a construcției” cf.regulament aprobat cu HGR nr. 766/1997 și normativului P130-1999.

D 2. Siguranța utilizatorilor

înălțimile la parapete sunt cf. STAS 6131.

Pardoselile sunt antiderapante cf. GP037/0-1998.

 • E. Protecția ia zgomot

Izolarea la zgomot aerian este asigurată pentru nivelele de zgomot prescrise cf. STAS 6156. împotriva gomotului de impact sunt prevăzute pardoseli amortizoare de zgomot

 • F. Economie de energie și izolare termică

F1. Conform Legii 372/2005, cerințele de performanță energetică a clădirilor obligatorii pentru realizarea confortului termic și fiziologic în spațiile interioare ale clădirilor sunt:

 • •  asigurarea rezistențelor termice corectate minim admise ale elementelor de construcție ale clădirii pieței de peste;

 • •  asigurarea temperaturilor minime pe suprafața interioară a elementelor de construcție

 • •  pentru evitarea riscului de condens;

© asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/ artificial;

® asigurarea debitului de aer proaspăt.

F2. Izolația hidrofugă se va asigura la fundații, perimetral cf.normativ C112/1986.

SC ARHIZONE PROIECT SRL

mn /on<i a mo nnono7/?c

jub/3u/£Uihi r\<-7 ozouo / vj

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare sunt:

FEPAM - 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

Bugetul local -valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, reprezentând TVA aferent investiției

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

A fost emis certificatul de urbanism.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Terenul amplasat pe Str. Piața Poporului, lotul 1 este in suprafața de 1478 mp si aparține domeniului privat al Municipiului Braila conform extrasului de carte funciara cu nr. 93876.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Se va obține aviz pentru protecția mediului.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Se vor obține avize privind asigurarea utilităților.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Este intocmit studiul topografic.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Avizele si acordurile vor fi conform certificatului de urbanism.

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea investiției este Municipiul Braila.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in iuni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

PERIOADA IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - 24 LUNI

ANUL 1

ANUL 2

LUNA

1 1 2 | 3

4 5

6 | 7 | 8 | 9 |    10

11

12

13 | 14

15 I 16 I 17 I 18 I 19

20 | 21

22 | 23 I 24


7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Se recomanda Administratorului terenurilor sa realizeze un program conținu de supraveghere si evidențiere a evoluției degradărilor corelata cu măsurătorile de trafic, astfei incat sa-si poata planifica in timp util intervențiile de reparații curente sau capitale după caz.

După finalizarea acestor lucrări, se vor respecta prevederile Normativului privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor “ indicativ P 130/1999 si se vor realiza de cate ori este necesar, lucrări de intretinere curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

Beneficiarul este obligat sa asigure observarea stării construcției pentru depistarea deficientelor aparut in comportarea acesteia si identificarea degradărilor si avariilor provenite din:

-exploatarea curenta;

-acțiunea umana (incidente tehnice, incendii, expiozii, efracții etc.)

-fenomene naturale (seisme, inundații, alunecări de teren, etc.)


Beneficiarul va avea in vedere adaptarea masurilor corespunzătoare de remediere, care sa asigure menținerea in buna stare de funcționare a terenurilor amenajate si străzilor si preîntâmpinarea degradărilor grave a acestora, evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzâtoare precum si limitarea costurilor de intretinere si reparații.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale Nu este cazul.

8. Concluzii și recomandări

Prin dezvoltare comerțului/ turismului piscicol se creaza premisele unor noi oportunități pentru populație, pentru aceasta fiind nevoie ca inclusiv infrastructura pisciclola, zonele de desfacere pentru peste să fie adecvat amenajate în vederea desfășurării activităților comerciale, a manifestărilor informative în scopul întăririi locale și cooperării interregionale.

Prin implementarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație, se urmărește:

SC ARHIZONE PROIECT SRL

Jnn/n/?/nn.4 a      onono*?/?c

ih,

• sa revitalizeze activitatea economica a localității,

• sa creeze noi locuri de munca în servicii piscicole, comerț piscicol, turism piscicol și acvacultură;

• imbunatatirea condițiilor de lucru

© dezvoltarea durabila a localității si a sectorului de pescuit si acvacultura din zona.

întocmit,

Arh.stg. Chiroi A

SOCIETATEA

ARHIZONE PROIECT S.R.L. j

CUI 32808765 JS/96®014

BRAILA ROMAN/A

 • 4.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiar - economica este o metoda de evaluarea a unei politici care cuantifica in termeni monetari valoarea tuturor consecințelor acestei politici asupra tuturor membrilor societății. De asemenea, aceasta analiza reprezintă cea mai utilizata metoda de cuantificare a tuturor impacturilor pe care implementarea proiectului le va avea.

Scopul principal al Analizei este de a ajuta la adoptarea deciziilor sociale, obiectivul fiind acela de a facilita repartiția eficienta a resurselor societății.

