• Hotărârea 463/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017.
 • Hotărârea 462/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.62, bl. D, parter, DOMNULUI DEPUTAT VARGA VASILE, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar.
 • Hotărârea 461/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanților, nr.50, bl.A54 bis, parter, DOMNULUI SENATOR ROTARU ION, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar.
 • Hotărârea 460/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanților, nr.50, bl.A54 bis, parter, DOAMNEI DEPUTAT MEIROȘU MARILENA - EMILIA, în vederea desfăşurării activităţii pe perioada mandatului de parlamentar.
 • Hotărârea 459/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 458/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, al Direcției de Asistență Socială Brăila și al Poliției Locale Brăila.
 • Hotărârea 457/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Ajustarea și modificarea tarifelor pentru plata operatorilor serviciului de salubrizare prestat pentru populație, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 456/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Stabilirea componenței nominale a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brǎila şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brǎila.
 • Hotărârea 455/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea perfectării unui act adițional la Parteneriatul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Asociația DOG RESCUE ROMANIAN.
 • Hotărârea 454/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 18, în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 76216, constituit prin H.C.L.M. nr. 430/16.12.2009 în favoarea domnului CIOBANU CONSTANTIN OVIDIU.
 • Hotărârea 453/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Nicolae Iorga, nr. 47A (fostă str. Nicolae Iorga nr.47), în suprafaţă de 254,00 mp, NCP 20041, constituit prin H.C.L.M. nr. 261/30.09.2008 în favoarea doamnei BOBI ANAMARIA – GABRIELA.
 • Hotărârea 452/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 451/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 450/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Completarea poziției nr.89 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC ”C.D. NENIȚESCU” BRĂILA, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 1437/03.03.2015.
 • Hotărârea 449/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Modificarea și completarea pozițiilor nr.526 și de la nr.528 – 535 a Capitolului A – „Străzi”, completarea cu poziția nr.384 a Capitolului G6 – „Spații verzi”, completarea poziției 776 a Capitolului B – ”Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, precum și completarea cu poziția nr.249 a Capitolului C – „Sisteme de canalizare și epurare ape uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.39204/20.09.2016.
 • Hotărârea 448/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Modificarea poziției nr.9 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, prin schimbarea denumirii construcției C15 din ”Pavilion prosectură, ateliere și garaj” în ”Pavilion ateliere și garaj”.
 • Hotărârea 447/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 446/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Galați, între POD Brăilița și DJ 221B”, conform valorilor din ofertele câștigătoare.
 • Hotărârea 445/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 22.11.2016.
 • Hotărârea 444/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr.34051/05.09.2011, încheiat cu S.C. TRACON S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 443/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Stabilirea numărului maxim lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali, cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 442/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea numarului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017.
 • Hotărârea 441/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2017.
 • Hotărârea 440/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a alocației zilnice de hrană în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 439/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru anul 2017, privind acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația selecționată în baza Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 438/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea criteriilor definitive pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 437/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Avizarea modificării și a formei actualizate a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu anexele acestuia, părți integrante.
 • Hotărârea 436/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A., în vederea susținerii Proiectului POS Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”.
 • Hotărârea 435/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila, pentru a vota, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, cotizația membrilor asociați.
 • Hotărârea 434/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 433/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2017.
 • Hotărârea 432/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2017.
 • Hotărârea 431/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017.
 • Hotărârea 430/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2016.
 • Hotărârea 429/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2016.
 • Hotărârea 428/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A Brăila, la trimestrul IV 2016.
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul Brăila - 22.12.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul Brăila - 07.12.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016.
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unităţi din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE CORP SPAȚII DE DEPOZITARE PRODUS FINIT (TÂMPLĂRIE LEMN) ȘI MATERIE PRIMĂ (CHERESTEA)”, la adresa din Brăila, Șoseaua Rm. Sărat, nr. 29-33, LOT C, inițiat de S.C. MOTEXIM PROD S.R.L.
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SHOWROOM P+1E”, la adresa din Brăila, Bulevardul Dorobanților, nr. 319 iniţiat de S.C. ”AER CLIMA” S.R.L.
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara (fostă Zona Industrială Sud, lot 3), nr. 9, în suprafaţă de 242,75 mp, NCP 85464, constituit prin H.C.L.M. nr.230/27.08.2004 în favoarea doamnei TUREA CONSTANȚA.
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Milcov c/c str. Ecaterina Teodoroiu, nr.5, în suprafaţă de 320,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr. 268/30.09.2008 în favoarea doamnei SZABO (fostă LULEA) RALUCA LILIANA.
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 12, în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 87178, constituit prin H.C.L.M. nr. 260/27.08.2004 în favoarea domnului JANTEA CIPRIAN.
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș, nr.1, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.255/14.07.2010 în favoarea doamnei GAVRILĂ (fostă BURADA) MARIA ADRIANA.
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trotușului, nr. 2B, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 88331, constituit prin H.C.L.M. nr. 106/30.03.2007 în favoarea doamnei BELDIE ALEXANDRA (ORZAN).
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Arțarului, nr. 5, (fostă str. Arțarului lot 8) în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 13792, constituit prin H.C.L.M. nr. 147/30.05.2005 în favoarea doamnei BÂLEA MARIANA – SIMONA.
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Îndreptarea erorii materiale prin radierea poziției nr.216 din anexa nr.2 la H.C.L.M. nr.291/27.10.2015 și completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.291/27.10.2015 cu dosarul nr. 494 constituit pe numele dlui GHEORGHE CRISTIAN - FLORIN, în baza Legii nr.15/2001.
