• Hotărârea 99/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.372/31.10.2016 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei , aferent construcției existente”, modificată prin H.C.L.M. nr.680/21.12.2017.
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Polonă nr.1A, parter, cu destinația de „birou particular” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației.
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Perfectarea unor acte adiționale la contractele de închiriere nr.41/28.06.2010 și nr.90/02.10.2009, încheiate între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc.
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 182, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 100, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6484/22.12.2017.
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, situat în Brăila, Bulevardul Independenței nr. 4, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 94, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2820/10.11.2016.
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea bunului public denumit generic „Uzina de Apă Brăila” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul B – Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Constituirea comisiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - și a Anexelor – părți integrante - aprobat prin Hotărârea nr.3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei Actualizate a Regulamentului.
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan, nr.42, parter, atribuit PARTIDULUI DREPTĂȚII SOCIALE – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Încredințarea prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele nr. 8, 40 și 41, către „BRAICAR” S.A. Brăila, pentru o perioadă determinată, de la data de 01.03.2018 până la data punerii în aplicare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 40/11.02.2015 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila”.
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2018, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018.
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.468/30.10.2017 referitoare la ”Majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila”.
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, al Direcției de Asistență Socială Brăila și al Poliției Locale Brăila.
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ECO S.A. BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a NUMĂRULUI DE PERSONAL pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Înfiinţarea Complexului rezidenţial “Sfânta Maria” Brăila prin reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă “Sfânta Maria” Brăila.
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale imobil str. Golești nr.1” Municipiul Brăila, imobil aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale monumente funerare Cimitir Eroi Sf. Constantin”, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMPLASARE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE SEMAFORIZARE ÎN URMĂTOARELE LOCAȚII DIN MUNICIPIUL BRĂILA: INTERSECȚIA BDUL DOROBANȚILOR CU STRADA APOLLO ȘI INTERSECȚIA STR. 1 DECEMBRIE 1918 CU BDUL DOROBANȚILOR”.
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 265/27.07.2016 și H.C.L.M. Brăila nr. 527/29.11.2017.
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului NETA MARIAN, membru al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila.
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului PISICĂ IONUȚ - MARIUS, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.