• Hotărârea 756/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019
 • Hotărârea 755/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Îndreptarea unor erori materiale strecurate în H.C.L.M. Brăila nr. 649/29.11.2018 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017”
 • Hotărârea 754/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 16
 • Hotărârea 753/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
 • Hotărârea 752/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Acordarea unui ajutor de urgență doamnei MIHAILOV ANGHELUȘA care se află în situație de necesitate, cauzată de incendiul din data de 08.12.2018 de pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 751/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Acordarea unui ajutor de urgență doamnei LAZĂR MARIOARA, care se află în situație de necesitate cauzată de incendiul din data de 29.11.2018 de pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 750/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Acordarea unui ajutor de urgență doamnei CIUTACU NICOLETA - LUMINIȚA pentru fiica sa, CIUTACU ANA - MARIA, aflată într-o situație deosebită de natură medicală
 • Hotărârea 749/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 748/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 (C1, C2 și C3), NCP 77033
 • Hotărârea 747/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Stabilirea componenţei nominale a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brăila şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia
 • Hotărârea 746/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea și completarea anexei nr.1 și anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.10/31.01.2018 și H.C.L.M. nr.626/29.11.2018
 • Hotărârea 745/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr. 84/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”, modificata si completata prin H.C.L.M. nr.350/18.07.2018 și H.C.L.M. nr.409/30.08.2018
 • Hotărârea 744/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.403/31.08.2017 în favoarea domnului ILIE GABRIEL ANGELIN
 • Hotărârea 743/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 401/31.08.2017, în favoarea numitului CIORNOHUZ MARIAN
 • Hotărârea 742/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 335,61 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 2A, NCP 11790, solicitantului URSU GHEORGHE, teren pe care se află edificate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 741/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafață de 228,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 7, NCP 73284, solicitantului NEDELCU NELUȚU – GINEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 740/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 739/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 738/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale
 • Hotărârea 737/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 736/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, situat în Brăila, Str. Ghioceilor nr.1, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3667/05.11.2018
 • Hotărârea 735/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție finală nr. 14172/15.11.2018
 • Hotărârea 734/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației imobilului – cabină poartă în suprafață de 43,00 mp și a terenului în suprafață de 21 mp, situate în Municipiul Brăila, Calea Galați nr.346 A, în incinta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, structura Colegiului Tehnic „Panait Istrati”
 • Hotărârea 733/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 190/31.05.2013 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 732/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Radierea poziției nr. 11 – Aleea Mecanizatorilor lot 2 și a poziției nr. 56 – str. Cantonului nr. 13 din anexa nr. 3 – „Terenuri ce urmează a fi analizate pentru atribuirea în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”, și includerea acestora în anexa nr. 1 – „Terenuri a căror apartenență se atestă la domeniul privat al Municipiului Brăila în vederea stabilirii unei modalități de utilizare” din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 731/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 5/30.01.2003 referitoare la „Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite prin încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila”, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 730/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea, pentru anul 2019, a încheierii convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 729/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Brăila – Etapa 1
 • Hotărârea 728/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Înfiinţarea ADĂPOSTULUI DE NOAPTE, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă Brăila
 • Hotărârea 727/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34051/05.09.2011 încheiat cu societatea TRACON S.R.L.
 • Hotărârea 726/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34055/05.09.2011 încheiat cu societatea RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L.
 • Hotărârea 725/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34058/05.09.2011 încheiat cu societatea ECO S.A.
 • Hotărârea 724/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34062/05.09.2011 încheiat cu societatea BRAI-CATA S.R.L.
 • Hotărârea 723/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea programului de funcționare a sistemului de iluminat public din Municipiul Brăila, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016, încheiat între Municipiul Brăila și societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. București
 • Hotărârea 722/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestații pentru terți de către Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila și a Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila
 • Hotărârea 721/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 720/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor pe străzile Municipiului Brăila
 • Hotărârea 719/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor pe străzile Municipiului Brăila
 • Hotărârea 718/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 349/30.11.2007, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 650/21.12.2017
 • Hotărârea 717/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 și modificat prin H.C.L.M. nr.9/31.01.2018
 • Hotărârea 716/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016
 • Hotărârea 715/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Completarea H.C.L.M. nr.4/31.01.2017 referitoare la „Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila practicate de S.C. ”BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.01.2017”
 • Hotărârea 714/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2019
 • Hotărârea 713/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu 01.01.2019
 • Hotărârea 712/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2019
 • Hotărârea 711/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019
 • Hotărârea 710/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2018
 • Hotărârea 709/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018
 • Hotărârea 708/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila preliminat la 31.12.2018
 • Hotărârea 707/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2018
 • Hotărârea 706/2018 - Municipiul Brăila - 20.12.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018
 • Hotărârea 705/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 1 post vacant.
 • Hotărârea 704/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 2, corp C4, et.1, ap.4, lot 2/1, CF nr. 71024–C1–U9 și 1/2 din ap. 7 (mansardă), CF nr.71024-C1-U8.
 • Hotărârea 703/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 78.549,00 mp, situat în Brăila, DN 22B – KM 4+520, NCP 91898, în vederea edificării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 702/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Modificarea temporară, pe perioada de funcționare a patinoarului artificial, a traseului de transport public local de călători nr. 34, cuprins în Programul de transport, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 128/30.03.2018.
 • Hotărârea 701/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 3.385,21 mp, a corpului de construcție C7 în suprafață construită de 53,00 mp, a corpului de construcție C6 cu suprafața construită de 794 mp și a corpului de construcție C4 (P+2) cu o suprafață desfășurată de 1.195,36 mp și cota aferentă din spațiile comune, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități cu destinația de birouri/spații administrative.
 • Hotărârea 700/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației construcției C4 (P+2) – 2 camere parter în suprafață utilă de 61,64 mp și cota aferentă din spațiile comune, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități cu destinația de birouri/spații administrative.
 • Hotărârea 699/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației corpului de construcție C1 (P+3) în suprafață construită la sol de 863,00 mp, cu o suprafață desfășurată de 2.589,00 mp, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități specifice ”Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic”.
 • Hotărârea 698/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 697/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 696/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 695/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.620/29.11.2018 referitoare la „Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2017 – 2018”.
 • Hotărârea 694/2018 - Municipiul Brăila - 10.12.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 693/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2018.
 • Hotărârea 692/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 226, Corp C1, NCP 1456, CF 72766.
 • Hotărârea 691/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 11, parcela 1, NCP 75956, parcela 3, NCP 75957 - în indiviziune și locuința din bloc C1, ap. 1, NCP 75957-C1-U1.
 • Hotărârea 690/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 689/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A., mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante.
 • Hotărârea 688/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea suplimentării contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila.
 • Hotărârea 687/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Atribuirea denumirii „Bloc V” blocului nou construit – construcția C1, situat în Brăila, Bld. Independenței nr. 142 (fost Bld. Independenței nr. 142-146 + nr. 142-146 lot 1), ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.
 • Hotărârea 686/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie), etaj 1, ap. 7, NCP 70708-C1-U10.
 • Hotărârea 685/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 2 (teren), NCP 92124.
 • Hotărârea 684/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 18 (cotă indiviză ¾ din teren, NCP 3627 și locuință C1, NCP 3627 – C1).
 • Hotărârea 683/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 11B-11A - Orientului nr. 6 (teren), NCP 92414.
 • Hotărârea 682/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în toate procedurile judiciare contencioase ori necontencioase, generate ca urmare a unor aspecte rezultate din activitatea de colectare a taxelor/litigiilor izvorâte din contracte civile dar și în urma acțiunilor de audit ale Camerei de Conturi Brăila.