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 26/26.01.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei ADAM LUCICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Codrului lot nr. 6, în suprafaţă de 246,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea poziției nr.124 – Imobil Cămin C, D, E și anularea pozițiilor nr.125 – Imobil Cămin D și nr.126 - Imobil Cămin E din Cap.H - Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru și a Raportului de evaluare întocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A.
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea poziției nr.96 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la LICEUL TEORETIC ”PANAIT CERNA”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 1239/03.06.2016.
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea poziției nr.73 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ”VASILE BĂNCILĂ”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6509/28.10.2016.
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea poziției nr.64 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.33486/04.08.2016.
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea poziției nr.42 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39 ”CĂSUȚA FERMECATĂ”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1104/06.07.2016 și a procesului verbal de recepție finală nr.1195/01.09.2016.
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea poziţiilor nr.32 - str. Abrud, nr.34 - str.Alecu Russo, nr.61 - str. Bărăganului, nr.106 – str. Călugăreni, nr.109 – str. Cernăuți, nr.143 - str.Ecaterina Teodoroiu, nr.144 - str. Enăchiță Văcărescu, nr.161 - str.Gheorghe Constantinescu, nr.187 – str. George Enescu, nr.213 - str. Ion Andreescu, nr.262 - str.Milcov, nr.283 - str.Negoiului, nr.322 - str. G-ral. David Praporgescu, nr.363 - str.Nicolae Titulescu, nr.364 - str. Sebeșului, a Cap. A – Stăzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.4061/10.02.2016 și nr.19035/22.04.2016.
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea poziției nr.9 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2571/12.08.2016 și nr.11020/04.10.2016 și transmiterea în administrarea Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.59, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea poziției nr.1 a Capitolului H – Terenurile și clădirile Instituțiilor publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29555/08.07.2016 și transmiterea în administrarea Teatrului „Maria Filotti” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 2, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea anexei nr.8 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.204/31.05.2016.
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului situat pe Bld Dorobanților, nr.311, NCP 19370, în vederea realizării proiectului ”Think Green”, câștigat în cadrul programului KRONOSPAN, pentru amenajarea unei clase amfiteatru și a unui parc în curtea Liceului Teoretic ”Panait Cerna”.
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Extindere Grădiniță S+P+1E”, în curtea Grădiniței cu program prelungit nr.37 ”Dumbrava Minunată” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Trandafirilor, nr. 3, NCP 18430.
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Construire cameră centrală termică – intrare în legalitate”, în curtea Școlii Gimnaziale nr.7 ”Ion Creangă” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Școlilor, nr.15, NCP 19567.
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp C1, strada Școlilor, nr.64, Brăila”, al Direcției de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare etaj 2 și 3 al Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență, Brăila, Calea Galați, nr.364, corp C” al Direcției de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de oportunitate pentru planurile urbanistice zonale.
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Brăila, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiadele școlare – faza națională și internațională) în anul școlar 2015-2016.
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Modificarea H.C.L.M. Braila nr.1/29.01.2016 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2016”.
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Brăila - 28.11.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Brăila - 11.11.2016

  Aprobarea transmiterii fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 2125,00 mp real măsurat (în acte 2129,00 mp), situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.3A, NCP 85380, către Parohia Mixtă Româno – Elenă ”Buna Vestire” Brăila, teren aferent construcțiilor existente, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Brăila - 11.11.2016

  Aprobarea proiectului «Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate din municipiul Brăila» în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016.
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea prevederilor H.C.L.M. nr.54/11.02.2015, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.257/30.09.2015, H.C.L.M. nr.49/26.02.2016 și H.C.L.M. nr.94/29.03.2016, actualizarea listei imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizațiilor juridice constituite conform O.G. nr.26/2000 și desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Braila în Comisia pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfașurării activității.
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE”, la adresa din Brăila, str. Sabinelor, nr. 23 iniţiat de UDREA IONUȚ - CRISTIAN și UDREA MIHAELA.
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE CLĂDIRE P+1E+M (VULCANIZARE, SPĂLĂTORIE AUTO, ATELIER MECANIC, MAGAZIN PIESE AUTO, CAFE BAR CU JOCURI RECREATIVE FĂRĂ CÂȘTIG ȘI BIROURI)”, la adresa din Brăila, str. Pietății, nr. 15 iniţiat de NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA.
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Modificarea poziției nr.162 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea poziției nr.39 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 ”FURNICUȚA”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.402/28.11.2014.
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente.
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și ”Sf. Cuvios Antonie cel Mare”, aferent construcției existente.
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale la corpul B2 al Căminului pentru Persoane Vârstnice, situat în Aleea Centrală nr.1, Stațiunea Lacu Sărat, Județul Brăila”.
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire dispecerat, împrejmuire, reabilitare drum în incintă, amenajare parcare, montare panou publicitar, portdrapel” în Perimetrul I al Zonei Libere Brăila.
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației apartamentului 24, bl. C, situat pe str. Radu Popescu, nr.6, Ansamblul Baldovinești, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau ce urmează a fi evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe.
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Îndreptarea erorii de redactare strecurată în cuprinsul art.1 din H.C.L.M. nr.333/30.09.2016 referitoare la ”Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi punctul de trecere bac al I.A.S. – I.M.B”.