Aspectele prioritare ale analizei sunt:

 • •  catalogarea sistematica a efectelor in beneficii

 • •  catalogarea costurilor

 • •  evaluarea efectelor in valori monetare

 • •  determinarea beneficiului net al proiectului in raport cu situația data.

In cadrul analizei se vor descrie metodele ce conduc la obținerea rezultatelor si se vor prezenta modalitățile de estimare a impacturilor posibile ale implementării proiectului, precum si menționarea surselor de informare folosite.

Concluziile Analizei se vor baza pe analiza indicatorilor principali vizați de aceasta si anume:

 • •  Profitabilitatea financiara a investiției, rezultata in urma definirii VAN si RIR

 • •  Definirea necesității finanțării

 • •  Determinarea costurilor si beneficiilor sociale ale proiectului si urmărirea raportului cost/beneficiu, ANALIZA COST-EFICACITATE

 • •  Analiza variabilelor critice ce pot afecta proiectul in cadrul analizei de senzitivitate

 • •  Identificarea, descrierea calitativa si prevenirea riscurilor identificate in cadrul analizei de risc

IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI a). Denumirea proiectului

“ PIAȚA DE PESTE” - in Municipiul Braila JUD. BRĂILA

b). Descrierea proiectului

La acest moment, orașul Braila nu dispune de o piața de desfacere a produselor obținute din pescuit care sa corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional cerințelor comunitare.

Pe raza orașului Braila nu exista un spațiu special amenajat pentru desfasurarea activitatii de desfacere o produselor obținute din pescuit Punctele slabe ce caracterizează situația actuală sunt:

 • •  comercializarea peștelui se face de cele mai multe ori fără a respecta condițiile minime de igiena

 • •  practicarea unui preț de prima vânzare mult sub prețul pieței

 • •  imposibilitatea stabilirii prețului real pe specie

 • •  lipsa unui control real asupra cantităților comercializate și a cumpărăturilor

 • •  imposibilitatea implementării politicilor comune din domeniul pescuitului

In acest condiții, in vederea valorificării produselor in deplina siguranța alimentara impusa de legislația naționala si europeana, este necesara realizarea unei piețe cu facilitățile necesare, astfel:

1 1

 • •  spatii acoperite, destinate expunerii, vânzării, depozitarii si păstrării produselor obținute din pescuit

 • •  spatii pentru pastrarea peștelui viu

 • •  spatii pentru spalarea si sortarea produselor

 • •  spatii pentru administrarea pieței

 • •  spatii pentru serviciul de control al calitatii produselor, control sanitar si fitosanitar

 • •  spatii pentru depozitare deșeuri

 • •  grupuri sanitare cu apa curenta potabila pentru public

Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localității, sa creeze noi locuri de munca, imbunatatirea condițiilor de lucru si o dezvoltarea durabila a localității si a sectorului de pescuit si acvacultura din zona. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primăria orașului Braila, județul Braila.

întrucât pentru realizarea unei dezvoltări durabile a regiunii și pentru obținerea de finanțare din fonduri europene, conform politicilor Uniunii Europene, se impune realizarea de parteneriate locale, Primăria Braila funcționează conform Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, ca o structura funcționala cu activitate permanenta ce duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local, dispozițiile primarului, îndeplinind si soluționând problemele curente ale colectivității

Prin implementarea acestui proiect, se pun bazele susținerii sectorului de piscicultura/ acvacultura pentru a-si moderniza activitatile și pentru a-si adapta produsele conform cererilor pieței, iar rezultatele scontate ale proiectului au impact in, dezvoltarea de noi activități (comercializare, desfacere si prezentare) asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă a pescuitului în zona de acțiune.

Tema de investiție o constituie realizarea unei piețe de desfacere a produselor obținute din pescuit in cadrul orașului Braila, județul Braila. Investiția este amplasata in Regiunea Sud-Est, județul Braila, orașul Braila, UAT Braila fiind responsabila cu implementarea proiectului.

Documentația de față reprezintă studiul de fezabilitate pentru “PIAȚA DE PESTE”, IN ORAȘUL BRAILA, JUDEȚUL BRAILA in scopul obținerii de finanțare nerambursabila prin MĂSURĂ 1.1 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII SI SERVICIILOR IN SECTORUL PESCĂRESC SI DE ACVACULTURA - din cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 -Srategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescărești a Județului Braila - FLAG Braila.

Proiectul nostru atinge Obiectivul specific al Măsurii 1.1 Consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților economice în zona pescărească prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultură și din alte sectoare conexe prin realizarea unor puncte de desfacere peste.

Terenul necesar realizării investiției este teren de utilitate publică, fiind în administrarea Consiliului Local Braila, nefiind necesară realizarea de exproprieri, închirieri etc.