 • Hotărârea 681/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 6, bloc A8, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 680/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 2, bloc A3, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 679/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 1, bloc A7, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 678/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 4, bloc A16, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 677/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 3, bloc A15, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 676/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 2, bloc A17, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 675/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 1, bloc A14, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 674/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salcâmului nr. 3, bloc B3, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 32 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 673/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 13, bloc A22, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 672/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 11, bloc A21, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 671/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 9, bloc A20, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 670/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 7, bloc A19, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 669/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 5, bloc A18, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 668/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 3, bloc A13, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 667/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 1, bloc A5, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 666/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 6, bloc A10, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 665/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 5, bloc A9, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 664/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 4, bloc A11, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 663/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 2, bloc A12, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 662/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 • Hotărârea 661/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 31,00 mp indiviz din suprafața de 776,00 mp, situat în Brăila, B-dul Dorobanților, nr.455, NCP 86784, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, societății EXPRES ORIENT JUNIOR S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 660/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 385,00 mp, situat în Brăila, str. Mare, nr.44, NCP 91891, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 659/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, în suprafață de 59,00 mp, situat în Brăila, la est de imobilul din str. Moldovei nr.56, NCP 92310, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantelor TUDORACHE VETA și DORNEANU ADRIANA, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 658/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 19, NCP 75098, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților STAN CĂTĂLIN IONUȚ și STAN ANIȘOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 657/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Concesionarea directă fără licitație publică a terenului, în suprafață de 100 mp, NCP 73712, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.60A, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, pe care se află amplasată construcția C1 proprietatea solicitantului DURET FLORIN – STELICĂ, luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite.
 • Hotărârea 656/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, în suprafață de 238,00 mp, real măsurat (218 mp conform act), situat în Brăila, str. Mina Minovici nr.2, NCP 82496, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CIOACĂ SORIN și DINU EUGENIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 655/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 37,00 mp indiviz din suprafața de 337,00 mp, situat în Brăila, str. Jderului nr. 28 bis, NCP 80173, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților CHELMU AUREL și CHELMU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 654/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 4, NCP 76976, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei BRATU IOANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 653/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 80,00 mp, situat în Brăila, str. Tudor Vladimirescu nr. 69, lot 3, NCP 89066, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BĂUTU MATEI și BĂUTU STANA, în vederea edificării unei construcții.
 • Hotărârea 652/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 651/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 341/25.11.2015 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. CHIOSEA OANA - RALUCA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara, nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76599, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 650/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 649/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 648/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 25.10.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 • Hotărârea 647/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 646/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 77,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311.
 • Hotărârea 645/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 15,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311, conform codului CAEN 9523.
 • Hotărârea 644/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 15,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311, conform codului CAEN 1107.
 • Hotărârea 643/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 179/18.06.2010 referitoare la „Aprobarea pe raza Municipiului Brăila de stații îmbarcare – debarcare pentru traseele curse rapide 061 și 062, care asigură legătura cu Hipermarketul Carrefour Brăila”, începând cu data de 01.07.2019.
 • Hotărârea 642/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Statuie Ecaterina Teodoroiu”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 27, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 641/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Școala Gimnazială nr.29 ”Mihail Sadoveanu”, situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr.2, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 84, conform procesului - verbal la terminarea lucrărilor nr. 549/26.10.2015.
 • Hotărârea 640/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 36, Alei cimitir – Cimitirul ”Sfântul Constantin”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11387/18.07.2018.
 • Hotărârea 639/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Ceas floral”, situat în Parc Grădina Publică, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G4 „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 2, conform procesului - verbal la terminarea lucrărilor nr. 38366/11.10.2018.
 • Hotărârea 638/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Buclă întoarcere” înscris la poziția nr. 24, Capitolul F – „Sistemele de Transport Public Local în Comun de Persoane, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.5340/16.11.2018.
 • Hotărârea 637/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, prin completarea Capitolului B - „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, cu poziția nr. 780 și a Capitolului C - „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, cu poziția nr. 254, conform adresei C.U.P. „Dunărea” Brăila nr. 42351/08.11.2018.
 • Hotărârea 636/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Calea Galați” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 162 din Capitolul A „Străzi” și la poziția nr. 62 din Capitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 635/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Calea Călărașilor” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 64 din Capitolul A „Străzi” și la poziția nr. 7 din Capitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentațiilor de cadastru.
 • Hotărârea 634/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Strada Dorului”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 129 din Capitolul A - „Străzi” și la poziția nr. 107 din Capitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform lucrării de cadastru.
 • Hotărârea 633/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 554/29.11.2017.
 • Hotărârea 632/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Societatea Ornitologică Română și Municipiul Brăila, în scopul conștientizării comunității locale asupra vieții păsărilor sălbatice, prin amenajarea unei zone de atragere a acestora în Parcul Monument din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 631/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, în vederea asigurării activităţii Grădinii Zoologice Brăila pe perioada sezonului rece.
 • Hotărârea 630/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 629/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială Brăila va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 628/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2019.
 • Hotărârea 627/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Modificarea art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 40/23.02.2017 referitoare la .
 • Hotărârea 626/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Modificarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu completările aduse prin H.C.L.M. nr.10/31.01.2018.
 • Hotărârea 625/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”.
 • Hotărârea 624/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 623/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 622/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. nr. 343/18.07.2018, H.C.L.M. nr. 394/26.07.2018, H.C.L.M. nr. 482/24.09.2018 și H.C.L.M. nr.531/31.10.2018.
 • Hotărârea 621/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare (media 10 la examenul de evaluare naţională/bacalaureat) în anul şcolar 2017-2018.
 • Hotărârea 620/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 619/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 618/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2018.
 • Hotărârea 617/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 616/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 615/2018 - Municipiul Brăila - 29.11.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 614/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2018
 • Hotărârea 613/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea proiectului “Achiziție de autobuze electrice în Municipiul Brăila” și depunerea pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, acordată de Administrația Fondului pentru Mediu
 • Hotărârea 612/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Acordarea unor ajutoare de urgență familiilor cu copii aflate în situații deosebite, de natură medicală, din evidența Direcției de Asistență Socială Brăila
 • Hotărârea 611/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salcâmului nr. 2, bloc A6, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998
 • Hotărârea 610/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 2, bloc B1, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 32 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998
 • Hotărârea 609/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Apollo, str. Apollo (fostă str. Siretului) nr. 64, bloc F, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998
 • Hotărârea 608/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Apollo, str. Apollo (fostă str. Siretului) nr. 60, bloc H, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 32 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998
 • Hotărârea 607/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Brăila
 • Hotărârea 606/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Reînnoirea mandatelor membrilor în funcție la REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, conform H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 • Hotărârea 605/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Roșie nr. 2, apartamentele nr. 11, 21, 34 și 50, NCP 15124-C1-U11, NCP 15124-C1-U21, NCP 15124-C1-U34 și NCP 15124-C1-U50
 • Hotărârea 604/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pomilor nr. 9, NCP 12053, NCF 91950
 • Hotărârea 603/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie 1918) ap. 8 (et. 1), NCP 18636, NCF 70708 + Boxa nr. 9 (subsol), NCP 70708-C1-U13
 • Hotărârea 602/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 5, NCP 9000
 • Hotărârea 601/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22, Lot 2/2, NCP 92416
 • Hotărârea 600/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 30, CF 74875, NCP 12427
 • Hotărârea 599/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 20, corpurile C2, C3, C5, C7 și C8, NCP 77363
 • Hotărârea 598/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 3, NCP 17723, NCF 70381
 • Hotărârea 597/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 32, NCP 15094, NCF 72289
 • Hotărârea 596/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 130, CF 74320, NCP 4882
 • Hotărârea 595/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 43, corpurile C1, C14, C15, C16 și C17, NCP 80979
 • Hotărârea 594/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 2, et. 2, ap. 13