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.153/27.04.2016 referitoare la „Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL – Cartier Brăiliţa, Etapa II – Sistematizare verticală, lucrări de drumuri şi reţele apă-canal”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6311/12.02.2016”.
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării investiției ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL pentru tineret, în regim de închiriere, prin realizarea sistematizării verticale a tramei stradale, a rețelelor de apă, canalizare și iluminat – amplasament Brăilița, etapa III”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.863/07.01.2016.
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Solicitarea trecerii imobilului „Bazin de înot acoperit”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument (fost Parc Kiseleff), județul Brăila, aflat în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea Actului adițional nr.3 la Parteneriatul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Asociația DOG RESCUE ROMANIAN.
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea propunerilor criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe.
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.315/30.09.2016 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare”.
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Completarea poziției nr.109 a Capitolului H – Terenurile și clădirile Instituțiilor publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11633/15.03.2016 și transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Anghel Saligny, nr.17, în vederea desfășurării activității Centrului Comunitar „Bunici și Nepoți”.
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea tarifului pentru operațiunea de „colectare și transport deșeuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Brăila (ecologizare)”, specifică serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2016.
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală, pe anul 2016.
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Aprobarea execuției bugetare la 30.09.2016.
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Brăila - 31.10.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, str. Odobești, nr.20, iniţiat de CAZACU MARIA, CAZACU ANIȘOARA, IVAN ION, IVAN RADA, GUGIU OPREA, GUGIU VICA și COMPANIA DE CĂI FERATE C.F.R. S.A.
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. Roșiorilor, nr.7A-67, Str. Primăverii, nr.35, Lot nr.1, Lot nr.2, iniţiat de ION RODICA și OPREA ROXANA ELENA
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Odobești, nr. 27, în suprafaţă de 300,00 mp (276,00 mp real măsurat), NCP 80951, constituit prin H.C.L.M. nr. 79/29.02.2008 în favoarea doamnei TUDOR LENUȚA
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 11, în suprafaţă de 311,00 mp, NCP 74512, constituit prin H.C.L.M. nr. 281/27.08.2004 în favoarea doamnei CLOȘCĂ ANGELICA
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr.8, bloc C, NCP 74777, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr.152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor-Vadul Catagaței, str. Salcâmului, nr.1, bloc B2, scara 1 și scara 2, NCP 89250, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Sf. Gheorghe nr.1, bloc A4, scara 1 și scara 2, NCP 89263, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 595 mp, situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.32 lot 2 și aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 595,00 mp între Municipiul Brăila și S.C. ”ORIENT COMPANY” S.R.L. Brăila, în conformitate cu documentația Planului Urbanistic Zonal, aprobată prin H.C.L.M. nr.304/31.08.2016, referitoare la obiectivul ”CONSTRUIRE ANSAMBLU APARTAMENTE – HOTEL CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE D+P+4E+M”
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16013,65 mp, indiviz din suprafața totală de 24139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi sediul nou al Căpităniei Portului Brăila
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi punctul de trecere bac al I.A.S. – I.M.B.
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna, nr.2, în suprafață de 940,00 mp, conform Memorandumului nr.20/5125SSC/22.03.2016 emis de Guvernul României
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Scoaterea la licitaţie publică, cu strigare în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul Independenţei nr.8, Bloc B1, parter, cu destinația de ”prestări servicii” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru înființarea și modernizarea locațiilor aferente a trei spații de agrement și transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 134
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015 H.C.L.M. nr.165/29.06.2015, H.C.L.M. nr.9829.03.2016 și H.C.L.M. nr.264/27.07.2016
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 203/31.05.2016 referitoarea la ”Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Modificarea articolului 2, lit.b) din H.C.L.M. Brăila nr.24/29.01.2016 referitoare la „Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, B-dul. Independenței nr.65, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Radierea poziției nr. 75 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr.265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Radierea poziției nr. 70 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr.265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseul secundar nr.31 ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului nr. 2/22.02.2012
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele secundare nr.16 și nr.17 ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului nr. 9/24.02.2012 și a Contractului nr. 10/24.02.2012
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Diminuarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, Bloc A Km 10, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Completarea art.1, cap.II din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, prevăzut în anexa nr.3 la H.C.L.M. Brăila nr.60/27.03.2015
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să aplice prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, precum și prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Completarea STATUTULUI MUNICIPIULUI BRĂILA, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.13-D.P.2/29.04.2009
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Modificarea H.C.L.M. nr. 408/21.12.2015 referitoare la ”Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, pentru anul 2017, a unităților de asistență socială, a categoriilor de cheltuieli eligibile și a nivelului mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată în cadrul asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. pentru negocierea și aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare 2016 – 2020 al S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO DUNĂREA Brăila
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, la trimestrul III 2016
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Brăila - 30.09.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Brăila - 28.09.2016

  Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, în calitate de membri în cadrul comisiilor de concurs, pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2016.
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Tarlaua nr.36, Parcela 271/6, iniţiat de TOPAL MIHAI SAEN și TOPAL RODICA.
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. Împăratul Traian nr.32, Lot 1 iniţiat de S.C. ORIENT COMPANY S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziţiei nr. 93, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la LICEUL TEORETIC „MIHAIL SEBASTIAN” BRĂILA, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1707/22.12.2014.
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziției nr.89 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC ”C.D. NENIȚESCU”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.5863/26.09.2014 și nr.1637/10.03.2016.
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziției nr.62, Capitolul A – ”Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării investiției ”Modernizare Șoseaua Buzăului, între Calea Călărașilor și Șoseaua de Centură”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3299/26.01.2016.