Amplasamentul viitorului obiectiv de investiție se dorește a se realiza pe raza administrativa a orașului Braila, adica pe strada Piața Poporului, Lot 1, in orașul Braila, jud. Braila

 • •  acces pietonal din Str. Piața Poporului

 • •  acces auto din Str. Piața Poporului. Str. Mihai Bravu si Str.Vasile Cîrlova

Proiectul “PIAȚA DE PESTE," se încadrează în gândirea de dezvoltare în concordanta cu strategiile si Obiectivele de dezvoltare regională a Județului Braila și în obiectivele Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, pentru perioada 2014-2020, elaborat in conformitate cu Politica Comuna de Pescuit si Politica de Guvernare a României pentru dezvoltarea sectorului de pescuit precum si in principalul obiectiv al Planului de dezvoltare locală al FLAG -ului Braila (jud. Braila).

OBIECTIVE

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prin prezentul Studiu se dorește o analiză complexă premergătoare deciziei de investiții, având drept scop dezvoltărea potențialului piscicol , a comerțului piscicol si turismului piscicol al zonei prin punerea în valoare spațiului geografic din zona Dunării de SUD EST , în speță Orașul Braila.

 • a) Obiectîvul general al proiectului îl constituie consolidarea si dezvoltarea activitatilor economice in zona pescăreasca si asigurarea unei infrastructuri eficiente in vederea susținerii pescuitului si a sectorului pescăresc a județului Braila, prin Construirea “Pieței de Peste”

Acest obiectiv este in deplina concordanta cu Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescărești a județului Braila, Măsură 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii si serviciilor in sectorul pescăresc si de acvacultura deoarece prin implementarea proiectului vom contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfacere, comercializare si punere in valoare a peștelui si produselor bazate pe peste in sectorul pescăresc al Municipiul Braila.

b) Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • •  Obiectiv Specific 1 - realizarea unei piețe de desfacere pentru peste si crearea a unui număr de 8 posturi de desfacere peste structurat in 4 insule de vanzare, amenajarea si utilarea spatiilor specifice destinate vanzarii peștelui

 • •  Obiectiv Specific 2 - crearea premiselor pentru dezvoltarea comerțului/ turismului piscicol si susținerea întreprinzătorilor locali in sectorul piscicol si a activitatilor conexe acestuia prin asigurarea unui spațiu eficient de vanzare peste, pus la dispoziție membrilor comunității pescărești si a societăților ce activeaza in comerțul cu peste.

 • •  Obiectiv specific 3 - Dezvoltarea capacitatii manageriale a Municipiului Braila prin realizarea cu succes a implementării proiectului, asigurând astfel premisele capacitatii administrative si tehnice de implementare cu succes a unor proiecte viitoare.

OBIECTIVE LA CARE PARTICIPA REALIZAREA PROIECTULUI

De realizarea acestui proiect depinde realizarea mai multor proiecte de dezvoltare regională și locală așa cum au fost definite prin Direcțiile de dezvoltare economico-sociale locală și județeană pentru perioada 2014-2020, astfel:

 • •  dezvoltarea turismului piscicol / comerțului piscicol prin exploatarea patrimoniului si a cadrului natural existent, si/ sau prin tradițiile și obiceiurile locale in pescuit si piscicultura / acvacultura

 • •  dezvoltarea sectorului piscicol si a serviciilor conexe

 • •  creșterea importantei produselor de piscicultura/acvacultura locale fata de cele

importate

 • •  creșterea in timp a notorietății zonei -Braila , in rândul turiștilor piscicoli

 • •  promovarea valorilor si tradițiilor locale cu privire la pescuit si piscicultura

 • •  diminuarea șomajului, prin crearea de locuri de munca

Obiectivul general al proiectului participă la realizarea:

 • •  obiectivelor Planului National Strategic , pentru perioada 2014-2020 elaborat in conformitate cu Politica Comuna de Pescuit si Politica de Guvernare a României

 • •  obiectivelor strategice ale Consiliului local Braila , așa cum au fost definite prin obiectivele de dezvoltare

 • •  obiectivele - Grupului Local de acțiune pentru Pescuit FLAG -Braila

 • •  obiectivelor de dezvoltare ale Orașului Braila de valorificare a potențialului piscicol, al turismului local și dezvoltarea turismului piscicol și a sectorului conex;

Potențialii beneficiari ai proiectului / grupurile țintă

Grupurile țintă, respectiv utilizatorii acestei investiții sunt:

 • •  Administratorul - UAT Braila

 • •  Pescari, întreprinzătorii, IMM-urile

 • •   Turiști;

 • •  Populația locala ( Barbati, Femei, Copii)

 • •  Mediul de afaceri

U.A.T. BRAILA beneficiază de investiție deoarece va avea infrastructura necesara pentru:

 • •     promovarea si implementarea principiilor, valorilor si obiectivelor cheie al Uniunii Europene precum:

 • >     nediscriminarea

 • >      incluziunea socială

 • >     egalitatea de șanse

 • • atragerea investitorilor în scopul dezvoltării zonei;

 • • dezvoltarea COMERȚULUI/ turismului piscicol prin valorificarea cadrului

natural.

b.) Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

în ultimii ani zona de sud-est Braila a cunoscut o dezvoltare inerțială, fără o planificare strategică, cu numeroase carențe atât pe plan legislativ, administrativ, cât și socio-economic.