 • Hotărârea 593/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 2, et. 1, ap. 11
 • Hotărârea 592/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 2, parter, ap. 9
 • Hotărârea 591/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 3, ap. 7
 • Hotărârea 590/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 2, ap. 6
 • Hotărârea 589/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 2, ap. 5
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 1, ap. 4
 • Hotărârea 587/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 1, ap. 3
 • Hotărârea 586/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș nr. 192D (fostă str. Timiș nr.190 lot 5), în suprafaţă de 260,00 mp (real măsurat 265,00 mp), NCP 71803, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 108/30.03.2009 în favoarea numitului PALTENIE NICU
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 19 (fosta Zona Industrială Sud lot 140), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75098, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 398/28.09.2004 în favoarea numitului ALBU CORNEL
 • Hotărârea 584/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.104/29.06.1995, încheiat între Municipiul Brăila şi solicitanta S.C. VIPOBEMAR S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren închiriate, situată în Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr.27 (intersecția cu pasarela C.F.R.), teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 150,00 mp indiviz din suprafața de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Pictor Octav Băncilă nr. 28, NCP 91717, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților VÂLCU COSTACHE și VÂLCU MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora
 • Hotărârea 582/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 8, NCP 72196, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului VĂDUVA ADRIAN - EUGEN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 581/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 174,00 mp, situat în Brăila, str. Măghiranului nr. 4, NCP 90726, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei RUSU CORNELIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 580/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 34,00 mp indiviz din suprafața de 114,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr. 6, NCP 92456, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei MOCANU GEORGIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 579/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 16,00 mp indiviz din suprafața de 272,00 mp, situat în Brăila, str. Ion Călugăru nr. 32 bis, NCP 91540, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MANGIUREA ION și MANGIUREA ANTOANETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 578/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 297,00 mp, situat în Brăila, str. Cavaleriei nr. 9, NCP 82992, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei COPAE VIOLETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 577/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 87,00 mp indiviz din suprafața de 803,00 mp, situat în Brăila, Aleea Policlinicii, nr.8, lot 1, lot 2, lot 3, NCP 92887, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, societății CONCIVIA S.A. BRĂILA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 576/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 135,00 mp indiviz din suprafața de 335,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 29, NCP 90584, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ANDREI VIRGIL și ANDREI FLOAREA, teren pe care se află amplasate construcții, proprietatea acestora
 • Hotărârea 575/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 275,00 mp, situat în Brăila, Str. Timiș nr. 157H, NCP 92371, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință
 • Hotărârea 574/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, DN 22B – KM 4 LOT 2, NCP 91217, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 573/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 572/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 571/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 570/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 569/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Trecerea cu plată a terenului în suprafață de 6300,00 mp situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 8 lot 1, NCP 91495, din patrimoniul societății Braicar S.A. Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 567/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 566/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, ap.43, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, în vederea funcționării unor instituții ce desfășoară activități de utilitate publică, prin înființarea unui „Centru de Permanență Medicală”
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației apartamentului 19, bl. H, situat pe str. Apollo, nr. 60, Ansamblul Apollo, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau ce urmează a fi evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 564/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul J „Adăposturi A.L.A.”, pozițiile nr. 19 – 22 și nr. 51 – 58, conform documentațiilor de cadastru
 • Hotărârea 563/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 495/24.09.2018 referitoare la „Completarea Capitolului G11 - Rețea de iluminat public din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 completat cu H.C.L.M. nr. 167/2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal la terminarea lucrărilor nr. 25920/04.07.2018”
 • Hotărârea 562/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 1 „Locuri de veci” – Cimitirul ”Sfântul Constantin”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10251/27.06.2018
 • Hotărârea 561/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G4 „Parcuri publice, zone de agrement”, pozițiile nr. 12 și 13, conform Rapoartelor de evaluare nr. 7 și 8 din 02.10.2018
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor publice denumite generic: „Strada Costache Negruzzi” poziția 102 din capitolul A – Străzi, poziția 64 din cap. G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări și poziția 21 din cap. F - Sistemele de Transport Public Local, în comun, de persoane cu terenurile aferente; „Strada Octav Doicescu” poziția 296 din capitolul A – Străzi, poziția 397 din capitolul G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări și poziția 22 din capitolul F - Sistemele de Transport Public Local, în comun, de persoane cu terenurile aferente; „Strada Ulmului” poziția 388 din capitolul A - Străzi, poziția 398 din capitolul G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări și poziția 22 din capitolul F - Sistemele de Transport Public Local, în comun, de persoane cu terenurile aferente; „Strada Walter Mărăcineanu” poziția 406 din capitolul A - Străzi, poziția 399 din capitolul G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări și poziția 22 din capitolul F - Sistemele de Transport Public Local, în comun, de persoane cu terenurile aferente, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 559/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea unei părți din imobilul Cazarma nr. 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, înscris în Cartea Funciară nr. 92878, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, în vederea realizării unui Complex rezidențial”
 • Hotărârea 558/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.49/31.01.2018 referitoare la
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 121 și completarea cu poziția nr. 779 a Capitolului B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, precum și completarea Capitolului C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente” cu pozițiile nr. 252 și 253, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform adresei C.U.P. „Dunărea” Brăila nr. 40833/29.10.2018
 • Hotărârea 556/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la ”Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”
 • Hotărârea 555/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 269/27.07.2016, referitoare la „Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ai Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila și a membrilor supleanți pentru a face parte din Comisia de Aplicare a Legii nr. 550/2002”, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 141/15.07.2004 referitoare la „Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor şi repartizării locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 553/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 17,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 9 (în fața Cimitirului Eparhial „Sfânta Treime”), în vederea reconfigurării Capelei „Sfânta Treime”, conform certificatului de urbanism nr.2273/04.12.2017
 • Hotărârea 552/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea STATULUI DE FUNCŢII al TEATRULUI DE PĂPUŞI BRĂILA, prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual
 • Hotărârea 551/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila
 • Hotărârea 550/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea asocierii între Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila în vederea exploatării „Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 549/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Actualizarea tarifelor pentru activitatea desfășurată la „Patinoarul artificial acoperit” Brăila, începând cu sezonul de iarnă 2018 – 2019
 • Hotărârea 548/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea Studiului de oportunitate a modalității de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Patinoarului artificial din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 547/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor pentru modificarea art. 13 alin. (3) și (12) din Actul constitutiv actualizat al societății Braicar S.A. Brăila
 • Hotărârea 546/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 489/30.10.2017 referitoare la „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor și repartizarea locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe”
 • Hotărârea 545/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 501/24.09.2018 referitoare la „Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
 • Hotărârea 542/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem irigații Faleza Dunării”
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări lot 7”
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări lot 6”
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare împrejmuire spital, Calea Călărașilor nr. 59 Brăila”
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dotări în Corp E, Calea Galați nr. 33, Brăila”
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Demolare corp clădire C2, magazie, Corp E Calea Galați nr. 33”
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcției C2 (anexă) în suprafață de 29,00 mp, situată în Brăila, Calea Galați nr. 33, în vederea demolării acesteia și amenajării unui spațiu verde, conform avizului nr. 10689/02.10.2018 al Ministrului Educației Naționale
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.09.2018
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 115/30.03.2018, H.C.L.M. Brăila nr. 229/31.05.2018 și H.C.L.M. Brăila nr. 339/18.07.2018
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2018
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. nr. 343/18.07.2018, H.C.L.M. nr. 394/26.07.2018 și H.C.L.M. nr. 482/24.09.2018.
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, la trimestrul IV 2018
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr. 344/18.07.2018, referitoare la „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie ” Brăila, pe anul 2018”
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Modificarea Listei obiectivelor de investiții din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Brăila - 31.10.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2018
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018.
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 11, poziția nr. 12 și poziția nr. 13 la Cap. G4 – Parcuri Publice și Zone de agrement.
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Mandatarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, în vederea analizării și aprobării unor măsuri referitoare la terenul în suprafață de 6300,00 mp situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 8 lot 1, NCP 91495, proprietate privată a societății Braicar S.A. Brăila.
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Instrumentarea proiectului „FESTIVALUL PEȘTELUI - EVENIMENT DE PROMOVARE A VALORILOR ȘI TRADIȚIILOR LOCALE” și aprobarea Bugetului indicativ aferent acestuia.
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Instrumentarea proiectului „CENTRUL DE AGREMENT FALEZA DUNĂRII” și aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Dezmembrarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, NCP 87981.
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 10 la Cap. G4 – Parcuri Publice și Zone de agrement, privind imobilul – teren situat în Brăila, Calea Galați nr. 2.
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.191/27.04.2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 291/27.06.2018.
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”.
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, str. George Enescu nr. 153, iniţiat de domnul CÂRÂC FLORIN – ADRIAN și doamna VULCAN VICTORIA ANAMARIA.
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul unor analize de preț aferente utilajelor din dotarea Serviciului de Utilitate Publică SEROPLANT Brăila, în condițiile menținerii valorilor prețurilor și tarifelor aprobate pentru prestarea serviciului de administrare a spațiilor verzi.