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Modificarea poziţiei nr. 56, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 „NEGRUȚ”, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziției nr.44 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 ”VOINICEII” (structura Școlii Gimnaziale ”Nedelcu Chercea”) conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor nr.1342/11.09.2015.
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziţiilor nr. 34 și nr.46, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 „LICURICI” BRĂILA și GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 „PITICOT” BRĂILA , conform proceselor – verbale de recepție finală nr.164/29.10.2014 și nr.165/29.10.2014.
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziției nr.9 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la SPITALUL DE PSIHIATRIE ”SF. PANTELIMON” BRĂILA, conform proceselor – verbale de recepție finală nr.3487/29.03.2016 și nr.3488/29.03.2016.
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea poziţiei nr. 4, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la CENTRUL DE ASISTENȚĂ PALEATIVĂ „SF.MARIA” BRĂILA, conform raportului de evaluare întocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A.
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Modificarea schiței corespunzătoare poziției 11 din anexa nr.3b la H.C.L.M. Brăila nr.429/21.12.2015.
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, parter, PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Înaintarea către Consiliul Județean Brăila a propunerii de emitere a unei hotărâri referitoare la „Transmiterea terenului în suprafață de 6.201,00 mp, situat în T11, N 134/4, DR 135/5 – corp proprietate 37, NCP 78571, din domeniul public al Județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Asumarea asigurării sustenabilităţii de către unitatea administrativ-teritorială - Municipiul Brăila şi a continuităţii serviciilor acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”, pentru anul 2016 şi anul 2017, în vederea implementării programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Asumarea asigurării sustenabilităţii de către unitatea administrativ - teritorială - Municipiul Brăila şi a continuităţii serviciilor acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, pentru anul 2016 şi anul 2017, în vederea implementării programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Brăila - 31.08.2016

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul II al anului 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială Brăila și Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Brăila - 12.08.2016

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru aprobarea funcționării ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Pantelimon” Brăila în noua clădire reabilitată – C17
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Brăila - 12.08.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2016
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr. 49/28.02.2006 referitoare la ”Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, structură sportivă autorizată de MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI”
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A.
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.70/27.03.2015 referitoare la ”Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Direcţiei Serviciilor Publice Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Validarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A., desemnată ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea componenței comisiei prevăzută de art.1 din H.C.L.M. nr.141/2004 referitoare la ”Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor și repartizării locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe”
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015 H.C.L.M. nr.165/29.06.2015 şi H.C.L.M. nr.9829.03.2016
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 19, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 87258, constituit prin H.C.L.M. nr. 379/21.11.2008 în favoarea domnului VOICU MARIAN
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Liceului Tehnologic ”G.K. Constantinescu”, în litigiile generate de proiectul pentru edificarea și construirea de campusuri școlare, conform H.G.R.nr.370/2008, ce face obiectul contractului de lucrări nr.1404/17.11.2008
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale nr.4 „Alexandru Ioan Cuza”, în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr.37 ”Dumbrava Minunată” a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.104
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Darea în administrarea Direcției de Asistență Socială, pe o perioadă de 10 ani a imobilului denumit generic ”Centru Social Multifuncțional pentru comunitatea de romi din cartierul Lacu Dulce”, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mina Minovici, nr.2B
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Stabilirea sediului social al Fundației LUMINA în imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Narciselor, nr.1, bloc R8, atribuit acesteia în folosință gratuită până la data de 31.08.2020, conform H.C.L.M. nr.242/27.08.2015
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului situat în Brăila, Str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, NCP 75760 în suprafață de 219,00 mp (real măsurat 221,00 mp) şi completarea cu poziţia nr.151 a Capitolului H – Terenurile şi clădirile instituţiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.248/16.09.2008 referitoare la ”Interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.176/25.05.2016 referitoare la ˂Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”˃
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Completarea și modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 275/31.10.2012, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea Graficului de circulaţie pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, prestate de S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe traseele nr.34 și nr.35 în regim de urgenţă
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Completarea anexelor nr.1 și nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.210/31.05.2016 referitoare la ”Aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila conform anexelor nr.3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 42921.12.2015”
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea unor amplasamente în vederea desfăşurării de activităţi economice şi culturale generate de Zilele Municipiului Brăila, 10 – 15 august 2016
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Încetarea contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Brăila, Str.Rahova nr.154, perfectat cu ASOCIAŢIA ART- TERAPIE.CES.AU, conform H.C.L.M. nr.417/21.12.2015
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila operatorului S.C. Luxten Lighting Company S.A. București
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea efectuării cheltuielilor pentru întocmirea documentaţiei tehnico – economice care va sta la baza realizării proiectelor prin Axa Prioritară 3 Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale a modelului de Contract de mandat ce se va semna între Municipiul Brăila şi asociaţia de proprietari şi împuternicirea primarului municipiului de a semna Contractul de mandat
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Brăila, Școala ”Nikos Kazantzakis” Brăila şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în vederea implementării în comun a unui proiect finanțat prin axa 4 din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a cofinanțării de 2% din bugetul alocat și a cheltuielilor neeligibile ce rezultă din activitățile gestionate
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Brăila pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO DUNĂREA” Brăila, aprobarea actelor adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila pentru a vota și semna actele adiționale prin care se modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în numele și pe seama Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Desemnarea și acordarea unui mandat special reprezentantului asociat – Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea art.11 din H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015 referitoare la ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016”
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL și a STATULUI DE FUNCŢII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila la data de 30.06.2016
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Brăila - 27.07.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Alegerea Viceprimarilor Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Declararea Consiliului Local Municipal Brăila ca legal constituit.