Este nevoie de o intervenție din partea autorităților, de antrenarea populației cât și o colaborare cu Asociațiile piscicole / ONG-urile din țară și străinătate.

Potențialul regiunii trebuie valorificat pentru a promova imaginea zonei din punct de vedere economic, social și cultural.

Pentru aceasta este nevoie ca inclusiv infrastructura piscicola, zonele de desfacere pentru peste să fie adecvat amenajate în vederea desfășurării activităților comerciale , a manifestărilor informative în scopul întăririi locale, cooperării interregionale și creării premiselor pentru dezvoltarea comerțului/ turismului piscicol.

In scurt timp, imaginea zonei va fi total schimbata printr-o creștere economica considerabila pastrand valorile si tradițiile naționale. Zona va fi transformata intr-un model de echilibru interfunctional, cu accent pe relația locuuire-administratie-comert. Vom vedea o zona salubra, civilizata, cu acces la utilitati, cu industrie, comerț, comerț piscicol si turism local.

Misiunea proiectului:

Misiunea se concretizează asupra acțiunilor, ea fiind condiționată de timp și resurse.

Misiunea este de a realiza facilitați si zone pentru desfacerea piscicola , în scopul creării cadrului dezvoltării industriei piscicole cu păstrărea valorilor locale și dezvoltării cooperării interregionale cu un impact major in :

J Diminuarea șomajului atât de ridicat în prezent prin crearea de locuri de muncă în servicii piscicole , comerț piscicol, turism piscicol și acvacultură;

Creșterea veniturilor la nivel local și implicit dobândirea unui nivel de trai superior al locuitorilor FLAG-ului, prin dezvoltarea acestor noi activități economice relaționate cu pescuitul;

Creșterea notorietății zonei în rândul turiștilor și o valorificare mai bună a acesteia ca destinație turistică.

Politica de dezvoltare a zonei

La nivel temporal, pentru realizarea obiectivului propus este necesar formularea a patru politici de dezvoltare:

 • 1. Regenerarea zonală;

 • 2. Coeziunea cetățenilor;

 • 3.  Protecția mediului;

 • 4.  Infrastructura de bază.

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară (anexa 1)

Analiza financiara se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeași entitate, trebuie luata In considerare o analiza financiara consolidata (ca si cum ar fi aceeași entitate); rata de actualizare recomandata este de 8% pentru RON).

Analiza financiara va evalua:

a) Profitabilitatea financiara a investiției in proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculați in cadrul analizei financiare trebuie sa se încadreze in

următoarele limite:

 • - Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0

 • - Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (8%)

 • - Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de

referința

 • - Raportul cost/beneficii 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie negativ iar RIR mai mica decât rata de actualizare.

Se iau in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reala de numerar plătită sau primita pentru proiect.

Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele de amortizare si fondurile de rezerva nu trebuie incluse in analiza FNA.

Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate in calcul decât in măsură in care sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate in calcul in determinarea necesarului de finanțat, atat timp cat ele nu constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Analiza economica se realizează din punctul de vedere al societății.

Fluxurile de numerar din analiza financiara sunt luate ca punct de plecare pentru analiza economica. Pentru determinarea indicatorilor de performanta economici, trebuie făcute cateva ajustări.

 • • Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile si transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile trebuie sa includă taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie incluse.

 • • Corecții pentru efectele externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi care depasesc proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obține vreo compensație.

Aceste efecte pot fi fie negative (o noua sosea ce sporește nivelul de poluare) sau pozitive (o noua cale ferata care reduce aglomerația din trafic pe o ruta alternativa).

Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fara compensații monetare, acestea nu vor fi prezente in analiza financiara si prin urmare trebuie sa fie estimate si evaluate.

 • • De la preturi de piața la preturi contabile (fictive): pe langa denaturările fiscale si efectele externe, exista si alti factori ce pot îndepărtă preturile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. In toate aceste cazuri, preturile de piața adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; in schimb, trebuie sa se folosească preturi contabile (fictive), care reflecta costurile de oportunitate ale intrărilor si disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Preturile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la preturile financiare.

Evoluția prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutina si reparații)

 • I.  Costuri necesare realizării si implementării proiectului

 • •     Costuri pentru proiectare, consultanta;

 • •     Costuri pentru lucrări de construcții montaj;

 • •     Costuri pentru echipamente;

 • •     Costuri pentru infrastructura;

 • •    Costuri pentru management.