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 187, NCP 78324.
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 185A, NCP 78318.
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina nr. 4, bl. A1, sc. 2, et. 1, ap. 12.
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina nr. 4, bl. A1, sc. 2, parter, ap. 10.
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 137,00 mp indiviz din suprafața de 237,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 71, NCP 89727, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților FRUMUZ EMILIAN și FRUMUZ RAMONA – IOANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1,C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1340 mp, situat în Brăila, Str. Mercur nr. 28 A, lot 1, NCP 92608, Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în vederea edificării unei construcții cu destinația birouri.
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 10.09.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”.
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”.
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea”.
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Împuternicirea COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA, în vederea valorificării bunurilor de retur prevăzute în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 61/27.02.2014 și casarea bunului „Magistrală – partea subterană” prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 207/29.07.2015.
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Trecerea din administrarea Școlii Gimnaziale nr. 4 „Al. I. Cuza” Brăila, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila, a bunului imobil „Sală de sport”, situat în Brăila, Șos. Parcului nr. 2B (fost Aleea Parcului nr. 2 lot 2).
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Completarea Capitolului G11 - Rețea de iluminat public din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 completat cu H.C.L.M. nr. 167/2015, cu două noi poziții, conform procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr.25920/04.07.2018.
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A – „Străzile cu terenurile aferente” poziția nr. 48 și Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări” poziția nr. 52, conform documentaţiei de cadastru întocmită pentru proiectul ”Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești”, cuprinse în anexa la Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 179/ 28.04.2017.
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 26 și completarea Capitolului G4 „Parcuri publice, zone de agrement” cu pozițiile nr.9 și nr.10 și a Capitolului G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu pozițiile nr. 395 și nr. 396, în baza Rapoartelor de evaluare și a lucrărilor de cadastru.
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială nr. 27 „Aurel Vlaicu”, situat în Brăila, șos. Buzăului nr. 68, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 82, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea investiției nr.335/26.04.2017 și nr.336/26.04.2017.
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 375/31.08.2017 referitoare la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”, completată prin H.C.L.M. nr. 455/28.09.2017.
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Brăila - 24.07.2018

  Acordarea unor mandate speciale reprezentatului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Eficientizarea activității desfășurată la nivelul Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, prin subvenționarea activității de la Grădina Zoologică Brăila.
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr. 473/30.10.2017 referitoare la ”Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2018, conform raportului de evaluare nr.1710021/02.10.2017”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Modificarea STATULUI DE FUNCȚII al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Brăila - 24.07.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 72/19.02.2018 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018.
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Brăila - 24.09.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Veche nr. 10 - Str. Veche nr. 8 lot 2 – Str. Orientului nr. 33 lot 2, NCP 12667, NCF 80613.
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Radu S. Campiniu nr. 11, parcela 1, NCP 16821/1.1.
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 28, NCP 82224.
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Alba nr.10, NCP 3363, NCF 81992.
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 90/19.02.2018 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 323/17.07.2017 referitoare la „Constituirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/30.05.2017 referitoare la „Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 548/29.11.2017.
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 271/27.07.2016 privind , cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Brăila - 11.09.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 59/30.03.2005 referitoare la „Înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2018.
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr. 92, lot 2/1/2, iniţiat de societatea SOCAR PETROLEUM S.A.
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Calea Galați nr. 283, lot 1, iniţiat de domnul IUGA ALEXANDRU.
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Șoseaua Baldovinești nr. 16 -20, iniţiat de societatea CONCIVIA S.A. Brăila.
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Tarla 19, Parcela 196/19, iniţiat de societatea BLAZER S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, str. Transilvaniei nr. 42 bis, lot 2, iniţiat de domnul CIUCAȘU IONEL.
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 1, ap. 22.
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Vadul Schelei nr. 17, NCP 1297.
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Pisc nr. 11, Lot 2, NCP 11157.
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Pensionatului nr. 14, parter, Corp C1, C2, C3 și C4 – Lot 2, Lot B, NCP 13241, NCF 80991.
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Orientului nr. 30, NCP 18004.
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 10814.
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Malului nr. 16, NCP 10622.
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 25, bl.2, sc.1, parter, ap.25, NCP 74866-C1-U3.
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 6, NCP 10777.
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 5, NCP 88696.
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 2 (apartament 9), Lot 2/1, NCP 18042-C4-U9, NCF 71024-C1-U7.
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 2 (apartament 8), Lot 2/1, NCP 18042-C4-U8, NCF 71024-C1-U6.
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Catolică nr. 2A, NCP 89794.
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 06.08.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 123,00 mp indiviz din 389,00 mp, situat în Brăila, str. Inului nr. 37, NCP 85772, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei TERMHIDRO S.R.L., teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 119,00 mp indiviz din suprafața de 208,00 mp real măsurat (210,00 mp conform acte), situat în Brăila, Piața Poporului nr. 20 lot 3, NCP 70739, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei COM DANIMEX S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 145,36 mp indiviz din 287,00 mp, situat în Brăila, str. Ion Creangă nr.27, NCP 73095, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ZAFIU NICUȘOR și ZAFIU CĂTĂLIN RAUL, teren pe care se află amplasate construcțiile C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 31,00 mp indiviz din 549,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 247, NCP 72403, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului SIMION ILIE, în vederea extinderii construcțiilor, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 12, NCP 87178, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei PĂTRAȘCU CARMEN MARIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 278,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr. 41D, NCP 91989, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului PAVEL VIOREL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 276,00 mp real măsurat (300,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Odobești nr. 27, NCP 80951, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GEBA VIOREL și GEBA GEORGETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 269,00 mp indiviz din suprafața de 3997,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 9, parcela 1, NCP 74463, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GAVRILĂ FLORIN - GEORGE și GAVRILĂ STELUȚA, teren pe care se află amplasată construcția Corp C3, spațiul 3/2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 200,00 mp indiviz din suprafața de 3997,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 9, parcela 1, NCP 74463, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GAVRILĂ FLORIN - GEORGE și GAVRILĂ STELUȚA, teren pe care se află amplasată construcția Corp C3, spațiul 3/1/2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 260,00 mp indiviz din suprafața de 3997,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 9, parcela 1, NCP 74463, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GAVRILĂ FLORIN - GEORGE și GAVRILĂ STELUȚA, teren pe care se află amplasată construcția Corp C3, spațiul 3/1/1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr.11, NCP 71063, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților FRIGIOIU MARIANA și FRIGIOIU STĂNICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 16 (fostă str. Eroilor lot 24), în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 75223, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 220/27.08.2004 în favoarea numitei ARAMĂ RICA.
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 13,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 44, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 8, situată în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 5A.
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Actualizarea valorilor de inventar ale bunului public denumit generic ”Semafoare de circulație”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, poziția nr.1 din capitolul G9 – Semafoare și indicatoare de circulație, conform procesului verbal la terminarea lucrărilor nr. 18171/04.05.2018.
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor publice denumite generic ”Linie de tramvai”, poz.18 și poz.19 din Cap.F – „Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic ”Linie de tramvai”, poz.17 din Cap.F – „Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul A – „Străzile cu terenurile aferente”, poziția nr.185 și Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări”, poziția nr. 125, conform documentației de cadastru întocmită pentru proiectul „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”.
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea desfășurării activității de „autogară”, de către AVENTIN TRADE S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, str. Vădeni nr. 6.
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/25634/02.10.2009, în sensul diminuării suprafeței de teren cu 2,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila situat în Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat, lângă pod cale ferată, S.R. 92, pe care se află amplasat echipamentul Tc, proprietatea TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 39, subsol, parter și etaj, atribuit Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 1142,00 mp, a construcției C7 în suprafață de 53,00 mp, a construcției C6 cu o suprafață utilă de 429,65 mp și din construcția C1 parterul în suprafață utilă de 709,01 mp, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, în vederea desfășurării activității cu destinația de birouri/spații administrative.
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a imobilului denumit generic „Atelier școală”, în suprafață de 76,00 mp, situat în Brăila, str. Griviței nr. 496, în vederea demolării acestuia și amenajării unui spațiu verde, conform avizului nr.10625/31.10.2017 al Ministerului Educației Naționale.