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Validarea mandatelor de consilieri locali municipali aleşi.
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Brăila - 23.06.2016

  Alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Brăila - 22.06.2016

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Restaurarea și consolidarea clădirii Teatrului Maria Filotti Brăila”, cod SMIS 32292 după data de 30.06.2016 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii emisă de AMPOR pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Brăila - 22.06.2016

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Modernizare Bulevardul Dorobanților, Municipiul Brăila”, cod SMIS 1474 după data de 30.06.2016 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia în conformitate cu prevederile Instrucţiunii emisă de AMPOR pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare în scopul îndepliniri integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Brăila - 22.06.2016

  Aprobarea continuării implementării proiectului ”Realizarea Centrului Comunitar ˂Bunici și nepoți˃ din Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny nr.17”, cod SMIS 48199, după data de 30.06.2016 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii emisă de AMPOR pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Brăila - 22.06.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din 22 iunie 2016
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Brăila, în litigii referitoare la contractele cu finanţare europeană.
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Prelungirea Contractului de închiriere nr.187/12.02.1996 având ca obiect terenul în suprafață de 66,79 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, capăt autobuz linie nr.4, încheiat cu S.C. ALPISTORE S.R.L.
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Prelungirea Contractului de închiriere nr.86/09.09.2005 având ca obiect terenul în suprafață de 182,15 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, lângă Hotel Belvedere, încheiat cu S.C. MICHI COM S.R.L.
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Aprobarea prețului închirierii pentru terenurile pe care sunt amplasate terase sezoniere în fața spațiilor comerciale, prevăzute la art.III din H.C.L.M. nr.144/27.04.2016.
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor situate în Brăila, Calea Călărașilor nr.3 și 3A.
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila conform anexelor nr. 3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 42921.12.2015.
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Închirierea prin încredințare directă a terenului situat în Brăila, Str. Hipodrom, bl.G3, SOCIETĂȚII COMERCIALE RELAMARA SERV S.R.L. pe care se află amplasat un modul comercial, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.210, Î.I. BUCUR C.GIGI, aferent modulului comercial, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Îndreptarea erorii materiale strecurate la punctul 2.7.8. alin. (7) din Anexa nr.4 la H.C.L.M. nr. 69/26.02.2016 modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.8829.03.2016.
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Completarea poziţiei nr. 9 Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la SPITALUL DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.52982/28.12.2015.
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Modificarea anexei nr.8 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație.
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Polonă nr.18, ASOCIAŢIEI “UNIUNEA REVOLUŢIONARILOR BRĂILA 1989”.
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal, Muzeul Brăilei ”Carol” I și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală ”Nicapetre” Ediția a II a, în perioada 7 august – 3 septembrie 2016.
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală, cu organizațiile SALVATE CANES e.V. și PERSPEKTIERISCH e.V., în vederea derulării de activități pentru încurajarea adopției câinilor fără stăpân și reducerea numărului acestora de pe domeniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Modificarea anexei nr.1 și anexei nr.1.3 din HCLM nr.80/2016 referitoare la ”Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul I al anului 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială Brăila și Poliția Locală Brăila”.
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Brăila - 31.05.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016.
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă bugetară al Municipiului Brăila pe anul 2016, pe seama bugetului Teatrului ”Maria Filotti”, în vederea susținerii Cursurilor de Măiestrie Artistică MASTER CLASS, în perioada 25 – 31 iulie 2016.
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER”, la adresa din Brăila, Șos. Râmnicu Sărat, nr. 32-34 iniţiat de ALBU NEGUȚA și ALBU IONEL.
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. Celulozei nr.4, iniţiat de COSTIN SORIN IULIAN ŞI COSTIN ERNESTINA NATALIA.
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei, nr. 17, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85446, constituit prin H.C.L.M. nr. 324/25.11.2015 în favoarea doamnei PETRE (BĂNICĂ) CARMEN MIHAELA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului, nr. 8, în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 79360, constituit prin H.C.L.M. nr. 348/28.10.2011 în favoarea domnului POPESCU COSTEL.
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara, nr. 15, în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 75101, constituit prin H.C.L.M. nr. 348/21.11.2008 în favoarea domnului ANDREI COSTICĂ.
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila cu privire la înscrierea în cartea funciară a terenului în suprafaţă de 4035,00 mp situat în Brăila, Str. Petru Maior nr.26, atribuit în folosință gratuită prin HCLM nr.175/26.05.2011 Parohiei Sfinții Apostoli și a construcției C2, proprietatea Protoieriei Brăila.
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.14627.04.2016 referitoare la „Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 11.05.2016.
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători pe traseele secundare nr.34 și nr.35 ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului nr. 5/23.02.2012 și a Contractului nr. 7/24.02.2012.
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea poziţiei nr. 145, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL LACU DULCE, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.37552/21.09.2015.
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea poziţiei nr. 87, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” BRĂILA, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.53246/29.12.2015.
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea poziţiei nr. 61, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” BRĂILA, conform proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.630/14.10.2013 și nr.663/30.10.2013.
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanţi, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”.
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la asocierea între Municipiul Brăila și S.C. Archimagistic S.R.L., în vederea realizării proiectului ”Chercea Parc – cum se poate transforma (cu puțini bani) un teren viran într-un parc relocând resursele locale”.