 • II.    Costuri după implementarea proiectului denumite costuri de exploatare

 • •     Costuri exploatare si întreținere;

 • •      Costuri pentru utilitati;

 • •     Costuri personal.

Pentru toate aceste categorii de costuri s-au calculat valorile utilizând următoarele surse

Cheltuielile anuale de întreținere au următoarele componente

Cheltuieli cu personalul:

Varianta cu Proiect 1

Tip salariat

Număr de unitati

Retribuție anuala Lei

Personal contractual

7 x 3000/luna

252.000,00

Varianta cu Proiect 2

Tip salariat

Număr de unitati

Retribuție anuala Lei

Personal

EXISTENT

5 x 3000/luna

175.000,00

Varianta Aleasa 2 -Total cheltuieli salariate / anual = 175.000,00 lei

Alte cheltuieli ( administrative cu energia si apa):

Varianta cu Proiect 1

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala Lei

Cheltuieli cu energia si apa

1

180.000

Varianta cu Proiect 2

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala Lei

Cheltuieli cu energia si

1

120.000

apa

Varianta Aleasa 2 -Total cheltuieli cu energia / anual = 120.000,00 lei

Cheltuieli cu materii prime si materiale :

Varianta proiect 1

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Cheltuieli cu materii prime si materiale

1

10.000

Varianta proiect 1

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Cheltuieli cu materii prime si materiale

1

5.000

Varianta Aleasa 2 -Total cheltuieli materii prime si materiale / anual = 5.000,00 lei

Cheltuieli cu reparații si întreținere

Varianta proiect 1

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Reparații si întreținere

1

10.000

Varianta proiect 2

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Reparații si întreținere

1

5.000

Varianta Aleasa 2 -Total cheltuieli / anual = 5.000,00 lei

Cheltuieli cu alte costuri operaționale

Varianta proiect 1

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Cheltuieli cu alte costuri operaționale

1

50.000

Varianta proiect 2

Tip cheltuiala

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Cheltuieli cu alte costuri operaționale

1

10.000

Varianta Aleasa 2 -Total cheltuieli / anual = 10.000,00 lei

f) Evoluția prezumata a veniturilor (daca este cazul)

BENEFICII:

- beneficii directe:

a) beneficii financiare:

Proiectul nu generează venituri financiare

b) beneficii economice:

Calcularea monetarizarii valorii de revanzare a produselor, ce generează plus valoare prin dezvoltarea infrastructurii

Având in vedere aceste aspect se analizeaza 8 comercianti cu vanzare anuala de 11 tone/an/comerciant si o creștere de preț de 1 leu/kg asociat creșterii de preț din perspectiva infrastructurii moderne.

Tip Beneficiu

Număr de unitati

Retribuție anuala

Lei

Creștere preț vanzare peste, estimat 1 leu/kg = total 1000 lei/tona

96 tone / (8 comercianti x

11 to/an)

96.000 lei anual

 • - externalitati (preț de piața):

 • - evitarea costurilor rezultate din amenzi aplicate in domeniul Inspecției Sanitare, Situații de urgenta si Inspecția Muncii;

 • - externalitati (preț supleant):

 • - disponibilitatea serviciilor publice;

 • - creșteri in confort atat pentru personal angajat cat si pentru locuitorii comunei care participa la evenimente sportive sau care vor sa practice un sport in cadrul instituției.;

Identificarea beneficiilor s-a efectuat urmarindu-se doua aspecte principale:

 • •  Beneficii sociale;

 • •  Beneficii de imagine a organizației.

Beneficiile directe se calculează cu relația:

B=P-C

unde B= beneficii anuale

C= costurile anuale

P= preturi anuale

Beneficiile sociale si de imbunatatire a imaginii organizației.

In cazul acestor tipuri de beneficii s-a urmărit identificarea lor si in limitele permise o estimare a valorii.

Beneficii sociale

 • •     Creștere - Valoare adaugata a produselor vândute prin intermediul infrastructurii;

 • •     Beneficii sociale cum ar fi: asigurarea accesului la spatii de vanzare moderne pentru pescarii comerciali.

 • •     Beneficii sociale monetarizate - prin menținerea locurilor de munca existente

II. Beneficii de imbunatatire a imaginii organizației

 • 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economica (anexa 2)

Analiza economica exprima costurile si beneficiile intr-o valoare comuna, si marimea valorii actuale nete constituie o măsură posibila de caracterizare a unui proiect. Aceste probleme, clasice in analiza cost -beneficiu, apar mai pregnant in cazul proiectelor de infrastructura, deoarece externalitatile de tipul celor sociale neidentificate si necuantificate sunt curente.

Acest lucru va avea următoarele consecințe:

 • • Evidențierea cu grija a impactului si incidenței asupra diferitelor grupuri de indivizi (câștigători si păgubiți);

 • • prezentarea de masuri destinate sa atenueze impactul asupra pârtilor lezate;

 • •  apelare la pârghii financiare si instituționale vizând simplificarea transferurilor efective către indivizii care pot avea pierderi.