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Modificarea poziției nr.182 din anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice” - modul 1, Parc Monument.
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 248/16.09.2008 referitoare la ”Interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 5/30.01.2003 referitoare la ”Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite prin încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 213/18.07.2008.
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 353/18.07.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Încetarea prin acordul părților a contractului de asociere perfectat între Consiliul Local Municipal Brăila și Consiliul Județean Brăila, în vederea exploatării „Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 171/29.05.2009.
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea sistării lucrărilor de investiții pe o perioadă de 90 zile pentru executantul lucrărilor Societatea „LUXTEN LIGHTING COMPANY” S.A. București, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016.
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, Asociaţiei „Centrul Cultural Comunitar Anton Pann”.
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru implementarea H.G.R. nr. 18/01.04.2015 – Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015 – 2020, la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr. 3 la HCLM Brăila nr. 231/31.05.2018 referitoare la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Acordarea începând cu anul 2019 a unor subvenţii de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila.
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 5/30.01.2003 referitoare la ”Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite prin încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 213/18.07.2008.
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr.360/11.08.2017 referitoare la „Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila, 2016 – 2023”.
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2018.
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, strada Ghioceilor nr.1, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montat sistem antiincendiu și tâmplărie PVC”, Grădinița cu program prelungit nr. 6, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparații capitale imobil Str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, Municipiul Brăila”, imobil aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de iluminat public pe str. Măcin bloc B1, str. Livezilor, Aleea Fermei, str. G. Enescu nr. 58, Calea Călărașilor nr. 329, str. Hipodrom nr. 33 și str. Magaziilor, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Brăila - 30.08.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2018.
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Brăila - 03.08.2018

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr. 371/18.07.2018 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale”.
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr.325, nr.333, nr.335, nr.341, nr.343, nr.344 și nr.347, conform documentațiilor de cadastru.
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spațiu de locuit în spațiu cu destinația de unitate de învățământ și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 20 „George Coșbuc”.
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Acordarea unui mandat special reprezentatului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. nr.343/18.07.2018.
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Brăila - 26.07.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018.
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Atestarea la domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Ghioceilor nr. 3 și a construcțiilor industriale edilitare edificate pe acesta.
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Prelungirea perioadei de depunere a documentelor și a avizelor necesare obținerii autorizației de construire de la Primăria Municipiului Brăila, până la data de 31.12.2018, pentru S.C. NILAROCO S.R.L., conform prevederilor art. 9 pct. 3 din Contractul de concesiune autentificat sub nr. 1067/01.07.2015.
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 275/27.07.2016 referitoare la .
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU”, la adresa din Brăila, str. Industriei nr. 92 iniţiat de societatea LASELABI S.R.L.
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI și CAFE-BAR”, la adresa din Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 123, lot 1/1 iniţiat de societatea ATLAS S.A.
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea măsurilor necesare desfășurării Cursurilor de Măiestrie Artistică, Master Classes “Hariclea Darclée”, în cadrul Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée, în anul celebrării Centenarul Marii Uniri şi împlinirea a 650 de ani de atestare documentară a Brăilei.
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Roșie nr. 2, tronson 4, NCP 15124 - C1-U13, NCP 15124 - C1-U15, NCP 15124 - C1-U23, NCP 15124 - C1-U28, NCP 15124 - C1-U36.
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Radu S. Campiniu nr. 34, NCP 71052.
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Orientului nr. 36, NCP 85226.
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasă nr. 12 (c/c Str. Bastionului), NCP 92413.
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Belvedere nr. 6A (lot 2) + 6B (lot 6) – teren și corp C2.
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Cartier Brăilița, Str. Andrei Cocoș nr.82, lot 2, NCP 91724.
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Apollo, str. Apollo (fostă str. Siretului) nr. 62, bloc G2, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 21 (fostă Zona Industrială Sud lot 141), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91687, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 399/28.09.2004, în favoarea numitului BĂCANU NICU.
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Încetarea dreptului de folosință instituit în favoarea societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, pentru suprafața de 18,37 ha, teren având categoria de folosință arabil, situat în extravilanul Comunei Vădeni, tarlaua 196, parcela 1285, proprietatea Municipiului Brăila și trecerea acestei suprafețe în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 172,00 mp, situat în Brăila, Str. Gospodarilor nr. 1A, NCP 91225, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.06.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Dezmembrarea, partajarea, alipirea și modificarea de limite a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Atribuirea prin încredințare directă, spre închiriere, ca extindere, a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Dorobanților nr. 50 bl. A54 bis, parter, DOMNULUI SENATOR ROTARU ION, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar.
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Atribuirea prin încredințare directă, spre închiriere, a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței bl. D1, mezanin, DOAMNEI DEPUTAT MEIROȘU MARILENA - EMILIA, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar.
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 1,00 mp din incinta Colegiului Tehnic „Panait Istrati” Brăila, Corp C5 – clădire liceu, situat în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13.
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 13,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 55, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 51, situată în Municipiul Brăila, str. Negoiului nr. 31.
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 11,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 44, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 8, situată în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 5A.
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 67,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 30, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 8, situată în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 5.
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Completarea cu o nouă poziție a Cap. C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor – verbale de recepție finală nr.1149/29.01.2010 și nr.15321/14.09.2011.
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 40 „Alei Cimitirul Municipal”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.22408/21.11.2017.
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor imobile denumite generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37, situată în Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 3 și GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3, structură a Grădiniței nr. 37, situată în Brăila, Calea Călărașilor nr.104, înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, pozițiile nr. 40 și nr. 88, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.10/21.03.2016, nr.1768/30.09.2016, nr.2452/30.12.2016, nr.1/31.07.2017 și nr.2186/29.09.2017.
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ‘‘Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 «Lizuca» ’’.
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații fațadă și zugrăveli clădire Calea Călărașilor nr. 104 – Grădinița cu program prelungit nr. 3”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009.
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare parcări lot 3: Aleea Lebedei, între Calea Călărașilor și str. Grigore Alexandrescu, str. Sebeșului (bloc D1), Șos. Buzăului (bl. B30 și bl.31), Bdul Dorobanților (bl. A28 și bl. A31), Aleea Învățătorilor (bl. G7, bl. G8 și bl. Z), str. Octav Doicescu (bl. A1 și bl. A2)”.
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea valorii maxime pentru alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Brăila unităților de cult, pentru desfășurarea activității în cadrul unității de cult, în baza prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2018, la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 84/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”.
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea Studiului de fundamentare, a modalității de gestiune, a Regulamentului și Caietului de sarcini aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat al activităților de „ÎNTREȚINERE PARCĂRI, PLATFORME, INCINTE ȘI INTERVENȚII LA ACCIDENTE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA”.
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII și REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 72/19.02.2018 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018.
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018.
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2018.
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017, referitoare la „Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 115/30.03.2018 și H.C.L.M. Brăila nr. 229/31.05.2018.
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 528/29.11.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 4/31.01.2018.
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 265/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 527/29.11.2017 și H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018.
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Validarea mandatului de consilier local al Doamnei LUNGU FLORICA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila.