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea modelului de Acord Partenerial, a componenței parteneriatului și împuternicirea Primarului Municipiului Brăila pentru semnarea Acordului Partenerial, în vederea accesării de fonduri europene în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aderarea Municipiului Brăila la proiectul strategic ”Dezvoltarea Portului Brăila” în vederea promovării acțiunilor necesare dezvoltării economico-sociale a municipiului și județului Brăila prin proiecte investiționale.
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Apostoli Petru si Pavel”.
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”.
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistenţă Paleativă “Sfânta Maria” Brăila.
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Brăila - 25.05.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2016
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2012 – 2016, la Teatrul de Păpuşi Brăila
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2012 – 2016, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+2E (PARŢIAL) CU DESTINAŢIE DE SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER ŞI LOCUINŢĂ LA ETAJE”, la adresa din Brăila, Calea Galaţi, nr. 194 iniţiat de IVANCIU NICOLAE
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE MAGAZIE (ANEXĂ ATELIER AUTO)”, la adresa din Brăila, Str. Mircea Mălăeru, nr. 28A iniţiat de MUNTEANU DUMITRU și MUNTEANU IULIANA
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul ”COMPLEX REZIDENȚIAL, BLOCURI LOCUINȚE COLECTIVE – D+P+6E, PARCAJE, ANEXE, ÎMPREJMUIRE”, la adresa din Brăila, str. Transilvaniei, nr.2 – 2 bis, inițiat de S.C. DORALY MALL S.R.L.
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. Gh. Munteanu Murgoci nr.1M, lot 3 iniţiat de MAȘCU IANCU
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE REZIDENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”, la adresa din Brăila, str. Anton Dumitriu, nr.1A, inițiat de S.C. „NILAROCO” S.R.L. BRĂILA
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila a mijlocului fix preluat de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi conform procesului verbal de predare - preluare nr. 35174331500130.03.2016
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiţiei „Reabilitare corp C1” imobil situat în Brăila str. Şcolilor nr.64 aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila NCP 85197 aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Reabilitare imobil Calea Galaţi nr.33 – C1 corp E”, imobil aflat în administrarea Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, NCP 83551
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.60/14364/13.05.2014, încheiat între Municipiul Brăila şi solicitanţii DUMITRAN VASILE şi DRUŢU ALINA, în sensul diminuării suprafeţei de teren închiriate, situată în Brăila, adiacent ap.39 din blocul B9, sc.3, parter str. Octav Doicescu, nr.6
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL – Cartier Brăiliţa, Etapa II – Sistematizare verticală, lucrări de drumuri şi reţele apă-canal”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6311/12.02.2016
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Modificarea şi completarea poziţiei nr. 142, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării investiţiei „Renovarea imobilului situat în Municipiul Brăila str. Râmnicu Sărat nr.115 în vederea amenajării unor locuinţe sociale de calitate”, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.52988/28.12.2015
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea poziţiei nr. 87, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” BRĂILA, conform procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr.759/11.06.2015
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea poziţiei nr. 18, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 „LIZUCA”, conform procesului - verbal de recepţie finală nr.1/30.12.2015
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului situat în Brăila, Str. Edmond Nicolau nr.4A, NCP 81494 și completarea cu poziţia nr.150 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituţiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.53265/29.12.2015
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila a bunului rezultat în urma finalizării investiţiei „Renovarea imobilului situat în str. Ancorei, nr.12 (P+1) pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate”
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea Actului adițional nr.2 la Parteneriatul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Asociația DOG RESCUE ROMANIAN
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea amplasării de terase cu ocazia evenimentelor ce se vor derula în perioada 01 mai – 10 iunie 2016
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea anexelor nr.2 și nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila 199/2015
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.46, parter, PARTIDULUI SOCIAL ROMÂNESC (PSRO) – FILIALA BRĂILA, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Pensionatului, nr.2, etaj, PARTIDULUI ROMÂNIA UNITĂ, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.46, etaj, PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Atribuirea prin încredinţare directă spre închiriere, a unor imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, asociaţiilor şi fundaţiilor selectate în baza procedurii aprobate prin H.CL.M. nr. 54/11.02.2015
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Acordul de principiu referitor la prelungirea asocierii între Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila şi un partener privat în vederea amenajării în incinta liceului a unui teren de sport
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii acivităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr.34051/05.09.2011, încheiat cu S.C. TRACON S.R.L. BRĂILA
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Amplasarea statuii Domnitorului Vlaicu - Vladislav Vodă, ctitorul Brăilei, ce urmează a fi realizată cu ocazia aniversării a 650 de ani de istorie a Municipiului Brăila, ce se va organiza în anul 2018
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale TEATRULUI DE PĂPUŞI BRĂILA, prin transformarea unor posturi vacante
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Modificarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.75/29.03.2016 referitoare la ”Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016”
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila la data de 31.03.2016
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Brăila - 27.04.2016

  Validarea dispoziţiei Primarului Municipiului Brăila nr.1439/30.03.2016, referitoare la majorarea bugetului local al Municipiului Brăila pe anul 2016
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2016.
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Completarea art.6 din H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015 referitoare la ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016”.
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Alocarea sumei de 15.045,7 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2016, în vederea participării la Festivalul Sportului Nilüfer 2016, ediţia a XV – a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia și a manifestărilor organizate de Municipiul Metropolitan Denizli, în perioada 13 - 22 mai 2016.