De asemenea, păgubiți vor fi si membrii societății nenascuti inca, generațiile viitoare. O alta problema dificila decurge si din faptul ca analiza cost-beneficiu la proiectele de amenanajare rurala urmărește in primul rând aspectele bunăstării umane.

Criteriile economice, integrate in tehnicile analizei cost-beneficiu, tin cont de interesele umane. Toate calculele economice utilizează ca dovada valorile lor de piața (valori umane) sau utilizează alte metode pentru a deduce preferințele umane. Rentabilitatea este un criteriu ce servește la determinarea modului cel mai eficient de a executa o sarcina data. Dintre alte reguli de decizie aplicate, metoda selectata ca fiind cea eficienta este metoda costurilor minime pentru atingerea obiectivelor proiectului. Când proiectul nu are beneficii măsurabile, principalul criteriu care se aplica este cel al rentabilității. Este foarte simplu deoarece consta in calcularea tuturor costurilor (de investiți si costurile de recurenta (taxe), unui proiect aplicând costuri fictive calculate si actualizate pentru a obține valoarea actuala a costurilor. Acest procedeu se repeta pentru toate variantele de proiecte si se apreciaza după cea mai mica valoare actuala. De notat ca acest criteriu retine ipoteza conform careia execuția proiectului este la fel de buna pentru toate soluțiile comparate. Daca in alta parte sunt diferente calitative in serviciile oferite, baza de comparație nu este corecta.

In consecința, rentabilitatea nu poate fi o regula de decizie pentru activitati, ca de exemplu reabilitarea unor clădiri din domeniul public al autoritatii publice locale unde volumul si calitatea serviciilor furnizate nu pot fii definite cu precizie. Se poate insa găsi cea mai buna soluție, fara probleme, după cele mai mici costuri calculate pentru diverse soluții posibile. Evaluarea eficientei economice a proiectelor de investiții, prin estimarea cheltuielilor si a veniturilor anuale ale primăriei, s-a făcut, pornind de la ideea unei stabilitati economice, in aceste condiții, factorul de actualizare (fa) s-a calculat pe baza ratei dobânzii (r) cu valoarea ei pe piața la momentul analizei (5%).

In analiza cost-beneficiu trebuie identificate si cuantificate pe cat posibil următoarele categorii de costuri si beneficii:

Analiza cost - beneficiu este metoda standard de apreciere a proiectului, folosita in studiile de fezabilitate. Aceasta se bazeaza pe fluxul scontat in numerar pentru compararea costurilor si a beneficiilor 'situației cu proiect' cu 'situația fara proiect' in cursul întregii vieți a unui proiect.

Parametrii cheie generați de analiza cost-beneficiu sunt rata interna a venitului, valoarea actuala neta si raportul cost - beneficiu. Datele de intrare necesare constau in fluxul cuantificat al costurilor si beneficiilor atat ca termeni fizici cat si economici. Valorile se obțin prin aplicarea preturilor care reflecta insuficienta reala a resurselor implicate. Se folosesc de obicei preturile pieței mondiale sau preturile limita excluse de la orice taxe sau subvenții, in cazul in care un proiect ar afecta echilibrul predominant dintre cerere si oferta, preturile se pot si ele schimba ca urmare a proiectului. Analiza este de obicei inclusa in testarea proiectului din punctul de vedere al schimburilor valorilor cum ar fi cele generate de următoarele variabile: perioada de construcție, productivitatea, preturile. Influentele in condițiile: cu sau fara proiect sunt ilustrate de următorul grafic: evoluția beneficiilor funcție de variabile

Problemele de ordin practic, ale Analizei Cost Beneficiu pentru proiectele de realizare de investiții in obiective de interes comunitar in mediul rural sunt:

 • •  ignorarea sau subestimarea aspectelor sociale si a interrelatiilor lor;

Din cauza acestor dificultăți efectele asupra societății au fost adesea ignorate in analiza cost - beneficiu, oferind in multe cazuri o imagine parțial nerealista. Pentru includerea in analiza cost-beneficiu a aspectelor sociale se impun următoarele:

 • •     înțelegerea relațiilor calitative ale realizărilor in curs si ale activitatilor propuse ale proiect;

 • •  cuantificarea acestor relații in timp si spatiu;(cat, unde si când);

 • •  gasirea preturilor fantoma care reflecta reala insuficienta economica a serviciilor implicate.

Accesul la infrastructura pentru toti cetățenii, indiferent de naționalitate, rasa, sex, varsta etc., le imbogateste identitatea si le conferă sentimentul de apartenența la un grup, la o comunitate, susținând in acest fel si integrarea si incluziunea sociala.