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Brăila - 18.07.2018

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Doamnei ILIE GINA, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Brăila - 04.07.2018

  Îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 307/27.06.2018 referitoare la
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2018
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și Asociația „Club Rotary” Brăila, referitor la acceptarea donației unei opere de artă – „Taur” și condițiile de amplasare ale acesteia
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1043,00 mp, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanților nr.1, NCP 91994, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 120,00 mp, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanților nr.1, NCP 86085, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Independenței, nr. 8, bl. B1, etaj, atribuit PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Atelier Mecanic”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul G - Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente, subcapitolul G1 - „Piețe și Bazare”, poziția nr. 15, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului în suprafață de 30,20 mp, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 46, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 8 „Ion Băncilă”, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului în suprafață de 79,00 mp, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 64, în incinta Grădiniței cu program săptămânal nr. 10, structura Grădiniței cu program săptămânal nr. 49, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, tarlaua 18, parcela 184/2, LOT 1/1/2, iniţiat de dna STAN DANIELA
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Bl. 22-24-26, ap. 1, NCP 70612
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Galați nr. 42, Corp C1, NCP 1272
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Brașoveni nr. 18, corp C5 și C6, NCP 17368
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 1, NCP 87183
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 8 (fostă Zona Industrială Sud lot 121), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72196, constituit prin H.C.L.M. nr. 259/12.07.2007, modificată prin H.C.L.M. nr. 259/29.07.2011 în favoarea numitei VĂDUVA CRISTINA – DANIELA
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 2 (fostă Ansamblul Lacu Dulce lot 1), în suprafaţă de 218,00 mp, NCP 82496, constituit prin H.C.L.M. nr.107/30.03.2007 în favoarea numitului BOLOZAN VASILE
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 1, et. 2, ap. 10
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 169,00 mp indiviz din 334,00 mp, situat în Brăila, str. Podul Înalt nr. 7, NCP 91963, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților SANDU SILVIA, ANDRONE GABRIEL și STANCIU MIHAELA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 31, NCP 82781, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților POPESCU CRISTIAN și POPESCU DIANA - FLORENTINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 157,00 mp, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 22A, NCP 91380, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților NEDELCUȚ FLORIN, NEDELCUȚ LILIANA, CRISTEA IOAN, DOBRESCU FĂNICA și PARISESCU FLORIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, cu destinația garaje, proprietatea acestora
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 279,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93B, NCP 90486, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MANEA IONEL și MANEA MITICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 244,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 36A, NCP 79041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GURGULOVICI MUGUREL și GURGULOVICI STELUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 152,60 mp indiviz din 511,00 mp real măsurat (512,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Călugăreni nr. 149, NCP 15533, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GHEORGHIȚĂ NĂSTASE și GHEORGHIȚĂ DIDINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 279,00 mp indiviz din 484,00 mp real măsurat (480,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Plevna nr. 131, NCP 87898, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ENE EUGENIA și ENE COSTICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 147,90 mp indiviz din 287,00 mp, situat în Brăila, str. Mărului nr. 16, NCP 72417, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CORNEANU DUMITREL și CORNEANU IONICA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 9, NCP 80882, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CARAIVAN RODICA și CARAIVAN ALFRED, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 7, NCP 78074, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ALIMAN IONEL și ALIMAN SIMONA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a obiectivului „Ștrand pentru copii” situat în Municipiul Brăila, str. Fața Portului nr.17 în scopul reamenajării și exploatării
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 128,00 mp, situat în Brăila, Șos. Națională Veche nr. 25A
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Scoaterea la licitație publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață totală de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi construibile, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, în vederea edificării unui obiectiv economic, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.400/2013
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Închirierea prin încredințare directă a terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Lebedei, între bl. E2 și E3, în vederea extinderii construcției existente
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației corpurilor de construcție C8 în suprafață de 28,00 mp, C24 în suprafață de 232,00 mp și C26 în suprafață de 589,00 mp, situate în Municipiul Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr.127, în incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 1 „Locuri de veci – Cimitirul Sfântul Constantin”, poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 45 „Alei Cimitirul Brăilița 1”
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Constituirea Unității de Implementare și Monitorizare și a Unității de Evaluare aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 (PMUD)
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 319/27.09.2010 referitoare la „Delegarea de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor din Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/30.11.2007 și modificat prin H.C.L.M. nr.650/21.12.2017
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Reabilitare fațadă termosistem”, cu denumirea ”Reabilitare fațadă termosistem, corp școală, corp CT atelier” la Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu” din Programul obiectivelor de investiții pe anul 2018 al Municipiului Brăila, aprobat prin anexa nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr.73/19.02.2018
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea proiectului „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.191/27.04.2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 190/27.04.2018 referitoare la “Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr.431/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Corp C3 - Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S.” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori și iluminat de securitate pentru marcarea hidranților”, Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila, Str. Galați nr. 61, cu finanțare de la bugetul local
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcției în suprafață de 29,00 mp, situată în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 33, conform Raportului de expertiză tehnică, cu înscrierea în Cartea funciară
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Prelungirea valabilităţii H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 privind , modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014 și H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la BRAICAR S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Brăila - 27.06.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 73/19.02.2018, capitolul 51.02, articolul 72, alineatul 01, subcapitolul 01
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2018
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Atribuirea denumirii „DANUBE RESIDENCE” blocului nou construit – construcția C1, situat în Brăila, str. Celulozei nr. 4, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada decembrie 2016 – decembrie 2017.
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură Brăila, pentru perioada noiembrie 2016 – decembrie 2017.
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.3, bl.A2, sc.1, ap.2, parter.
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Veche nr. 11 (teren), NCP 18320.
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, Corp C1, NCP 89637-C1.
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 c/c str. 1 Decembrie 1918, ap. 11, NCP 70708-C1-U8 și ap. 12, NCP 70708-C1-U7.
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Malului nr. 27, lot 1, NCP 89863.
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 2, NCP 81136.
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 189, NCP 74146.
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 83,00 mp indiviz din 420,00 mp, situat în Brăila, str. Crinului nr. 18, NCP 89433, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților SIGMUND HENNRIC și SIGMUND CECILIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MOCANU STAN și MOCANU LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 11,30 mp indiviz din 291,00 mp, situat în Brăila, str. Pictor Octav Băncilă nr. 40 bis, NCP 87843, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților IRIMIA NICU – VALENTIN și IRIMIA OANA – RALUCA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 60,39 mp indiviz din 205,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr.6, NCP 90824, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților HÎNCU VIRGIL și HÎNCU CĂLINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 105,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila, str. Bradului nr. 25, lot 2, NCP 91122, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GHIȚĂ FILICĂ și GHIȚĂ LUMINIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 7, NCP 74790, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului CONDRUZ GEORGIAN - ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 35A, NCP 15608, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BOGDAN LIVIU - SORIN și BOGDAN LAURA - NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 97,00 mp indiviz din 445,00 mp, situat în Brăila, str. Debrețin nr. 19, NCP 83754, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BĂNCUȚĂ ROBERT și BĂNCUȚĂ SPECULANTA – BERETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 38,00 mp indiviz din 409,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 424A, NCP 77850, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcției existente, proprietatea solicitantei BARABULICĂ ADRIANA – GABRIELA.
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, DN 22B, Km 4, Lot 1, NCP 91218, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+900, NCP 91399, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+850, NCP 91398, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 398,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr. 395 lot 2, NCP 91549, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Dezmembrarea imobilului situat în municipiul Brăila, cartier Apollo, str. Siretului (actuală str. Apollo) amplasament nr.6, înscris în cartea funciară nr.70752, format din teren în suprafață de 6676,00 mp și construcțiile C1, C2 și C3.
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea Anexei nr. 2c la HCLM Brăila nr. 349/30.11.2007, referitoare la ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”.
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, prin radierea pozițiilor nr.152, nr.154 și nr.250.
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015, referitoare la „Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila”.
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017.
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „ION CREANGĂ” BRĂILA, situat în Brăila, Str. Școlilor nr. 15, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 67, conform procesului - verbal de recepție la terminarea investiției nr. 1583/19.05.2017.
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Independenței nr. 4, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 94, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 329/10.10.2016, nr.330/11.10.2016, nr.2740/12.12.2017 și nr.250/16.02.2018.
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 „NEGRUȚ” BRĂILA, situat în Brăila, Str. Mihu Dragomir nr. 3, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 56, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1072/07.12.2016.
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 17,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 9 (în fața Cimitirului Eparhial „Sfânta Treime”), în vederea reconfigurării capelei „Sfânta Treime”, conform certificatului de urbanism nr.2273/04.12.2017.
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul public al Județului Brăila a terenului în suprafață de 1553,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2 (în fața Spitalului Județean de Urgență Brăila).
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Trecerea din administrarea Colegiului Tehnic „Panait Istrati” Brăila, în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 33 „Sfântul Andrei” Brăila, a construcției C1, NCP 72783, situată în Brăila, Calea Galați, nr. 344B (fost nr.346 lot 2).
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2018, cu solicitanții care au acces la locuințele ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la actul adițional aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 553/29.11.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 147/30.03.2018, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016 încheiat cu societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. București.
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Expertiză tehnică și servicii de proiectare imobil C. Galați nr. 346, corp E”, prevăzut în anexa nr. 4 la H.C.L.M. nr. 73/19.02.2018, în „Reabilitare și schimbare destinație imobil C. Galați nr. 346, corp E”.