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, astrofizicianului AURORA SIMIONESCU.
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, roboticianului ANCA DRĂGAN.
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , inițiat în parteneriat de Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila și Muzeul Carol I.
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul ”Maria Filotti” Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul de Păpuşi Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea rezultatului evaluării activităţii de management la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea rezultatelor din reevaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cantonului, nr. 21, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 15818, constituit prin H.C.L.M. nr. 114/30.03.2009 în favoarea doamnei ROMAN LILIANA ANDREEA.
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cantonului, nr. 13, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 15816, constituit prin H.C.L.M. nr. 113/30.03.2009 în favoarea domnului ROMAN IULIAN MARIAN.
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic, nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85493, constituit prin H.C.L.M. nr. 367/25.11.2015 în favoarea domnului MIHĂILĂ DRAGOȘ PETRICĂ şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic, nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85506, constituit prin H.C.L.M. nr. 365/25.11.2015 în favoarea doamnei MEGAN CAROLINA ANTONETA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 13, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85421, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/25.11.2015, în favoarea domnului JIRLĂIANU PACHE NICOLAE şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85472, constituit prin H.C.L.M. nr. 357/25.11.2015, în favoarea domnului ILIE MARIAN şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic, nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85456, constituit prin H.C.L.M. nr. 355/25.11.2015 în favoarea domnului IAMANDI PETRUȘ şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 8, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85413, constituit prin H.C.L.M. nr. 352/25.11.2015, în favoarea domnului HRIȚCU VIOREL şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin H.C.L.M. nr. 347/25.11.2015, în favoarea doamnei DUMITRU BEATRICE RODICA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin H.C.L.M. nr. 345/25.11.2015, în favoarea domnului DUMITRAȘC VASILE şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192 E, în suprafaţă de 237,00 mp, NCP 85621, constituit prin H.C.L.M. nr. 342/25.11.2015 în favoarea doamnei CRĂCANĂ NICOLETA GIANINA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85480, constituit prin H.C.L.M. nr. 335/25.11.2015, în favoarea domnului CIOLPAN ȘTEFAN DORINEL şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei, nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin H.C.L.M. nr. 336/25.11.2015 în favoarea domnului CIOLPAN DRAGOȘ CĂTĂLIN şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Atribuirea denumirii de Strada Pinului, lotului nr.1, drum de acces, situat în Brăila, Str. Arțarului nr.81, în suprafață de 3890,00 mp, NCP 80489.
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015.
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al clădirilor Spitalului de Psihiatrie ”Sf.Pantelimon” Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.59, pentru instalarea unui sistem de supraveghere video cu circuit închis.
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Mansardarea Grădiniței nr.2 cu program prelungit TIC-PITIC și extindere scară exterioară”, la imobilul format din construcția C1 în suprafață de 352,00 mp și teren în suprafață de 1313,00 mp, situat în Brăila, Piața Poporului, nr.7, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, NCP 85090.
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată și completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015 și H.C.L.M. nr.165/29.06.2015.
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.291/27.10.2015, în sensul radierii poziției nr.286, solicitant domnul BOTEA VALENTIN MARIAN .
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Modificarea poziției nr.3, Capitolul G3 – ”Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri și clădirile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru”.
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale municipiului Brăila.
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 referitoare la ”Aprobarea Comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfășurării activităţii”.
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2016, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea valorii de impozitare a imobilului situat în Brăila, Str. Ancorei nr.16, NCP 72439, conform prevederilor art.460 alin.(5) lit.f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea includerii proiectului “Modernizare Bulevardul Dorobanților, Municipiul Brăila”, cod SMIS 1474 în lista proiectelor ce vor face obiectul punctului 3.5 din anexa la Decizia Comisiei Europene C(2015) 2771.
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea modificării și completării documentației aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.69/26.02.2016.
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Avizarea modificării art.8.1 din Capitolul VI – Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare din Contractul de prestare a Serviciului Public de Canalizare – Anexa 4 la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă”.
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE CALEA GALAȚI ÎNTRE POD BRĂILIȚA ȘI DJ 221B ”.
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE+CS pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS C/C ȘOS. FOCȘANI”.
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ DANUBIUS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Planul Local de Acțiune 2016 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020.
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice, în vederea ocupării funcției de Administrator Public la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul I al anului 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială Brăila și Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA în anul 2016.
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015.