Evaluarea impactului tot mai mare asupra societății, este o parte obligatorie a studiilor de fezabilitate in multe tari, pentru agenții de finanțare. Aceste evaluări ale impactului social au rolul de a oferi siguranța ca aspectele sociale ale unui proiect nu sunt trecute cu vederea incercandu-se chiar cuantificarea lor. In multe cazuri informațiile pentru o cuantificare realista lipsesc si se recomanda sisteme de monitoring si investigații. In cazul in care analiza cost-beneficiu este aplicata adecvat se iau in calcul toate câștigurile si pierderile.

Analiza rapoartelor cost/beneficu si beneficiu/cost in condițiile inițiale ale proiectului de investiții

Se determina valoarea actualizata neta (VAN) a costurilor

Pentru aceasta se iau in considerare:

 • •    Rata de actualizare egala cu rata inflație 5.5%.

 • •    Perioada de actualizare 20 ani.

Deoarece in primul an al derulării investiției beneficiile sunt nule, zero, iar diferența intre Beneficii si Costul investiției face ca fluxul de numerar in primul an sa fie NEGATIV.

Prin urmare VAN( valoarea actuala neta a costurilor) este negativ.

Evaluarea beneficiilor aplicării proiectului

Valoarea actualizata neta (VAN) a beneficiile rezultate prin implementarea proiectului

Cost/beneficiu= 1 lei RON cheltuiti la 73.9 lei RON beneficii (RAPORT B/C : 73.95)

Analiza rapoartelor: CONCLUZII privind ANALIZA COST - BENEFICIU

Analiza rapoartelor arata ca luând in considerare beneficiile sociale si de mediu la un nivel minim, rapoartele C/B si B/C arata ca:

 • •     Proiectul prezintă rentabilitate deoarece reprezintă un raport favorabil ideii de investiție Raportul B/C este supraunitar datorita nivelului minim al valorii costurilor raportate la locuitor, beneficii insa pot fi majorate prin creșterea valorii serviciilor cultural educative si de formare profesionala care au o tendita de creștere odata cu integrarea in UE.

 • •     Raportul C/B este subunitar datorita valorii proiectului si a implementării acestuia, care sunt relativ mici in raport cu cheltuielile de exploatare estimate.

Concluzii

Din analiza efectuata se pot desprinde următoarele concluzii:

 • - Proiectul este oportun autosustenabil;

 • - Beneficiile sociale așteptate sunt accesul populației la o serie de servicii, accesul investitorilor si dezvoltarea economica a zonei, reducerea șomajului.

 • - Investiția va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viata a proiectului prin reducerea costurilor de întreținere a obiectivului;

 • - Proiectul este sensibil la calitatea execuției lucrărilor, prin urmare trebuie acordata o atentie mărită selectării executantului;

4.8. Analiza de senzitivitate

ANALIZA DE SENZITIVITATE iși propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, respectiv acele variabile pentru care o variație de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect (parametru) determină o variație de peste 1% a indicatorilor de performanță (elasticitate supraunitară).

Variabilele luate în considerare de analiza de sensitivitate sunt:

 • •  costul investițional;nivelul veniturilor

 • •  costul energiei, materialelor (unde este cazul);

 • •  beneficiile economice (pentru indicatorii economici).

Analiza se efectuează secvențial, determinând impactul variaței fiecărui parametru în parte.

Indicatorii de performanță relevanți care se vor lua în considerare sunt cel puțin valoarea actuală netă și rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de numerar net financiar și acolo unde este cazul, economic.

Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variație +/- 5% sau +/-10% se pot trasa curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate.

în final, în funcție de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variației maxime (procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanță analizat păstrează același semn.