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 53/31.03.2004.
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări în Municipiul Brăila” (lot 5).
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea ORGANIGRAMEI, a STATULUI DE FUNCŢII și a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE și FUNCȚIONARE ale POLIȚIEI LOCALE BRĂILA.
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE și FUNCȚIONARE al Teatrului de Păpuși Brăila.
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Majorarea capitalului social al societății „BRAICAR" S.A. BRĂILA, cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de proprietate.
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Brăila - 31.05.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 115/30.03.2018.
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”, conform noii Expertize tehnice realizată de către SC „GLOBAL SERVICE PROIECT” SRL București.
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 Luceafărul” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 Pinochio'' și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr.434/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 433/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentaţiei tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Brăila - 17.05.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr.432/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018.
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18.
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 8.
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 3.
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 2.
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 1.
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Perfectarea actului adițional nr.2/2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila, prin concesionare, nr. 32462/28.07.2016.
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Modificarea anexelor nr. 3 și 4 din H.C.L.M. Brăila nr.125/30.03.2018 referitoare la ”Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la patru obiective de investiții”.
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Alocarea sumei de 2.925,60 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 13 – 17 mai 2018.
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Alocarea sumei de 7.305,85 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul Internațional de Folclor „Magic of the Green Island”, în orașul Limenas, insula Thassos, Grecia, în perioada 16 – 23 iunie 2018.
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „Construire Service Auto P+E și Magazin Desfacere Piese Auto Sb+P”, la adresa din Brăila, Șos. Focșani nr.2-4, iniţiat de dl Badiu Sorin și dna Badiu Florentina.
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 5, lot 2 – garaj.
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 32.
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 17.
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, modul 14, lot 1 și lot 2.
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 163.
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada iulie – decembrie 2017.
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, în dosarul civil nr.1991/98/2017.
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 216,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A, NCP 87734, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PÂRLOG IONUȚ - VIRGIL și PÂRLOG MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr.47A, NCP 20041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului FILIP CRISTIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr.20640/1389/18.05.2017, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.114/30.03.2017, încheiat între Municipiul Brăila și Centrul de Asistență Paleativă „Sf. Maria” Brăila.
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 73/19.02.2018, capitolul 84.02, articolul 71, alineatul 01, subdiviziunea 30.
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154, FUNDAȚIEI CULTURALE “ARIODANTE”.
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 6 „Rază de soare”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 58, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1219/11.12.2017.
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la poziţiile nr.11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B - Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 - cap.C - Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare.
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/30.06.2017 referitoare la .
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul .
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul .
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea Notelor de fundamentare pentru tarifele aferente activităților de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2018.
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila, pentru anul școlar 2018 – 2019.
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Acordarea de facilități pentru transportul public în comun cu autobuz sau tramvai pe raza Municipiului Brăila, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2018.
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Brăila - 27.04.2018

  Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2017.
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2018
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 73,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 modul 14 lot 2, NCP 74286, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei MILION TRADE S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2018, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv „Sport Plus” Brăila, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. Brăila nr. 364/31.08.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 28/31.01.2018
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2018, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv „Dacia Unirea” Brăila, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. Brăila nr. 364/31.08.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 28/31.01.2018
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2018, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv „Cuza Sport” Brăila, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. Brăila nr. 364/31.08.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 28/31.01.2018
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Alocarea sumei de 5.004 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele Orașului Shumen, în perioada 10 - 13 mai 2018
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Alocarea sumei de 13.373,83 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul Sportului Nilüfer 2018, ediţia a XVII a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia, în perioada 04 - 13 mai 2018
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII AUTO”, la adresa din Brăila, Str. Cimbrului nr.29B, iniţiat de dl Ionescu Marian, dl Ionescu Gheorghe și dna Ionescu Ionica
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, tarlaua 19, parcela 196/17/3, LOT 1/1/1/1/1/2, LOT 2/2/2/1, LOT 2/1/1/1/1/1, LOT 1/3, iniţiat de dl STERE VALENTIN și dna STERE VERONICA -DOINIȚA
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 1, bl.1, parter – cabinet stomatologic + spațiu comercial + vestibul
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 25
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 4
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 1
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. I. L. Caragiale nr. 12, Ap.1, etaj
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 54
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. General Eremia Grigorescu nr. 3 (teren liber de construcții)
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 168
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 127
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 2 și lot 5
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 9 (fostă str. Eroilor lot 2), în suprafaţă de 256,00 mp, NCP 80882, constituit prin H.C.L.M. nr.198/27.08.2004, în favoarea numitului TĂNASE ADRIAN – FLORIN
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 7 (fostă Zona Industrială Sud, lot rezervă nr.4), în suprafaţă de 227,89 mp, NCP 73284, constituit prin H.C.L.M. nr. 337/29.09.2009, în favoarea numitului NEDELCU ALEXANDRU
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 11 (fostă Zona Industrială Sud lot 5), în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 71063, constituit prin H.C.L.M. nr. 365/21.11.2008, în favoarea numitului ISOFACHE STĂNEL
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 31 (fostă Zona Industrială Sud, lot 46), în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 82781, constituit în favoarea numitei IOAN ALEXANDRA.
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Castanului nr. 20A (fostă str. Castanului c/c str. Ecaterina Teodoroiu lot 1), în suprafaţă de 192,00 mp, NCP 11921, constituit prin H.C.L.M. nr.449/28.09.2004, în favoarea numitului CRĂCIUN GHEORGHE
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr.9, bl.D, sc.1, etaj 1, ap.8
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.1, etaj 1, ap.3
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 152,40 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Focșani nr.115 A, NCP 14279, solicitantei UȚĂ DANIELA TIȚA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.21, NCP 81823, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților VĂTAFU FLORIN și VĂTAFU CAMELIA – MARGARETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr.192C, NCP 86703, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PETCU FLORIN și PETCU ANDREEA-SILVIA, teren pe care se află construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157E, NCP 16745, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ALDEA EUGEN și ALDEA ANA - MIRELA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi etalare de produse în fața spațiilor comerciale.
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu.
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 659/21.12.2017 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017”.
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 553/29.11.2017 referitoare la „Aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr.32462/28.07.2016 încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.” .
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spațiu de locuit, în spațiu destinat funcționării unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică, pe perioadă nedeterminată.
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.02.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 73,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.214.
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 87,00 mp, situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.8, în vederea reabilitării „Căminului de nefamiliști – Hipodrom”, recompartimentare și extindere cu mansardă și balcoane, conform Certificatului de urbanism nr.1590/2017.
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a terenului în suprafaţă de 195,00 mp, NCP 91776, situat în Brăila, Faleza lot 2 între Bdul Independenţei şi S.C. ANTENA 1 lot 2, precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brăila, proprietar al terenului în suprafaţă de 195,00 mp lot 2 NCP 91776 şi S.C. DORALY MALL S.R.L., proprietară a terenului în suprafaţă de 200,00 mp, situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 1 lot 2, cu nr. cadastral provizoriu 91757.
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, situat pe Calea Călărașilor c/c str. Mecanizatorilor, în vederea amplasării unui panou publicitar.
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Danubiului nr. 5, parter și etaj, cu destinația de „birou particular” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației.
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Stadion Municipal”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul G - Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente, subcapitolul G7 - „Baze sportive”, poziția nr. 1, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, cu poz. 636 la Capitolul A - „Străzi” și cu poz. 394 la Capitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, cu bunul public denumit generic „Vadul Catagaței”.
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Liceul Teoretic „Panait Cerna”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.96, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Actualizarea bunului public denumit generic „Șoseaua Baldovinești – amplasament 4”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poz. 585, Capitolul A – „Străzi”, conform cărților funciare nr.74780, nr. 74782, nr. 90864 și nr. 74783.
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Includerea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, a imobilului situat în Brăila, Aleea Creșei nr. 1, NCP 18995 la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.42 și darea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39 „Căsuța fermecată”.
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea contribuției Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila.
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.23/31.01.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări de instalații electrice interioare pentru aparate climatizare ” – Calea Călărașilor nr.59, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii .
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători”, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI).