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Brăila - 29.03.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2016
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Solicitarea de preluare în proprietatea privată a Municipiului Brăila a unui mijloc fix deţinut de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi – Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila, aferent perioadei 2012 – 2016
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Brăila, aferent perioadei 2012 – 2016
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Acordarea Avizului pentru schimbarea denumirii Instituției Publice de Spectacole Orhestra Simfonică ”Lyra” Brăila în Filarmonica ”LYRA – GEORGE CAVADIA” Brăila
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea Actului Adițional nr.1/2016 cu privire la modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor” în Județul Brăila, Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii activității pentru colectarea și transportul deșeurilor în cadrul ”Sistemului de management integrat al deșeurilor” în Județul Brăila, Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice în Municipiul Brăila” prin procedura de licitație deschisă, Documentației de atribuire privind ”Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice în Municipiul Brăila” (Fișa De date, Caietul de sarcini, Contractul, Formulare) și a Regulamentului serviciului de salubrizare al Județului Brăila și Indicatorii de performanță ai serviciului
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, Tarlaua 35, Parcela 267/4, lot 4/1 iniţiat de LEU VICTOR CRISTIAN
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85473, constituit prin H.C.L.M. nr. 382/25.11.2015 în favoarea doamnei VASILE VIOLETA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85404, constituit prin H.C.L.M. nr. 374/25.11.2015, în favoarea doamnei SIMION ANCA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,str. Cimbrului nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85390, constituit prin H.C.L.M. nr. 369/25.11.2015, în favoarea domnului NEDELCU VALENTIN şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85402, constituit prin H.C.L.M. nr. 334/25.11.2015 în favoarea doamnei COTONSCHI GICA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători, pe traseul secundar nr.13 din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 33, parter PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanților nr.1, Bl. 20 B, parter, PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE CALEA GALAȚI, ÎNTRE POD BRĂILIȚA ȘI DJ 221 B”
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE CALEA CĂLĂRAȘILOR, ÎNTRE B-DUL. DOROBANȚILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE CALEA CĂLĂRAȘILOR, ÎNTRE B-DUL. DOROBANȚILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2016, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Brăila
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Modificarea art.4.2.1 din Regulamentul privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Modificarea unor funcții publice vacante de nivel superior în funcții publice de nivel inferior pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2016
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și asociațiile sau fundațiile selectate, conform Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Schimbarea destinaţiei imobilului din Şos. Baldovineşti km.5 şi actualizarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 privind lista imobilelor aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizaţiilor juridice constituite conform O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, completată prin H.C.L.M. nr.257/30.09.2015
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, la nivelul Municipiului Brăila
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, al Direcției de Asistență Socială Brăila, la secțiunea D – Surse de finanțare – Fonduri externe nerambursabile – și a listei de investiții pentru implementarea în parteneriat a proiectului „Rețea de centre de sprijin pentru victimele violenței domestice – SOS Violența”
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Aprobarea PROGRAMULUI MANIFESTĂRILOR CULTURALE, ARTISTICE, EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE, pentru anul 2016
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Brăila - 26.02.2016

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Brăila - 12.02.2016

  Desemnarea unui viceprimar care să exercite atribuțiile conferite de lege Primarului Municipiului Brăila
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2016.
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila, pentru a vota, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, cotizația membrilor asociați.
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului de Păpuşi Brăila, aferent perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2015.
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, aferent perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2015.
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, aferent perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2015.
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”.
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr.25/20446/03.05.2006 încheiat de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA și FIN.CO.GE.RO S.P.A. – având ca obiect ”Construire Complex Multifuncțional Faleza Dunării 3S+P+24E pentru parcări supraetajate, spații comerciale și apartamente la adresa Faleza Dunării Zona Străzii Griviței”.
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, în anul 2015.
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Cartier Viziru I, Str. Radu Negru, nr. 2, bl.2 BIS, parter, sc.2, ap.21, iniţiat de ȚIRIPA VASILE.
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str.Petre Ciucă, nr.6, NCP 79428, constituit prin H.C.L.M. nr.258/29.07.2011, în favoarea numitei GHEORGHIȚĂ MIHAELA (fostă MANEA).
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.4, NCP 76976, constituit prin H.C.L.M. nr.181/30.05.2005, în favoarea numitului CORNEA MARCEL.
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordarea dreptului de a executa rețele subterane pentru traseul situat în Brăila, șos. Baldovinești, nr.14 D, proprietatea S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru începerea demersurilor de obținere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire, în vederea amenajării de către S.C. ROMNAV S.A. Brăila a străzii Anghel Saligny, între Str. Împăratul Traian și Str. Danubiului, pentru ameliorarea spațiului public urban.
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2016.
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea procedurii și a criteriilor pentru organizarea concursului de recrutare a personalului contractual de conducere la instituțiile și serviciile publice de interes local.
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila a imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rm.Sărat, nr.115, având destinația de locuințe sociale.
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, B-dul. Independenței nr.65, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului „Spaţii verzi” – componenta Spaţii Verzi Urbane, ediţia 2016, finanţat de MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, de către Asociaţia Părinţilor şi Cadrelor Didactice ale Grădiniţei nr.39 ”Căsuţa Fermecată” Brăila, pentru amenajarea curţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 39 ”Căsuţa Fermecată”.
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului „Spaţii verzi” – componenta Spaţii Verzi Urbane, ediţia 2016, finanţat de MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, de către Asociaţia Grădiniţa nr. 37 ”Dumbrava Minunată” Brăila, pentru amenajarea curţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 37 ”Dumbrava Minunată”.
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” – componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2016, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația Părinților, Copiilor și a Cadrelor Didactice de la Grădinița nr.1 ”Narcisa” Brăila, pentru amenajarea curții Grădiniței cu program prelungit nr.1 ”Narcisa” Brăila.
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” – componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2016, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația pentru dezvoltarea Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila, pentru amenajarea unei grădini botanice în incinta fermei didactice a Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila.
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Caietului de sarcini și achiziția unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea sistemului de iluminat public pentru perioada 01.03.2016 – 31.07.2016, dar nu mai târziu de semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea Completării Strategiei actualizate de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate operatorului S.C. ”Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila” S.A., pe anii 2016 și 2017 și a Actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009.
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Actualizarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.423/2010, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.358/2014 privind aprobarea tarifelor de salubrizare pentru anul 2016.
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila practicate de S.C. ”BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data 01.01.2016.
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2016.
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2016.
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea utilizării sumei de 29.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare pe anul 2016.
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2016.
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Brăila - 29.01.2016

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2016.