Analiza de senzitivitate a RIR in funcție de variabilele critice identificate

Variabile testate

Variația testata

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Costul investiției

12,3%

9,7

%

7,1

%

4,7

%

2,3 %

0,0 %

2,2 %

4,3 %

6,5

%

8,5

%

10,4

%

Benficiu economic

-4,5%

3,6

%

2,7 %

1,8

%

0,9

%

0,0

%

0,9

%

1,8 %

2,7 %

3,6

%

4,6%

Beneficiu economic exploatare

-11,5%

9,2

%

6,8

%

4,6

%

2,3 %

0,0

%

2,2 %

4,5

%

6,7

%

8,9 %

11,1

%

Costul exploatare

-11,5%

9,2

%

6,8

%

4,6

%

2,3

%

0,0

%

2,2

%

4,5

%

6,7 %

8,9

%

11,1

%

Costul de întreținere

-11,5%

9,2

%

6,8

%

4,6

%

2,3

%

0,0

%

2,2

%

4,5

%

6,7

%

8,9

%

11,1

%

Variația ratei de actualizare

15

Diminuarea ratei de actualizare

10,0%

a = 10,8%

RIR =-18,55%

IP =

0,25

16

Abaterea relativă a parametrilor

-10,00%

0,00%

4,67%

17

Diminuarea ratei de actualizare

-5,0%

a = 11,4%

RIR = -18,55%

IP =

0,25

18

Abaterea relativă a parametrilor

-5,00%

0,00%

2,30%

19

Diminuarea ratei de actualizare

■1,0%

a =

11,88%

RIR =-18,55%

IP =

0,24

20

Abaterea relativă a parametrilor

-1,00%

0,00%

0,45%

21

Creșterea ratei de actualizare cu

1,0%

a =

12,12%

RIR =-18,55%

IP =

0,24

22

Abaterea relativă a parametrilor

1,00%

0,00%

-0,45%

23

Creșterea ratei de actualizare cu

5,0%

a = 12,6%

RIR =-18,55%

ii

o

24

Abaterea relativă a parametrilor

5,00%

0,00%

-2,23%

25

Creșterea ratei de actualizare cu

10,0%

a = 13,2%

RIR =-18,55%

IP =

0,23

26

Abaterea relativă a parametrilor

10,00%

0,00%

-4,39%

Costurile cu investiția - in cazul in care cresc cu mai mult de 54% fac investiția nefezabila. Impactul este unul destul de puternic. Nu consideram nici acest scenariu plauzibil deoarece preturile utilizate sunt preturi curente de piața iar licitația pentru atribuirea contractului se va face cu valoare maximala.

- Evoluția costurilor de operare are un impact redus, in cazul in care cresc cu

mai mult de 58% investiția devine nefezabila. Nu consideram nici acest scenariu plauzibil deoarece preturile utilizate sunt preturi curente de piața iar licitația pentru atribuirea contractului se va face cu valoare maximala.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituționale, legale)

Analiza de risc se impune a fi realizata pentru orice proiect inca din faza de concepere a acestuia.

Riscul in cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apare datorita necunoașterii ansamblului potențial de evenimente existente pe toata durata de implementare a proiectului.

Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt următoarele:

 • •   Planificarea - presupune abordarea si planificarea activitatilor de risc;

 • •     Identificarea riscurilor-consta in determinarea riscurilor ce pot afecta proiectul;

 • •     Analiza-presupune analiza calitativa a riscurilor estimând gradul de afectare al proiectului;

 • •     Răspunsul la risc - proceduri pentru diminuarea efectelor generate de riscuri;

 • •     Monitorizarea si controlul- realizarea planurilor de diminuare a riscurilor;

 • •    Comunicarea si documentarea- se realizează pe toata durata de viata a proiectului.

Planificarea - in cadrul acestei etape am stabilit responsabilitățile echipei de proiectare si ale directorului de proiect in condițiile manifestării riscurilor

 • •  directorul de proiect are următoarele obligații in realizarea managementului riscurilor:

 • a. identificare riscurilor posibile ale proiectului

 • b. estimarea cauzelor si efectelor posibile ale riscurilor proiectului

 • c.    întocmirea planului de management al riscului

 • d. stabilirea bugetului necesar pentru inlaturarea sau diminuarea acțiunii riscului

f. atribuirea de responsabilități privind diminuarea riscului controlul si monitorizarea riscurilor

 • •  echipa de proiect are următoarele obligații in realizarea managemntului riscului

 • a. participarea alaturi de directorul de proiect la identificarea riscului, întocmirea planului de managemnt al riscului etc.

 • b. aplicarea planului de management al riscului

 • c. urmărirea încadrării in bugetul de risc

 • d. monitorizarea riscurilor

Identificarea riscurilor

Echipa de proiect împreuna cu directorul de proiect au identificat următoarele categorii de riscuri:

Risc identificat

Probabilitatea de producere a riscului

1 -5

Impactul riscului

de la 1 (impact scăzut) la 10 (impact maxima)

Ierarhizarea riscurilor

1 Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite.

3

6

18

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerințelor unei astfel de [lucrări

2

5

10

Apariția unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca soluțiile tehnice proiectate

1

5

5

II Riscuri de ordin financiar

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

2

6

12

Depășirea costurilor alocate

(iclusiv ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manopera)

2

4

8

III Riscuri de ordin instituțional

Schimbarea administratorului obiectivului de investiții

1

7

7

IV Riscuri de ordin legal

Risc identificat

Probabilitatea de producere a riscului

1 -5

Impactul riscului

de la 1 (impact scăzut) la 10 (impact maxima)

Ierarhizarea riscurilor

Schimbări ale cadrului legislativ in domeniu

2

5

10

Masuri de administrare a riscurilor

Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta următoarea strategie de management al riscului:

Riscul privind „neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite” - risc major influențat de impactul major asupra proiectului pe care il poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se produce.

Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate:

Acceptarea (asumarea) riscului - probabilitatea de producere a acestuia este acceptata iar impactul este cunoscut de către ordonator;

Reducerea riscului - încheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrări; organizarea de proceduri de selecție care sa permită schimbarea constructorului.

Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta in principal datorita probabilității destul de reduse de a se produce.