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Prelungirea Contractului nr. 1/11.04.2012 de delegare a gestiunii prin atribuire directă, a serviciului de transport public local de călători pe trasee principale cu autobuze, încheiat cu Braicar S.A. Brăila, până la data intrării în vigoare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric din municipiul Brăila.
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea Acordului referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal, Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Orașul Ianca prin Consiliul Local Ianca, Orașul Însurăței prin Consiliul local Însurăței și Orașul Făurei prin Consiliul local Făurei, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală “Nicăpetre”, Ediţia a lll-a, în perioada 6 august - 15 septembrie 2018.
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la patru obiective de investiții.
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, identificat prin Cazarma nr. 567, înscris în Cartea Funciară nr. 86311, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, în vederea realizării unui Complex rezidențial”.
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea, pentru anul 2018, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2018
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2018
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2018
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  H.C.L.M. Brăila nr. 116/30.03.2018 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Brăila - 30.03.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la ”Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”.
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Brăila - 16.03.2018

  Aprobarea modificării H.C.L.M. Brăila nr. 104/30.03.2017 și a Acordului de Parteneriat nr. 50419/22.12.2017 pentru realizarea proiectului ”Sprijinirea Municipiului Brăila pentru introducerea managementului calității”.
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018.
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 675/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2018”.
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. nr. 473/30.10.2017 referitoare la ”Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2018, conform raportului de evaluare nr.1710021/02.10.2017”.
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.33, parter, atribuit PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ – FILIALA BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și înlocuire instalații de limitare și stingere incendiu cu hidranți interiori – Grădinița nr.37”.
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Atribuirea denumirii ”Bloc B” blocului nou construit, situat în Brăila, str. Minerva nr.4, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe, construcției C1, din str. Minerva nr.2-4-6-8 lot 1.
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Atribuirea denumirii ”Bloc A” blocului nou construit, situat în Brăila, str. Minerva nr.2, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe, construcției C2, din str. Minerva nr.2-4-6-8 lot 1.
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Atribuirea de noi denumiri de artere pentru 5(cinci) căi de acces situate în Municipiul Brăila, str. G-ral. Gheorghe Avramescu, nr.10, lot 1, care reprezintă accesul către loturile destinate pentru construirea unui „Complex rezidențial cu funcțiuni complementare”.
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 17 (subsol și parter comercial).
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 10-12-14, sc. 1, et. 1, apt. 2.
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Edmond Nicolau nr. 10, apt. 3.
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Colței nr. 4B.
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 8,00 mp, situat în Brăila, str. Ulmului nr. 4, bloc E4, sc.3, ap.44, parter, NCP 89595, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților POPA GHEORGHE și POPA MARIA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 146,00 mp indiviz din 266,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr.39, NCP 91104, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului DIMA GHEORGHIȚĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.372/31.10.2016 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei , aferent construcției existente”, modificată prin H.C.L.M. nr.680/21.12.2017.
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Polonă nr.1A, parter, cu destinația de „birou particular” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației.
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Perfectarea unor acte adiționale la contractele de închiriere nr.41/28.06.2010 și nr.90/02.10.2009, încheiate între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc.
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 182, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 100, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6484/22.12.2017.
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, situat în Brăila, Bulevardul Independenței nr. 4, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 94, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2820/10.11.2016.
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Actualizarea bunului public denumit generic „Uzina de Apă Brăila” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul B – Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Constituirea comisiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - și a Anexelor – părți integrante - aprobat prin Hotărârea nr.3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei Actualizate a Regulamentului.
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan, nr.42, parter, atribuit PARTIDULUI DREPTĂȚII SOCIALE – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Încredințarea prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele nr. 8, 40 și 41, către „BRAICAR” S.A. Brăila, pentru o perioadă determinată, de la data de 01.03.2018 până la data punerii în aplicare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 40/11.02.2015 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila”.
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2018, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018.
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.468/30.10.2017 referitoare la ”Majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila”.
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, al Direcției de Asistență Socială Brăila și al Poliției Locale Brăila.
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ECO S.A. BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2018.
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018.
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Modificarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a NUMĂRULUI DE PERSONAL pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Înfiinţarea Complexului rezidenţial “Sfânta Maria” Brăila prin reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă “Sfânta Maria” Brăila.
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale imobil Str. Nicolae Bălcescu nr.12”, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale imobil Bdul Al. I. Cuza nr. 221” Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare alei Cimitir Sf. Mina”, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare alei Cimitir Eroi Sf. Constantin”, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale imobil str. Golești nr.1” Municipiul Brăila, imobil aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale monumente funerare Cimitir Eroi Sf. Constantin”, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMPLASARE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE SEMAFORIZARE ÎN URMĂTOARELE LOCAȚII DIN MUNICIPIUL BRĂILA: INTERSECȚIA BDUL DOROBANȚILOR CU STRADA APOLLO ȘI INTERSECȚIA STR. 1 DECEMBRIE 1918 CU BDUL DOROBANȚILOR”.
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Brăila - 19.02.2018

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018.
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018.
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila, Căminul pentru Persoane Vârstnice Lacu Sărat și Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. nr. 309/27.11.2014 privind ”Acordarea normei de hrană personalului POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, începând cu 1 ianuarie 2015”.
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Statului de Funcții și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor familiei ocupaționale „Administrație” la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2017 a managementului pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 383/31.10.2016 referitoare la „Aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016 referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”.
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 270/27.07.2016 referitoare la „Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020”.
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 269/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Direcţiei Serviciilor Publice Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002”.
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la BRAICAR S.A. Brăila, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor pentru asigurarea conducerii executive a societății.
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.2, parter, ap.9.
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.1, etaj 2, ap.6.
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasă nr.16.
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr.2, lot.2, corp C4, ap.5.
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Rubinelor nr. 10, sc. B, et. 2, ap. 20.
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 20.
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr.36, lot 1.
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr.11/29.01.2015 referitoare la „Darea în administrare R.A. Administrația Zonei Libere Brăila a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, Corp E și aprobarea Contractului de administrare”.
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A (fosta str. Arțarului nr.7, lot 1), în suprafaţă de 216,00 mp, NCP 87734, constituit prin H.C.L.M. nr.488/28.10.2004, în favoarea doamnei CIUPITU (fostă PANĂ) NINA – MONICA.
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 4, NCP 82985, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților TARACHIU SĂNDEL și TARACHIU NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 126,00 mp, indiviz din 412,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr.106, NCP 87169, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților FILIMON MAXIM și FILIMON AXENIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 243,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 9, NCP 85464, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților DECU IONEL și DECU STĂNUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 252,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Mălăeru nr. 2B, NCP 85298, solicitanților BULUC LEONARD - PARASCHIV și BULUC SIMONA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, Bl. 20B, parter, atribuit PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.364/31.08.2017 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Brăila, pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare”.
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgență Brăila” situat în Brăila, Calea Galați nr. 346 - corp C, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 124, conform proceselor - verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29317/05.12.2017 și nr.30756/20.12.2017.
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Sediul Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 107, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 184, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 101, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5448/27.12.2017.
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” BRĂILA, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 15, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 89, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4195/29.06.2017.
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”.
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”.
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”.
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA – STRADA MIRCEA MĂLĂERU C/C DN 22B”, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI).
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 32/2017.
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 31/2017.
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură” în „Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”, prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 253/27.07.2016.
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură” în „Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”, prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 176/25.05.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 252/27.07.2016.
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu ASOCIAŢIA „DOG RESCUE ROMANIAN”.
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34062/05.09.2011 încheiat cu S.C. BRAI-CATA S.R.L., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34055/05.09.2011 încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34058/05.09.2011 încheiat cu S.C. ECO S.A., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Completarea Anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr.617/21.12.2017 referitoare la ”Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”.
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016.
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliţia Locală Brăila.
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2018.
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Aprobarea Statului de Funcții și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017.
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Validarea dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 5382/28.12.2017 referitoare la rectificarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 265/27.07.2016 și H.C.L.M. Brăila nr. 527/29.11.2017.
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului NETA MARIAN, membru al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila.
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Brăila - 31.01.2018

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului PISICĂ IONUȚ - MARIUS, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.